Thứ Bảy, 25/5/2024
Thời sự - Chính trị
Thứ Năm, 25/4/2024 17:41'(GMT+7)

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2024

Đồng chí Nguyễn Văn Thể phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương dự và chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã thảo luận về kết quả công tác của Quý I, trong đó, thống nhất cao nội dung trong Quý I năm 2024, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm bằng việc sớm ban hành Chương trình làm việc, Chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy năm 2024 và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng. Trọng tâm là tiến hành tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) trong Đảng bộ Khối.

Đảng ủy Khối và các đảng ủy thực thuộc đã chủ động, tích cực trong việc phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng và lãnh đạo cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo Tết cho Nhân dân được các cấp, các ngành thực hiện kịp thời; thực hiện hiệu quả, thiết thực các chính sách hỗ trợ người cao tuổi, các đối tượng bảo trợ xã hội, có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm không để ai không có Tết, không ai bị bỏ lại phía sau. Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục xu hướng phục hồi và đạt những kết quả tích cực; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; quốc phòng, an ninh, độc lập, chủ quyền quốc gia được giữ vững; an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được triển khai chủ động, tích cực, chu đáo, đạt nhiều kết quả thiết thực.

Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Công tác xây dựng Đảng được tập trung chỉ đạo, nhất là công tác định hướng thông tin, tuyên truyền, bảo đảm thông tin kịp thời, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong toàn Đảng bộ Khối; hoàn thành công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại, xét khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên theo hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối; kịp thời bổ sung, kiện toàn nhân sự cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo quy định. Sớm ban hành và triển khai chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp năm 2024 trong Đảng bộ Khối. Sơ kết, tổng kết các nghị quyết, quy định của Trung ương, của Đảng ủy Khối theo đúng kế hoạch. Tăng cường công tác nắm tình hình cơ sở. Tiếp tục đổi mới công tác dân vận của Đảng; đề cao và phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định các đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định các đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bàn về nhiệm vụ trọng tâm của Quý II năm 2024, là thời điểm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng và các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước, các đại biểu cho rằng, với tinh thần tích cực, chủ động, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng đã xác định trong năm 2024.

Cấp ủy đảng các cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương lãnh đạo cán bộ, đảng viên nghiên cứu, tham mưu xây dựng, triển khai Chương trình làm việc, Chương trình kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2024. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, cụ thể hóa, thực hiện toàn diện, đồng bộ các nội dung công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII, trọng tâm là 06 nội dung phương hướng, 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, 03 nhiệm vụ trọng tâm và 03 giải pháp đột phá trong phương hướng công tác xây dựng Đảng. Tích cực, chủ động, phối hợp nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, thẩm định, xây dựng các nội dung trình Hội nghị Trung ương 9 theo Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư đảm bảo mục đích, yêu cầu, đúng tiến độ. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng và chính quyền.

Cấp ủy đảng cơ quan Quốc hội và các cơ quan tư pháp phối hợp với ban cán sự đảng bộ, ngành Trung ương lãnh đạo cán bộ, đảng viên tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện tốt các nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, chương trình giám sát năm 2024. Tham mưu, phối hợp tham mưu, phục vụ các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV với chất lượng, hiệu quả cao nhất. Tiếp tục tăng cường rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật để tham mưu xử lý kịp thời hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý những văn bản ban hành trái quy định pháp luật, có mâu thuẫn, chồng chéo, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp.

Cấp ủy đảng các cơ quan hoạch định chính sách, tham mưu chiến lược và quản lý nhà nước lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật làm công cụ điều hành và bảo đảm sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội, bảo đảm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, cụ thể: tháo gỡ khó khăn, duy trì sản xuất, đẩy mạnh xuất khẩu; kích cầu đầu tư và tiêu dùng; bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện chính sách tài chính tiền tệ linh hoạt; tăng cường hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương.

Chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hoá, xã hội, y tế, giáo dục, đào tạo; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Tiếp tục tham mưu thực hiện hiệu quả Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị; Chương trình phát triển văn hóa giai đoạn 2022 - 2030; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Tham mưu tổ chức thực hiện linh hoạt, có hiệu quả Chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo cấp cao. Triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế, góp phần gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước và nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Thực hiện tốt chương trình đối ngoại cấp cao; làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác với các nước; nâng tầm ngoại giao đa phương; đẩy mạnh ngoại giao kinh tế; tận dụng tốt cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do song phương, đa phương; làm tốt công tác ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, bảo hộ công dân.

Cấp ủy đảng các cơ quan báo chí, xuất bản, truyền thông, nghiên cứu khoa học, đào tạo lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các sự kiện lớn của đất nước, chú trọng công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đảm bảo hài hòa giữa xây và chống; triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Chủ động thông tin khách quan, chính xác, kịp thời, hiệu quả, tạo đồng thuận xã hội. Nâng cao hiệu quả giám sát, kiểm tra hoạt động báo chí, hoạt động của các nền tảng mạng xã hội, ứng dụng công nghệ để có giải pháp xử lý kịp thời; chú trọng đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc, sai sự thật; xử lý nghiêm các sai phạm. Tiếp tục tham mưu thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2030; Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông; thực hiện tự chủ đại học thực chất, nâng cao chất lượng giáo dục đại học, có lộ trình từng bước phát triển các trường đại học mang tầm khu vực, quốc tế. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng giáo dục nghề nghiệp, nhất là kỹ năng nghề. Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và phát triển thị trường khoa học công nghệ; lựa chọn đầu tư có trọng điểm một số lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh để từng bước tiếp cận trình độ khu vực, quốc tế. Chú trọng phát triển các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp quốc gia. Thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số, kinh tế xanh, tuần hoàn.

Cấp ủy đảng cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu xây dựng, triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2024 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và điều lệ hoạt động của các tổ chức; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng linh hoạt, thích ứng với tình hình mới. Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện tốt Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 và Kết luận số 54-KL/TW ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư; Chương trình giám sát, phản biện xã hội năm 2024, chú trọng cách làm đảm bảo nguyên tắc và tăng cường tính hệ thống, nâng cao chất lượng hiệu quả trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên theo tinh thần Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong hệ thống chính trị đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, góp phần tạo đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024.

* Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định các đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bảo Châu

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất