Chủ Nhật, 16/6/2024
Hướng dẫn chỉ đạo
Thứ Bảy, 14/10/2017 14:53'(GMT+7)

Hướng dẫn về thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề “Hội nhập quốc tế”

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Giúp người học hiểu được những vấn đề chung nhất của quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam: Quan điểm, chủ trương, giải pháp về hội nhập quốc tế; hội nhập quốc tế về kinh tế; hội nhập quốc tế về văn hóa và vấn đề giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; hội nhập quốc tế về quốc phòng, an ninh.

- Trên cơ sở đó, góp phần tích cực vào việc giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xu thế hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện hiện nay.

II. ĐỐI TƯỢNG

- Cấp ủy cơ sở, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở.

- Cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình gồm 04 chuyên đề trong cuốn Tài liệu bồi dưỡng chuyên đề “Hội nhập quốc tế”, do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn phát hành năm 2017.

Ngoài 04 chuyên đề quy định thống nhất chung, tuỳ theo đối tượng, yêu cầu và điều kiện của địa phương, cơ sở, có thể lựa chọn giới thiệu thêm một số báo cáo, như: mở rộng quan hệ đối ngoại; quá trình hội nhập quốc tế của địa phương trên các lĩnh vực; thông báo thời sự, chính sách mới. Đồng thời, tổ chức cho người học đến tham quan những doanh nghiệp, đơn vị hoặc cơ sở điển hình làm tốt việc hội nhập quốc tế.

IV. TỔ CHỨC LỚP HỌC

Có thể mở chung cho các đối tượng (nêu ở mục II). Nhưng tốt nhất là mở lớp riêng cho từng loại đối tượng. Có thể mở lớp tại trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện hoặc theo các đơn vị cơ sở (xã, phường, thị trấn, doanh nghiệp, trường học,…).

Bố trí thời gian cần thiết để người học trao đổi, thảo luận, xác định rõ trách nhiệm của mỗi người.

V. THỜI GIAN LỚP HỌC:  03 ngày

- Giới thiệu 04 chuyên đề (mỗi chuyên đề 0,5 ngày):  02 ngày;

- Trao đổi, thảo luận, viết thu hoạch:                             0,5 ngày;

-  Giải đáp, tổng kết, bế mạc:                                            0,5 ngày.

VI. CHỈ ĐẠO MỞ LỚP

Chương trình bồi dưỡng chuyên đề "Hội nhập quốc tế" được thực hiện thống nhất trong cả nước.

Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành uỷ, đảng ủy trực thuộc Trung ương có hình thức hướng dẫn thực hiện thích hợp sát với tình hình địa phương, cơ sở; giúp đội ngũ giảng viên nắm vững nội dung và phương pháp giảng dạy các chuyên đề trong chương trình.

Việc mở lớp do cấp uỷ cấp quận, huyện và tương đương trực tiếp chỉ đạo. Ban tuyên giáo và trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện có trách nhiệm tham mưu về nội dung và đề xuất danh sách giảng viên để cấp uỷ quyết định.

Ban tuyên giáo cùng với ban tổ chức, văn phòng cấp uỷ và trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch mở lớp.

Sau mỗi lớp học, trung tâm cùng với ban tuyên giáo, ban tổ chức, văn phòng cấp uỷ đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm, báo cáo cấp uỷ quận, huyện và ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành uỷ. Đồng thời có trách nhiệm tiếp tục theo dõi học viên vận dụng, phát huy kết quả học tập trong hoạt động thực tiễn.

Chương trình và tài liệu biên soạn mới này thay cho chương trình và tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành năm 2008.

Việc cấp giấy chứng nhận cho học viên theo quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện chương trình, nếu có những điểm cần điều chỉnh, bổ sung, ban tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương tập hợp, báo cáo Ban Tuyên giáo Trung ương./.

TG

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất