Chủ Nhật, 23/6/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Ba, 24/10/2023 16:10'(GMT+7)

Hoạt động kỷ niệm cần hướng tới nâng cao đời sống nhân dân

Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày Lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm (2023 – 2025) phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: TA)o

Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày Lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm (2023 – 2025) phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: TA)o

Dự Hội nghị còn có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; Đinh Tiến Dũng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Điện Biên là thành viên Ban Chỉ đạo.  

Đồng chí Phan Xuân Thuỷ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo nhanh về tình hình triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 3 năm 2023 - 2025.(Ảnh: TA)

Đồng chí Phan Xuân Thuỷ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo nhanh về tình hình triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 3 năm 2023 - 2025.(Ảnh: TA)

Tại Hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thuỷ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo nhanh về tình hình triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 3 năm 2023 - 2025. Theo đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 3 năm 2023 - 2025 được thực hiện nghiêm túc từ Trung ương tới địa phương. Ban Tuyên giáo Trung ương đã bám sát ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư tại Công văn số 4571-CV/VPTW để chỉ đạo triển khai nhiệm vụ được phân công, bảo đảm sớm, kịp thời, đáp ứng được yêu cầu. Các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương đã quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời các hoạt động kỷ niệm theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Các cơ quan, đơn vị, địa phương nêu cao vai trò, trách nhiệm, chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng kế hoach, hướng dẫn, định hướng công tác tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương và cấp uỷ đảng cùng cấp. Nhờ đó, triển khai công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện các hoạt động kỷ niệm của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành phố bước đầu đều đạt được hiệu quả tích cực, góp phần vào việc chuẩn bị tốt các hoạt động kỷ niệm. Công tác phối hợp được triển khai chặt chẽ, đồng bộ từ Trung ương tới địa phương. Các cơ quan được giao chủ trì, phối hợp tổ chức các hoạt động lớn đã nêu cao vai trò, trách nhiệm, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

Năm 2024 - 2025 và đặc biệt là năm 2025 có nhiều ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng diễn ra, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao chủ trì, phối hợp sớm xây dựng các kế hoạch, đề án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện, nhất là đối với sự kiện cấp quốc gia như: Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024); 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024); 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2025); 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2024) và sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chỉ đạo Trung ương phân công kịp thời báo cáo nếu có vấn đề cần chỉ đạo.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, tỉnh Điện Biên cùng các cơ quan, đơn vị liên quan sớm xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các lực lượng luyện tập để tổ chức tốt nhất Lễ diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: TA)

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: TA)

Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống lịch sử, văn hoá của dân tộc; lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; nhất là cần làm rõ mục đích, ý nghĩa của việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, qua đó góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng, để xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, đánh giá việc triển khai thực hiện, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7/5/1954 – 7/5/2024) PHÙ HỢP, TRANG TRỌNG, XỨNG VỚI TẦM VÓC

ffd

Đồng chí Trần Quốc Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh uỷ Điện Biên báo cáo tình hình triển khai các hoạt động tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 7/5/2024). (Ảnh: TA)

Báo cáo về công tác triển khai các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), đồng chí Trần Quốc Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh uỷ Điện Biên cho biết, ngày 19/8/2022, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có ý kiến chỉ đạo, cho chủ trương tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023 – 2025 tại Công văn số 4571-CV/VPTW của Văn phòng Trung ương Đảng, đặc biệt nhấn mạnh và yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ quan tâm tới 3 sự kiện quan trọng quy mô quốc gia có tổ chức diễu binh, diễu hành; trong đó sự kiện kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024) được tổ chức với các hoạt động lớn, trọng tâm như: Lễ dâng hương, Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành tại tỉnh Điện Biên, Hội thảo khoa học cấp quốc gia, Chương trình Cầu truyền hình trực tiếp, Chương trình nghệ thuật đặc biệt, triển lãm, làm phim, phát động các cuộc thi tìm hiểu…

Tỉnh Điện Biên xác định kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ là ngày lễ trọng đại của đất nước, mang ý nghĩa lịch sử to lớn. Tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, ban hành Quyết định số 3097-QĐ/TU ngày 19/4/2023 về việc thành lập Ban Chỉ đạo kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trên địa bàn tỉnh trong 3 năm 2023 – 2025, trong đó dành sự quan tâm rất lớn, tập trung cho sự kiện kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Tỉnh đã chuẩn bị Đề án kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ ngay từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII, tổ chức xin ý kiến các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương để hoàn thiện dự thảo Đề án... Đến nay, Tỉnh đã hoàn thiện Đề án xây dựng, trùng tu, tôn tạo các công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ trình Ban Bí thư cho ý kiến; đã xây dựng, hoàn thiện Đề án tổng thể tổ chức các hoạt động kỷ niệm gửi xin ý kiến Ban Chỉ đạo. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và các bước chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024) đã được chỉ đạo sâu sát, nghiêm túc, trách nhiệm.

Bí thư Tỉnh uỷ Điện Biên cũng thẳng thắn nhìn nhận, hiện nay nguồn lực bố trí cho các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm và đầu tư xây dựng các công trình chào mừng và phục vụ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, nhất là từ nguồn ngân sách của tỉnh Điện Biên còn gặp nhiều khó khăn; nhiều công trình hạ tầng giao thông đô thị, văn hoá trên địa bàn Thành phố Điện Biên Phủ xuống cấp, hạn chế về quy mộ, dẫn đến những khó khăn, hạn chế trong việc bảo đảm phục vụ tốt các hoạt động kỷ niệm. Ngoài ra, Di tích Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ với 45 điểm di tích thành phần nằm dàn trải trên nhiều địa bàn, thuộc nhiều đơn vị hành chính của tỉnh Điện Biên, phần lớn môi trường cảnh quan chưa được khôi phục, chưa tái hiện được toàn diện bối cảnh, quy mô để thấy được tầm vóc của chiến thắng vĩ đạo “lẫy lừng năm châu – chấn động địa cầu”.

CÁC BAN, BỘ, NGÀNH CÙNG NHAU PHỐI HỢP THỰC HIỆN HIỆU QUẢ, THIẾT THỰC

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phát biểu ý kiến. (Ảnh: TA)

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phát biểu ý kiến. (Ảnh: TA) 

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo cho biết cần tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân hiểu về giá trị, ý nghĩa lịch sử các sự kiện quan trọng của đất nước; phát huy truyền thống dân tộc tưởng nhớ, tri ân những người có công với cách mạng. Đồng chí đề nghị khẩn trương triển khai công tác tu sửa, tôn tại, khởi công các công trình trọng điểm, tặng nhà tình nghĩa cho bà con vùng sâu, vùng xa; các công trình đường, điện, trường, bệnh xá phục vụ người dân, để người dân thụ hưởng trước, trong, sau Lễ kỷ niệm. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ,thời gian qua, đã phối hợp với ban, bộ, ngành xây dựng được gần 5000 căn nhà tình nghĩa cho bà con còn gặp nhiều khó khăn, thiết thực trao tặng trong dịp tới.

Đồng chí Hồ Đức Phớc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu ý kiến. (Ảnh: TA)

Đồng chí Hồ Đức Phớc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu ý kiến. (Ảnh: TA)

Đồng chí Hồ Đức Phớc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho rằng, Bộ Tài chính sẽ cùng bàn thảo với các ban, bộ, ngành để trình Chính phủ, Quốc hội có nguồn kinh phí thực hiện tổ chức các ngày lễ lớn của đất nước trong 3 năm sắp tới, đây là việc chung, trọng đại của đất nước, cần tổ chức sao cho phù hợp, trang trọng, dùng các nguồn lực của cả địa phương và nhà nước, trong đó có việc tổ chức kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Đồng chí đề nghị đối với tỉnh Điện Biên cần có đề án xây dựng ngân sách phối hợp các ban, bộ, ngành trình Chính phủ, Ban Chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, sử dụng nguồn vốn chi thường xuyên ưu tiên sửa chữa, tôn tạo các công trình trọng điểm phục vụ tổ chức Lễ kỷ niệm: nghĩa trang liệt sỹ, tượng đài,… Bên cạnh đó, cần tập trung tuyên truyền, quảng bá du lịch bản địa, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế vùng.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu. (Ảnh: TA)

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu. (Ảnh: TA)

 

Phát biểu tại cuộc họp, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết thời gian tới Quân đội sẽ phối hợp với các bộ, ban ngành chặt chẽ, tổ chức bài bản các hoạt động, sự kiện, ngày lễ lớn trọng đại của đất nước trong 3 năm sắp tới, nhất là các sự kiện có diễu binh, diễu hành sẽ huy động lực lượng, toàn quân tham gia; trưng bày một số trang thiết bị quân sự, khí tài hiện đại tại Sân Vân động Điện Biên; xây dựng nhà tình thương, nhà đền ơn đáp nghĩa, xoá nhà tạm tặng người có công với cách mạng… 

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cho biết: Bộ sẽ phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương tổ chức nhiều chươn trình nghệ thuật đặc sắc, tạo điểm nhấn đối với nhân dân và bạn bè trong và ngoài nước. Đối với lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Bộ triển khai đồng loạt nhiều hoạt động trước, trong, sau lễ, bên cạnh đó, Bộ VH – TT và DL sẽ tổ chức lễ hội hoa Ban và Năm du lịch Quốc gia hướng tới tỉnh Điện Biên. Đồng chí đề nghị Tỉnh cần quảng bá du lịch  gắn với bản sắc văn hoá đặc trưng, kích cầu du lịch; kết nối hệ thống giao thông khu vực phía Bắc: Điện Biên - Lai Châu - Sơn La; đề xuất gắn các di tích lịch sử của tỉnh Điện Biên cần tôn tạo, nâng cấp danh sách vào mục tiêu quốc gia về chấn hưng văn hoá…

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phát biểu ý kiến. (Ảnh: TA)

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phát biểu ý kiến. (Ảnh: TA)

Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo nhấn mạnh cần rà soát danh sách những người có công với cách mạng, các nhân chứng lịch sử, có đóng góp cho chiến thắng Điện Biên Phủ để có chế độ đãi ngộ xứng đáng; sau lễ Kỷ niệm tạo ra không khí mới cho Điện Biên và các tỉnh lân cận, kết nối hạ tầng, đi kèm lễ kỷ niệm cần có công trình để chỉnh trang đô thị, xoá đói giảm nghèo trên địa bàn…; bác bỏ những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động trong việc tổ chức các ngày lễ lớn, trọng đại của đất nước; lưu ý, tỉnh Điện Biên, Thành phố Hồ Chí Minh cần sớm có Đề án, kế hoạch cụ thể đưa vào Đề án chung của Ban Chỉ đạo, phối hợp với các ban, bộ, ngành tổ chức trang trọng, hiệu quả, thiết thực, xứng tầm. 

sf

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: TA)

Phát biểu tại cuộc họp đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo khẳng định cần phát huy sức mạnh tổng hợp chính quyền, các ban, bộ, ngành từ Trung ương tới địa phương thực hiện tốt các kỷ niệm các ngày Lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm (2023 – 2025) theo tinh thần Đại hội XIII; phân bổ, bố trí kinh phí thực hiện các ngày lễ kỷ niệm trong đó, đầu tư ưu tiên cho các công trình trọng điểm phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, đây là sự kiện quan trọng của đất nước, dân tộc cần được quan tâm đúng mức các các cấp, các ngành. Đồng chí đề nghị, nhân sự kiện tổ chức Lễ kỷ niệm, tỉnh Điện Biên và các tỉnh lân cận cần thực hiện đồng bộ việc chỉnh trang đô thị, kết nối giao thông, hạ tầng được nâng cấp, xây dựng các công trình xã hội phục vụ nhân dân, giúp cho tỉnh Điện Biên ngày càng giàu mạnh, kết nối văn hoá vùng, thúc đẩy đầu tư, du lịch bản địa…qua đó đời sống người dân được cải thiện, nhân dân được thụ hưởng những thành quả của công cuộc đổi mới đất nước, tri an những anh hùng liệt sỹ, người có công với cách mạng. 

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị tỉnh Điện Biên cùng các ban, bộ, ngành phối hợp chặt chẽ, tuyên truyền sâu rộng tới quần chúng nhân dân ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ, chuẩn bị chu đáo cho lễ kỷ niệm về khâu tổ chức, khách mời, hướng tới các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa phù hợp, tiết kiệm, trang trọng, xứng tầm.

Tại cuộc họp nhiều ý kiến của các đại biểu xoay quanh những đề xuất, kiến nghị như: đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023 – 2025 cần sớm quan tâm, cho ý kiến thông qua Đề án tổng thể tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ để tỉnh Điện Biên và các cơ quan, đơn vị có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo; đồng thời chỉ đạo các cơ quan Trung ương phối hợp với địa phương tổ chức; sử dụng hiệu quả nguồn chi thường xuyên và nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025 để triển khai thực hiện các hoạt động kỷ niệm; bố trí kinh phí, đẩy nhanh tiến độ cấp điện nông thôn thực hiện Chương trình “Bừng sáng Điện Biên”; rà soát danh sách những người có công với cách mạng, các nhân chứng lịch sử, có đóng góp cho chiến thắng Điện Biên Phủ; sau lễ Kỷ niệm tạo ra không khí mới cho Điện Biên và các tỉnh lân cận, kết nối hạ tầng, đi kèm lễ kỷ niệm cần có công trình để chỉnh trang đô thị, xoá đói giảm nghèo trên địa bàn…

LÀM SÂU SẮC HƠN CÁC GIÁ TRỊ LỊCH SỬ VÀ TRUYỀN THỐNG, GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG CHO THẾ HỆ SAU

Phát biểu Kết luận cuộc họp, đồng chí Trương Thị Mai biểu dương sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong thời gian qua đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Bí thư tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, của từng ngành, địa phương.

Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu, việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn là dịp làm sâu sắc hơn các giá trị lịch sử và truyền thống, giáo dục lý tưởng cách mạng, hun đúc ý chí tự hào, tự tôn dân tộc và tinh thần đoàn kết, qua đó góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng để xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu cần nhận thức việc tổ chức sự kiện, các ngày kỷ niệm đúng tầm vóc, quy mô và ý nghĩa sâu sắc mang tính chất quốc gia. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận xã hội để thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước qua đó, hướng tới trung tâm là những người dân ở vùng sâu, vùng xa, có công với cách mạng còn gặp nhiều khó khăn được thụ hưởng thành quả của công cuộc đổi mới đất nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trên cơ sở đó, đồng chí lưu ý các đơn vị chủ trì hết sức chủ động theo phân công và có phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương. Ban Tuyên giáo Trung ương với trách nhiệm chủ trì, đóng vai trò kết nối, đôn đốc thực hiện.

Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu các ban, bộ, ngành liên quan cần phối hợp chặt chẽ, tháo gỡ khó khăn từng việc làm cụ thể để đảm bảo việc tổ chức kỷ niệm các ngành lễ lớn được diễn ra thành công theo đúng yêu cầu của Ban Bí thư.

Liên quan tới sự kiện kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, đây là sự kiện lớn không chỉ riêng của Điện Biên mà là hoạt động chung của Đảng, Nhà nước, của dân tộc, của các tỉnh Tây Bắc. Do đó, cần tập trung chú trọng tổ chức lễ kỷ niệm trang trọng, đúng với tầm vóc và ý nghĩa lịch sử; các hoạt động liên quan gồm sửa chữa, trùng tu, xây mới các công trình, trao tặng quà…cần thực hiện thiết thực cụ thể, đảm bảo tiết kiệm và hướng tới Nhân dân được thụ hưởng.

Cùng với việc chuẩn bị kỷ niệm, đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tỉnh Điện Biên cần tiếp tục đẩy mạnh việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, chăm lo đời sống cho đồng bào, nhân dân…/.

Tin, ảnh: Tuấn Anh

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất