Thứ Bảy, 15/6/2024
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Thứ Ba, 25/10/2022 16:59'(GMT+7)

Tính tất yếu của “Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang”

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập ra đội quân chủ lực đầu tiên của các lực lượng vũ trang - Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, ngày 22-12-1944. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN).

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập ra đội quân chủ lực đầu tiên của các lực lượng vũ trang - Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, ngày 22-12-1944. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN).

NHẬN DIỆN LUẬN ĐIỆU “PHI CHÍNH TRỊ HÓA LLVT” CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Đối với cách mạng Việt Nam, mặc dù các thế lực thù địch, phản động quốc tế đã tiến hành nhiều chiêu bài, thủ đoạn, hình thức nhưng không thể thay thế được vai trò cầm quyền của Đảng ta, không thể lật đổ chế độ, không làm thay đổi mục tiêu, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc ta.

Tuy nhiên, tham vọng và mục tiêu của các thế lực phản động quốc tế đối với cách mạng Việt Nam là không bao giờ thay đổi. Hiện nay, thủ đoạn của chúng ngày càng tinh vi, xảo quyệt hơn, được che đậy dưới nhiều chiêu bài, hình thức nhằm phù hợp với tình hình mới, cụ thể:

Thứ nhất, thông qua các cơ quan truyền thông người Việt chống Cộng hải ngoại, các cơ quan truyền thông quốc tế thiếu thiện chí với Việt Nam như BBC tiếng Việt, RFA, RFI, VOA tổ chức những cuộc “Hội thảo”, “Tọa đàm bàn tròn trực tuyến”, “Phỏng vấn”... những “nhà nghiên cứu chính trị”, “luật sư”, “nhà văn”, “nhà bất đồng chính kiến”, “nhà hoạt động dân chủ” - mà thực chất là các phần tử mất mãn, cơ hội chính trị trong và ngoài nước, đại diện một số hội, đoàn, Đảng phái phản động tự xưng như: Đảng “Việt Tân”, Chính phủ “Quốc gia Việt Nam lâm thời”, “Triều Đại Việt”... đã bị nhà nước Việt Nam đưa vào danh sách tổ chức khủng bố, nhằm chuyển tải những “lý lẽ”, “cơ sở” đòi “Phi chính trị hóa LLVT”, “Phi chính trị hóa Quân đội”;

Thứ hai, chúng lợi dụng việc góp ý với Đảng, Nhà nước thông qua các “tâm thư”, “bản kiến nghị”... của những cái gọi là “nhà báo độc lập”, “văn đàn độc lập”, “Hội nhân sỹ 72”... đòi LLVT “chỉ phải trung thành với Tổ quốc và Nhân dân chứ không phải trung thành với Đảng Cộng sản”, kêu gọi “Quân đội, Công an hãy đứng ngoài chính trị”.

Thứ ba, chúng kích động, chia rẽ giữa lực lượng quân đội với công an.

Thứ tư, chúng kích động tụ tập đông người, biểu tình trái phép, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng; cắt ghép hình ảnh, vu khống, đặt điều LLVT đàn áp nhân dân và tung lên mạng Internet thông qua các nền tảng như You Tube, Facebook, Zalo.

Thứ năm, kết hợp lực lượng bên trong với bên ngoài, tập trung tiến công trực diện vào những quan điểm cơ bản, nguyên tắc Đảng lãnh đạo của Đảng; phủ nhận và “kiến nghị” thay đổi Khoản 1, Điều 4 và Điều 65 của Hiến pháp 2013, phủ nhận sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với LLVT.

Âm mưu, và những thủ đoạn nhằm “Phi chính trị hóa LLVT” là một trong những đòn tấn công mũi nhọn của chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Sự thâm hiểm của chúng là tác động một cách âm thầm, thường xuyên, vừa gián tiếp vừa trực tiếp đến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hàng ngũ LLVT; thẩm thấu từng bước dẫn đến quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật của Đảng. Mục tiêu của chúng là từng bước làm cho LLVT xa rời bản chất giai cấp công nhân; phai nhạt, xói mòn tính Đảng trong LLVT để từng bước xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối LLVT, tiến tới xóa bỏ chế độ Xã hội chủ nghĩa và thành quả cách mạng mà Nhân dân ta đã giành được.

 Việc khẳng định “sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với LLVT” mang hàm ý LLVT là của Đảng, mang bản chất của Đảng, không thể phân chia, không thể tách rời Đảng; quyền lãnh đạo của Đảng đối với LLVT là tuyệt đối, trực tiếp, duy nhất, vô điều kiện trên mọi phương diện, mọi thời khắc, mọi tình huống.

Hiện thực lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh, nhờ có sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng mà LLVT nhân dân Việt Nam luôn khẳng định và thể hiện vị trí, vai trò, bản chất khoa học và cách mạng như chính danh xưng của mình; trở thành lực lượng nòng cốt, thường trực, đi đầu cùng cả dân tộc vượt qua mọi bước đường khó khăn, thách thức ngặt nghèo của lịch sử, đánh bại mọi kẻ thù, đảm bảo giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững vị thế, vai trò cầm quyền của Đảng, giữ vững chế độ, giữ vững thành quả của cách mạng; góp phần cùng toàn thể dân tộc tạo lập cơ đồ vững chắc, khẳng định vị thế danh dự và hình ảnh đất nước Việt Nam hòa bình trên trường quốc tế. Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với LLVT chính là một nguyên lý, là cơ sở đảm bảo vị trí, vai trò cầm quyền của Đảng, của chế độ, của Nhà nước, đồng thời cũng là cơ sở đảm bảo cho sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG VŨ TRANG

Trong xu thế quốc tế hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, sự tác động từ mặt trái của nền kinh tế thị trường cùng sự bùng nổ của công nghệ thông tin…, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên trong đó có LLVT đã không giữ vững lập trường tư tưởng chính trị trước những cám dỗ vật chất dân đến sự tha hóa tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chạy theo lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, hách dịch, cửa quyền, quan liêu, vi phạm pháp luật,... tạo môi trường, thời cơ để các thế lực thù địch lợi dụng, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, từng bước xa rời bản chất cách mạng, phai nhạt lý tưởng của Đảng, phủ nhận lý tưởng cao cả của chính mình, thậm chí phụ họa theo những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, quay lưng chống Đảng. Vì thế, đấu tranh phòng, chống âm mưu “phi chính trị hóa” LLVT trở thành tất yếu khách quan, một nội dung đặc biệt quan trọng trong quá trình xây dựng Quân đội về chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng chỉ rõ một trong những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ LLVT là: “Phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với LLVT; đòi “phi chính trị hoá” quân đội và công an; xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; chia rẽ quân đội với công an; chia rẽ nhân dân với quân đội và công an”. Những luận điệu cổ súy cho quan điểm LLVT phải trung lập về chính trị, loại bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với LLVT chính là những cái bẫy “phi chính trị hóa” hết sức tinh vi và thâm hiểm của các thế lực thù địch, chúng ta phải hết sức cảnh giác, không mắc mưu trước những chiêu trò “phi chính trị hóa” LLVT của các thế lực thù địch. Để vô hiệu hóa, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực phản động, thù địch nhằm “phi chính trị hóa LLVT”, chia rẽ, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng với LLVT, trong thời gian tới cần tiếp tục thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với LLVT.

Đảng phải luôn nắm quyền lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với LLVT trong mọi hoàn cảnh, mọi thời khắc, mọi tình huống. Quyền lãnh đạo của Đảng đối với LLVT là không đổi, không phân chia, không tranh cãi; là điều kiện, là yêu cầu tiên quyết, ắt có, là một nguyên lý cầm quyền của Đảng. Sự mặc nhiên, minh định nguyên tắc này này phải được thể hiện trong mọi quy định về tổ chức và hoạt động của LLVT; biểu hiện cụ thể, tuyệt đối, trực tiếp, xuyên suốt và hiệu quả trên tất cả các mặt, các lĩnh vực hoạt động của LLVT, đặc biệt là về chính trị, tư tưởng, tổ chức, giáo dục đạo đức cách mạng và công tác cán bộ của Đảng đối với LLVT.

Hai là, LLVT phải luôn giữ vững, phát huy bản chất cách mạng của giai cấp công nhân, nắm vững bài học nằm lòng của mình là trung với Đảng, hiếu với dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Để LLVT luôn giữ vững và phát huy bản chất cách mạng của giai cấp công nhân thì trên hết và trước hết LLVT phải luôn nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, nghĩa vụ thiêng liêng, cao quý nhưng hết sức nặng nề của mình. Điều đó phụ thuộc vào tính “tự thân” của LLVT, trong đó vấn đề tiên quyết và thường trực là phải nắm vững, quán triệt sâu sắc quan điểm, cương lĩnh, đường lối, Nghị quyết và các quy định của Đảng; thường xuyên tự răn mình, trau dồi đạo đức cách mạng; không ngừng nỗ lực nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ, sẵn sàng xung kích và đánh thắng mọi kẻ thù trên mọi mặt trận, trong mọi tình huống. Theo đó, cán bộ, chiến sĩ, cấp ủy các cấp trong LLVT phải quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi, ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc đánh giá hiệu quả thực hiện chức trách nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên.

Kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực, suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ LLVT. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị, tăng cường bản chất giai cấp công nhân trong LLVT nhằm tăng “sức đề kháng” của LLVT trước các âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát gắn liền với nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác “Tự phê bình” và “Phê bình” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên LLVT nhằm kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Ba là, không ngừng nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ, đảng viên trong LLVT các cấp ngang tầm nhiệm vụ, khẳng định vị trí đi đầu trên mọi mặt trận, đấu tranh và làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch dưới chiêu bài phi chính trị hóa LLVT.

Xây dựng LLVT trở thành đội quân tinh nhuệ, thường trực nơi tuyến đầu của mặt trận tư tưởng; LLVT phải là mũi nhọn hữu hiệu trong đấu tranh vạch trần mọi âm mưu, thủ đoạn của chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; phản bác mọi luận điệu “phi chính trị hóa” LLVT bằng các luận cứ, luận chứng, luận điểm khoa học trên lập trường của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tăng cường đoàn kết nội bộ, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa lực lượng quân đội với lực lượng công an; giữa mặt trận quốc phòng với mặt trận an ninh. Đồng thời, không ngừng củng cố mối quan hệ máu thịt giữa LLVT với Nhân dân, củng cố vững chắc thế trận lòng dân, tuyên truyền vận động Nhân dân nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn đòi “Phi chính trị hóa LLVT” của các thế lực thù địch.

LLVT nhân dân Việt Nam như chính tên gọi của nó: từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, luôn gắn bó máu thịt với Nhân dân, được Nhân dân nuôi dưỡng, đùm bọc, che chở. Mặt khác, nhờ được sự dìu dắt, lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng mà LLVT trở thành “thanh bảo kiếm” sắc bén, là “tấm khiên” vững chắc để bảo vệ bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, thực hiện sứ mệnh, lợi ích tối cao của Đảng là phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Đây vừa là sự phản ánh bản chất giai cấp, vừa mang bản chất dân tộc; vừa là quy luật hình thành, phát triển; vừa là sứ mệnh và cũng là cơ sở tồn tại của LLVT. Nói cách khác, LLVT là của Đảng, của nhân dân và của dân tộc, sinh ra là để phục vụ Đảng, để phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân, cho nên, yêu cầu về sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với LLVT là tất yếu.

ThS. Trần Đình Duệ

ThS. Nguyễn Phú Nhân

Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang

 

 

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất