Thứ Hai, 24/6/2024
Hướng dẫn chỉ đạo
Thứ Hai, 2/8/2021 8:26'(GMT+7)

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển

Căn cứ Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao; Nghị định số 145/2013/NĐ-CP, ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài; Thông báo số 237-TB/TW, ngày 11/11/2020 của Ban Bí thư về việc tổ chức kỷ niệm một số ngày lễ và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021; Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền sâu rộng chiến công và thành tích vẻ vang của Đường Hồ Chí Minh trên biển; tôn vinh và tri ân công lao, đóng góp to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần giáo dục chính trị tư tưởng, củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân toàn quân phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường dân tộc ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

3. Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần đa dạng về nội dung, hình thức, thiết thực, hiệu quả, đúng quy định, bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời gắn kết với tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo không khí phấn khởi, thi đua triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của đất nước trong năm 2021.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

- Khẳng định chủ trương đúng đắn, sáng tạo của Đảng trong việc quyết định mở tuyến đường chiến lược quan trọng trên biển, góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc; tuyên truyền những chiến công và thành tích vẻ vang của Đường Hồ Chí Minh trên biển; khẳng định Đường Hồ Chí Minh trên biển là biểu tượng vinh quang, tự hào của cả dân tộc, hiện thân của ý chí và khát vọng hòa bình, thống nhất Tổ quốc.

  - Tôn vinh, tri ân công lao, đóng góp to lớn của cán bộ, chiến sĩ "Đoàn tàu không số" (Đoàn 759, tiền thân của Lữ đoàn 125 - Bộ Tư lệnh Vùng 2 - Quân chủng Hải quân) và Nhân dân cả nước trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược. Tập trung tuyên truyền, nêu bật sự mưu trí, sáng tạo, quyết đoán, ý chí quật cường, dũng cảm, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao của lực lượng vận tải quân sự đường biển; những bài học kinh nghiệm quý về hoạt động của Đường Hồ Chí Minh trên biển; quá trình xây dựng lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thật sự là lực lượng nòng cốt trong thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ biển, đảo Tổ quốc.

- Tuyên truyền Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phấn đấu đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển. Chú trọng làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể và mỗi người dân trong bảo vệ, giữ gìn, khai thác các nguồn lợi từ biển, đặc biệt là­ vai trò nòng cốt của Hải quân nhân dân Việt Nam trong nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển diễn ra tại các bộ, ngành, địa phương trong cả nước, nhất là các hoạt động lớn, trọng tâm.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM

1. Tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Bến K15 (quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng): Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện.

2. Tổ chức Lễ kỷ niệm cấp bộ, ngành

- Đơn vị thực hiện: Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với thành phố Hải Phòng và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Mời đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm.

- Đọc diễn văn kỷ niệm: Lãnh đạo Bộ Quốc phòng.

3. Tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ, ngành: Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với thành phố Hải Phòng và Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện.

4. Tổ chức Chương trình truyền hình trực tiếp gặp mặt nhân chứng lịch sử: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.

5. Xây dựng phim tài liệu: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo Điện ảnh Quân đội nhân dân thực hiện.

6. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức phong phú: Tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng; biên soạn, phát hành các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền; hội nghị sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, cuộc thi tìm hiểu, tùy theo điều kiện cụ thể của các cơ quan, đơn vị, địa phương để lựa chọn hình thức phù hợp.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để tuyên truyền và tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển đạt kết quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu đề ra, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Các ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan và đơn vị được giao chủ trì, phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm

1.1. Bộ Quốc phòng

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Bến K15 (quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng).

- Chủ trì, phối hợp với thành phố Hải Phòng, các ban, bộ, ngành liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm; chuẩn bị dự thảo Diễn văn của lãnh đạo Bộ Quốc phòng tại Lễ kỷ niệm. Chủ trì, phối hợp với Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển lựa chọn và chuẩn bị bài phát biểu của nhân chứng lịch sử - người đã từng tham gia chiến đấu, phục vụ, bảo vệ Đường Hồ Chí Minh trên biển.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương thành phố Hải Phòng chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Hội thảo khoa học.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam  tổ chức Chương trình truyền hình trực tiếp gặp mặt nhân chứng lịch sử.

- Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo Điện ảnh Quân đội nhân dân xây dựng phim tài liệu về Đường Hồ Chí Minh trên biển.

- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm của Bộ (nếu có).

1.2. Ban Tuyên giáo Trung ương

- Chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm; chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam biên soạn, phát hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm.

- Phối hợp với các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm.

- Phối hợp với Bộ Quốc phòng, thành phố Hải Phòng tổ chức tốt Hội thảo khoa học cấp bộ, ngành.

- Chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo Điện ảnh Quân đội nhân dân xây dựng phim tài liệu về Đường Hồ Chí Minh trên biển.

- Chủ trì, phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam tổ chức Chương trình truyền hình trực tiếp gặp mặt nhân chứng lịch sử kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ở các cơ quan, đơn vị, địa phương; báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo quy định.

1.3. Thành phố Hải Phòng

- Phối hợp với Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa.

- Phối hợp với Bộ Quốc phòng và các ban, bộ, ngành liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm cấp bộ, ngành bảo đảm trang trọng, đúng tầm.

- Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt Hội thảo khoa học.

- Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm khác trên địa bàn.

1.4. Văn phòng Trung ương Đảng

- Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương tham mưu, đề xuất đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự tại Lễ kỷ niệm.

1.5. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, trong đó cần chú trọng tuyên truyền trên panô, áp phích, bảng điện tử, tranh ảnh và các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao... chào mừng.

1.6. Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Phối hợp với Bộ Quốc phòng, lựa chọn và chuẩn bị bài phát biểu của nhân chứng lịch sử - người đã từng tham gia chiến đấu, phục vụ, bảo vệ Đường Hồ Chí Minh trên biển.

1.7. Điện ảnh Quân đội nhân dân: Thực hiện sản xuất phim tài liệu kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển để phát sóng trước ngày kỷ niệm.

1.8. Đài Truyền hình Việt Nam

- Chuẩn bị điều kiện truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm và tổ chức tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam.

- Phát sóng phim tài liệu về Đường Hồ Chí Minh trên biển vào dịp kỷ niệm, trong khung giờ phù hợp.

- Chủ trì thực hiện Chương trình truyền hình trực tiếp gặp mặt nhân chứng lịch sử kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển.

1.9. Đài Tiếng nói Việt Nam chuẩn bị điều kiện tổ chức tốt việc phát thanh trực tiếp Lễ kỷ niệm và đưa tin về các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương

2.1. Các cơ quan, đơn vị Trung ương và địa phương, nhất là những nơi có di tích lịch sử, địa danh gắn với Đường Hồ Chí Minh trên biển, căn cứ tình hình cụ thể tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm thiết thực, phù hợp; chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, ấn phẩm tuyên truyền, thông qua hội nghị sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội và hoạt động đền ơn, đáp nghĩa; văn hóa - văn nghệ.

2.2. Bộ Ngoại giao tổ chức tuyên truyền kỷ niệm về sự kiện gắn với việc tuyên truyền Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đối ngoại, ngoại giao, về bảo vệ quyền và chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

2.3. Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý chặt chẽ các hoạt động thông tin, truyền thông; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đưa thông tin không đúng định hướng, xuyên tạc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, chống phá Đảng và Nhà nước ta.

3. Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương

Triển khai tuyến tin, bài, phóng sự, chương trình, nội dung, thời lượng phù hợp, có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục sâu sắc về sự kiện; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, của Ban biên tập trong kiểm duyệt nội dung. Lưu ý, việc tuyên truyền phải dựa vào nguồn thông tin, tư liệu chính thống do các cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng cung cấp, phát hành; không khai thác những tư liệu, nội dung nhạy cảm về chính trị, ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao, những vấn đề có ý kiến khác nhau, dễ bị các thế lực thù địch khai thác, xuyên tạc, tạo nên những điểm nóng trong dư luận xã hội; trong trường hợp cần thiết phải thông tin, báo cáo, xin ý kiến Ban Tuyên giáo Trung ương trước khi tuyên truyền.

Đài phát thanh và Truyền hình các địa phương tổ chức tiếp sóng, phát sóng Chương trình truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm và phim tài liệu.

4. Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội

- Tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm bảo đảm thiết thực, gắn với tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị năm 2021, đồng thời phải phù hợp với diễn biến của đại dịch Covid-19.

- Tuyên truyền sự kiện trong nội dung Bản tin sinh hoạt chi bộ, Thông tin công tác tuyên giáo của ngành, đoàn thể, địa phương.

- Theo dõi, kiểm tra các hoạt động tuyên truyền, nhất là trên báo chí và các phương tiện cổ động trực quan để có chỉ đạo, định hướng kịp thời.

V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021)!

2. Đường Hồ Chí Minh trên biển - biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng!

3. Quyết tâm giữ gìn, bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc!

4. Tất cả vì biển, đảo quê hương, vì biên cương Tổ quốc!

5. Chung sức bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam!

6. Mài sắc ý chí, kiên cường bám biển!

7. Đảo là nhà, biển cả là quê hương!

8. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

9. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

10. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất