Chủ Nhật, 21/7/2024
Hướng dẫn chỉ đạo
Thứ Tư, 14/4/2021 15:33'(GMT+7)

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; cụ thể hóa một số nội dung trong Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW, ngày 22/01/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền bầu cử như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giúp các tầng lớp nhân dân, nhất là cử tri cả nước hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cử tri, tạo sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công cuộc bầu cử, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.

- Chủ động nắm bắt tình hình và đấu tranh có hiệu quả với những âm mưu, hoạt động lợi dụng lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật để chống phá cuộc bầu cử, chống phá chế độ của các thế lực thù địch.

- Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền cuộc bầu cử phải đúng định hướng chính trị, có trọng tâm, trọng điểm; phù hợp điều kiện, tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị; đảm bảo an toàn, tiết kiệm và công tác phòng, chống dịch bệnh; chú trọng chất lượng, hiệu quả, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân.

II. NỘI DUNG

1. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW, ngày 22/01/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Hướng dẫn số 173-HD/BTGTW, ngày 01/02/2021 về công tác văn hóa, văn nghệ năm 2021; trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp về lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, gắn với Nghị quyết, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lồng ghép tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ với chủ đề tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tùy điều kiện, tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị và tình hình dịch bệnh có thể tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phù hợp như: các chương trình nghệ thuật, liên hoan văn nghệ quần chúng, sinh hoạt câu lạc bộ, trưng bày, triển lãm, chiếu phim, hoạt động thể dục, thể thao, các trò chơi dân gian, quần chúng…

3. Phát động, tổ chức các cuộc thi, hoạt động sáng tác, (thơ, văn, âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh, …) về chủ đề cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

4. Tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan: treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu, pano áp phích, dựng tranh cổ động, trang trí cảnh quan…

5. Tổ chức tuyên truyền lưu động: Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 kết hợp chương trình biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim lưu động… chú trọng hướng tới vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn về cuộc bầu cử và nâng cao nhận thức, trách nhiệm tham gia bầu cử đạt kết quả tốt.

6. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: Xây dựng tin, bài, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền; phát thanh, truyền hình đưa tin về cuộc bầu cử; phát sóng các ca khúc, chiếu phim tư liệu, phóng sự… về cuộc bầu cử; căn cứ thời điểm, lộ trình và tiến độ thời gian của cuộc bầu cử để tăng thời lượng, lựa chọn khung giờ phát sóng cho phù hợp, hiệu quả.

7. Thường xuyên nắm bắt diễn biến tình hình và chủ động xây dựng các phương án phòng, chống âm mưu, hoạt động lợi dụng lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật để chống phá cuộc bầu cử, chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch.

III. THỜI GIAN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN

Căn cứ lộ trình cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền phù hợp; tập trung vào 02 đợt:

1. Đợt 1, từ nay đến 23/5/2021

- Tập trung tuyên truyền các quan điểm chỉ đạo, chỉ thị, nghị quyết, văn bản hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

- Tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, liên hoan văn nghệ quần chúng, sinh hoạt câu lạc bộ, trưng bày, triển lãm, chiếu phim, các hoạt động thể dục, thể thao, các trò chơi dân gian, quần chúng… gắn với chủ đề bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

- Phát động các cuộc thi, hoạt động sáng tác văn học, nghệ thuật về chủ đề bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

- Tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan; tuyên truyền lưu động; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tăng tần suất và thời lượng tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

- Chủ động nắm bắt diễn biến tình hình, âm mưu, hoạt động lợi dụng lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật chống phá cuộc bầu cử, chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch; sẵn sàng ứng phó; kịp thời có biện pháp xử lý, giải quyết, không để ảnh hưởng tới cuộc bầu cử và kết quả bầu cử.

2. Đợt 2, sau ngày bầu cử 23/5/2021: Tổ chức các chương trình, hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban cán sự đảng các bộ, ngành: Phối hợp với các địa phương, cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức các chương trình, hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Ban Cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan; thẩm định phim, băng hình, các ấn phẩm và nội dung chương trình nghệ thuật phục vụ cuộc bầu cử. Chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước, kiểm tra, kiểm soát các ấn phẩm, sản phẩm văn hóa độc hại, đấu tranh chống các hoạt động lợi dụng lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật chống phá cuộc bầu cử.

3. Ban Cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo quản lý các hoạt động tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên các phương tiện thông tin đại chúng. Phối hợp các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo và có biện pháp xử lý hoạt động chống phá cuộc bầu cử trên các phương tiện thông tin đại chúng.

4. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội

- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

- Vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử.

- Xây dựng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân; chủ động nắm bắt tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trước, trong và sau cuộc bầu cử; phối hợp các cơ quan, đơn vị kịp thời có phương án, biện pháp ngăn chặn các hoạt động chống phá cuộc bầu cử.

5. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch, tổ chức các chương trình, hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền, chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

- Chỉ đạo công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái trên lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; ngăn chặn các sản phẩm văn hóa độc hại, trang mạng xã hội, các blog cá nhân có nội dung chống phá cuộc bầu cử, chống phá Đảng, Nhà nước.

- Chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng đối với các cơ quan báo chí, các đài phát thanh - truyền hình của địa phương trong việc xây dựng, biên tập phát sóng nội dung tin, bài, tuyên truyền các hoạt động trước, trong và sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

6. Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam, các Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và các hội văn học nghệ thuật địa phương

- Phát động các cuộc thi, động viên, khuyến khích văn nghệ sỹ sáng tác nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật với chủ đề bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đẩy mạnh hoạt động quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề cuộc bầu cử.

- Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tư tưởng đội ngũ văn nghệ sỹ; tuyên truyền, vận động, xây dựng, tập hợp khối đoàn kết trong giới văn nghệ sỹ tích cực tham gia cuộc bầu cử đạt kết quả tốt.

- Chủ động, tích cực trong công tác đấu tranh, ngăn chặn hoạt động âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật chống phá cuộc bầu cử của các thế lực thù địch.

7. Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương: Chủ động tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; kịp thời đề xuất với cấp ủy, chính quyền các hoạt động tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội. Chủ động theo dõi và kịp thời tham mưu công tác đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động, âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật chống phá cuộc bầu cử, chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch.

 Ban Tuyên giáo Trung ương

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất