Thứ Ba, 23/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Năm, 22/4/2021 21:37'(GMT+7)

Kon Tum: Phát động Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số"

Ngày 22/4/2021, Ủy ban MTTQVN tỉnh phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh Kon Tum, hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh Kon Tum "Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển nhanh và bền vững".

Phát biểu tại Lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, Nguyễn Trung Hải kêu gọi các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội, đồng bào các dân tộc, tôn giáo trong tỉnh đoàn kết, phối hợp với Ủy ban MTTQVN tỉnh phát huy nội lực, chủ động sáng tạo, huy động mọi tiềm năng, lợi thế ở từng khu dân cư tham gia thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”. Trong đó, tập trung thực hiện các nội dung cụ thể, như:

Thứ nhất, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết của Tỉnh ủy, nhất là các lĩnh vực đất đai, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới; phổ biến các mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương đồng bào dân tộc thiểu số điển hình trong lao động sản xuất nhằm thay đổi nhận thức, nếp nghĩ, cách làm để vươn lên thoát nghèo bền vững.

Thứ hai, hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và cận nghèo sử dụng có hiệu quả nguồn lực của gia đình, nguồn vốn vay để phát triển kinh tế, biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, biết chi tiêu hợp lý để tích lũy vốn tái đầu tư sản xuất, biết triển khai các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Thứ ba, hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và cận nghèo chuyển đổi các loại cây trồng, vật nuôi kém hiệu quả sang các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao gắn với Đề án mỗi xã một sản phẩm; vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã trồng dược liệu, phát triển nông nghiệp sạch, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, tích cực tham gia trồng rừng, bảo vệ và quản lý rừng.

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND tỉnh và Ủy ban MTTQVN tỉnh ký kết chương trình phối hợp triển khai Cuộc vận động; Ủy ban MTTQVN các huyện, thành phố ký kết giao ước thi đua triển khai thực hiện Cuộc vận động. Theo đó, phấn đấu đến năm 2025 có từ 70% trở lên số hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo thay đổi nếp nghĩ, bỏ dần những hủ tục, không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước, tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững; có từ 40% trở lên số hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; trên 25% số hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo có đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện; trên 25% số hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh và tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 3-4%/năm; hàng năm, Ủy ban MTTQVN tỉnh và Ủy ban MTTQVN các huyện, thành phố xây dựng hoặc duy trì từ 1-3 mô hình thực hiện Cuộc vận động và cấp xã duy trì 1 mô hình thực hiện cuộc vận động/đơn vị.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Nguyễn Văn Hòa đề nghị các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nắm rõ mục đích, ý nghĩa của Cuộc vận động, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, người có uy tín, tiêu biểu trong cộng đồng trong việc triển khai thực hiện. Khẩn trương xây dựng sổ tay tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động, xác định rõ những nếp nghĩ, cách làm cụ thể mà đồng bào dân tộc thiểu số cần thay đổi hoặc học hỏi để vươn lên. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và Chương trình số 76-CTr/TU, ngày 17/10/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TU. Huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh nói chung bài trừ các hủ tục, phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Các đơn vị thực hiện tốt công tác phối hợp, lồng ghép việc triển khai thực hiện Cuộc vận động gắn với các phong trào, trong đó, bám sát bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; chú trọng công tác sơ kết, tổng kết, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Thực hiện thành công Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020- 2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Lê Văn Châu

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất