Thứ Bảy, 20/7/2024
Học và làm theo Bác
Thứ Sáu, 18/6/2021 21:23'(GMT+7)

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương: Nâng cao đạo đức công vụ làm vấn đề cốt lõi

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

ĐỀ CAO TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG

Trên cơ sở nội dung Chỉ thị 05-CT/TW và đặc điểm, tình hình của Đảng bộ, Đảng ủy Khối xác định 4 nội dung đột phá và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong toàn Đảng bộ. Trọng tâm là: Xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu, nhất là trong thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, hách dịch, cửa quyền… Thực hiện tốt quy định tiếp công dân, kịp thời giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo môi trường làm việc lành mạnh, góp phần xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Đổi mới phương thức lãnh đạo, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; đồng thời, trong kiểm tra, giám sát, chọn những nội dung trọng tâm, trọng điểm đi đôi với phát huy việc tự kiểm tra, giám sát,… Nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo tổ chức chính trị - xã hội thông qua việc đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, phát huy vai trò, chức năng của tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó, chú trọng “nói đi đôi với làm”, nêu gương trong tự phê bình và phê bình, trong phát huy và thực hành dân chủ, trong đạo đức, lối sống.

Từ đó, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thúc đẩy việc tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu; kiềm chế, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Với phương châm “Trung thành - Trung thực - Đoàn kết - Tận tụy - Sáng tạo -  Nêu gương”, cán bộ, đảng viên ở các cơ quan Trung ương đã nghiêm túc triển khai xây dựng và ký cam kết không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với 5 nội dung nêu gương để xây dựng kế hoạch làm theo, đồng thời lấy hiệu quả việc thực hiện cam kết và kế hoạch làm theo Bác là căn cứ để đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của tập thể, cá nhân.

Ngày 25/1/2017, Đảng ủy Khối ban hành Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK về “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay”; đồng thời, cụ thể hóa Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương để thực hiện trong toàn Đảng bộ Khối. Trong đó, tập trung vào Nêu gương việc “nói đi đôi với làm”. Đây là nội dung xuyên suốt được thực hiện nhằm phát huy tính tiên phong, gương mẫu, trung thực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu. Xây dựng phong cách lời nói đi đôi với việc làm, lấy việc làm và hiệu quả của việc làm để nêu gương từ đó tạo sức lan tỏa đến cán bộ, đảng viên. Cùng với đó là Nêu gương trong tự phê bình và phê bình; phát huy dân chủ, đoàn kết trong cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; kịp thời nhận diện những biểu hiện lệch lạc, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để có biện pháp sửa chữa. Thông qua tự phê bình và phê bình để phát huy, khuyến khích các nhân tố tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Trong quá trình thực hiện, các cấp ủy đảng rà soát, bổ sung và hoàn thiện những chuẩn mực đạo đức theo phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ đánh giá kết quả; đồng thời, phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của từng ngành, từng lĩnh vực. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, bổ sung, hoàn thiện các quy định đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu trong hội họp, đi cơ sở, lễ tân, sử dụng xe và các tài sản công,…

TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05 là một trong những nội dung trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc. Từ tháng 5/2016 đến hết năm 2020, Đảng bộ Khối tiến hành gần 800 cuộc kiểm tra, giám sát, khảo sát về tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 05, trong đó, các đảng ủy trực thuộc thực hiện hơn 700 cuộc; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối thực hiện gần 100 cuộc kiểm tra, giám sát, khảo sát nắm tình hình thực hiện Chỉ thị số 05 tại các đảng ủy trực thuộc.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Đảng Bộ Khối các cơ quan Trung ương đã đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các mặt công tác. Việc học và làm theo Bác đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, thành nét đẹp văn hóa, góp phần tạo được phong trào hành động cách mạng sâu rộng, nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm, thường xuyên trau dồi, rèn luyện bản thân và thái độ ân cần phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan Trung ương. Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến được các cấp bộ đảng biểu dương, khen thưởng. Riêng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã trao tặng 222 bằng khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc trong học tập và làm theo Bác trong 5 năm qua. Từ đó, tạo ra được sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh.

Những kết quả đạt được nêu trên là cơ sở vững chắc góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch vững mạnh toàn diện, là tiền đề quan trọng để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích, kết quả đạt được, trong quá trình tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Khối vẫn còn một số nội dung chưa được như mong muốn, như: Một số tổ chức đảng còn lúng túng, thiếu quyết liệt, còn hình thức, thiếu sáng tạo trong tổ chức thực hiện Chỉ thị. Việc phát hiện, xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, gương cá nhân tiêu biểu hiệu quả còn hạn chế.

NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ LÀM VẤN ĐỀ CỐT LÕI

Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương là nơi có các cơ quan tham mưu chiến lược, đầu não của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Trong thời gian tới, để  thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII có hiệu quả, tạo sự lan tỏa trong toàn Đảng bộ và trong hệ thống chính trị, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ cần triển khai thực hiện Chỉ thị một cách sáng tạo, phù hợp với điều kiện đặc thù của từng đảng bộ, trong đó tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh triển khai việc học tập và làm theo Bác, coi đó là công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Với phương châm thực hiện là: Lấy chi bộ làm địa bàn trọng điểm; cán bộ, đảng viên làm chủ thể; lấy nâng cao đạo đức công vụ làm vấn đề cốt lõi. Việc thực hiện Chỉ thị 05 được xác định là tiền đề để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và lấy việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 là cơ sở để đưa Chỉ thị số 05 vào cuộc sống.

Hai là, cấp ủy các cấp cần làm chuyển biến một cách căn bản về nhận thức từ “học tập” đến “làm theoBác với những công việc thường xuyên, hàng ngày; vừa đề cao tính tự giác, nêu gương nhưng cũng là yêu cầu bắt buộc; xác định rõ các nội dung mới, giải pháp mới để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể. Đồng thời, căn cứ chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức của cấp ủy, cơ quan, đơn vị mình; chỉ đạo để toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nghiêm túc triển khai việc xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.

Ba là, các cấp ủy trực thuộc cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, lựa chọn các vấn đề trọng tâm, những vấn đề bức xúc, nổi cộm để đưa ra biện pháp khắc phục, giải quyết dứt điểm, mang lại kết quả cụ thể, nhằm củng cố niềm tin trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Trên cơ sở nắm vững nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối chiếu với việc thực hiện nhiệm vụ được giao, mỗi cá nhân, mỗi cơ quan, đơn vị “tự soi”, “tự sửa”, tự phấn đấu”.

Bốn là, trong quá trình tổ chức thực hiện, phải thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, theo phương châm "đảng viên đi trước, làng nước theo sau". Lãnh đạo chủ chốt các cấp phải thể hiện tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân; luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, toàn diện, công tâm, công khai, minh bạch, chính xác, chống cục bộ, bè phái trong công tác cán bộ. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, mẫu mực về nhân cách, lối sống; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; không tham nhũng, không bị chi phối bởi lợi ích nhóm, không để người nhà, người thân lợi dụng vị trí công tác để vụ lợi. Nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh.

Năm là, tăng cường tuyên truyền, cổ vũ, biểu dương, khen thưởng các tấm gương điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua để “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Chú trọng phát hiện, xây dựng các mô hình, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác với những nội dung cụ thể, thiết thực, có tính bền vững, tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong Đảng bộ.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị; kịp thời phát hiện, uốn nắn những hạn chế, yếu kém của các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, góp phần phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương sẽ thực hiện tốt hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Nguyễn Minh Chung

Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất