Chủ Nhật, 21/7/2024
Tư liệu
Thứ Ba, 9/2/2021 11:27'(GMT+7)

Hướng dẫn công tác văn hóa - văn nghệ năm 2021

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và chương trình công tác năm 2021, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai công tác văn hóa - văn nghệ năm 2021 với những nội dung trọng tâm sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Giúp các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ; tổ chức tốt các hoạt động, tạo không khí vui tươi, phấn khởi; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấpNghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.

2. Thông qua các hoạt động văn hóa - văn nghệ, góp phần tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

3. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ cần tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, an toàn; bảo đảm đúng với các quy định hiện hành và phù hp với nếp sống văn minh, thuần phong mỹ tục của dân tộc; thực hiện nghiêm các chỉ đạo, quy định trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19; có phương án, kịch bản đáp ứng kịp thời khi dịch bệnh xảy ra, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ

Các cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản của Đảng liên quan đến công tác văn hóa - văn nghệ. Trước mắt, cần tập trung vào nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ được nêu trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chủ động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên quyết đấu tranh phản bác các nhận thức, luận điệu sai trái, tạo dựng niềm tin của Nhân dân đối với quan điểm, chủ trương, đường lối văn hóa - văn nghệ của Đảng.

Chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường mở các chuyên trang, chuyên mục, tổ chức viết bài, xây dựng chương trình phát thanh, truyền hình nhằm tuyên truyền, quảng bá về những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; phát huy mạnh mẽ vai trò của cơ quan báo chí trong nhiệm vụ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng con người Việt Nam. Chú trọng phát hiện, tôn vinh, nhân rộng các giá trị tốt đẹp, nhân văn, biểu dương các gương điển hình trong việc thực hiện hiệu quả nội dung xây dựng và phát triển văn hóa, con người; đồng thời phê phán các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc.

2. Công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ

Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương; tăng cường chỉ đạo kiểm tra, giám sát các hoạt động văn hóa - văn nghệ, nhất là các hoạt động quan trọng được xã hội quan tâm. Một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận cần tăng cường triển khai giám sát trong năm 2021:

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp bám sát Hướng dẫn số 159-HD/BTGTW, ngày 11/11/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương và các công việc trọng tâm để hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 51-KL/TW, ngày 22/7/2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về việc “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội”; Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 05/2/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Chỉ thị 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư (khóa X) về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp theo nội dung hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương tại các báo cáo sơ kết Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 05/2/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI); tổng kết Chỉ thị 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư (khóa X).

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”, gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hướng dẫn, chỉ đạo, đốn đốc ngành văn hóa, các cơ quan, đơn vị văn hóa, nghệ thuật, các hội văn học nghệ thuật đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; tiếp tục phát động văn nghệ sĩ hưởng ứng sáng tạo các tác phẩm văn học, nghệ thuật với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

3. Công tác chỉ đạo, quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ

3.1. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ mừng Xuân Tân Sửu 2021

- Chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ mừng Xuân Tân Sửu 2021. Bám sát các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và điều kiện cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị để tổ chức tốt các hoạt động, đảm bảo chất lượng, phong phú, lành mạnh, phù hợp với phong tục, tập quán của dân tộc và thị hiếu của thời đại, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa tinh thần của Nhân dân. Ưu tiên các hoạt động văn hóa vui Xuân, trải nghiệm, các chương trình biểu diễn phục vụ đồng bào, chiến sĩ vùng biên giới, hải đảo, vùng căn cứ cách mạng, chiến khu xưa, vùng sâu, vùng xa, cách biệt giao thông đi lại và chương trình chuyên biệt dành cho thiếu nhi.

- Có kế hoạch cụ thể cho việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán, trước hết là các gia đình chính sách, hộ người nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, vùng biên giới, hải đảo; công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất,... bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Tết, đón Xuân.

- Tổ chức chu đáo việc thăm hỏi các gia đình liệt sĩ, gia đình người có công với đất nước, các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh; văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo tiêu biểu; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và lực lượng khác làm nhiệm vụ trực Tết, nhất là ở biên giới, hải đảo, vùng khó khăn.

- Chủ động nắm chắc tình hình, có phương án xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Tăng cường các biện pháp phòng, chống, xử lý vi phạm, lợi dụng dịp Tết để sản xuất, tuyên truyền các sản phẩm phản văn hóa, phi thẩm mỹ, gây hủy hoại đạo đức xã hội.

3.2. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị

- Bám sát các quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước về việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, các địa phương, cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ phục vụ các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, địa phương, ngành trong năm 2021, bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả. Một số hoạt động trọng tâm như: Kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (06/01/1946 - 06/01/2021); Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021) gắn với kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng (28/01/1941 - 28/01/2021); 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021); 135 năm Ngày Quốc tế Lao động 01/5; 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021); 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911- 05/6/2021); Kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam tại Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2021); 76 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2021); Chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021 - 2026),… và các hoạt động kỷ niệm năm tròn ngày thành lập, ngày truyền thống của ban, bộ, ngành, địa phương; kỷ niệm ngày sinh, ngày mất của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, danh nhân văn hóa.

- Các địa phương, cơ quan, đơn vị chủ động, bám sát Hướng dẫn số 123-HD/BTGTW, ngày 28/02/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Việc tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ trước, trong và ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng phải được thực hiện nghiêm túc, bài bản, chu đáo; có chương trình, kế hoạch cụ thể, khoa học; phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng tổ chức, cá nhân. Tăng cường thẩm định nội dung các chương trình nghệ thuật, chương trình truyền hình trực tiếp, phim, ảnh, băng ghi hình, tư liệu, ấn phẩm sách, báo,… phục vụ Đại hội.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến cơ sở cần tập trung nguồn lực, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - văn nghệ chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bằng nhiều hình thức khác nhau (tổ chức các chương trình nghệ thuật, truyền hình trực tiếp, truyền hình thực tế, phát hành các ấn phẩm, phim tài liệu, triển lãm, trưng bày chuyên đề,…). Thông qua các hoạt động văn hóa - văn nghệ nhằm tuyên truyền, khẳng định tầm vóc, ý nghĩa quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về những quan điểm, chủ trương, định hướng đúng đắn của Đảng; tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động, góp phần thiết thực đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống.

3.3. Các hoạt động văn hóa trong lễ hội

- Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 51-KL/TW, ngày 22/7/2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về việc “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội”; Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 05/2/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao trong lễ hội cần thiết thực, hiệu quả, an toàn, phù hp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hoá dân tộc và thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương, bảo đảm các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh, cháy nổ, an ninh trật tự theo quy định của Chính phủ.

- Chú trọng các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của Nhân dân về bản chất, mục đích, ý nghĩa của lễ hội. Vận động người dân, du khách thực hiện tốt nếp sống văn minh khi tham gia lễ hội, gắn với đẩy mạnh thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”. Cấp uỷ, chính quyền các cấp tăng cường nhắc nhở cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về trách nhiệm nêu gương, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi lợi dụng di tích, nơi thờ tự, không gian lễ hội, tín ngưỡng để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan. Các địa phương - nơi còn tồn tại các hiện tượng biến tướng, phản cảm trong lễ hội thời gian qua, cần chủ trì phối hợp với các chuyên gia, nhà quản lý, nhà nghiên cứu mở cuộc tọa đàm chuyên sâu để tìm ra những giải pháp khả thi, khắc phục những tồn tại, hạn chế.

4. Công tác giao ban, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ

- Tùy theo tình hình thực tế, ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành giao ban định kỳ về công tác văn hóa - văn nghệ. Nội dung và hình thức tổ chức giao ban phù hợp với đặc điểm từng địa phương, cơ sở. Mỗi kỳ giao ban nên chọn các chủ đề đã được giám sát, các vấn đề bức xúc, được dư luận quan tâm trên địa bàn để kịp thời rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện. Sau mỗi kỳ giao ban, gửi báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Trung ương (qua Vụ Văn hóa - Văn nghệ). 

- Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chủ động tham mưu ban thường vụ cấp ủy chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai công tác sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ của Trung ương và các chương trình được cụ thể hóa của địa phương, ngành, đơn vị; xây dựng kế hoạch, bám sát các quan điểm, mục tiêu, giải pháp nêu trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương để tiến hành sơ kết, tổng kết.

Trong năm 2021, tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Quy định số 284-QĐ/TW, ngày 05/02/2010 của Ban Bí thư về tiêu chuẩn, cơ chế lựa chọn, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để công tác văn hóa - văn nghệ trong năm 2021 được triển khai đạt kết quả tốt, đáp ứng yêu cầu đề ra, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị:

1. Các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương bám sát các nội dung được nêu tại Hướng dẫn này, chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức có hiệu quả công tác văn hóa - văn nghệ năm 2021. Trước mắt, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động văn hóa - văn nghệ chào đón Xuân Tân Sửu 2021, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gắn với các phong trào thi đua, hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương, ngành. Tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ. Chỉ đạo tổ chức đấu tranh, ngăn chặn, phản bác kịp thời, có hiệu quả các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, lợi dụng các hoạt động văn hóa - văn nghệ để tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

2. Ban Cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương có liên quan trong việc thẩm định, chỉ đạo các hoạt động văn hóa - văn nghệ trong năm 2021, trọng tâm là việc thẩm định, duyệt nội dung các chương trình biểu diễn nghệ thuật, phim, ảnh, ấn phẩm sách, báo,… phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các ngày lễ kỷ niệm, ngày lễ lớn quy mô cấp quốc gia. Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các hoạt động văn hóa trái với quy định của pháp luật.

Ban cán sự đảng các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các địa phương, cơ quan liên quan trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ trong năm 2021.

3. Ban Cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường quản lý, hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và địa phương xây dựng kế hoạch, thường xuyên tuyên truyền các nội dung được nêu trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ; chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí xây dựng, biên tập nội dung tin, bài phản ánh các sự kiện văn hóa nổi bật trong năm 2021.

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Bộ Công an; Bộ Quốc phòng và các ban, bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn chặn kịp thời sự xâm nhập của các sản phẩm phản văn hóa, phi thẩm mỹ vào xã hội, nhất là trên môi trường Internet.

4. Đảng đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn trong hệ thống của mình tổ chức tốt công tác văn hóa - văn nghệ trong năm 2021. Cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và các hoạt động văn hóa - văn nghệ khác. Phối hợp chặt chẽ với các địa phương, cơ quan liên quan trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và trong các sự kiện chính trị, lễ kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tăng cường phối hợp với các tổ chức thành viên, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương, các thành phần kinh tế để xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

5. Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tích cực tham mưu ban thường vụ cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản của Đảng liên quan đến công tác văn hóa - văn nghệ. Chủ động tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - văn nghệ mừng Xuân, mừng Đảng và các sự kiện quan trọng diễn ra trong năm 2021 của đất nước, địa phương, ngành. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tăng cường nắm bắt thông tin, kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ, bảo vệ vững chắc đường lối văn hóa - văn nghệ của Đảng.

6. Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và địa phương tăng cường quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ. Phát huy mạnh mẽ vai trò phản biện xã hội, tư vấn cho các cơ quan quản lý về văn hóa đối với những vấn đề quan trọng liên quan đến sự phát triển của nền văn học, nghệ thuật Việt Nam. Chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - văn nghệ chào Xuân Tân Sửu 2021, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các sự kiện văn hóa quan trọng của đất nước trong năm 2021.

Chủ động thăm hỏi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên; động viên, khuyến khích văn nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo và quảng bá nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật. Trước mắt, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và địa phương cần tập trung nguồn lực, cố gắng sáng tạo và phổ biến các tác phẩm nghệ thuật, sản xuất các ấn phẩm, sản phẩm văn hóa, chương trình nghệ thuật tiêu biểu, đặc sắc để góp phần chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

7. Các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và địa phương chủ động xây dựng các chương trình văn hóa - văn nghệ nhân dịp Tết Nguyên đán Tân sửu 2021; các hoạt động trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và trong dịp các ngày lễ kỷ niệm, ngày lễ lớn, các sự kiện văn hóa quan trọng của đất nước trong năm 2021. Phân công trực, kiểm duyệt chặt chẽ nội dung tin, bài, phóng sự, các chương trình văn hóa, nghệ thuật phát sóng. 

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam cung cấp tín hiệu hình, tín hiệu âm thanh chất lượng cao cho các hãng truyền hình, cơ quan báo chí trong và ngoài nước; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phát thanh, truyền hình trực tiếp lễ khai mạc, bế mạc, mít-tinh và chương trình nghệ thuật chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thông tin phản ánh các hoạt động văn hóa diễn ra trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các cơ quan báo chí, xuất bản, truyền thông chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức nghiên cứu, biên soạn các ấn phẩm văn hóa có chủ đề về các kỳ Đại hội của Đảng và những thành tựu nổi bật của đất nước trong 05 năm qua (2015-2020), tạo không khí hân hoan, phấn khởi chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện và có báo cáo kết quả hoạt động hằng quý về Ban Tuyên giáo Trung ương (qua Vụ Văn hóa - Văn nghệ) để tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư./.

Ban Tuyên giáo Trung ương

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất