Thứ Bảy, 15/6/2024
Hướng dẫn chỉ đạo
Thứ Bảy, 15/1/2022 14:21'(GMT+7)

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng (tại Công văn số 1740-CV/VPTW, ngày 07/9/2021 của Văn phòng Trung ương Đảng) về việc tổ chức kỷ niệm một số ngày lễ và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022; Ban Tuyên giáo Trung ương đã có Hướng dẫn số 30-HD/BTGTW, ngày 30/11/2021 về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022; nay hướng dẫn cụ thể công tác tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc (01/02/1902 – 01/02/2022) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tôn vinh và tri ân những công lao, cống hiến, đóng góp của của đồng chí Nguyễn Phong Sắc đối với cách mạng Việt Nam; khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ về thân thế, sự nghiệp và nhân cách cao đẹp của đồng chí Nguyễn Phong Sắc; khích lệ các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ, noi gương các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, trong đó có đồng chí            Nguyễn Phong Sắc, ra sức học tập, lao động và công tác, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

- Công tác tuyên truyền kỷ niệm cần được tiến hành bằng các hình thức sinh động, thiết thực, hiệu quả và có tính giáo dục sâu sắc; kết hợp với tuyên truyền các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, phù hợp trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

- Cuộc đời, hoạt động cách mạng và công lao, cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Phong Sắc với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; từ một trí thức yêu nước trở thành một trong những chiến sĩ cộng sản đầu tiên, góp phần tích cực vào sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; một trong những người đầu tiên gây dựng tổ chức Thanh niên ở Hà Nội; một cán bộ lãnh đạo tiêu biểu của Đảng ta, một nhân cách cộng sản mẫu mực.

- Những phẩm chất đạo đức cách mạng cao đẹp của đồng chí Nguyễn Phong Sắc – tấm gương sáng của người chiến sĩ cộng sản: về giác ngộ lý tưởng cách mạng, kiên trung, bất khuất, luôn trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, có lối sống giản dị, trong sáng đã khích lệ, cổ vũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia cách mạng.

- Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở ban, bộ, ngành, đoàn thể, Trung ương và địa phương.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM

1. Tổ chức Lễ dâng hương: Thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp và các cơ quan liên quan thực hiện.

2. Tổ chức Lễ kỷ niệm cấp tỉnh (thành phố):

- Danh nghĩa tổ chức: Thành ủy Hà Nội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội.

- Chủ trì thực hiện: Thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp và các cơ quan liên quan.

- Đọc diễn văn: Lãnh đạo Thành phố Hà Nội.

3. Tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ, ngành:

- Đơn vị chủ trì: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành phố Hà Nội thực hiện.

4. Xây dựng phim tài liệu về đồng chí Nguyễn Phong Sắc: Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.

5. Xuất bản sách về đồng chí Nguyễn Phong Sắc: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, chỉ đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật thực hiện.

6. Xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Phong Sắc: Thành phố Hà Nội chủ trì, phối với bộ, ngành, cơ quan liên quan thực hiện.

7. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức: thông qua các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền; các tin bài, phóng sự trên các báo, đài, tạp chí, trên Internet và mạng xã hội; sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao… tùy theo điều kiện cụ thể của các địa phương, đơn vị.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Các ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị được giao chủ trì, phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm

1.1. Thành phố Hà Nội

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức lễ dâng hương.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch và tổ chức Lễ kỷ niệm cấp tỉnh (thành phố) bảo đảm trang trọng, đúng tầm mức; trong đó cần chuẩn bị kỹ lưỡng kịch bản điều hành, các bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm và Chương trình nghệ thuật chào mừng.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương khảo sát, xây dựng Đề án khu lưu niệm, nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Phong Sắc trình Ban Bí thư cho ý kiến.

- Phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt Hội thảo khoa học.

- Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm khác trên địa bàn thành phố.

1.2. Ban Tuyên giáo Trung ương

- Chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm; biên soạn, phát hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm.

- Chủ trì, chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng phim tài liệu về đồng chí Nguyễn Phong Sắc.

- Phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thành phố Hà Nội chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt Hội thảo khoa học.

- Chủ trì, chỉ đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản sách về đồng chí Nguyễn Phong Sắc.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ở các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; báo cáo Ban Bí thư theo quy định.

1.3. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ (ngành).

1.4. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, nhất là trên pano, áp phích, tranh ảnh và các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao… chào mừng, phù hợp với tình hình thực tế.

1.5. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật: Xuất bản sách về đồng chí Nguyễn Phong Sắc, phát hành vào đúng dịp kỷ niệm.

1.6. Đài Truyền hình Việt Nam

- Chuẩn bị điều kiện truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng phim tài liệu về đồng chí Nguyễn Phong Sắc; tổ chức phát sóng phim tài liệu vào khung giờ phù hợp trong dịp kỷ niệm.     

- Tổ chức tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam.

1.7. Đài Tiếng nói Việt Nam: chuẩn bị điều kiện tổ chức việc phát thanh trực tiếp Lễ kỷ niệm và đưa tin về các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm của các ban, bộ, ngành, địa phương.

2. Các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương

2.1. Các cơ quan, đơn vị Trung ương và địa phương, nhất là những địa danh, lĩnh vực gắn với cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Phong Sắc, tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm phù hợp với điều kiện cụ thể; chú trọng tuyên truyền trên các báo, đài, tạp chí, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; bằng các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền; sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội và các hoạt động khác.

2.2. Bộ Thông tin và Truyền thông: quản lý chặt chẽ các hoạt động thông tin, truyền thông, nhất là việc đăng tải thông tin trên các báo, đài, tạp chí, trên Internet và mạng xã hội; phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đưa thông tin sai trái, xuyên tạc về cuộc đời, sự nghiệp và công lao, đóng góp của đồng chí Nguyễn Phong Sắc, chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

2.3. Bộ Ngoại giao: chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan, tổ chức đại diện Việt Nam ở nước ngoài tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm phù hợp, thiết thực, hiệu quả; biên soạn và cung cấp thông tin, tài liệu cho phóng viên, báo chí nước ngoài theo Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương.

3. Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương

Bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng kế hoạch triển khai tuyến tin, bài, phóng sự, chương trình với nội dung và thời lượng phù hợp, có ý nghĩa tuyên truyền, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Việc tuyên truyền phải căn cứ vào nguồn thông tin, tư liệu chính thống do các cơ quan có thẩm quyền cung cấp, phát hành; không khai thác những sự kiện, nội dung nhạy cảm, những vấn đề còn có ý kiến trái chiều, dễ bị các thế lực thù địch xuyên tạc, tạo điểm nóng; bám sát chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, trong trường hợp cần thiết phải thông tin, báo cáo, xin ý kiến trước khi tuyên truyền.

Đài Phát thanh và Truyền hình các tỉnh, thành phố tổ chức tiếp sóng, phát sóng Chương trình truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm và phim tài liệu.

4. Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội.

- Tham mưu giúp cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc bảo đảm thiết thực, phù hợp với diễn biến đại dịch Covid 19.

- Tuyên truyền sự kiện trong nội dung Bản tin sinh hoạt chi bộ hoặc Thông tin công tác tuyên giáo của ngành, đoàn thể, địa phương.

- Theo dõi, kiểm tra các hoạt động tuyên truyền, nhất là trên báo chí, Internet, mạng xã hội và cổ động trực quan để chỉ đạo, định hướng kịp thời.

BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất