Thứ Năm, 13/6/2024
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Thứ Sáu, 4/11/2022 14:17'(GMT+7)

Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên các phương tiện truyền thông trong tình hình mới

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao giải Nhất cho PGS, TS Trần Đình Huỳnh, nguyên Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao giải Nhất cho PGS, TS Trần Đình Huỳnh, nguyên Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng.

Trong lịch sử nhân loại, chưa có một học thuyết chính trị - xã hội nào mà ngay từ khi mới xuất hiện lại thu hút sự quan tâm nghiên cứu, đấu tranh mạnh mẽ, quyết liệt của các lập trường tư tưởng đối lập nhau như sự ra đời của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Điều đó không phải ngẫu nhiên, bởi chủ nghĩa Mác - Lênin là một khoa học chân chính, không chỉ giải thích thế giới mà còn đề cập con đường cải tạo thế giới; giải đáp được những vấn đề mà thực tiễn cuộc sống của toàn nhân loại đã và đang đặt ra; còn tư tưởng Hồ Chí Minh là ngọn cờ dẫn dắt sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Để thực hiện mưu đồ chính trị, cùng với nhiều chiêu trò, thủ đoạn, các thế lực thù địch đã, đang và sẽ triệt để lợi dụng các phương tiện thông tin đại chúng nhằm thực hiện sự chống phá. Có thể thấy, đây là thứ vũ khí lợi hại nhất vì nó thẩm thấu từ từ, lặng lẽ, tiến tới triệt tiêu hoàn toàn ảnh hưởng và giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong xã hội. Lịch sử cho thấy, không ít dân tộc bị mất dần các giá trị văn hóa, bản sắc ngay trên chính quê hương, tổ quốc mình. Chỉ có dân tộc nào có nội lực văn hóa mạnh mẽ mới vượt qua khỏi sự “bức tử văn hóa” từ các phương tiện truyền thông, các thủ đoạn, các phương tiện chống phá từ bên ngoài.

Hiện nay, từ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam đã có gần 40 đài phát thanh, truyền hình có chương trình Tiếng Việt, gần 500 tờ báo, tạp chí, bản tin bằng tiếng Việt xuất bản ở nước ngoài, trong đó có không ít cơ quan báo chí liên tiếp đưa thông tin sai trái, thù địch, phản động nhằm chống phá nước ta về nhiều mặt, trong đó có chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong điều kiện hiện nay, nhiều người Việt ở cả trong nước và nước ngoài vẫn “mặc nhiên” nghe các bài tường thuật, bình luận “lạ tai” về những sự kiện đã, đang và sẽ diễn ra ở Việt Nam của các đài BBC, VOA, RFI,… Bên cạnh đó còn có các đài phát thanh của các tổ chức tôn giáo và tổ chức người Việt ở nước ngoài cũng thường xuyên “tung ra” những thông tin thiếu trung thực, bịa đặt, xuyên tạc về tình hình Việt Nam...

Trong những năm qua, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng của chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi các âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố và tăng cường niềm của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế, bất cập như: Chưa đa dạng hóa các hình thức thông tin theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng, hiệu quả; chưa phù hợp với xu thế phát triển truyền thông thế giới và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước… Vẫn còn tình trạng thông tin thiếu cân đối, chưa đảm bảo sự đồng đều giữa các vùng, miền; còn hạn chế về tính tích cực, chủ động trong đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch. Việc chủ động định hướng, cung cấp kịp thời để làm chủ thông tin, lấy thông tin tích cực, chính thống đấu tranh chống lại các thông tin sai trái, bịa đặt, vu cáo, phản động trên mạng xã hội, internet còn hạn chế. Việc kết hợp đưa thông tin ra nước ngoài và thông tin chính thống từ thế giới vào Việt Nam chưa chặt chẽ...

Có thể nói, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng là vấn đề mang tính quy luật, là nhiệm vụ vừa cấp bách trước mắt, vừa thường xuyên, cơ bản, lâu dài. Theo đó, trước mắt cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở nước ta hiện nay là cuộc đấu tranh đã, đang và sẽ tiếp tục là một trong những mặt trận nóng bỏng hàng đầu, diễn ra căng thẳng, gay go và phức tạp, trực tiếp liên quan đến mục tiêu, lý tưởng của Đảng, đến sự tồn vong của chế độ vận mệnh của dân tộc. Vì thế, đòi hỏi cần thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đang viên, các tầng lớp nhân dân về vị trí, tầm quan trọng của nhiêm vụ này; về bản chất, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; mục đích, yêu cầu của cuộc đấu tranh chống quan điểm sai trái trên các phương tiện thông tin đại chúng. Khẳng định những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của cách mạng Việt Nam. Thực hiện thắng lợi cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tới toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân v Nghị quyết Trung ương 5 khóa X; Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về “Tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa”; Hướng dẫn s 77-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về Tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa”; Quy chế số 01-QC/TW của Ban chấp hành Trung ương về hoạt động của Ban Chỉ đạo 35; Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”...

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu quả quản lý của Nhà nước trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Xuất phát từ nguyên tắc Đảng thống nhất, trực tiếp lãnh đạo công tác tư tưởng, lý luận và đấu tranh tư tưởng, lý luận. Do vậy, hoạt động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng tất yếu phải đặt dưới sự lãnh đạo Đảng. Đây cũng là chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm thưng xuyên của các cơ quan quản lý nhà nước. Theo đó, tăng cường quản lý và phát triển các loại hình truyền thông, thông tin đại chúng. Kiên quyết đấu tranh, loại bỏ các sản phẩm, thông tin độc hại, xuyên tạc, phản động, ảnh hưởng xấu đến ổn định chính trị - xã hội, thuần phong mỹ tục và nền tảng tư tưởng của Đảng.

Các ngành, các cơ quan chức năng cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện nghiêm Luật An ninh mạng; đẩy mạnh công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân trong việc tham gia các phương tiện thông tin đại chúng; tăng cường rà soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Luôn luôn giữ vững sự lãnh đạo của Ðảng trong việc tăng cường vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng với tư cách là công cụ để cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; không ngừng mở rộng tính công khai và dân chủ hoá đời sống xã hội, bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin với tư cách là quyền cơ bản của công dân.

Cần đổi mới tư duy và cách thức quản lý của các cơ quan chức năng đối với các phương tiện thông tin đại chúng từ truyền thống sang hiện đại, để vừa đảm bảo sự phát triển của truyền thông mạnh mẽ và đúng hướng, phù hợp với sự phát triển xã hội trong xu thế mở cửa hội nhập quốc tế, vừa phải đảm bảo an ninh xã hội, đảm bảo chủ quyền quốc gia.

Học hỏi kinh nghiệm các nước trong công tác quản lý để vừa phát huy tốt nhất vai trò của các phương tiện thông tin truyền thông, đảm bảo quyền được tiếp cận thông tin của người dân, vừa quản lý các phương tiện thông tin truyền thông theo hướng chính quy, chặt chẽ và hiệu quả.

Ba là, tích cực, chủ động đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Các cơ quan chức năng cần chủ động trao đổi thông tin, phối hợp trong tuyên truyền, thông tin về các vụ việc vi phạm để kịp thời định hướng dư luận, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân và bạn bè quốc tế; đấu tranh ngăn chặn các âm mưu và hoạt động lợi dụng các phương tiện thông tin truyền thông để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ, lợi dụng vấn đề tự do ngôn luận để kích động, bôi nhọ, nói xấu nền tảng tư tưởng của Đảng.

Làm tốt công tác vận động, định hướng thông tin dư luận. Phát huy vai trò tích cực, chủ động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, sự tham gia của cả hệ thống chính trị và nhân dân, từng bước xây dựng được thế trận lòng dân trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm đấu tranh có hiệu quả với các luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái, thù địch.

Nâng cao tinh thần trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng, đặc biệt là lực lượng công an, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng, lực lượng 47 trong quân đội… đẩy mạnh công tác đấu tranh với các đối tượng lợi dụng phương tiện thông tin để tuyên truyền, kích động, lôi kéo dư luận; triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nghiệp vụ, thực hiện phương châm “an ninh chủ động”, kịp thời phát hiện, tấn công, vô hiệu hóa các âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng.

Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, tháng 1-2021. Ảnh: Internet.

Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, tháng 1-2021. Ảnh: Internet.

Tăng cường các biện pháp đấu tranh với các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng phương tiện thông tin đại chúng để chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng. Cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác theo quy định của Luật. Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, cơ quan báo chí tác nghiệp - tiếp cận thông tin để đưa tin chính thống trên các phương tiện thông tin truyền thông.

Bốn là, hoàn thiện và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, bảo mật thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Các cơ quan quản lý nhà nước cần đẩy mạnh công tác hoàn thiện, thể chế hóa các văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản quản lý nhà nước đối với hoạt động trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trước mắt, cần thực hiện nghiêm Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Luật an toàn thông tin mạng và Luật an ninh mạng được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho cán bộ, đảng viên, công chức làm công tác đấu tranh trên các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng các giải pháp kỹ thuật mang tính chủ động, kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực đấu tranh trên cơ sở các dự báo khoa học về sự phát triển của các phương tiện thông tin và phương châm khuyến khích mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của mạng xã hội.

Xây dựng hành lang pháp lý cho hoạt động báo chí, đồng thời quản lý mạng xã hội, các phương tiện truyền thông phi chính thống, phương tiện truyền thông nước ngoài trên Internet hoạt động tại Việt Nam. Kết hợp với tăng cường các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ để ngăn chặn các thông tin xấu độc, phản động thâm nhập vào Việt Nam. Kiên quyết xử lý các trang mạng xã hội truyền bá thông tin xấu độc, phản động, xâm hại đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí, thông tin điện tử cho phù hợp thực tế và phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước. Bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, thông tin, tài liệu... và xây dựng, thực hiện chính sách động viên, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân tích cực tham gia đấu tranh và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Năm là, thường xuyên tổng kết thực tiễn, bổ sung, phát triển lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Không ngừng đổi mới tư duy, tích cực nghiên cứu sâu sắc, toàn diện về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm tăng thêm sức sống mới cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng mới. Khẳng định mạnh mẽ và cụ thể hóa những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chỉ rõ những giá trị cốt lõi, những giá trị lý luận có sức sống trường tồn, mà trước hết là thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận khoa học và cách mạng của chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử; học thuyết về giá trị thặng dư; học thuyết về hình thái kinh tế - xã hội; học thuyết về xây dựng Đảng Cộng sản cầm quyền, xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa; lý luận về xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản; tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; tư tưởng về đại đoàn kết toàn dân tộc, về giải phóng và phát triển toàn diện con người.

Phải luôn luôn xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan, không bảo thủ, giáo điều, không chủ quan duy ý chí đốt cháy giai đoạn. Trên cơ sở đó, nghiên cứu, xây dựng và phát triển hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới; làm rõ những vấn đề cần bổ sung, phát triển. Làm rõ một số vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, cung cấp cơ sở khoa học cho việc hoạch định đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.../.

TS. Bùi Văn Huấn
Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang
Nguyễn Thị Thúy
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất