Thứ Sáu, 14/6/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Ba, 14/11/2023 10:54'(GMT+7)

Hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2024

Căn cứ Quyết định số 88-QĐ/TW, ngày 01/12/2022 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2024 như sau:

1. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII của Đảng, nghị quyết của đảng bộ các cấp ở địa phương

- Ban tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền kịp thời, sâu rộng những nội dung của Hội nghị lần thứ chín, Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (có hướng dẫn cụ thể), các nghị quyết của ban chấp hành đảng bộ các cấp ở địa phương, cơ quan, đơn vị; chủ động xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết của đảng bộ các cấp.

- Tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch sơ kết, tổng kết, kiểm tra, giám sát việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đảng bộ địa phương, đơn vị.

2. Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Cấp ủy các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của Trung ương, ngành, địa phương.

- Tham mưu cấp ủy xây dựng nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2024 trên cơ sở cụ thể hóa nội dung chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; tập trung vào nội dung phát triển kinh tế, đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam, xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình, hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị con người Việt Nam… theo tinh thần Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

- Tham mưu cấp ủy xây dựng Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 bám sát vào chủ đề và nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đơn vị. Lựa chọn từ 01 đến 02 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để triển khai thực hiện.

- Tham mưu cấp ủy xây dựng Hướng dẫn triển khai thực hiện “Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới” làm cơ sở để cán bộ, đảng viên phấn đấu, rèn luyện.

- Tham mưu cấp ủy biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

- Đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

- Tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tham mưu cấp ủy tiếp tục phát động và triển khai Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt 2, giai đoạn 2023 - 2025.

3. Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

- Tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc hơn nữa nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo Hướng dẫn số 47-HD/BTGTW, ngày 04/4/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương; tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng… đồng thời, tổ chức thông tin những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn đang đặt ra với nhiều hình thức khác nhau, phù hợp điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030 (có kế hoạch riêng).

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Quy định số 285-QĐ/TW, ngày 25/4/2015 của Bộ Chính trị khóa XI về dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị trong các cơ quan đảng, nhà nước; Hướng dẫn số 55-HD/BTGTW, ngày 21/12/2017 về tổ chức trao đổi, đối thoại với các cá nhân có nhận thức khác với chủ trương, đường lối của Đảng; HHhhhướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 08/02/2018 của Ban Bí thư về tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

- Chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, xác định mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

- Tiếp tục tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện Đề án phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet.

- Tổ chức cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị quyết Trung ương 9, 10 khóa XIII trên Hệ thống phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet (có kế hoạch riêng).

4. Công tác giáo dục lý luận chính trị

4.1. Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở

- Tham mưu cấp ủy xây dựng đề án, kế hoạch nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị tại các trung tâm chính trị cấp huyện; nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giảng dạy các chương trình lý luận chính trị; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các trung tâm chính trị cấp huyện thực hiện tốt chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị hằng năm.

- Tăng cường chỉ đạo, phối hợp với sở giáo dục và đào tạo, đoàn thanh niên cấp tỉnh giáo dục chính trị cho đoàn viên, thanh niên và thế hệ trẻ; phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong nghiên cứu, đề xuất và tuyên truyền về giáo dục chính trị, phát động các phong trào thi đua học tập, chia sẻ các bài học về lý luận chính trị trên Internet, mạng xã hội…

- Các trung tâm chính trị cấp huyện thực hiện nghiêm túc việc giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương (phụ lục kèm theo); chủ động bổ sung, cập nhật kiến thức theo nội dung các Hội nghị Trung ương khóa XIII, đồng thời gắn nội dung bài giảng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương thiết thực, hiệu quả. Chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra, đánh giá.

- Thực hiện nghiêm túc Quy định số 57-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Ban Bí thư về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân. Trong năm 2024, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư (có kế hoạch tổng kết riêng)

- Thực hiện nghiêm Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW, ngày 19/5/2021 về một số nội dung thực hiện Quy định 208-QĐ/TW, ngày 08/11/2019 của Ban Bí thư (khóa XII) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện và các quy định, quy chế liên quan.

4.2. Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị cấp huyện

- Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ giảng dạy cho giảng viên của các trung tâm chính trị cấp huyện, với nhiều hình thức khác nhau như: hội nghị, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, hội thi hoặc tổ chức thao giảng giảng viên lý luận chính trị giỏi.

- Cấp ủy tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên trung tâm chính trị cấp huyện tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, phục vụ công tác giảng dạy. Ưu tiên cho các giảng viên đăng ký đề tài, đề án nghiên cứu khoa học, hoặc công bố sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy lý luận chính trị; tham gia vào công tác sơ kết, tổng kết, xây dựng các chương trình, đề án... thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ cấp huyện.

4.3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về nội dung đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị

Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị; định kỳ 6 tháng tổng hợp kết quả kiểm tra, giám sát gửi báo cáo về Ban Tuyên giáo Trung ương, tập trung vào các nội dung sau

- Đối với các trung tâm chính trị cấp huyện: Kiểm tra, giám sát thực hiện nền nếp việc đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên; chất lượng giảng dạy các chương trình lý luận chính trị; phương thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; công tác quản lý học viên; công tác nghiên cứu khoa học.

- Đối với trường chính trị cấp tỉnh và hệ thống trường học trong hệ thống giáo dục quốc dân tại các địa phương trực thuộc Trung ương: Kiểm tra, giám sát về chính trị, tư tưởng trong giảng dạy lý luận chính trị, khoa học xã hội, nhất là kiểm tra việc tổ chức triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác giáo dục lý luận chính trị của Đảng như: Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân; Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030; Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

4.4. Kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng, Trung tâm chính trị cấp huyện

- Các địa phương cần tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng trong ban tuyên giáo cấp tỉnh theo Quy định số 04-QĐ/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy và các văn bản hiện hành.

- Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 66-KL/TW, ngày 08/11/2019 của Ban Bí thư khóa XII về tổng kết việc thực hiện Quy định số 185-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Quy định số 208-QĐ/TW, ngày 08/11/2019 của Ban Bí thư khóa XII về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm chính trị cấp huyện (Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ phối hợp cùng Ban Tổ chức Trung ương xây dựng kế hoạch và hướng dẫn sơ kết).

5. Công tác định hướng tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng

(1) Tăng cường thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu biên soạn, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới (Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ có thông báo cụ thể).

(2) Triển khai sâu rộng việc thực hiện Chương trình bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng - “Đảng ta thật là vĩ đại”, theo Quyết định số 2448-QĐ/BTGTW, ngày 26/5/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

(3) Thực hiện báo cáo định kỳ cuối năm về việc thực hiện công tác lịch sử Đảng: (1) Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, biên niên sự kiện lịch sử Đảng, văn kiện Đảng, lịch sử quan hệ quốc tế của Đảng, lịch sử đảng bộ địa phương, lịch sử cách mạng địa phương, lịch sử đảng bộ các bộ, ngành và tương đương, tổ chức tọa đàm, hội thảo; (2) Công tác tuyên truyền các sự kiện lịch sử, các ngày lễ lớn của Đảng và dân tộc, các nhân vật lịch sử, các lãnh tụ của Đảng và Nhà nước; (3) Công tác giáo dục lịch sử Đảng trong hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống trường đảng, trong tầng lớp thanh thiếu nhi, trong Nhân dân; (4) Công tác thông tin, giới thiệu lịch sử Đảng ta với bạn bè quốc tế; (5) Công tác đấu tranh phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử Đảng ta; (6) Công tác sưu tầm, khai thác bổ sung tư liệu; (7) Công tác xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác lịch sử Đảng... (bố cục, nội dung báo cáo bám sát yêu cầu của Chỉ thị số 20-CT/TW; Hướng dẫn 102-HD/BTGTW, ngày 30/9/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW).

6. Giao ban, tập huấn công tác giáo dục lý luận chính trị

- Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác lý luận chính trị và tập huấn các tài liệu, chương trình mới biên soạn, giảng dạy tại các trung tâm chính trị cấp huyện. Thời gian, địa điểm và thành phần sẽ thông báo cụ thể sau.

- Định kỳ hằng quý, ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tiến hành giao ban công tác lý luận chính trị. Nội dung và hình thức tổ chức giao ban phù hợp với đặc điểm từng địa phương, cơ sở; báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy chủ động tổ chức các lớp tập huấn về công tác lý luận chính trị cho giảng viên các trung tâm chính trị cấp huyện theo tài liệu mới ban hành.

Căn cứ vào Hướng dẫn này, ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2024 của ngành, địa phương, cơ sở.

Trong quá trình thực hiện, nếu vướng mắc, đề nghị các địa phương, đơn vị phản ánh về Ban Tuyên giáo Trung ương (qua Vụ Lý luận chính trị) để kịp thời điều chỉnh./.

Ban Tuyên giáo Trung ương

----

Tải văn bản tại đây.

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất