• Muốn phát triển kinh tế thị trường càng cần định hướng xã hội chủ nghĩa

  Muốn phát triển kinh tế thị trường càng cần định hướng xã hội chủ nghĩa

  Trong suốt quá trình đổi mới, Đảng, Nhà nước Việt Nam không ngừng tìm tòi, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường (KTTT) định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN).

 • Những vấn đề quyền con người đang đặt ra trong xã hội ta hiện nay

  Những vấn đề quyền con người đang đặt ra trong xã hội ta hiện nay

  Quyền con người (QCN) là một mục tiêu nhất quán, xuyên suốt các cương lĩnh, đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi ra đời năm 1930 đến nay. Trong mỗi thời kỳ lịch sử, mục tiêu QCN được cụ thể trong chiến lược cách mạng.

 • Bảo đảm an sinh xã hội, mục tiêu và động lực phát triển quyền con người

  Bảo đảm an sinh xã hội, mục tiêu và động lực phát triển quyền con người

  Sự ra đời của Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát là một trong những thành công nổi bật của Hội đồng Nhân quyền. Với chính sách nhất quán về bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người, Việt Nam đặc biệt coi trọng.

 • Tuyên ngôn thế giới về quyền con người - Giá trị lịch sử và đương đại

  Tuyên ngôn thế giới về quyền con người - Giá trị lịch sử và đương đại

  Cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ hai do chủ nghĩa phát xít gây ra đã làm chết hàng trăm triệu người trên thế giới. Riêng ở Việt Nam có tới hơn 2 triệu người chết. Những tổn thất lớn lao mà cuộc chiến tranh gây ra đã thức tỉnh nhân loại về một nhiệm vụ chung, đặc biệt của các dân tộc là bảo vệ hòa bình, tôn trọng độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia và quyền con người (QCN).

 • Không để các thế lực thù địch tạo "khoảng trống" về tư tưởng, văn hóa

  Không để các thế lực thù địch tạo "khoảng trống" về tư tưởng, văn hóa

  Trong chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam, cả trước đây cũng như hiện nay, các thế lực thù địch luôn xác định tiến công trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa (TTVH) là một “mũi đột phá” và là một nội dung trọng yếu, là vũ khí lợi hại nhất. Trong cuốn sách “1999-chiến thắng không cần chiến tranh”, R.Nixon đã xác định: “Mặt trận tư tưởng là mặt trận quyết định nhất, toàn bộ vũ khí của chúng ta, các hoạt động mậu dịch, viện trợ, quan hệ kinh tế sẽ không đi đến đâu, nếu chúng ta thất bại trên mặt trận tư tưởng!".

 • Xa rời nguyên tắc tập trung dân chủ - căn nguyên dẫn đến suy thoái

  Xa rời nguyên tắc tập trung dân chủ - căn nguyên dẫn đến suy thoái

  Tập trung dân chủ (TTDC) là nguyên tắc tổ chức cơ bản, là cơ sở bảo đảm hàng đầu để giữ vững bản chất cách mạng và vai trò lãnh đạo của Đảng ta. Việc xem nhẹ, hạ thấp cũng như nhận thức không thấu đáo, thực hiện không đến nơi đến chốn nguyên tắc này không chỉ làm tổn hại đến vị thế, sức mạnh của Đảng, mà còn là một trong những căn nguyên dẫn đến sự thoái hóa, biến chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

 • Căn cốt để phòng và chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ

  Căn cốt để phòng và chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ

  (TG)- Đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng nói chung, vấn đề rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nói riêng; trong đó, kết hợp chặt chẽ giữa rèn luyện đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân với phòng và chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là đội tiền phong của giai cấp và dân tộc theo chỉ dẫn của Hồ Chí Minh, nhằm tăng cường sức đề kháng, khả năng miễn dịch của mỗi người trước mặt trái của cơ chế thị trường, mở cửa, hội nhập quốc tế là yêu cầu vừa cấp bách vừa thường xuyên của Đảng ta.

 • Nhận diện hoạt động lợi dụng hội nhập kinh tế quốc tế để chống phá Việt Nam

  Nhận diện hoạt động lợi dụng hội nhập kinh tế quốc tế để chống phá Việt Nam

  Những năm qua, nhằm thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch sử dụng mọi phương thức, thủ đoạn hoạt động; trong đó, triệt để lợi dụng hội nhập kinh tế quốc tế (HNKTQT) nhằm xâm phạm an ninh quốc gia, tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội, đưa Việt Nam đi theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản.

 • Luận điệu xuyên tạc phẩm chất trung thành của Quân đội ta nhất định bị phá sản

  Luận điệu xuyên tạc phẩm chất trung thành của Quân đội ta nhất định bị phá sản

  Nhằm làm cho Quân đội ta mất phương hướng chính trị, các thế lực thù địch đã và đang dùng mọi thủ đoạn vừa âm thầm, vừa trắng trợn, xuyên tạc, phủ định bản chất, truyền thống của “Bộ đội Cụ Hồ”, nhất là sự trung thành tuyệt đối của Quân đội ta với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Nâng cao cảnh giác, đập tan các luận điệu xuyên tạc của chúng là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.

 • “Quân đội chỉ bảo vệ Tổ quốc” - một sự tuyên truyền nguy hại

  “Quân đội chỉ bảo vệ Tổ quốc” - một sự tuyên truyền nguy hại

  Hiện nay, một số người cố tình tán dương cho luận điệu: Quân đội chỉ có nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc chứ không có chức năng bảo vệ Đảng, Nhà nước và thể chế chính trị tổ chức, nuôi dưỡng quân đội đó. Thậm chí, có quan điểm còn cho rằng, với tên gọi “Quân đội nhân dân”, nghĩa là Quân đội chỉ có nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và nhân dân, chứ không phải trung thành, bảo vệ Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đây là những luận điệu không thể chấp nhận được.

 • Giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn để không tự “đánh mất mình”

  Giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn để không tự “đánh mất mình”

  Đảng, Nhà nước ta luôn phát huy dân chủ, tiếp thu, lắng nghe ý kiến của các tầng lớp nhân dân, trong đó có các cán bộ hưu trí-những người có kinh nghiệm thực tiễn, đóng góp tích cực, hiệu quả vào nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy Nhà nước. Tuy nhiên, thời gian qua, lợi dụng dân chủ, một số đảng viên, cán bộ hưu trí đã có những phát ngôn đi ngược lại quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, chống phá cách mạng Việt Nam.

 • Không thể xuyên tạc, bôi đen hình ảnh đất nước trong đổi mới, hội nhập quốc tế

  Không thể xuyên tạc, bôi đen hình ảnh đất nước trong đổi mới, hội nhập quốc tế

  Lợi dụng internet, mạng xã hội và những mặt tiêu cực trong xã hội chưa được khắc phục, một số kẻ đã tán phát luận điệu, xuyên tạc bản chất của xã hội XHCN, bôi đen hình ảnh của đất nước Việt Nam.

 • Phòng, chống bệnh “kiêu ngạo cộng sản” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay

  Phòng, chống bệnh “kiêu ngạo cộng sản” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay

  Ngay từ những ngày đào tạo, bồi dưỡng các hạt giống cán bộ đầu tiên, Bác Hồ đã sớm nhận ra những biểu hiện, tính nguy hại của bệnh “kiêu ngạo cộng sản”. Nhận diện và đấu tranh phòng, chống bệnh “kiêu ngạo cộng sản” cũng là vấn đề rất cần thiết hiện nay.

 • Bảo vệ Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới

  Bảo vệ Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới

  (TG) - So với thời của C.Mác hơn một thế kỷ trước, mặc dù điều kiện lịch sử, bối cảnh kinh tế - xã hội cũng như các vấn đề căn bản mà ngày nay chúng ta phải đối mặt đã thay đổi, song điều đó hoàn toàn không làm lay chuyển sứ mệnh lịch sử của chủ nghĩa Mác - Lênin.

 • Xử lý trí thức - đảng viên sai phạm không phải là kỳ thị cả đội ngũ

  Xử lý trí thức - đảng viên sai phạm không phải là kỳ thị cả đội ngũ

  Sau khi báo chí, công luận gần đây thông tin về việc xử lý những sai phạm của ông Chu Hảo theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương, dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân bày tỏ sự đồng tình.

Liên kết website

Mới nhất