Thứ Bảy, 15/6/2024
Hướng dẫn chỉ đạo
Thứ Hai, 26/10/2020 17:9'(GMT+7)

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao tặng đồng chí Lê Đức Anh Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng ngày 29-7-2013.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao tặng đồng chí Lê Đức Anh Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng ngày 29-7-2013.

Căn cứ Kết luận số 88-KL/TW, ngày 18/2/2014 của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm 100 năm, trên 100 năm ngày sinh; xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm; xây dựng, công bố phim tài liệu về thân thế sự nghiệp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu; ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 10845-CV/VPTW, ngày 29/10/2019 của Văn phòng Trung ương Đảng; tiếp theo Hướng dẫn số 115-HD/BTGTW, ngày 08/1/2020 tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh (01/12/1920 - 01/12/2020) như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Lê Đức Anh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo; giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; khích lệ các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ noi gương đồng chí Lê Đức Anh và các đồng chí lãnh đạo, tiền bối tiêu biểu của Đảng, ra sức học tập, lao động và cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

- Công tác tuyên truyền kỷ niệm cần tiến hành trang trọng, thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, tạo không khí phấn khởi, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

 1. Cuộc đời, hoạt động cách mạng của Chủ tịch nước Lê Đức Anh gắn liền với những thắng lợi vẻ vang của dân tộc, của đất nước; trong đó tập trung nêu bật những công lao, đóng góp của Đồng chí trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và đối với Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc cùng quân dân Cam-pu-chia chiến thắng chế độ diệt chủng cũng như trong sự nghiệp đổi mới đất nước và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, nhất là Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh toàn diện.

2. Những phẩm chất đạo đức cách mạng cao đẹp của đồng chí Lê Đức Anh - người cộng sản kiên trung, bất khuất; suốt đời cống hiến, hy sinh vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của Nhân dân; kết quả học tập và làm theo tấm gương các đồng chí lãnh tụ, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng ở các cấp, các ngành.

  3. Các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở các cấp, ngành, đoàn thể từ Trung ương tới cơ sở; chú trọng tới các hoạt động lớn, trọng tâm, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của Tổ quốc.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN           

 1. Các ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan và  đơn vị được giao chủ trì, phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm

  1.1. Tỉnh Thừa Thiên - Huế

- Chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, liên quan tổ chức Lễ dâng hương tại khu lưu niệm, nhà lưu niệm đồng chí Lê Đức Anh.

- Chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia tại tỉnh Thừa Thiên - Huế; trong đó cần chú trọng chuẩn bị kỹ lưỡng kịch bản điều hành Chương trình Lễ kỷ niệm, nội dung Chương trình Nghệ thuật đặc biệt chào mừng. Lựa chọn và chuẩn bị bài phát biểu của đại diện thế hệ trẻ tại Lễ kỷ niệm; lưu ý có đại biểu dự bị.

- Chủ trì xây dựng Đề án tôn tạo khu lưu niệm, nhà lưu niệm đồng chí Lê Đức Anh trình Ban Bí thư cho ý kiến.

- Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Văn phòng Chủ tịch nước, Ban Tuyên giáo Trung ương chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt Hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh.

- Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm khác trên địa bàn (nếu có).

1.2. Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chủ tịch nước, các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và gia đình đồng chí Lê Đức Anh tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại khu mộ đồng chí Lê Đức Anh ở Nghĩa trang Thành phố Hồ Chí Minh.

1.3. Bộ Quốc phòng

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chủ tịch nước, Ban Tuyên giáo Trung ương và tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia; lưu ý chuẩn bị tốt các bài phát biểu khai mạc, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Hội thảo.

- Chủ trì, phối hợp với tỉnh Thừa Thiên - Huế, Văn phòng Chủ tịch nước dự thảo Diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Lễ kỷ niệm.

- Chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển lãm về cuộc đời, hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Đức Anh và các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm của Trung ương, của Bộ (nếu có).

1.4. Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với tỉnh Thừa Thiên - Huế, Bộ Quốc phòng và các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm; phối hợp thẩm định Diễn văn của lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

1.5. Văn phòng Trung ương Đảng

- Phối hợp với tỉnh Thừa Thiên - Huế, Bộ Quốc phòng và các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm (Lễ dâng hương, Lễ kỷ niệm cấp quốc gia, Hội thảo khoa học cấp quốc gia, triển lãm,…).

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tham mưu, đề xuất đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự và đọc Diễn văn tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia.

- Phối hợp thẩm định Diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia, Hội thảo khoa học cấp quốc gia.

1.5. Ban Tuyên giáo Trung ương

- Chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm; chủ trì, phối hợp với Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam biên soạn, phát hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm.

- Phối hợp với Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm; thẩm định các bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Lễ kỷ niệm và Hội thảo khoa học cấp quốc gia.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chỉ đạo Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương xây dựng phim tài liệu về đồng chí Lê Đức Anh.

- Chỉ đạo, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp tôn vinh công lao, đóng góp của đồng chí Lê Đức Anh, dự kiến vào tối ngày 01/12/2020.

1.6. Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng chủ động phối hợp với tỉnh Thừa Thiên - Huế xây dựng kịch bản điều hành Chương trình, nội dung Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng tại Lễ kỷ niệm.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương xây dựng phim tài liệu kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh.

- Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan trên panô, áp phích, bảng điện tử, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao,...

1.7. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với tỉnh Thừa Thiên - Huế lựa chọn và chuẩn bị bài phát biểu của đại diện thế hệ trẻ tại Lễ kỷ niệm.

1.8. Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam chủ trì, phối hợp với tỉnh Thừa Thiên - Huế, Bộ Quốc phòng lựa chọn và chuẩn bị bài phát biểu của đại diện cựu chiến binh đã từng tham gia chiến đấu cùng với đồng chí Lê Đức Anh; lưu ý có đại biểu dự bị.

1.9. Nhà xuất bản chính trị quốc gia Sự thật tái bản sách về đồng chí Lê Đức Anh, phát hành vào đúng dịp kỷ niệm.

1.10. Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương thực hiện sản xuất phim tài liệu kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh để phát sóng trước ngày kỷ niệm.

1.11. Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam chuẩn bị điều kiện tổ chức tốt việc phát thanh và truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm.

Đài Truyền hình Việt Nam chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh; tổ chức phát sóng phim tài liệu vào dịp kỷ niệm, trong khung giờ phù hợp.

2. Các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương

 2.1. Các cơ quan, đơn vị Trung ương và địa phương, nhất là những nơi có gắn bó với cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Đức Anh, căn cứ tình hình cụ thể để tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm phù hợp, như: tổ chức lễ dâng hương, tọa đàm, hội thảo khoa học, triển lãm ảnh, sách, thi tìm hiểu, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao chào mừng, biên soạn và phát hành tài liệu tuyên truyền.

2.2. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác quản lý thông tin, tuyên truyền; phát hiện và xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức đưa thông tin sai trái, xuyên tạc về cuộc đời, sự nghiệp và công lao, đóng góp của đồng chí Lê Đức Anh, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

2.3. Bộ Ngoại giao chỉ đạo hướng dẫn cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm phù hợp thiết thực, hiệu quả; biên soạn và cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí nước ngoài tuyên truyền về sự kiện (khi có đề nghị) theo Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương.

 3. Các cơ quan báo chí bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng kế hoạch triển khai tuyến tin, bài, phóng sự, bố trí thời lượng, chương trình với nội dung phù hợp, thực tiễn sinh động trong dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh.

Đài Phát thành và Truyền hình các tỉnh, thành phố tổ chức tiếp sóng, phát sóng Chương trình truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm và phim tài liệu.

 4. Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội

  - Tham mưu giúp cấp ủy xây dựng kế hoạch chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm bảo đảm thiết thực, phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 .

- Biên tập, đưa nội dung tuyên truyền về sự kiện vào nội dung Bản tin sinh hoạt chi bộ hoặc Thông tin công tác tuyên giáo của ngành, đoàn thể, địa phương.

Ban Tuyên giáo Trung ương
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất