• Đập tan âm mưu lợi dụng chính sách đối với người có công của các thế lực thù địch

  Đập tan âm mưu lợi dụng chính sách đối với người có công của các thế lực thù địch

  (TG) - Trong thời gian qua, đã xuất hiện một số cá nhân lợi dụng chủ trương của Đảng, Nhà nước về chính sách đối với người có công, mạo danh, lợi dụng tên tuổi của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội để thành lập “Ban Liên lạc người có công với cách mạng Việt Nam” hoạt động trái phép và tìm cách phát triển tổ chức, tuyên truyền, lôi kéo người tham gia, trong đó có cả cựu sỹ quan, tướng lĩnh quân đội, cán bộ cấp cao đã nghỉ hưu, trí thức, hội viên các hội quần chúng… 

 • Tăng cường công tác phòng, chống quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay

  Tăng cường công tác phòng, chống quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay

  Nhằm thực hiện “diễn biến hòa bình” đối với nước ta, trong những năm qua, các thế lực thù địch triệt để tuyên truyền các quan điểm sai trái, thù địch, những thông tin xấu, độc hại, bịa đặt, vu cáo hòng chống phá Việt Nam. Thông qua đó, hòng xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng, từng bước thay đổi chế độ chính trị ở nước ta. Chúng coi đó là một mũi tấn công quan trọng nhằm gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (ANCT-TTATXH).

 • Rèn luyện bản lĩnh chính trị để phòng, chống "tự diễn biến, tự chuyển hóa"

  Rèn luyện bản lĩnh chính trị để phòng, chống "tự diễn biến, tự chuyển hóa"

  (TG) - “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay thực chất là quá trình biến đổi từ bên trong theo chiều hướng từ đúng sang sai, từ tốt sang xấu, từ tích cực sang tiêu cực, từ tiến bộ sang phản tiến bộ. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đến mức cao hơn là thay đổi lập trường, quan điểm chính trị, đạo đức, lối sống, đi ngược lại lợi ích của Đảng, Nhà nước và nhân dân; cổ súy, ủng hộ, tiếp tay cho các thế lực thù địch, phản động, thậm chí chuyển sang hàng ngũ kẻ thù, chống lại Đảng, Nhà nước và nhân dân.

 • Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội và công tác chính trị, tư tưởng

  Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội và công tác chính trị, tư tưởng

  (TG) - Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định giương cao ngọn cờ “độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, khát vọng về một đất nước Việt Nam “độc lập - tự do - hạnh phúc”, Đảng Cộng sản Việt Nam hiệu triệu khơi dậy lòng yêu nước của lớp lớp người Việt Nam vùng lên lật đổ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân; chiến đấu, lao động và học tập quên mình; không quản ngại gian khổ, hy sinh, giành thắng lợi vẻ vang trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, trong cuộc chiến đấu kiên cường bảo vệ Tổ quốc và trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH).

 • Những chuyển biến tiến bộ về giáo dục với dân tộc thiểu số ở Việt Nam

  Những chuyển biến tiến bộ về giáo dục với dân tộc thiểu số ở Việt Nam

  Một trong những chỉ số quan trọng để minh chứng việc bảo đảm quyền con người ở các quốc gia có được thực thi và đi vào cuộc sống hay không là việc tạo điều kiện, cơ hội thuận lợi cho mọi người dân được quyền học hành, nâng cao trình độ, đặc biệt là người dân tộc thiểu số (DTTS), người yếu thế trong xã hội.

 • Tác động của lợi ích nhóm tiêu cực đến tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

  Tác động của lợi ích nhóm tiêu cực đến tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

  (TG) - Lợi ích nhóm tiêu cực hay thường gọi là “lợi ích nhóm” tác động đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhưng tính chất nguy hại nhất của nó là làm suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Nhận diện rõ tính chất, mức độ nguy hại của “lợi ích nhóm” để sớm có chủ trương, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời.

 • Việt Nam bảo đảm thực thi quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

  Việt Nam bảo đảm thực thi quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

  Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là quyền của tất cả mọi người và quyền này không bị giới hạn bởi quốc tịch, giới tính, độ tuổi.

 • Đau đáu lời dặn "Trước hết nói về Đảng" trong Di chúc

  Đau đáu lời dặn "Trước hết nói về Đảng" trong Di chúc

  (TG)- Là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, Hồ Chí Minh luôn chăm lo xây dựng, chỉnh đốn Đảng để Đảng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vai trò tiền phong. Trước khi đi xa, trong bản Di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Hồ Chí Minh đã dành để “trước hết nói về Đảng” (1)  và “việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân" (2).

 • Nhìn lại năm 2018 - không thể xuyên tạc, phủ nhận thành quả nhân quyền Việt Nam

  Nhìn lại năm 2018 - không thể xuyên tạc, phủ nhận thành quả nhân quyền Việt Nam

  Đã từ lâu, hằng năm Hoa Kỳ tán phát hai bản “Phúc trình thường niên về tình hình nhân quyền trên thế giới” (một bản của Bộ Ngoại giao; một bản của HRW) và một bản về tình hình tự do tôn giáo (của Bộ Ngoại giao) trên thế giới. Trong 3 bản “phúc trình" nói trên, tình hình nhân quyền và tôn giáo ở Việt Nam thường được “tô đậm” hơn các nước. Nói chính xác là thường bị xuyên tạc vu cáo nhiều hơn cả.

 • Đừng để tái diễn những “ông vua con”, “ông quan” sống trên dân

  Đừng để tái diễn những “ông vua con”, “ông quan” sống trên dân

  Không ngẫu nhiên mà người lãnh đạo cao nhất của đất nước đã sử dụng từ “ông vua con”, “ông quan”-những danh xưng chỉ có trong thời phong kiến chuyên quyền ngày xưa để ám chỉ, gắn vào một bộ phận quan chức thời nay.

 • Phòng, chống"diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa

  Phòng, chống"diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa

  Chiều 24/1, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp cùng Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đến nay.

 • “Phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng”

  “Phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng”

  (TG)- Tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” là di huấn của người chiến sĩ cộng sản Hồ Chí Minh để lại cho các thế hệ cán bộ, đảng viên. Trong đó, điều căn cốt nhất theo Người là mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên, liên tục rèn luyện, quyết tâm phòng, chống và đấu tranh triệt để xóa bỏ chủ nghĩa cá nhân để nâng cao đạo đức cách mạng. 

 • Tham gia các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp - một biểu hiện suy thoái nghiêm trọng

  Tham gia các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp - một biểu hiện suy thoái nghiêm trọng

  Một trong những biểu hiện của sự suy thoái trong cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) được Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, chỉ ra là "ủng hộ hoặc tham gia các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp".

 • Máu thịt của dân tộc không thể chia tách

  Máu thịt của dân tộc không thể chia tách

  Kiều bào khắp nơi trên thế giới đang náo nức hướng về mùa xuân đoàn viên sum họp ở quê hương. Với một bộ phận đông đảo người Việt Nam ở nước ngoài (NVNƠNN), mùa xuân quê hương còn là cơ hội xúc tiến các hoạt động đầu tư, hợp tác làm ăn, phát triển kinh tế, chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 • Bản chất và chiêu trò chống phá của những kẻ phản động người Việt ở hải ngoại

  Bản chất và chiêu trò chống phá của những kẻ phản động người Việt ở hải ngoại

  Tính đến nay, có hơn 4,5 triệu người Việt Nam định cư ở nước ngoài, sinh sống tại 103 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó ở Mỹ là 2,1 triệu người (tính đến năm 2016). Đại bộ phận trong số họ là những người sinh sống lương thiện, tham gia xây dựng cuộc sống mới ở nước sở tại và tích cực đóng góp xây dựng quê hương đất nước.

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất