Thứ Bảy, 20/7/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Năm, 4/5/2023 18:41'(GMT+7)

Hội nghị triển khai nhiệm vụ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT); Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Thanh Mai, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: Nguyễn Văn Phúc, Phạm Ngọc Thưởng, Nguyễn Hữu Độ, Ngô Thị Minh, Hoàng Minh Sơn; các đồng chí trong Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục Đào tạo, cùng đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc hai cơ quan.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định, Bộ GD-ĐT xác định việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" (Nghị quyết) là nhiệm vụ lớn, quan trọng, trọng tâm công tác năm của Bộ. Đây cũng là dịp để ngành Giáo dục cùng nhìn nhận lại các công việc đã triển khai trong 10 năm qua; nhận định những thành tựu nổi bật trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tập trung phân tích và làm rõ những hạn chế, khuyết điểm trong nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết; xác định những vấn đề cần tiếp tục thực hiện và những vấn đề mới trong phát triển giáo dục và đào tạo của Việt Nam...

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ GD-ĐT, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát biểu.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, việc tham gia phối hợp, hỗ trợ, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương có vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định thành công của hoạt động tổng kết này.

Báo cáo Dự thảo Đề cương tổng kết, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ GD-ĐT, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc cho biết: Để chuẩn bị xây dựng đề án trình Bộ Chính trị, Ban Cán sự Đảng Bộ GD-ĐT đã phối hợp với các cơ quan, bộ ngành liên quan thành lập Ban Chỉ đạo, tổ biên tập giúp việc cho Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết. Theo đó, tham gia Ban Chỉ đạo có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Văn phòng Chính phủ; Ủy ban Dân tộc; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Nội vụ; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ban Cán sự Đảng Bộ GD-ĐT cũng đã ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết; thành lập 5 tiểu ban tổng kết Nghị quyết do các Thứ trưởng Bộ GD-ĐT làm Trưởng Tiểu ban. Các tiểu ban, tổ biên tập đã tổ chức nghiên cứu Nghị quyết, các văn bản có liên quan, Kế hoạch số 244-KH/BTGTW ngày 17/1/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW để xây dựng Dự thảo Đề cương Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết và các văn bản gửi các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; các ban của Đảng, ban cán sự Đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết.

Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ GD-ĐT, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc báo cáo Dự thảo Đề cương tổng kết.

Đến nay, Dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết có kết cấu gồm 3 phần, gồm: 1) Bối cảnh quốc tế, trong nước và công tác triển khai thực hiện Nghị quyết; 2) Thành tựu, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm sau 10 năm thực hiện Nghị quyết; 3) Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tạo đột phá trong đổi mới căn bản toàn diện GD-ĐT. Dự thảo đề cương báo cáo do Ban Cán sự Đảng Bộ GD-ĐT xây dựng về cơ bản thống nhất với đề cương báo cáo ban hành kèm theo Kế hoạch số 244-KH/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Để các nội dung tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết bảo đảm tính khoa học, khách quan, thực chất, Ban Cán sự Đảng Bộ GD-ĐT đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện. Cụ thể là: 1) Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương; tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết; 2) Khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết; kiểm tra việc tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết ở một số bộ, ban, ngành, cơ quan, địa phương, cơ sở GD-ĐT; 3) Tổ chức các hội thảo khoa học về một số nội dung lớn, có liên quan đến nhiều bộ, ban, ngành trong tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết; 4) Xây dựng, thẩm định Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết và dự thảo văn bản mới trình Bộ Chính trị về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp nhằm tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; 5) Tổ chức các hội thảo lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý về Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết và dự thảo văn bản mới trình Bộ Chính trị về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; 6) Tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết; 7) Xây dựng Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết; 8) Tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết...

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn phát biểu.

Phát biểu tại Hội nghị, các đại biểu thống nhất khẳng định tầm quan trọng của nhiệm vụ tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW; thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo Đề cương Báo cáo; đề xuất các giải pháp tăng cường công tác phối hợp, tuyên truyền, tiến hành các công việc liên quan, hướng đến mục tiêu: nghiêm túc, sâu sắc, toàn diện, khách quan, thực chất, đúng tiến độ…

Kết luận Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, công tác đổi mới GD-ĐT đã đạt được nhiều thành tựu, góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết này có vai trò rất quan trọng trong đánh giá những kết quả đạt được và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp lớn để đẩy nhanh tiến độ đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT trong giai đoạn tới.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu kết luận Hội nghị.

Để thực hiện tốt việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Cán sự Đảng Bộ GD-ĐT cần tích cực phối hợp, chủ động, quyết tâm triển khai các công việc liên quan, nhằm đảm bảo các mục đích, yêu cầu:

Một là, đánh giá toàn diện, sâu sắc công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW, gắn với việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản chỉ đạo của Đảng về lĩnh vực giáo dục và đào tạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, đơn vị; nêu rõ những kết quả đạt được trên tất cả các nội dung được nêu trong Nghị quyết, chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó xác định đúng điểm nghẽn, vướng mắc cần tháo gỡ; đề ra nhiệm vụ, giải pháp thiết thực đẩy nhanh tiến độ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Bên cạnh đó, việc đánh giá, tổng kết thực hiện Nghị quyết cần bám sát cần có tính liên thông với các nghị quyết quan trọng khác của Trung ương như Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII về "Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"; Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về "Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"....

Hai là, thông qua việc tổng kết, tiếp tục góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, đơn vị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về quan điểm “giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội”; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đạo tạo trong tình hình mới.

Quang cảnh Hội nghị.

Ba là, cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn để tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị xem xét, ban hành văn bản mới tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, phục vụ đắc lực các mục tiêu chiến lược mà Đại hội XIII của Đảng đề ra.

Bốn là, việc tổng kết Nghị quyết phải được tiến hành nghiêm túc, sâu sắc, toàn diện; bảo đảm khách quan, thực chất; đúng tiến độ, tiết kiệm và tránh hình thức; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; tranh thủ ý kiến của các nhà quản lý, chuyên gia trong lĩnh vực GD-ĐT; lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đề nghị việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW cần quan tâm phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Tiếp thu ý kiến của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, cùng với những mục đích, yêu cầu mà đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nêu lên, Ban Cán sự Đảng Bộ GD-ĐT xác định việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW sẽ chú trọng đến những vấn đề cần tiếp tục thực hiện và những vấn đề mới trong phát triển giáo dục và đào tạo, từ đó đề xuất quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp khả thi, nhằm tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong tình hình mới.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định, mặc dù đây là việc lớn và khó, nhưng Bộ GD-ĐT quyết tâm triển khai và hướng đến chất lượng tốt nhất./.

Tin, ảnh: THẾ HOÀNG

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất