Chủ Nhật, 14/7/2024
Tư liệu
Thứ Sáu, 5/3/2021 16:25'(GMT+7)

Hướng dẫn công tác Khoa giáo năm 2021

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch công tác năm 2021, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các cấp ủy trực thuộc Trung ương thực hiện một số nhiệm vụ chính về công tác Khoa giáo năm 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.Giúp các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các cấp ủy trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trong lĩnh vực Khoa giáo, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết của đại hội đảng bộ các cấp.

2. Thông qua hoạt động Khoa giáo, các cấp ủy làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đối sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

3.Các hoạt động trong lĩnh vực Khoa giáo cần tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, thiết thực phù hợp với điều kiện của các địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Công tác tổng kết, sơ kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương chủ độngtham mưu với cấp ủy xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cấp, các ngành có liên quan tiến hành tổng kết, sơ kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trong lĩnh vực Khoa giáo theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Năm 2021,công tác Khoa giáo tiến hành tổng kết, sơ kết, tham mưu xây dựng các báo cáo và văn bản sau:

- Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10 - CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị khóa XI “Về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn”.

- Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08 - NQ/TW, ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị khóa XI“Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”.

- Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08 - CT/TW, ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư khóa XI “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới” và Kết luận số 11 - KL/TW, ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08 - CT/TW.

- Xây dựng đề án trình Bộ Chính trị khóa XIII ban hành Nghị quyết “Về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”[1].         

- Xây dựng Quy định về phát huy dân chủ, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa và văn nghệ[2].

2. Công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sátviệc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương 

Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chủ động tham mưu giúp cấp uỷ xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về lĩnh vực Khoa giáo, nhất là tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 trong lĩnh vực Khoa giáo.

  1. Đối với lĩnh vực giáo dục đào tạo

- Triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

- Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

- Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư khóa XIVề tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn” gắn với tạo việc làm bền vững, xây dựng nông thôn mới.

- Thực hiện Chỉ thị số 37 - CT/TW, ngày 06/6/2014 của Ban Bí thư khóa XI Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao” gắn với Chỉ thị số 24/CT - TTg, ngày 28/05/2020 của Thủ tướng Chính phủVề đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới”.

- Thực hiện Kết luận số 49 - KL/TW, ngày 10/5/2019 của Ban Bí thưkhóa XIIVề tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 - CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”gắn với việc xây dựng mô hình công dân học tập, thành phố học tập.

- Thực hiện Kết luận số 51 - KL/TW, ngày 30/05/2019 của Ban Bí thưkhóa XII“Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

- Thực hiện Chỉ thị số 34 - CT/TW, ngày 30/05/1998 của Bộ Chính trị khóa khóa VIIIVề tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong các trường học” gắn với thực hiện Chỉ thị 31/CT-TTg, ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủVề tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên”.

b) Đối với lĩnh vực khoa học, công nghệ

- Triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ, công tác trí thức khoa học và công nghệ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

- Thực hiện Nghị quyết số 20 - NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về khoa học và công nghệ.

- Thực hiện Nghị quyết số 27 - NQ/TW, ngày 06/8/2008“Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nướccác nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác trí thức.

  1. Đối với lĩnh vực các vấn đề xã hội

- Triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về các vấn đề xã hội(y tế, dân số, thể dục thể thao, gia đình, trẻ em…) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng;

- Thực hiện các hoạt động về phòng, chống dịch bệnh Covid - 19;

- Thực hiện Nghị quyết số 20 - NQ/TWngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”;

- Thực hiện Chỉ thị 54-CT/TW, ngày 30/11/2005 của Ban Bí thư khóa IX “Về tăng cường lãnh đạo công tác phòng chống HIV/AIDS trong tình hình mới”; thực hiện Thông báo kết luận số 27-TB/TW, ngày 09/5/2011 của Ban Bí thư khoá XI về việc sơ kết Chỉ thị số 54-CT/TW;

-Thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư khóa X“Về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”;

- Thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư khóa X“Về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới” và Thông báo Kết luận số 154-TB/TW, ngày 20/12/2014 của Ban Bí thư khóa XI về 05 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW của Ban Bí thư khóa X;

- Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Về công tác dân số trong tình hình mới”;

- Thực hiệnChỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị khóa XI “Về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”. Tập trung tham mưu giải quyết những vấn đề bức xúc về trẻ em hiện nay như bạo lực, ngược đãi; xâm hại tình dục, bóc lột sức lao động; bỏ học; vi phạm pháp luật, tảo hôn… Chỉ đạo, tạo điều kiện cho việc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em, phối hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội trong giáo dục phẩm chất, đạo đức cho trẻ.

  - Thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư Về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Thông báo số 26-TB/TW, ngày 09/5/2011 của Ban Bí thư về việc sơ kết Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư khóa IX “Về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

3. Công tác tuyên truyền, nắm bắt tình hình xã hội, đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái trong lĩnh vực Khoa giáo

Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản của Đảng về lĩnh vực Khoa giáo, tập trung vào những văn bản mới được ban hành trong năm 2021.

 a) Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Tập trung chỉ đạo tuyên truyền về chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạocủa Đảng, Quốc hội, Chính phủ.Trong đó, nhấn mạnh các định hướng phát triển giáo dục và đào tạo được nêu trong văn kiện Đại hội XIII;tuyên truyền về đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông mới; tự chủ và trách nhiệm giải trình trong các cơ sở giáo dục, nhằmtạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Tuyên truyền các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục. Tiếp tục phổ biến, quán triệt tới các tầng lớp nhân dân về triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới;Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học;Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học...Đẩy mạnh xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và địa phương.Tăng cường an ninh, an toàn trường học, chống bạo lực học đường. Kịp thời nắm bắt, có giải pháp xử lý những vấn đề, hiện tượng tiêu cực trong giáo dục và đào tạo.

b) Đối với lĩnh vực khoa học, công nghệ

Tiếp tục tuyên truyên về kết quả thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển khoa học và công nghệ, công tác trí thức; các định hướng phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững đất nước được nêu trong văn kiện Đại hội XIII; các thành tựu, đóng góp của ngành khoa học và công nghệ; các mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế- xã hội;... Đẩy mạnh tuyên truyền về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả… Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, môi trường.

c) Đối với lĩnh vực các vấn đề xã hội

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vềcông tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19;Chương trình sức khỏe Việt Nam, Phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân, Chương trình dinh dưỡng;… phát triển y dược cổ truyền, bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo hiểm y tế; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Tăng cường tuyên truyền thực hiện bình đẳng giới, kế hoạch hóa gia đình, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, già hóa dân số, nâng cao chất lượng dân số; phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em, phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời; xây dựng gia đình Việt Nam trong tình hình mới; phát triển thể dục thể thao quần chúng,...

4. Công tác tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác Tuyên giáo trong lĩnh vực Khoa giáo

Trong năm 2021, Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tácTuyên giáo trong lĩnh vực Khoa giáo theo kế hoạch và nhu cầu của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, chỉ đạo, tổ chức thực hiện;sớm tổ chức tập huấn, phổ biến cho cán bộ làm công tác khoa giáo ở các cấp các nội dung được nêu trong Hướng dẫn, phù hợp với thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

2. Ban tuyên giáo các cấp tham mưu với cấp ủy chỉ đạo hệ thống chính trị cùng cấp sớm triển khai Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện có hiệu quả, thiết thực các chương trình, kế hoạch công tác của các cơ quan, đơn vị theo sự chỉ đạo của cấp ủy, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng.

3. Định kỳ 6 tháng, Ban Tuyên giáo các cấp ủy trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả công tác Khoa giáo về Ban Tuyên giáo Trung ương.

Trong quá trình thực hiện Hướng dẫn nếu có vướng mắc, đề nghị ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, các cấp ủy trực thuộc Trung ương phản ánh về Ban Tuyên giáo Trung ương để kịp thời điều chỉnh./.

Ban Tuyên giáo Trung ương


[1]Thay thế Chỉ thị số 50 - CT/TW, ngày 04/3/2005 của Ban Bí thư khóa IX “Về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ”.

[2]Theo Kết luận số 52 - KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư khóa XII về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X”.

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất