Thứ Năm, 23/5/2024
Bạn cần biết
Thứ Tư, 4/3/2020 9:46'(GMT+7)

Chuẩn hóa chế độ báo cáo và xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, cơ quan, địa phương

Qua tổng hợp, theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ chuẩn hóa chế độ báo cáo, xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh thời gian qua, Văn phòng Chính phủ nhận thấy việc triển khai đã đạt được một số kết quả bước đầu. Tuy nhiên, việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về chế độ báo cáo của một số bộ, địa phương còn chậm; quy định chế độ báo cáo chưa đáp ứng yêu cầu của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP, như: Ban hành chế độ báo cáo bằng Quyết định cá biệt; quy định lại một số nội dung của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP, trong khi chưa quy định đầy đủ nội dung các chế độ báo cáo thuộc thẩm quyền; chế độ báo cáo thiết kế dưới dạng phương án đơn giản hóa chứ chưa quy phạm hóa; còn tình trạng chế độ báo cáo của bộ, cơ quan chưa quy định mẫu đề cương, biểu số liệu, thời hạn gửi đối với từng cấp báo cáo hoặc quy định chưa rõ ràng, không hướng dẫn đầy đủ, chưa thống nhất về thời gian chốt số liệu, thời hạn gửi; văn bản quy định chế độ báo cáo của địa phương quy định những chế độ báo cáo thuộc thẩm quyền của cơ quan Trung ương… Bên cạnh đó, việc xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của đa số bộ, cơ quan, địa phương còn lúng túng, thiếu chủ động, chậm tiến độ.

Để đảm bảo tiến độ, chất lượng triển khai các nhiệm vụ được giao, Văn phòng Chính phủ đề nghị các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ:

Về chuẩn hóa chế độ báo cáo, Văn phòng Chính phủ đề nghị các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện việc rà soát các chế độ báo cáo hiện hành thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan, địa phương để tiến hành chuẩn hóa, ban hành Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và Quyết định của UBND cấp tỉnh quy định chế độ báo cáo đáp ứng yêu cầu của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP. Thời hạn hoàn thành trong tháng 3/2020 (đối với bộ, cơ quan ngang bộ), trong tháng 4/2020 (đối với UBND cấp tỉnh). Trong đó, lưu ý về phạm vi quy định chế độ báo cáo, bộ, cơ quan quy định chế độ báo cáo thực hiện thống nhất trong phạm vi toàn quốc, nếu báo cáo yêu cầu tổng hợp số liệu từ cấp nào thì quy định đầy đủ các nội dung chế độ báo cáo cho cấp đó thực hiện. Chế độ báo cáo định kỳ do các cơ quan Trung ương đã quy định và áp dụng cho các cấp chính quyền thì UBND các cấp thực hiện thống nhất theo quy định. Sau khi ban hành Thông tư quy định chế độ báo cáo, các bộ, cơ quan công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý trước ngày 15/4/2020.

Căn cứ danh mục chế độ báo cáo do các bộ, cơ quan công bố, UBND cấp tỉnh quy định các chế độ báo cáo ngoài báo cáo do Trung ương quy định để phục vụ mục tiêu quản lý, chỉ đạo điều hành của địa phương (nếu có). Trường hợp địa phương chỉ thực hiện các chế độ báo cáo do cơ quan Trung ương quy định, không quy định thêm chế độ báo cáo khác, đề nghị có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Các chế độ báo cáo trong nội bộ bộ, cơ quan, địa phương để phục vụ các cuộc họp, làm việc… không bắt buộc quy định tại thông tư, quyết định quy định chế độ báo cáo của bộ, cơ quan, địa phương mà có thể quy định bằng quyết định cá biệt hoặc quy chế làm việc của bộ, cơ quan, địa phương.

Văn phòng Chính phủ cũng lưu ý thời gian chốt số liệu báo cáo áp dụng chung cho tất cả các đối tượng thực hiện; kỳ báo cáo cần được quy định rõ để phù hợp với đặc thù của từng loại báo cáo, thống nhất cách hiểu và thực hiện, tránh việc phải báo cáo nhiều lần.

Về xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, cơ quan, địa phương, Văn phòng Chính phủ đề nghị các bộ, cơ quan, địa phương trên cơ sở lựa chọn một số chế độ báo cáo đã được chuẩn hóa, trong quý II/2020 hoàn thành việc xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, cơ quan, địa phương kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ để hình thành Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia theo hướng dẫn tại Công văn số 598/VPCP-KSTT ngày 21/01/2020 của Văn phòng Chính phủ và Quyết định số 2337/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông, bảo đảm đến hết năm 2020 ít nhất 30% chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý được triển khai trên Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, địa phương.

Phạm vi xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, cơ quan, địa phương bảo đảm theo nguyên tắc: Bộ, cơ quan căn cứ Thông tư quy định chế độ báo cáo của bộ, cơ quan mình xây dựng, triển khai Hệ thống thông tin báo cáo đối với tất cả các cấp, các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng báo cáo và chia sẻ dữ liệu với các bộ, cơ quan khác, địa phương thực hiện chế độ báo cáo đó; bộ, cơ quan cấp tài khoản để các bộ, cơ quan khác, các địa phương thực hiện.

Địa phương chỉ xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo đối với các chế độ báo cáo thuộc thẩm quyền quy định của địa phương mình, kết nối với Hệ thống thông tin các bộ, cơ quan để tạo thành kho thông tin, dữ liệu chung phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành tại địa phương; không xây dựng các chế độ báo cáo không thuộc thẩm quyền.

Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, cơ quan, Hệ thống thông tin báo cáo của địa phương bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu theo hướng dẫn tại Quyết định số 2337/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Về cập nhật tình hình biến động các chỉ tiêu trong Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng tại Quyết định số 293/QĐ-TTg, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ khẩn trương phối hợp với Văn phòng Chính phủ chuẩn hóa biểu số liệu đối với các chỉ tiêu thuộc phạm vi quản lý; triển khai số hóa, điện tử hóa để cung cấp tình hình biến động các chỉ tiêu trên Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, cơ quan, kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, hoàn thành trong quý II năm 2020 đối với bộ, cơ quan đã thực hiện báo cáo trên Hệ thống điện tử; trong quý III năm 2020 đối với bộ, cơ quan chưa thực hiện báo cáo trên Hệ thống điện tử.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có phương án sẵn sàng cung cấp thông tin trên Hệ thống thông tin báo cáo của các bộ, cơ quan về tình hình biến động các chỉ tiêu trên địa bàn. Bên cạnh đó, các địa phương tham khảo Quyết định số 293/QĐ-TTg để xây dựng các chỉ tiêu đặc thù, phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của địa phương./.

TG
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất