Thứ Hai, 15/4/2024
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Thứ Sáu, 9/10/2020 15:21'(GMT+7)

Hành trang cho chặng đường mới của đất nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Tháng 5/2019, sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 35, về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã viết bài: “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Không nhắc lại những nội dung cốt lõi trong Chỉ thị 35, trong bài viết, đồng chí nhấn mạnh bốn nội dung cơ bản của đại hội, giúp các cấp ủy, tổ chức đảng nắm vững hơn, có hệ thống hơn ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng bcác cấp, khi cả nước đang tiến vào ngưỡng cửa của thập niên thứ ba, thế kỷ XXI; khi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, mang lại những thời cơ và cả những thách thức lớn.

Trước Hội nghị Trung ương 12 (tháng 5/2020) nội dung trọng tâm bàn về công tác nhân sự, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước viết bài thứ hai về: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng.Với tinh thần thẳng thắn, cách nhìn khách quan, toàn diện, đánh giá đúng thực trạng, bài viết thể hiện rõ sự trăn trở của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương về tình trạng kéo dài trong Đảng, đó là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những cán bộ cấp chiến lược. Đồng chí khẳng định: Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII phải là một tập thể thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất cao ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có tầm nhìn chiến lược; có trí tuệ, tư duy đổi mới, sáng tạo…

Bài viết thứ ba trong hệ thống bài viết nêu trên xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, được đông đảo các tầng lớp nhân dân quan tâm và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết. Đây là bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trước thềm Đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương. Từ những nội dung tổng quát mang tính chỉ đạo chiến lược, đến những mục tiêu cụ thể hướng tới những dấu mốc phát triển quan trọng của đất nước ta, được xem là những gợi ý rất thiết thực để các cấp ủy đảng nghiên cứu, bổ sung vào các văn kiện, chuẩn bị ý kiến tham luận và chuẩn bị nhân sự.

Tiếp thu và phát triển những bài học kinh nghiệm từ các Đại hội trước đây của Đảng ta, nhất là từ năm 1986 đến nay, Đại hội lần này có nhiệm vụ bao trùm, vừa thể hiện tầm nhìn xa trông rộng, vừa bám sát những nội dung, mục tiêu cụ thể. Đại hội không chỉ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, mà còn có cái nhìn xuyên suốt 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020. Nhìn lại, đánh giá, nói thẳng về những ưu điểm, khuyết điểm, để từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ phù hợp,có khả năng thực thi. Đó là những mục tiêu, nhiệm vụ mang tính định tính và định lượng, từ mục tiêu của nhiệm kỳ 2021-2026, đến mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 (kỷ niệm tròn 100 năm thành lập Đảng) và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam mới).

Hân hoan đón Tết Độc lập trên Quảng trường Ba Đình năm 2015. Ảnh: Minh Trường

Hân hoan đón Tết Độc lập trên Quảng trường Ba Đình năm 2015. (Ảnh: Minh Trường)

Tuy không nằm trong hệ thống bài viết chỉ đạo tiến hành Đại hội Đảng, nhưng mới đây, trong khuôn khổ Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa 75 Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra từ ngày 22 đến 29/9/2020, tại trụ sở Liên hợp quốc, ngày 24/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có thông điệp quan trọng gửi tới hội nghị.Thông điệp này một lần nữa nói về việc chuẩn bị Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam, liên quan mật thiết đến tình hình thế giới: “Từ một đất nước nghèo nàn, lạc hậu, bị tàn phá bởi chiến tranh và chịu bao vây cấm vận, sau 35 năm đổi mới, Việt Nam đã vươn lên trở thành một nước đang phát triển có thu nhập trung bình và đang nỗ lực phấn đấu hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045 (…). Với chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là đối tác tin cậy và thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát huy quan hệ hợp tác toàn diện với Liên hợp quốc, góp phần xây dựng một thể chế đa phương toàn cầu công bằng, minh bạch và hiệu quả”.

Các bài viết, bài nói của đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã nêu lên những đánh giá khái quát, những chỉ đạo tổng quát nhất về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào đầu quý I năm 2021. Đặc biệt, trong bài viết: “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, được xem là bài viết toàn diện hơn cả. Với phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển,từ “nhìn lại” đến “hướng đi” đều có những đánh giá khách quan, toàn diện, xác đáng về hầu hết các lĩnh vực quan trọng; từ “việc”, đến “người”; từ thành tựu, ưu điểm, đến yếu kém,  khuyết điểm; từ Trung ương đến địa phương, các cấp, các ngành… Điểm mới ở đây là, khi tổng kết, đánh giá, hoặc khi đề ra các chủ trương, đường lối, cần:  “Đặc biệt chú trọng xử lý tốt hơn các mối quan hệ: Giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa tuân theo các quy luật thị trường và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa; giữa nhà nước, thị trường và xã hội; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ; giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội”. Chẳng hạn, để tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội, trong nhiệm kỳ Đại hội XII, Trung ương đãtừng bước xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực trong Đảng, Nhà nước, nhất là trong công tác cán bộ; kiên quyết xử lý các vụ việc tham nhũng, tiêu cực. Nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng, nhất là các vụ án lớn, nghiêm trọng đã được phát hiện, điều tra, tiến hành khởi tố, truy tố, xét xử nghiêm minh. Đúng là không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không vụ án nào bị “chìm xuồng” hoặc ngược lại là… kéo xuồng lên bờ phơi nắng. Điều đó đã có sức răn đe, cảnh báo, cảnh tỉnh, được cán bộ, đảng viên, nhân dân hoan nghênh,đồng tình ủng hộ.

Nhấn mạnh bài học quý giá của Đảng ta qua các thời kỳ cách mạng là nuôi dưỡng sức dân, coi sức dân chính là sức nước, trong tình hình hiện nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: “Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, luôn xác định “dân là gốc”, thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; kiên trì thực hiện đúng nguyên tắc: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.  Cái mới ở đây là “dân giám sát, dân thụ hưởng”, điều mà từ rất sớm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”.

Nói về việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cấp cao, đồng chí Nguyễn Phú Trọng yêu cầu “trong lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, phải có quyết tâm rất cao, nỗ lực rất lớn, thật sự năng động, sáng tạo, chú trọng tạo đột phá để phát triển”. Đồng chí nêu rõ trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt ngay trong dịp Đại hội này - một sự kiện chính trị trọng đại, ngày hội của Đảng và cũng là ngày hội của Nhân dân:“Đại hội XIII của Đảng ta đã đến gần. Khối lượng công việc rất lớn trong khi thời gian không còn nhiều, các cấp ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng phải đề cao hơn nữa trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra”.

Các bài viết của người lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước ta không chỉ là sự chỉ đạo kịp thời, làm cơ sở quan trọng cho các cấp bộ Đảng trong cả nước chuẩn bị và tiến hành đại hội, mà còn là nguồn động viên, cổ vũ to lớn đối với toàn Đảng, toàn dân ta. Sự chỉ đạo nhất quán trong các bài viết, với tư tưởng đổi mới, với những thông tin cụ thể, tin cậy thể hiện tinh thần kiên quyết, kiên trì công cuộc đổi mới, đập tan luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch, giúp chúng ta có thêm bản lĩnh và tự tin trước những khó khăn, thách thức mới.

Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Một giai đoạn phát triển mới đang trông đợi ở niềm tin, sức mạnh, ý chí của toàn Đảng, toàn Dân, toàn Quân ta. Khi ý Đảng - lòng Dân là một, khi lợi ích của Đảng chính là lợi ích của toàn dân thì  không có một trở lực nào ngăn cản nổi con đường đi lên của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trang mới của lịch sử đang mở ra, bắt đầu từ sự “chuẩn bị và tiến hành thật tốt”, như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn và tin tưởng./. 

Hải Đường

ThS. Nguyễn Thị Hồng Hường (Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ):

Niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự phát triển bền vững của đất nước

Trong những ngày qua, bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới” đã truyền đi thông điệp ý nghĩa, không khí vui mừng, phấn khởi và ý chí quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Bài viết khẳng định, nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XII, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, sự nỗ lực sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng; đất nước tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện, chuyển biến tích cực, với nhiều dấu ấn nổi bật. Trong đó, thành tựu nổi bật nhất, mang lại niềm tin lớn nhất của cán bộ, đảng viên và nhân dân là thành tựu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí chuyển biến mạnh mẽ, được triển khai quyết liệt, bài bản, đi vào chiều sâu, có bước đột phá và đạt nhiều kết quả cụ thể, rõ rệt, tích cực. Tình trạng tham nhũng, tiêu cực, suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hoá trong Đảng và hệ thống chính trị từng bước được kiềm chế. Nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng, nhất là các vụ án lớn, nghiêm trọng lần lượt được phát hiện, điều tra, tiến hành khởi tố, truy tố, xét xử nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, tạo sức răn đe, cảnh tỉnh rất lớn, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hoan nghênh, đánh giá cao và đồng tình ủng hộ. Phòng chống tham nhũng, tiêu cực những năm qua đã mang lại lợi ích kinh tế thiết thực, song điều quan trọng nhất là làm trong sạch Đảng, trong sạch bộ máy công quyền; làm trong sạch đội ngũ cán bộ; lấy lại lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và Nhà nước ta.

Bài viết cũngchỉ ra 5 bài học kinh nghiệm sâu sắc và phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn sắp tới, là cơ sở quan trọng để Đảng ta tiếp tục vận dụng, phát huy trong lãnh đạo, chỉ đạo, khi bước vào nhiệm kỳ khóa XIII. Trong đó, điều quan trọng nhất là toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta là kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Ðảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đúng như khẳng định của bài viết, kỳ Đại hội này “cán bộ, đảng viên và nhân dân ta đặt kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt của Đảng”, có thể thấy quyết tâm chính trị cao và tầm nhìn xa trong hoạch định đường lối chiến lược không chỉ thể hiện bản lĩnh, trí tuệ của Đảng, mà còn để đáp ứng kỳ vọng đó. Các mục tiêu gắn với mốc thời gian năm 2030 (kỷ niệm 100 thành lập Đảng), năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước) là sự kết nối giữa quá khứ - hiện tại - tương lai; giữa lý tưởng của Đảng - khát vọng của nhân dân và tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng một nước Việt Nam giàu đẹp.

Nhìn lại chặng đường 90 năm Đảng ta đồng hành cùng dân tộc cho thấy, vào những giai đoạn, thời điểm quan trọng, Đảng ta luôn có những quyết sách đúng đắn, kịp thời để thay đổi cục diện, chuyển nguy thành an, đưa cách mạng tiến lên. Với việc xác định trúng khâu then chốt, đúng các vấn đề, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ XIII, Đảng ta một lần nữa cho thấy sự lãnh đạo sáng suốt, khoa học của một Đảng cầm quyền. Đó là cơ sở để chúng ta tin tưởng vào sự phát triển bền vững của đất nước thời gian tới.

Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gợi mở cho chúng tôi biết bao suy nghĩ về vai trò và trách nhiệm của mỗi một cá nhân, tổ chức trước giai đoạn phát triển mới của đất nước với nhiều thử thách và cơ hội phát triển đan xen nhau; đồng thời củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo sáng suốt của Ðảng ta, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa mà Ðảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn.

 

ThS. Lê Văn Thuật (Trường Đại học Sư phạm Huế):

Phát huy tư tưởng “Lấy dân làm gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay

Bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề cập đến rất nhiều nội dung có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Một trong những nội dung trọng tâm là việc phải luôn xác định “Lấy dân làm gốc” trong tất cả mọi chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước ta.

Đối với lịch sử dân tộc ta, tư tưởng “lấy dân làm gốc” chính là bài học truyền thống quý báu, trở thành nền tảng, là sợ chỉ đỏ xuyên suốt trong hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Kế thừa và phát huy giá trị của dân tộc, Hồ Chí Minh luôn xem nhân dân là gốc rễ của mọi thắng lợi. Trong đấu tranh giành quyền độc lập, tự do cho dân tộc, Người luôn khẳng định vai trò và sức mạnh to lớn của nhân dân: “Dễ mười lần không dân cũng chịu/Khó trăm lần dân liệu cũng xong”. Khi đất nước giành được độc lập và tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, Người tiếp tục khẳng định: “Nước ta là nước dân chủ, địa vị cao nhất là dân, vì dân là chủ” cho nên, “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân”. Do đó, trong bất kỳ hoàn cảnh nào Nhà nước cũng phải thường xuyên quan tâm nâng cao đời sống cho dân, chăm lo lợi ích chính đáng của dân. “Lấy dân làm gốc” cũng đồng nghĩa, mỗi cán bộ là người đầy tớ trung thành của dân, phải hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Người nhắc nhở cán bộ rằng: “Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh”. Đồng thời, tất cả các cơ quan và cán bộ nhà nước phải gần dân, tin dân, liên hệ mật thiết với dân, lắng nghe dân, và chịu sự kiểm soát của nhân dân.

Từ tư tưởng lấy dân làm gốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đến những nhận định, chỉ đạo sâu sắc và đầy tâm huyết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, thêm một lần nữa khẳng định rằng, dù bất kỳ giai đoạn nào, Đảng và Nhà nước ta vẫn luôn quán triệt và phát huy tư tưởng lấy dân làm gốc, luôn tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; mọi chủ trương đường lối xây dựng và phát triển đất nước đều xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Từ đó, phát huy được vai trò sức mạnh của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Vừa qua, khi đất nước trải qua giai đoạn khó khăn bởi đại dịch COVID-19, nhưng với tư tưởng lấy dân làm gốc, lấy nhân dân làm trung tâm, nỗ lực bảo vệ sức khỏe nhân dân, Đảng và Nhà nước đã kịp thời đề ra được những chủ trương chính sách đúng đắn như: ban hành gói an sinh xã hội để giúp người dân vượt qua khó khăn; hỗ trợ nhân dân xét nghiệp và khám chữa bệnh … Dù đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến toàn bộ đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, song với sự đồng lòng đoàn kết của nhân dân, chúng ta đã hai lần kiểm soát thành công đại dịch COVID-19, mang lại cuộc sống yên bình cho nhân dân.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó lường tạo ra những thời cơ và thách thức đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong bối cảnh đó, tư tưởng lấy dân làm gốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với những chỉ đạo sâu sắc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong bài viết sẽ tiếp tục lan tỏa trong toàn hệ thống chính trị, cán bộ đảng viên và nhân dân; đồng thời đó là những chỉ dẫn, định hướng quan trọng đểcác đảng bộ trực thuộc Trung ương tổ chức thành công đại hội, hướng tới tổ chức thành công Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XIII. Trên cơ sở đó Đảng sẽ “có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân” góp phần “xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh” như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.

 

ThS Phạm Quang Chiến (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long):

Tập trung phát triển nguồn nhân lực

Hiện nay, các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đang tích cực chuẩn bị và tiến hành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, vì vậy, bài viết "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới" của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa rất quan trọng.

Trong bài viết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định cần“tạo đột phá mạnh mẽ trong phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua đổi mới căn bản, toàn diện, đồng bộ giáo dục và đào tạo…”. Đây cũng là nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI vừa được tổ chức trong cuối tháng 9/2020 tập trung thảo luận. Theo đó, đánh giá về Chương trình hành động của Tỉnh ủy về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2016 - 2020” cho thấy, Vĩnh Long đã phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên các lĩnh vực, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, gắn kết chặt chẽ, trước mắt và lâu dài, đào tạo trong nước và nước ngoài; giữa lý luận chính trị với trình độ chuyên môn và khoa học kỹ thuật. Từ đó, xây dựng và hình thành đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp vững vàng về lý luận chính trị, bảo đảm chuyên môn, tin học và ngoại ngữ, đáp ứng ngày càng cao cho yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo chuyển đổi và thay thế giữa các thế hệ cán bộ. Nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp xã có trình độ lý luận chính trị và chuyên môn cao hơn quy định (có 53/449 người có trình độ thạc sĩ, chiếm 11,80%, đạt 118%; có 255 người có trình độ cử nhân, cao cấp lý luận chính trị, đạt 56,79% so với chỉ tiêu của Chương trình).

Trong 3 khâu đột phá được Đại hội đề ra trong giai đoạn 2020 - 2025 xác định cần tập trung, dồn sức thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến căn bản, có tính quyết định trong giải quyết các điểm nghẽn, nút thắt của sự phát triển có đột phá về “tập trung phát triển nguồn nhân lực”, nhất là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cơ cấu lại kinh tế; nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh; từng bước đáp ứng nhu cầu nhân lực cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Sắp xếp, nâng cao hiệu quả các cơ sở dạy nghề; đẩy mạnh đào tạo nghề trong các lĩnh vực có năng suất lao động cao; gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động. Tăng cường tư vấn nghề nghiệp, việc làm, xuất khẩu lao động; mở rộng, đa dạng hóa các hoạt động hỗ trợ kiến thức quản trị cho doanh nghiệp. Tập trung đào tạo làm thay đổi tư duy, nhận thức về lập nghiệp và khởi nghiệp, nhất là ý chí khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo của thanh niên, học sinh. Phấn đấu đến năm 2025, có 50% cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Tỉnh ủy quản lý có học vị thạc sĩ, 15% có học vị tiến sĩ; 80% lao động có bằng cấp, chứng chỉ nghề, trong đó từ sơ cấp nghề trở lên đạt 65%.

Trong nhiệm kỳ này, Vĩnh Long bước vào thời kỳ phát triển mới với nhiều thời cơ và thuận lợi mới. Nhiều công trình, dự án được Trung ương và tỉnh đầu tư sẽ hoàn thiện và phát huy hiệu quả, làm tăng khả năng thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống nhân dân. Tuy nhiên, Vĩnh Long cũng gặp không ít khó khăn và thách thức, nhất là với một tỉnh nông nghiệp, quy mô của nền kinh tế còn nhỏ, hiệu quả và sức cạnh tranh chưa cao; nhiều nguồn lực chưa được khai thác, chất lượng nguồn nhân lực còn thấp,… Hy vọng với việc thực hiện đột phá về “tập trung phát triển nguồn nhân lực” sẽ góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã đề ra, phấn đấu đưa “Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vững”.

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất