Chủ Nhật, 16/6/2024
Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ Nhật, 3/12/2023 10:33'(GMT+7)

Bài học kinh nghiệm của Thành phố Hồ Chí Minh về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh.

Với vai trò đầu tàu và động lực phát triển kinh tế của vùng Đông Nam Bộ và cả nước, trong những năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh (Thành phố) là một trong những địa bàn trọng yếu mà các thế lực thù địch, phản động thường xuyên tập trung xuyên tạc, chống phá, tung ra những luận điệu sai trái nhằm tạo sự hoài nghi, dao động trong tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân...

Trước tình hình có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, Đảng bộ Thành phố luôn xác định nhiệm vụ lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng là một trong những nội dung trọng tâm, thường xuyên, vừa cấp thiết vừa lâu dài. Theo đó, công tác tuyên truyền miệng được hệ thống cấp ủy và các “binh chủng” làm công tác tuyên giáo của Thành phố thường xuyên quan tâm, chú trọng, tích cực triển khai, thực hiện, từng bước nâng cao về “chất”.

Trong bối cảnh sự phát triển của công nghệ thông tin và tác động thông tin  đa chiều từ các nền tảng mạng xã hội gây ảnh hưởng sâu sắc đến quá trình và kết quả lãnh đạo công tác tuyên truyền, cung cấp và định hướng thông tin chính thống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, Đảng bộ Thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới nhằm kịp thời ổn định tình hình dư luận, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Qua 16 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư khóa X về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp ở Đảng bộ Thành phố đã phát huy vai trò là cầu nối quan trọng gắn kết mối quan hệ giữa các cấp ủy đảng, chính quyền với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần đưa đường lối của Đảng, chính sách, phát luật của Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy các cấp đi vào cuộc sống. Theo đó, cùng với những kết quả đạt được, các bài học kinh nghiệm cũng được rút ra từ những hạn chết, bất cập của công tác tuyên truyền miệng trên địa bàn Thành phố.

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN

Trong nhiều năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo công tác định hướng, cung cấp thông tin cho công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng bộ Thành phố thông qua nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế; chú trọng đổi mới nội dung và phương thức nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tư tưởng, nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân và quá trình phát triển của Thành phố.

Hội nghị báo cáo viên Thành phố định kỳ hàng tháng được duy trì, ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả. Nội dung thông tin tại các hội nghị được nghiên cứu chuyển tải theo hướng chuyên đề trên cơ sở bám sát và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố và các nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương; đặc biệt, tập trung các chuyên đề cụ thể hóa các đề án, chương trình, công trình trọng điểm, đột phá của Thành phố theo từng giai đoạn; chủ động cập nhật thông tin các chuyên đề về công tác đối ngoại, biên giới lãnh thổ quốc gia, biển đảo, quốc phòng - an ninh, tình hình trong nước và quốc tế...

Tại các kỳ hội nghị báo cáo viên cấp Thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy luôn chú trọng đầu tư đổi mới nội dung, phương pháp truyền đạt, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tìm chọn, bố trí báo cáo viên theo từng nội dung chuyên đề, đảm bảo các nội dung thông tin có tính chính xác, định hướng tư tưởng rõ ràng, có giải pháp giải quyết những vấn đề cấp thiết trong thực tiễn.

Các hình thức hội nghị báo cáo viên trực tuyến triển khai từ Trung ương, Thành phố đến quận, huyện, phường, xã - thị trấn được phát uy ưu thế theo từng thời điểm phù hợp, đảm bảo thích ứng điều kiện thực tế và kịp thời đáp ứng nhu cầu thông tin cho cán bộ, đảng viên; thường xuyên mở rộng đối tượng, tạo điều kiện cho đội ngũ báo cáo viên thành phố và cơ sở dự hội nghị báo cáo viên Trung ương, Thành phố định kỳ để được trực tiếp nghe định hướng thông tin những vấn đề lớn, quan trọng. 

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA CẤP ỦY VÀ LÃNH ĐẠO

Trong những thời điểm tình hình chính trị, xã hội của thành phố và cả nước có những sự kiện, vấn đề “nóng”, nhạy cảm được dư luận quan tâm, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy đã chỉ đạo tổ chức các hội nghị thông tin thời sự, hội nghị cán bộ chủ chốt Thành phố để thông tin tình hình, thống nhất quan điểm, chủ trương và định hướng những nhiệm vụ, giải pháp nhằm tạo sự thống nhất, ổn định trong nội bộ và làm tốt công tác tuyên truyền trong nhân dân.

Phát huy vai trò của các đồng chí Thường trực Thành ủy, các đồng chí đứng đầu, lãnh đạo các sở, ban, ngành có trách nhiệm trong việc cung cấp, định hướng thông tin có liên quan đến các nghị quyết, kết luận sau mỗi kỳ hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, các kỳ họp Quốc hội, nhất là các chủ trương liên quan đến Thành phố, việc triển khai các chủ trương, chính sách mới, đột phá nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố, các giải pháp lãnh đạo tập trung của Ban Thường vụ Thành ủy trong từng thời điểm có vấn đề phát sinh tại các hội nghị giao ban định kỳ và đột xuất giữa Thường trực Thành ủy với Thường trực Thành ủy Thủ Đức, các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy, hội nghị gặp gỡ định kỳ giữa Thường trực Thành ủy với bí thư, chủ tịch xã, phường, thị trấn.

Thành ủy Thủ Đức, các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố, các sở, ban - ngành Thành phố quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng các hội nghị thông tin thời sự cho đội ngũ cán bộ, đảng viên tại đơn vị, địa phương, gắn truyền đạt thông tin với khuyến khích tương tác, gợi mở, trao đổi, đối thoại.

Việc tổ chức các hội nghị thông tin thời sự đã nhận được sự quan tâm, góp ý của các đồng chí nguyên lãnh đạo, các đồng chí có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, từ đó góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền...

Công tác chỉ đạo, triển khai các biện pháp nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên cũng được các cấp ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, bám sát nhiệm vụ chính trị và đặc điểm tình hình của từng đảng bộ, nhằm nâng cao tính chiến đấu, tính định hướng và giáo dục, thuyết phục trong công tác tuyên truyền miệng.

Từng bước phát huy vai trò tích cực của các đồng chí cấp ủy trong việc kịp thời thông tin và định hướng tư tưởng, dư luận cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Định kỳ hàng quý, tháng có chế độ làm việc với ban tuyên giáo, đội ngũ tuyên giáo cơ sở để kịp thời chỉ đạo, bổ sung chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với nhiệm vụ chính trị đặt ra trong từng thời điểm cụ thể; trách nhiệm của ban tuyên giáo quận, huyện ủy, cấp ủy viên, cán bộ phụ trách tuyên giáo được tăng cường trong quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ và cung cấp, tổng hợp, biên soạn tài liệu, tư liệu cho báo cáo viên, tuyên truyền viên và phục vụ cho sinh hoạt chi bộ định kỳ.

ĐỔI MỚI NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN THEO HƯỚNG PHONG PHÚ, CẬP NHẬT, TƯƠNG TÁC, CÓ TÍNH ĐỊNH HƯỚNG

Việc truyền đạt thông tin gắn với đối thoại được tổ chức linh hoạt, thường xuyên thông qua lồng ghép các hoạt động tổ chức tiếp xúc, đối thoại của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc với các giới, nhân dân theo định kỳ hàng quý, tùy tình hình thực tế có thể phát sinh các cuộc tiếp xúc đối thoại theo các lĩnh vực mà người dân quan tâm, nhất là ở các địa bàn có dự án bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư, các địa bàn đặc thù về tôn giáo, dân tộc... Qua đó, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thực hiện tốt việc tuyên truyền, định hướng thông tin, đồng thời nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn, kịp thời phản ánh và đề xuất, kiến nghị các biện pháp giải quyết.

Nội dung thông tin tuyên truyền được các cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở quan tâm thực hiện ngày càng phong phú, cập nhật, có tính định hướng, nhất là những nội dung liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kết quả giải quyết những vấn đề nổi cộm, nhạy cảm, bức xúc được xã hội quan tâm, nội dung tuyên truyền tập trung các chủ đề năm do Trung ương và thành phố phát động, các nội dung trọng tâm phục vụ những nhiệm vụ cấp bách trong từng thời điểm.

Phương thức tuyên truyền miệng tại các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng được thực hiện thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng như sinh hoạt chi bộ, hội nghị tổ dân phố, tổ nhân dân, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đối thoại với nhân dân; phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hoạt động hòa giải ở cơ sở, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thi, hội diễn; sinh hoạt đoàn thể, sinh hoạt chuyên đề, lớp học...

Nhiều cấp ủy cơ sở đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền về các chủ trương, dự án phát triển kinh tế - xã hội có tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân trên địa bàn, trong đó, chú trọng các giải pháp tuyên truyền miệng với hình thức tổ chức triển khai linh hoạt, hiệu quả nhằm kịp thời cung cấp, định hướng thông tin, ổn định tâm trạng nhân dân và tình hình dư luận xã hội tại địa phương.

Trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, cấp ủy các cấp đã có nhiều đổi mới, sáng tạo tổ chức tuyên truyền với nội dung, hình thức, phương pháp linh hoạt, đạt hiệu quả thiết thực như: tổ chức các buổi tuyên truyền bằng hình thức trực tuyến, ứng dụng các nền tảng của mạng xã hội... Một số cấp ủy cơ sở đã chủ động tổ chức hội nghị thông tin thời sự định kỳ, hội thi báo cáo viên giỏi thông qua hình thức trực tuyến, triển khai viết bài, quay video clip, biên soạn, thu âm các bài tuyên truyền để đăng tải trên không gian mạng, phát thanh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của phường, xã, thị trấn các nội dung về công tác phòng chống dịch, các sự kiện chính trị, các thông tin thời sự nổi bật trong tuần, trong ngày...

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỔNG HỢP, PHÂN TÍCH, BIÊN SOẠN TÀI LIỆU THÔNG TIN

Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ động nghiên cứu, biên soạn, cung cấp các tài liệu tham khảo cho đội ngũ báo cáo viên thành phố và cơ sở; tập trung đầu tư, nâng cao chất lượng tổng hợp, phân tích, biên soạn tài liệu Thông tin tham khảo định kỳ, tài liệu tuyên truyền cho nhân dân tại ấp, khu phố, tổ dân phố, tổ nhân dân, thông tin nội bộ cho trưởng ban tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố...

Một số ban tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy đã tích cực tham mưu cấp ủy xây dựng hướng dẫn các nội dung tuyên truyền định kỳ trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt tổ dân phố, hội nghị nhân dân…; chủ động tổng hợp, biên tập các nội dung thông tin chuyên đề về các kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, giúp đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thuận lợi trong tìm chọn nội dung tuyên truyền miệng phù hợp với nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân tại địa phương, đơn vị mình.

Việc cung cấp thông tin của các sở, ban, ngành phục vụ công tác tuyên truyền miệng được thực hiện khá tốt, kịp thời thông qua quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy và các đơn vị có liên quan, qua đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của từng đơn vị, sở, ngành, góp phần nâng cao chất lượng thông tin và hiệu quả công tác định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

KIỆN TOÀN, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ BÁO CÁO VIÊN

Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn và bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ báo cáo viên đã được Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm chỉ đạo, thực hiện xây dựng, củng cố mạng lưới báo cáo viên sâu rộng từ thành phố đến cơ sở. Đội ngũ báo cáo viên thành phố tăng về số lượng và ngày càng nâng cao chất lượng.

Từ đầu năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy nghiên cứu, xem xét yêu cầu thực tiễn, tham mưu ban hành quy chế hoạt động của đội ngũ báo cáo viên của Đảng bộ Thành phố và quyết định kiện toàn công nhận Báo cáo viên cấp Thành phố, tập trung xây dựng các tiêu chí, tiêu chuẩn riêng sát hợp với tình hình và yêu cầu phát triển của Thành phố.

Đội ngũ báo cáo viên Thành phố được phân thành 3 nhóm: nhóm báo cáo viên tổng hợp, nhóm báo cáo viên chuyên đề và nhóm báo cáo viên nghiệp vụ. Ban Thường vụ Thành ủy thường xuyên quan tâm, chỉ đạo việc thực hiện các giải pháp nhằm quản lý, nâng chất hoạt động của đội ngũ báo cáo viên các cấp, đặc biệt là đội ngũ báo cáo viên cấp Thành phố. Việc phân công, phân nhóm nhiệm vụ báo cáo viên thành phố và thiết lập các kênh trao đổi thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động báo cáo viên được chú trọng, tạo hiệu ứng tốt trong chia sẻ, kết nối, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ báo cáo viên Thành phố trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền miệng.

Chế độ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng quý của từng báo cáo viên cấp thành phố được bảo đảm, gắn với việc thực hiện phiếu khảo sát lấy ý kiến của đảng viên tại cơ sở về hoạt động tuyên truyền miệng của báo cáo viên nhằm tạo kênh đánh giá khách quan, đầy đủ về hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cấp Thành phố.

Hàng năm, Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu tổ chức hoạt động sơ, tổng kết nhằm đánh giá kết quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên. Qua đó, đánh giá những mặt làm được, chưa được, nguyên nhân và đề ra các giải pháp thiết thực nhằm tổ chức tốt hoạt động của đội ngũ báo cáo viên trong thời gian tới; tăng cường công tác theo dõi, đánh giá kết quả hoạt động, kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với các báo cáo viên phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ.

Tại các quận, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy, ban thường vụ cấp ủy giao ban tuyên giáo trực tiếp phụ trách việc quản lý, theo dõi và điều phối hoạt động đội ngũ báo cáo viên cấp mình. Theo đó, nhiều đơn vị, địa phương đã triển khai các giải pháp hiệu quả nhằm quản lý, phát huy vai trò, trách nhiệm của báo cáo viên. Một số đơn vị chủ động tiến hành phân công nhiệm vụ cáo viên theo theo lĩnh vực (nhóm xây dựng đảng; kinh tế - xã hội, chủ trương chính sách, pháp luật nhà nước; quốc phòng - an ninh; công tác vận động quần chúng,…), theo địa bàn phụ trách, hoặc theo chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị… nhằm tạo điều kiện phát huy ưu thế kinh nghiệm thực tiễn, khai thác thông tin chuyên sâu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Hàng tháng, ban tuyên giáo tổ chức gặp gỡ, trao đổi, thông tin hai chiều những nội dung trọng tâm cần thực hiện và rút kinh nghiệm trong quá trình hoạt động tuyên truyền miệng.

Một hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi do Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Một hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi do Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền miệng đã được các cấp ủy quan tâm, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn hàng năm; thông qua các hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi, thuyết trình viên giỏi, hội thi dân vận khéo... đã tạo điều kiện cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp được rèn luyện, trau dồi, nâng cao kỹ năng, kiến thức và giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Hàng tháng, đội ngũ báo cáo viên Thành phố và cơ sở được cung cấp các tài liệu nghiên cứu, hướng dẫn nghiệp vụ.

Chính sách, chế độ phụ cấp trách nhiệm, thù lao cho đội ngũ báo cáo viên được đảm bảo chi trả đầy đủ theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương.

Nhìn chung, đội ngũ báo cáo viên Thành phố và cơ sở đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác tuyên truyền miệng, góp phần thống nhất nhận thức, ổn định tư tưởng, giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị, tham gia phát triển kinh tế - xã hội Thành phố, đồng thời, tham gia đấu tranh, phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

MỘT SỐ HẠN CHẾ, BẤT CẬP

Một số cấp ủy, có lúc, có nơi có biểu hiện “giao khoán” công tác tuyên truyền miệng, tổ chức hoạt động báo cáo viên và cung cấp thông tin cho ban tuyên giáo. Chưa phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của từng báo cáo viên trong việc chủ động tập hợp, cập nhật, cung cấp, định hướng thông tin trong lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách; một số cấp ủy, nhất là ở cơ sở, có tâm lý e ngại khi trực tiếp đối thoại và định hướng thông tin đối với những vấn đề mang tính thời sự, nhạy cảm, chủ yếu còn đề nghị sự hỗ trợ của đội ngũ báo cáo viên cấp Thành phố và Trung ương nên chưa phát huy được vai trò báo cáo viên của các đồng chí trong thường trực cấp ủy, nhất là người đứng đầu.

Nội dung thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng ở một số địa bàn chưa chủ động, kịp thời, sắc bén, còn trông chờ tài liệu do cấp trên cung cấp; công tác định hướng một số sự kiện thời sự, các vấn đề “nóng” được quan tâm còn chậm, chưa đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Công tác bồi dưỡng, tập huấn chuyên đề về nghiệp vụ tuyên truyền miệng ở một số đảng bộ địa phương, đơn vị chưa được thực hiện nền nếp. Việc sử dụng tài liệu tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Thành ủy cung cấp ở một vài đơn vị chưa được nghiên cứu, lựa chọn, biên tập và chuyển tải nội dung phù hợp với đặc điểm và nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên tại địa phương, đơn vị.              

Một số cấp ủy các đơn vị kinh tế, sự nghiệp chưa quan tâm đúng mức việc xây dựng đội ngũ báo cáo viên, chưa chủ động dự báo, xây dựng kế hoạch, chương trình nhằm kịp thời cung cấp, bồi dưỡng, cập nhật, định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên, người lao động tại đơn vị.

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở tuy đông nhưng trong từng thời điểm vẫn chưa mạnh, một số báo cáo viên cấp quận, huyện, đảng ủy cấp trên cơ sở hoạt động chưa thường xuyên, chất lượng hoạt động không đồng đều, một bộ phận chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, ít tham gia hoạt động tuyên truyền miệng tại địa phương, đơn vị.

“MỖI ĐẢNG VIÊN PHẢI LÀ MỘT TUYÊN TRUYỀN VIÊN CỦA ĐẢNG”

Từ thực tiễn công tác tuyên truyền miệng trên địa ban Thành phố thời gian qua, một số kinh nghiệm được rút ra là:

Thứ nhất, không ngừng quán triệt, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể về vai trò của công tác tuyên truyền miệng trong lãnh đạo thực hiện công tác tư tưởng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đề cao trách nhiệm các cấp ủy đảng, trực tiếp và trước hết là của đồng chí bí thư cấp ủy đối với công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên; tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, vai trò chủ động tham mưu của ban tuyên giáo các cấp trước yêu cầu đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền miệng; khẳng định trách nhiệm “mỗi đảng viên phải là một tuyên truyền viên của Đảng”.

Thứ hai, công tác tuyên truyền miệng phải đi trước, đi trong và đi sau quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là triển khai các chủ trương, dự án lớn có tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân. Tuyên truyền, định hướng phải gắn với trao đổi, đối thoại để tạo sự dân chủ, cởi mở và củng cố nhận thức, niềm tin. Cấp ủy, chính quyền các cấp và từng cán bộ, đảng viên phải xem công tác tuyên truyền miệng là nhiệm vụ thường xuyên, là một trong những phương thức để đánh giá đúng tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, làm cơ sở để xem xét xây dựng, điều chỉnh phương thức lãnh đạo, điều hành, quản lý và thực thi chính sách sát hợp với thực tiễn.

Thứ ba, phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền miệng; chú trọng đổi mới nội dung và phương thức linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn dân cư, các ngành, các giới... Thường xuyên đánh giá, đo lường hiệu quả thực tế của công tác tuyên truyền miệng, bằng kết quả chuyển biến nhận thức của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua yêu nước tại mỗi địa phương, đơn vị; kịp thời phát hiện, giới thiệu, biểu dương và nhân rộng cách làm hay, sáng tạo của các tập thể, cá nhân trong công tác này.

Thứ tư, thường xuyên rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên có năng lực, bản lĩnh chính trị, nhạy bén, có uy tín, tâm huyết với nhiệm vụ được giao, đồng thời quan tâm bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, lý luận chính trị cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong điều kiện thích ứng, khai thác tối đa lợi thế của quá trình phát triển công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng tại địa phương, đơn vị. Phát huy vai trò báo cáo viên là các đồng chí cấp ủy trong tuyên truyền cụ thể hóa nghị quyết, chủ trương của Đảng, cung cấp, định hướng thông tin sát hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị./.

HOÀNG MINH THẾ   

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất