Thứ Sáu, 21/6/2024
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Thứ Ba, 11/6/2024 8:4'(GMT+7)

Bắc Giang: Chống biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm, có kết quả việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ theo các quy định của Trung ương và theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với kiểm điểm việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW (khóa XIII).

Bên cạnh đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Đảng bộ tỉnh duy trì thực hiện nghiêm việc phân công các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ, công chức các cấp huyện đi dự sinh hoạt với Đảng ủy xã, phường, thị trấn và Chi bộ thôn, tổ dân phố. Đảng ủy các xã, phường, thị trấn phân công các đồng chí đảng ủy viên và cán bộ, công chức cấp xã là đảng viên theo dõi, dự sinh hoạt với các Chi bộ thôn, tổ dân phố.

Tỉnh Bắc Giang thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo và đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức hằng năm, nhất là đánh giá cán bộ trước khi đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); chủ động xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra sau kiểm điểm.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang Trần Tuấn Nam cho biết, thời gian tới các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Đảng bộ tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Nghị quyết số 29-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Nghị quyết số 30- NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về Chiến lược An ninh mạng quốc gia và Đề án số 01-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về “Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng giai đoạn 2021-2025”; Chỉ thị số 21-CT/TU, ngày 16/1/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về “Nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong việc sử dụng internet, mạng xã hội” bảo đảm hiệu quả, có cách làm mới, sáng tạo.

Cấp ủy các cấp trong Đảng bộ tỉnh chủ động phát hiện và xử lý nghiêm minh đối với các đối tượng cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và có thông báo đến các cơ quan, đơn vị để làm gương cho cán bộ, đảng viên khác.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục chỉ đạo xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch học tập và làm theo Bác và cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; quan tâm xây dựng và nhân rộng các mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp…

Từ năm 2010 đến nay, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo tổ chức nhiều đợt học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ tỉnh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về các vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng và 27 biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Từ năm 2015 - 2018, Ban Chỉ đạo 94 của tỉnh đã chỉ đạo, định hướng thường xuyên công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Quá trình cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả như: Công văn số 1865-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 53- KL/TW ngày 4/6/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu, độc trên internet, mạng xã hội…

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đã ban hành các văn bản thông báo tình hình hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và định hướng đấu tranh; thông tin về tổ chức khủng bố, phản động; tăng cường nắm thông tin, tình hình trong công nhân, người lao động; tổ chức hội thảo “Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội”…/.

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất