Thứ Năm, 20/6/2024
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Thứ Tư, 8/9/2021 9:14'(GMT+7)

Báo chí Sơn La chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Giao ban công tác báo chí tháng 8 tỉnh Sơn La.

Giao ban công tác báo chí tháng 8 tỉnh Sơn La.

Trong những năm qua, báo chí cả nước nói chung và báo chí của tỉnh Sơn La nói riêng đã thể hiện vai trò quan trọng trong tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tham gia tích cực, tiên phong trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ uy tín, vị thế của Đảng, Nhà nước và sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn dân.

Cùng với nhận diện, đấu tranh kiên quyết, trực diện chống lại các quan điểm sai trái, âm mưu, thủ đoạn chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, của các thế lực thù địch, nhiều cơ quan báo chí đã có các bài viết phân tích, luận giải, làm rõ những giá trị bền vững, tính đúng đắn, tính khoa học và tính cách mạng của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, phát huy vai trò xung kích trên mặt trận đấu tranh dư luận, kịp thời phản bác lại những luận điệu sai trái, xuyên tạc, bịa đặt, kích động của các thế lực thù địch. 

Tỉnh Sơn La nằm trong địa bàn trọng điểm chống phá của các thế lực thù địch, đặc biệt là trên các lĩnh vực dân tộc, tôn, giáo, kích động thành lập "Nhà nước riêng"… Đến năm 2021, tỉnh có 9 cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn, 3 tổ chuyên mục thuộc Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh với gần 200 nhà báo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên. Nhờ đó, báo chí Sơn La đã có sự phát triển mạnh mẽ và toàn diện, không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, tính chuyên nghiệp ngày càng được nâng cao. Các cơ quan báo chí chủ động đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng ngày càng chuyên nghiệp, đội ngũ phóng viên, nhà báo được tăng cường bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng tốt yêu cầu thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trong tình hình mới. Những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung, lĩnh vực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói riêng có sự đóng góp rất lớn và quan trọng của các cơ quan báo chí của tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn.

Các cơ quan báo chí tham gia tích cực, hiệu quả, trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, thâm nhập thực tiễn, xây dựng nhiều tin, bài, phóng sự tuyên truyền đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, thiếu khách quan, các luận điệu xuyên tạc trước các vấn đề phức tạp, nhạy cảm trong triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước (Luật An ninh mạng, Luật Đặc khu kinh tế, vấn đề Biển Đông, công tác dân tộc, tôn giáo, nhân quyền, tuyên truyền thành lập" Nhà nước Mông…) , các chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại của tỉnh (Dự án nghĩa trang thành phố, Dự án Quảng trường Tây Bắc, Công tác sắp xếp, ổn định nhân dân tái định cư các công trình thủy điện…).

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Sơn La đã thành lập Tổ phóng viên phản ứng nhanh thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh. Đã đăng tải 1.570 tin, bài, ảnh về dịch bệnh Covid-19 nhằm phản bác lại những thông tin sai lệch về dịch bệnh Covid-19 trên mạng xã hội (trong đó nhiều tin, bài được biên dịch và phát sóng bằng tiếng dân tộc Thái, Mông, Dao...).  Tích cực tăng cường sự trao đổi, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan báo chí của tỉnh, của Trung ương đóng trên địa bàn, các cơ quan báo chí của Trung ương, Quân khu II, các tỉnh bạn trong triển khai công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.…Từ đó góp phần hiệu quả vào việc đấu tranh làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Trong đó nhiều bài viết có chất lượng, sức lan tỏa in, phát sóng trên báo, đài địa phương đã được một số tờ báo ở Trung ương sử dụng lại hoặc tiếp tục khai thác chủ đề để tuyên truyền ở diện rộng hơn. Nhiều bài viết được chọn lọc đưa vào phổ biến tại các hội nghị về tư tưởng hoặc phổ biến trong sinh hoạt chi bộ.

Có thể khẳng định rằng báo chí Sơn La thời gian qua đã thể hiện rõ vai trò, giá trị định hướng dư luận xã hội; là công cụ đắc lực, hữu hiệu của Đảng bộ, góp phần quan trọng vào công tác đấu tranh của cả hệ thống chính trị làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, tạo sự thống nhất về sự nhận thức, tư tưởng và hành động trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp, góp phần xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững.

Trong bối cảnh các thế lực thù địch sẽ tiếp tục gia tăng sự chống phá quyết liệt đối với nền tảng tư tưởng của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn. Do đó, nhiệm vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là hết sức cần thiết, trong đó vai trò các cơ quan báo chí của tỉnh đã, đang và sẽ đóng vai trò hết sức quan trọng. Cơ quan lãnh đạo, quản lý và Hội Nhà báo cần không ngừng chăm lo bồi dưỡng tư tưởng, chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên. Đội ngũ những người làm báo tỉnh Sơn La tiếp tục nâng cao trình độ, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng làm báo hiện đại; đổi mới, sáng tạo; thường xuyên quan tâm, nắm bắt và phản ánh một cách chính xác, kịp thời các hoạt động, sự kiện đang diễn ra trên địa bàn tỉnh, làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh và bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới./.

Vũ Thị Hoa -  Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Sơn La

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất