Thứ Bảy, 15/6/2024
Học và làm theo Bác
Thứ Tư, 2/10/2019 11:21'(GMT+7)

Đồng Nai học và làm theo Bác: Kịp thời trong chỉ đạo, phong phú trong tuyên truyền

Tỉnh ủy Đồng Nai tuyên dương gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018. (Ảnh: Huy Anh)

Tỉnh ủy Đồng Nai tuyên dương gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018. (Ảnh: Huy Anh)

Thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã được quan tâm sâu sát, thể hiện qua nhiều hình thức, nội dung.

KỊP THỜI TRONG CHỈ ĐẠO, PHONG PHÚ TRONG TUYÊN TRUYỀN

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 67-KH/TU, ngày 22/11/2016 về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư; các kế hoạch hàng năm về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trên địa bàn tỉnh và Quy định số 30-QĐi/TU, ngày 05/7/2019 về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh”.

Nhằm kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch và tổ chức Hội nghị sơ kết hàng năm thực hiện Chỉ thị số 05. Qua sơ kết hàng năm, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân tỉnh đã kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác tại cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa người tốt, việc tốt trong toàn tỉnh.  

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và các kế hoạch, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thời gian qua. Hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch giám sát triển khai thực hiện Kết luận số 34-KL/TU ngày 7/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Đề án nêu gương, Quyết định số 1142-QĐ/TU ngày 26/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương nhằm giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng đối với chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt ở các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn toàn tỉnh.

Qua giám sát, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kết luận kịp thời biểu dương những kết quả tích cực đạt được; đồng thời chấn chỉnh, uốn nắn những hạn chế, khiếm khuyết gắn với khắc phục những khuyết điểm trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.    

Bên cạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy luôn luôn chủ động ban hành hướng dẫn, kế hoạch, công văn và giám sát thường xuyên hàng năm việc thực hiện Chỉ thị số 05.

Trên cơ sở hướng dẫn, kế hoạch của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh; Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh đã thường xuyên rà soát, hướng dẫn việc xây dựng, bổ sung những quy chuẩn đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt ở các cấp, các ngành để thống nhất triển khai thực hiện.

Hình thức tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05 của các cấp, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị luôn đa dạng, từ việc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề hàng năm, đến tuyên truyền cổ động, trực quan (panô, áp phích, khẩu hiệu), tổ chức hội thi thuyết trình, kể chuyện, thi viết... Các cơ quan báo chí-truyền thông tăng cường các chuyên trang, chuyên mục về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó góp phần tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân.   

CHUYỂN BIẾN RÕ NÉT TRONG NHẬN THỨC VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

Qua 3 năm (2016-2018), 100% chi bộ, đảng bộ cơ sở của tỉnh đã tích cực triển khai, tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 05 đến cán bộ, đảng viên; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh đã chỉ đạo tổ chức cơ sở đảng triển khai học tập các chuyên đề hàng năm cho đảng viên đạt tỷ lệ trên 97% (bình quân hàng năm có trên 738.000 đoàn viên, hội viên và quần chúng cốt cán tham gia). 

Công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo được những chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Từ đó, xây dựng nền tảng đạo đức xã hội, mỗi cán bộ, đảng viên có thái độ phục vụ nhân dân tốt hơn, từng bước khắc phục tình trạng quan liêu, xa rời quần chúng. Hầu hết cán bộ, đảng viên luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, tích cực chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và phấn đấu tu dưỡng rèn luyện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội thảo khoa học "Học tập và làm theo Bác, rèn luyện phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện nay" do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức ngày 11/9/2019.

Quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 đã xuất hiện mô hình thiết thực, hiệu quả. Tiêu biểu như các mô hình: Vận động tiền tiết kiệm của mỗi đảng viên để mua thẻ bảo hiểm y tế tặng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ; Tổ nhân dân đảm bảo An ninh trật tự và tham gia xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp... của Đảng bộ huyện Vĩnh Cửu.

Đảng bộ thành phố Biên Hòa với Xây dựng đường phố văn hóa - Đường hẻm văn minh; Mỗi ngày làm một việc tốt vì dân; Cải cách thủ tục hành chính một cửa ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Nồi bánh cho người nghèo và công nhân khó khăn...

Đảng bộ Huyện Long Thành với các mô hình: Nâng cao trách nhiệm công vụ - Làm hết việc, không làm hết giờ; Thực hiện đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh; Nuôi heo đất làm đường giao thông nông thôn...

Đảng bộ huyện Tân Phú với mô hình: Hũ gạo tình thương tiếp sức cho em đến trường; Tưới nước tiết kiệm trên các loại cây trồng chủ lực; Ống tiết kiệm tình đồng đội…

Hiệu quả từ thực hiện Chỉ thị số 05 đã góp phần quan trọng đưa Đồng Nai trở thành một trong những địa phương dẫn đầu trong cả nước về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay, 100% số xã, 100% đơn vị hành chính cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó, có 31 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Sự nghiệp giáo dục và đào tạo có bước phát triển mới, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao; từng bước đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; chất lượng giáo dục toàn diện được duy trì; quy mô, mạng lưới cơ sở trường, lớp, học sinh, học viên, sinh viên phát triển.

Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ, 100% xã, phường, thị trấn có trạm y tế và có bác sĩ khám chữa bệnh, tính đến năm 2018, có 8 bác sĩ/vạn dân; 27,9 giường bệnh/vạn dân.

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tiếp tục phát triển; tăng cường đầu tư thiết chế văn hóa, hạ tầng kỹ thuật, truyền thông. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được chú trọng; công tác trùng tu, tôn tạo được huy động chủ yếu từ nguồn xã hội hóa.

Việc tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, xúc tiến du lịch trên địa bàn tỉnh được quan tâm đẩy mạnh. Nhờ đó, số lượt khách du lịch đến với Đồng Nai bình quân hàng năm đều tăng.

Cùng với những kết quả trên, chính sách xã hội của tỉnh thường xuyên được quan tâm, chăm lo, thực hiện đầy đủ và kịp thời. Tuyệt đại đa số hộ gia đình chính sách, người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình. Chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm, từ năm 2015 đến nay đã giải quyết việc làm cho trên 184 ngàn lượt lao động, giảm tỷ lệ lao động không có việc làm ở khu vực thành thị. Công tác cải cách hành chính đạt nhiều kết quả và tiến bộ rõ rệt, được đa số người dân và doanh nghiệp đánh giá cao, đặc biệt là góp phần đáng kể cho việc cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh thu hút đầu tư.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện Chỉ thị số 05 ở Đồng Nai vẫn còn một số hạn chế, bất cập cần khắc phục như: việc sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo Bác trong các kỳ sinh hoạt chi bộ có lúc, có nơi còn chưa sâu, hiệu quả chưa như mong muốn. Việc tuyên truyền về học tập Chỉ thị số 05 cho đối tượng công nhân làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài còn hạn chế. Vẫn còn có cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống dẫn đến vi phạm pháp luật bị xử lý kỷ luật. 

TIẾP TỤC XÁC ĐỊNH HỌC VÀ LÀM THEO BÁC LÀ VIỆC LÀM THƯỜNG XUYÊN

Trong thời gian tới, Đồng Nai tiếp tục xác định việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII là việc thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Theo đó, tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy các cấp, đổi mới phương thức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho phù hợp, có hiệu quả với từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Không ngừng đổi mới hình thức tuyên truyền, tăng cường tuyên truyền về người tốt, việc tốt, gương điển hình và kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 ở cơ sở. Gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Kết luận số 34-KL/TU, ngày 7/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X về Đề án “Nâng cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành trong Đảng bộ tỉnh”, Quy định số 30-QĐi/TU, ngày 05/7/2019 về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh”

Chú trọng đẩy mạnh những nội dung tuyên truyền gắn với giáo dục tinh thần tự giác trong việc rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cấp ủy các cấp chỉ đạo công tác xây dựng và tổ chức thực hiện nhân rộng, đánh giá hiệu quả các mô hình tại cơ quan, đơn vị, địa phương; phát hiện, nhân rộng các điển hình, mô hình tốt và tổ chức các hoạt động học tập kinh nghiệm, tuyên truyền, biểu dương kịp thời./.

Lê Quang Cần
Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Nai

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất