Thứ Tư, 19/6/2024
Hướng dẫn chỉ đạo
Thứ Sáu, 23/7/2021 16:1'(GMT+7)

Hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 06 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới

Ngày 24/6/2021, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 06-CT/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 06-CT/TW). Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của gia đình và công tác xây dựng gia đình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Quyết tâm thực hiện có hiệu quả, tạo chuyển biến sâu sắc, toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Chỉ thị số 06-CT/TW nhằm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tạo nền tảng để xây dựng xã hội hạnh phúc và động lực cho sự phát triển bền vững đất nước.  

2. Xác định rõ hoạt động của gia đình là trọng tâm của các chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Công tác xây dựng gia đình là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW phải được tiến hành thường xuyên, kiên trì, nghiêm túc, thiết thực, tránh hình thức.

3. Cấp ủy đảng các cấp chỉ đạo, hướng dẫn, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động triển khai theo những nội dung cụ thể được nêu trong Chỉ thị số 06-CT/TW. Đổi mới nội dung, phương thức quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị. Chú trọng công tác phối hợp, kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo việc triển khai thực hiện.

 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ nội dung của Chỉ thị số 06-CT/TW và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tình hình, đặc điểm cụ thể của địa phương, đơn vị chủ động chỉ đạo nghiên cứu 4 nhóm nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Chỉ thị để vận dụng vào việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với thực tế của từng cấp, ngành, địa phương. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW cho toàn thể cán bộ, đảng viên. Việc quán triệt nội dung Chỉ thị được phổ biến đến chi bộ, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trên hệ thống các phương tiện thông tin đại chúng. Đưa việc triển khai thực hiện công tác xây dựng gia đình trở thành nội dung quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ hằng năm.

2. Chỉ đạo rà soát tổ chức thực hiện hệ thống chính sách, pháp luật về gia đình và các lĩnh vực có liên quan đến gia đình theo hướng lấy hoạt động của gia đình làm trọng tâm, đảm bảo sự gắn kết xã hội và vai trò của gia đình nhằm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

3. Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án với các nhiệm vụ cụ thể, sát thực tế của từng địa phương, đơn vị. Nội dung chương trình, kế hoạch phải xác định rõ mục tiêu, tiến độ, sản phẩm cụ thể trong việc triển khai thực hiện các nội dung của Chỉ thị số 06-CT/TW, gắn với các nội dung được nêu trong Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030.

4. Quan tâm kiện toàn hệ thống tổ chức và tăng cường năng lực quản lý nhà nước về công tác gia đình. Nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ tiếp cận các nguồn lực xã hội thông qua mở rộng, nâng cao chất lượng hoạt động trợ giúp pháp lý, tư vấn hỗ trợ hôn nhân và gia đình; hỗ trợ gia đình tiếp cận tín dụng xã hội, tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Ưu tiên đầu tư cho nghiên cứu khoa học về gia đình; hoạch định, tổ chức thực hiện và đánh giá chính sách về gia đình; sáng tác các tác phẩm văn học – nghệ thuật về chủ đề gia đình.

5. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí, các loại hình truyền thông mới, sử dụng hiệu quả Internet và mạng xã hội về chính sách, pháp luật về gia đình; kiến thức và kỹ năng xây dựng gia đình; các mô hình gia đình tiêu biểu; các rủi ro đối với gia đình; phê phán lối sống thực dụng, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, các hủ tục, tập quán lạc hậu trong hôn nhân và gia đình.

6. Định kỳ kiểm tra, giám sát việc thể chế hóa chủ trương của Đảng; việc thực thi chính sách, pháp luật về gia đình, công tác gia đình và các lĩnh vực có liên quan đối với cơ quan quản lý nhà nước.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư sớm được triển khai thực hiện, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị: 

1. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ở địa phương. Tập trung chỉ đạo các ban, sở, ngành chức năng ở địa phương phối hợp chặt chẽ, tổ chức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện.

Chỉ đạo việc triển khai các chính sách, đề án, chương trình phải lấy hoạt động của gia đình làm trọng tâm, bảo đảm sự gắn kết xã hội và vai trò của gia đình. Chú trọng đến đối tượng trẻ em và người bệnh tật, cao tuổi. Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện cung cấp dịch vụ xã hội cơ bản cho gia đình nhằm giúp gia đình tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản và không bị nghèo hóa. Gắn công tác xây dựng gia đình với đề án phát triển kinh tế - xã hội, chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan quản lý nhà nước và vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên đối với công tác xây dựng gia đình. Huy động cá nhân, tổ chức xã hội, cộng đồng tham gia cung cấp dịch vụ gia đình và chăm lo giúp đỡ, hỗ trợ các gia đình nghèo, khó khăn. Phát triển hệ thống dịch vụ xã hội cơ bản đối với gia đình. Mở rộng, nâng cao chất lượng hoạt động trợ giúp pháp lý, tư vấn hỗ trợ hôn nhân và gia đình; hỗ trợ gia đình tiếp cận tín dụng xã hội, tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Tăng cường vai trò của gia đình trong nuôi dưỡng, định hướng giá trị, giáo dục thể hệ trẻ. Nâng cao hiệu quả, tính thiết thực trong xây dựng gia đình văn hóa, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đẩy mạnh xây dựng hệ giá trị gia đình và nhân rộng các mô hình gia đình tiêu biểu. Khắc phục bệnh thành tích, hình thức trong công tác xây dựng gia đình. Kiên quyết đấu tranh chống lối sống thực dụng, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu trong hôn nhân và gia đình. Quan tâm quản lý những rủi ro tác động tiêu cực đến gia đình, nhất là bạo lực gia đình, xâm hại tình dục trẻ em, buôn bán phụ nữ và trẻ em.

2. Đề nghị Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến gia đình theo hướng lấy hoạt động của gia đình làm trọng tâm, bảo đảm sự gắn kết xã hội và vai trò của gia đình. Các chính sách về gia đình phải hướng đến mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, chú trọng đến đối tượng trẻ em và người bệnh tật, cao tuổi. Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai Chỉ thị số 06-CT/TW. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách gia đình.

3. Ban cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các đề án phát triển kinh tế - xã hội, chương trình mục tiêu, chiến lược quốc gia gắn với công tác xây dựng gia đình. Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của Chính phủ để triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật theo hướng lấy hoạt động của gia đình làm trọng tâm. Chỉ đạo các bộ, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng, hoàn thiện và triển khai thực hiện các đề án, chương trình nhằm cụ thể hóa nội dung Chỉ thị số 06-CT/TW, giao cơ quan, đơn vị có chức năng nghiên cứu, xây dựng, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Xây dựng Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045; chương trình giáo dục quốc gia về gia đình; chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và các chương trình, dự án hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc. Xây dựng dữ liệu số quốc gia về gia đình làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách, chương trình kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Chỉ đạo nghiên cứu đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về gia đình bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, thống nhất, gắn kết với các lĩnh vực dân số, bình đẳng giới và trẻ em. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình. Ưu tiên đầu tư cho nghiên cứu khoa học về gia đình; hoạch định, tổ chức thực hiện và đánh giá chính sách về gia đình.

4. Ban cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW trong toàn ngành. Đẩy nhanh việc xây dựng Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045; chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và các chương trình, dự án hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, danh mục dịch vụ công thuộc lĩnh vực gia đình. Xây dựng dữ liệu số quốc gia về gia đình và tổ chức sáng tác các tác phẩm văn học - nghệ thuật ca ngợi gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc. Phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, hoàn thiện việc xây dựng, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng chương trình giáo dục quốc gia về gia đình. Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông Tấn xã Việt Nam và các bộ, ngành liên quan đẩy mạnh việc tuyên truyền công tác xây dựng gia đình, kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình và các mô hình gia đình tiêu biểu; tổ chức Ngày Gia đình Việt Nam hằng năm thực sự là ngày hội của các gia đình nhằm giáo dục các giá trị gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Rà soát các chính sách đối với gia đình và công tác quản lý nhà nước về gia đình. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu với Chính phủ bố trí kinh phí cho công tác xây dựng gia đình thông qua đề án phát triển kinh tế - xã hội và chương trình mục tiêu quốc gia.

Chỉ đạo các đơn vị chức năng của Bộ phối hợp với các đơn vị liên quan của Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện nhiệm vụ theo Chỉ thị số 06-CT/TW. Hằng năm, tiến hành đánh giá hiệu quả việc phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ tham mưu về công tác xây dựng gia đình.

5. Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo lãnh đạo việc xây dựng chương trình giáo dục quốc gia về gia đình. Đẩy mạnh công tác định hướng, giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với gia đình cho học sinh, sinh viên. Tăng cường sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên. Đẩy mạnh các giải pháp xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong nhà trường.

6. Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường quản lý, hướng dẫn các cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, thường xuyên tuyên truyền các nội dung được nêu trong Chỉ thị số 06-CT/TW và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận khác của Đảng có liên quan đến công tác xây dựng gia đình. Phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Bộ Công an; Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn chặn kịp thời những ảnh hưởng tiêu cực đến gia đình, trẻ em, nhất là trên môi trường Internet và mạng xã hội.

Các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường mở các chuyên trang, chuyên mục, xây dựng chương trình phát thanh, truyền hình nhằm tuyên truyền, quảng bá những giá trị của gia đình; phát huy mạnh mẽ vai trò của cơ quan báo chí trong nhiệm vụ bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Chú trọng phát hiện, tôn vinh, nhân rộng các mô hình gia đình tiêu biểu, mô hình hỗ trợ gia đình, biểu dương các gương điển hình trong công tác xây dựng gia đình; đồng thời phê phán lối sống thực dụng, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, các hủ tục, tập quán lạc hậu trong hôn nhân và gia đình và bệnh thành tích, hình thức trong công tác xây dựng gia đình.

7. Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo việc ưu tiên đầu tư cho nghiên cứu khoa học về gia đình, triển khai xây dựng các chương trình, đề án về xây dựng, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới.

8. Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp lãnh đạo việc tổ chức khảo sát, đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý về gia đình.

9. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội

Tăng cường phối hợp với ban, bộ, ngành, chủ động chỉ đạo, triển khai kế hoạch phổ biến, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc thù từng cơ quan, đơn vị. Xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát thực hiện Chỉ thị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động thực hiện chính sách, pháp luật về gia đình; chuẩn mực, giá trị văn hóa gia đình; kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình và giáo dục trong gia đình cho hội viên, đoàn viên. Lồng ghép nội dung công tác xây dựng gia đình gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phát huy vai trò, trách nhiệm giám sát, phản biện và phản ánh với cấp ủy, chính quyền về công tác xây dựng gia đình.

10. Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy

Tham mưu giúp tỉnh ủy, thành ủy tổ chức quán triệt Chỉ thị số 06-CT/TW đến chi bộ và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị.

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố kiểm tra, đánh giá tình hình gia đình và công tác xây dựng gia đình ở địa phương; kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW.

Định kỳ tổng hợp, đánh giá, rút kinh nghiệm và báo cáo Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy để chỉ đạo công tác xây dựng gia đình ở địa phương.

11. Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan có liên quan thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị, định kỳ sơ kết, tổng kết báo cáo Ban Bí thư.

Ban Tuyên giáo Trung ương

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất