Chủ Nhật, 23/6/2024
Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ Tư, 1/11/2023 8:0'(GMT+7)

Thực tiễn công tác tham mưu xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức tại Thành phố Hồ Chí Minh

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh từ trên cao.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh từ trên cao.

Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những thành phố lớn, có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh là địa bàn đông dân nhất cả nước (chiếm 9,35% dân số cả nước)(1), với hơn 2.000 tổ chức cơ sở đảng, trên 245.000 đảng viên. Với vai trò là hạt nhân của vùng trọng điểm phía Nam, có tốc độ tăng trưởng kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh luôn ở mức cao và được duy trì liên tục trong nhiều thập niên(2); năng suất lao động bình quân của Thành phố cao hơn 2,6 lần so với bình quân cả nước; tỷ trọng kinh tế của Thành phố đóng góp vào kinh tế cả nước trên 22,2%.Thành phố Hồ Chí Minh giữ vững vị trí đầu tàu, trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước. 

Thành phố rất quan tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Trước yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới, cần nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá khách quan, đúc rút kinh nghiệm thực tiễn trong công tác tham mưu xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, góp phần nâng cao niềm tin của nhân dân, giữ vững vai trò của Đảng bộ thành phố đối với sự ổn định và phát triển bền vững Thành phố. 

Trong những năm qua, công tác tham mưu xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức của thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, làm cho Đảng bộ thành phố thực sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân.

CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ CHÍNH TRỊ

Công tác tham mưu của các cấp ủy Đảng luôn đảm bảo quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện trên địa bàn thành phố, nhất là các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác xây dựng Đảng, trọng tâm như Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIkhóa XII; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị Trung ương khóa XIIINghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố khóa XI; Nghị quyết số 31-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội khóa XV về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh...gắn với đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Thành phố.

Đồng thời, công tác tham mưu  tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị, giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng, chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao chất lượng các cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học và kỷ niệm các sự kiện lịch sử, góp phần đúc kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận. Việc sơ kết, tổng kết nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và Thành ủy được các cấp ủy trực thuộc Thành ủy và cấp ủy cơ sở nghiêm túc thực hiện. Nội dung đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành có chú ý đến điều kiện, đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng lĩnh vực; đảm bảo tiến độ thời gian, rút được bài học kinh nghiệm từ thực tiễn, xác định hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới; kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả. 

Đặc biệt, các cấp ủy tăng cường tự phê bình và phê bình, uốn nắn các nhận thức lệch lạc, thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức; kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội; động viên tinh thần của toàn dân, nhất là trong quá trình kiểm soát dịch bệnh Covid-19 và phục hồi kinh tế, cả hệ thống chính trị Thành phố phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung mọi nguồn lực, quyết tâm phấn đấu, vượt qua khó khăn, tạo bước đột phá phát triển toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của thành phố đối với cả nước. 

Công tác dân vận của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã có sự chuyển biến rõ nét, nhiều phương thức vận động, tập hợp nhân dân được áp dụng; nội dung công tác dân vận được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, trên cơ sở bám sát chủ trương của Thành ủy, công tác dân vận được đẩy mạnh, đã khơi dậy được tinh thần thi đua, sức sáng tạo, thu hút đông đảo nhân dân tham gia hưởng ứng, góp phần thiết thực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thành phố. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức. Nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả đã được triển khai thực hiện, huy động được đông đảo các giới, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp trí thức và nhân dân tham gia; các hoạt động giám sát, góp ý, phản biện xã hội ngày càng tích cực, hiệu quả, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị quan trọng của thành phố.

Hội thảo khoa học Quốc gia “Những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong giai đoạn mới” diễn ra ngày 13/10 tại Ninh Bình. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng bình gốm lưu niệm cho Tỉnh uỷ Ninh Bình. (Ảnh: TA)

 

Hội thảo khoa học Quốc gia “Những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong giai đoạn mới” diễn ra ngày 13/10 tại Ninh Bình. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng bình gốm lưu niệm cho Tỉnh uỷ Ninh Bình. (Ảnh: TA)

CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ TƯ TƯỞNG

Tham mưu cấp ủy lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng, tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng trong các tầng lớp nhân dân.

Theo đó, công tác tuyên truyền đảm bảo đầy đủ, kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ và nhân dân Thành phố; giáo dục truyền thống lịch sử, bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; khẳng định những thành tựu của Đảng và nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; qua đó củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Đảng bộ Thành phố. 

Hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú và phù hợp; nội dung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, tạo ấn tượng sâu sắc, có sức thuyết phục, lan tỏa rộng; luôn bảo đảm sự thống nhất trong công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền và sự phối hợp đồng bộ trong thực hiện. Tăng cường tuyên truyền, cung cấp thông tin chính thống đến người dân trên các mạng xã hội (Facebook, Zalo, Youtube, VCNet...) với các nội dung tuyên truyền, tin bài ngắn gọn, video clip, hình ảnh, Inforgraphic…, vận động cán bộ, đảng viên tích cực tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ các thông tin tích cực trên các trang mạng cá nhân. Kết hợp tuyên truyền, giáo dục với những hoạt động cụ thể, thiết thực, bảo đảm an sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Điển hình như thông qua việc sử dụng Infographic, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã thực hiện tuyên truyền nhiều nội dung về: Công tác đối ngoại, ngoại giao của Đảng ta qua hơn 35 năm đổi mới; ngoại giao “cây tre Việt Nam; Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam; đặc biệt về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã được thực hiện theo hình thức song ngữ Việt - Anh…

Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện nhiều biện pháp đấu tranh phòng, chống quan điểm sai trái của các thế lực thù địch và những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”“tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Trước sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động trên nhiều lĩnh vực, các cấp ủy đảng ở Thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên, tích cực đấu tranh chống những luận điệu sai trái và quan điểm, nhận thức lệch lạc trong cán bộ, đảng viên để bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ Đảng, bảo vệ đất nước. Tham mưu thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 cấp thành phố và cơ sở nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án số 05-ĐA/TU ngày 19/6/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Kế hoạch số 290-KH/TU ngày 18/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII.

Quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền trên không gian mạng bằng nhiều hoạt động trực tuyến, lan tỏa và mở rộng thông tin; đa dạng hóa và nâng cao chất lượng, đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ trong các sản phẩm tuyên truyền. Triển khai sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025; kịp thời, nhạy bén trong nắm bắt diễn biến, dự báo và định hướng tư tưởng, dư luận, tâm trạng xã hộigắn với giải quyết tốt các vấn đề bức xúc của nhân dân, các vấn đề nhạy cảm, phức tạp phát sinh. Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, văn hóa, văn nghệ, chính sách xã hội; tạo điều kiện và phát huy vai trò của đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức đóng góp tài năng, trí tuệ cho sự phát triển của Thành phố trong tình hình mới. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, hình thành “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, làm cho văn hóa Hồ Chí Minh thấm sâu vào người dânThành phố, là một nguồn sức mạnh đặc thù của con người Thành phố mang tên Bác.

CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ ĐẠO ĐỨC

Tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp; xây dựng ý thức trách nhiệm, xác định đúng đắn mục tiêu, thái độ, tinh thần tự giác học tập trong đội ngũ cán bộ; tổ chức bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức mới và kỹ năng, nghiệp vụ nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị của Thành phố đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Triển khai mẫu bản đăng ký chương trình hành động cá nhân hng năm; trong đó, từng cá nhân phải cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; từng bước nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, thường xuyên “tự soi”, “tự sửa” và nêu cao danh dự, lòng tự trọng của đảng viên, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thấy rõ bổn phận và trách nhiệm của mình(3).Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, hoàn chỉnh tiêu chí, cơ chế đánh giá cán bộ; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm.

Đảng bộ Thành phố cũng chú ý tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên; dựa vào dân để xây dựng Đảng. Ban Thường vụ Thành ủy thường xuyên lãnh đạo các cấp ủy trực thuộc quán triệt và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; tăng cường quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Các cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động, tích cực triển khai thực hiện các nghị quyết về công tác xây dựng Đảng gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị từ thành phố đến cơ sở. Điều chỉnhbổ sung, ban hành Quy định về thẩm quyền thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; nắm chắc lịch sử chính trị, chú trọng vấn đề chính trị hiện nay nhằm chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn và giải quyết đúng đắn, hiệu quả vấn đề chính trị hiện nay của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và cải cách tư pháp, công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp các cơ quan có liên quan xử lý hiệu quả các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước, nhất là trước đại dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí hằng năm; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm và “tham nhũng vặt”. 

Tổ công tác 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 01/12/2017 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm cơ chế kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu các cấp, các ngành; xem đây là một trong những tiêu chí quan trọng trong đánh giá, quy hoạch, đề bạt và luân chuyển cán bộ hàng năm và đánh giá nhiệm kỳ.

Trong thực hiện công tác cán bộ, Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện nghiêm các quy định, quy trình và đồng bộ các nội dung công tác cán bộ theo quy định của Trung ương; phân cấp quản lý cán bộ gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, với việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp; yêu cầu cán bộ xây dựng chương trình hành động, kế hoạch làm theo phải gắn với những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, phức tạp, nổi cộm của cơ quan, đơn vị để đưa ra những giải pháp cụ thể gắn với vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ban Tổ chức Thành ủy rà soát, tham mưu các quy chế, quy định liên quan đến thực hiện trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị gương mẫu thực hiện trách nhiệm nêu gương để cán bộ, đảng viên, quần chúng noi theo. 

Cùng với đó, đầu năm 2023, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị báo cáo chuyên đề “Nâng cao đạo đức công vụ và công tác vận động quần chúng nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Giữa năm 2023, tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh”. Thành lập Ban Chỉ đạo về xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh; định hướng các địa phương, đơn vị bước đầu xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn với nhiều mô hình, cách làm phù hợp với điều kiện thực tế, tổ chức nhiều hoạt động phong phú, sinh động.

Bên cạnh những kết quả nổi bật, công tác xây dựng Đảng ở Thành phố Hồ Chí Minh về chính trị, tư tưởng, đạo đức cũng còn một số hạn chế như việc nắm bắt, dự báo tình hình, nhất là những vấn đề nổi cộm, phức tạp, nhạy cảm đôi lúc còn bị động, lúng túng. Việc xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị tại một số đơn vị chưa kịp tiến độ như kế hoạch và yêu cầu đề ra; nội dung đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một vài đơn vị và cá nhân chưa cụ thể, chưa sát với vị trí, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức và đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị, cơ quan. Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện có nơi còn chưa chặt chẽ, chưa thường xuyên; vẫn còn không ít cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm và vi phạm chuẩn mực đạo đức. Việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phản động, thù địch của một số cấp ủy chưa được triển khai đồng bộ, hiệu quả chưa cao. Tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là đối với việc giải quyết các vấn đề đột phá, bức xúc, nổi cộm, bảo đảm an sinh của nhân dân có lúc, có nơi chưa kịp thời, chưa quyết liệt...

Từ thực tiễn nêu trên và những vấn đề đặt ra đối với Thành phố, công tác tham mưu xây dựng đảng ở về chính trị, tư tưởng, đạo đức Thành phố Hồ Chí Minh cần tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây:

Thứ nhấttiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị; đấu tranh bảo vệ, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh,tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. Quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện; công tác sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng.Trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, các cấp ủy đảng cần theo dõi, lắng nghe để kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, không ngừng bổ sung, hoàn thiện, làm cho chủ trương, đường lối của Đảng ngày càng sát với thực tiễn cuộc sống.

Thứ hai, đẩy mạnh tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, đặc biệt là các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trên lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, sinh động, sáng tạo; lồng ghép trong các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng cấp, từng ngành, thông qua các hội thi, hội diễn văn nghệ, thực hiện phát hành các bộ sản phẩm đồ họa infographic với nội dung ngắn gọn, nêu những vấn đề cốt lõi để tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử, trên không gian mạng... Thường xuyên củng cố, xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng bộ thành phố, nhất là cấp cơ sở. Phát huy vai trò của báo chí, văn hóa, văn nghệ trong định hướng tư tưởng chính trị, nhân cách, các giá trị sống phù hợp với định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

Hội thảo khoa học Quốc gia “Những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong giai đoạn mới”. Trong ảnh: Quang cảnh hội thảo diễn ra ngày 13/10 tại Ninh Bình.

Hội thảo khoa học Quốc gia “Những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong giai đoạn mới”. Trong ảnh: Quang cảnh hội thảo diễn ra ngày 13/10 tại Ninh Bình.

Thứ ba, nâng cao hơn nữa nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, trước hết là đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị về vị trí, vai trò của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và của thành phố. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên thực hiện trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, toàn diện, công tâm, minh bạch, chính xác.

Thứ tư, tiếp tục quán triệt sâu sắc vai trò của công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”, có ý nghĩa quyết định mọi thành công của sự nghiệp cách mạng; thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên về chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ, quy định những điều đảng viên không được làm; nâng cao hiệu quả giám sát chuyên đề, phòng chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 

Thứ năm, đổi mới, nâng chất công tác vận động nhân dân tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 01/12/2017 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nâng cao chất lượng các cuộc giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo thực hiện Đề án “Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030”.

PHAN NGUYỄN NHƯ KHUÊ

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
 

(1) Thành phố có dân số trên 8,9 triệu người; thực tế số người đang sinh sống, học tập, làm việc là trên địa bàn gần 13 triệu người.

(2) Giai đoạn 2011-2015,tổng sản phẩm (GDP) bình quân đạt 9,6%; nguồn thu ngân sách của Thành phố Hồ Chí Minh đóng góp khoảng 30% vào ngân sách của quốc gia; giai đoạn 2016 - 2019 kinh tế thành phố đạt mức tăng trưởng khá tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng bình quân 7,72%.

(3) Kết luận số 17-KL/TU ngày 09/12/2020 của Ban Thường vụ Thành ủyThành phố Hồ Chí Minhvà Công văn số 832 CV/BTCTU ngày 03/3/2021 của Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện bản đăng ký chương trình hành động cá nhân hằng năm.

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất