Chủ Nhật, 14/4/2024
Nghiệp vụ công tác tuyên giáo
Thứ Ba, 13/9/2022 14:20'(GMT+7)

Nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị ở Bắc Giang

Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang (Ảnh: BGĐT)

Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang (Ảnh: BGĐT)

Công tác giáo dục lý luận chính trị là một trong những nội dung quan trọng trong quá trình lãnh đạo công tác tư tưởng của Đảng và nhất là trong giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước ta nói chung và Đảng bộ tỉnh Bắc Giang nói riêng. Thông qua công tác giáo dục lý luận chính trị, từng bước góp phần nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ, giữ vững bản lĩnh chính trị, lập trường giai cấp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở địa bàn cơ sở. Do đó, nghiên cứu, xác định các giải pháp phù hợp, hiệu quả để nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên là yêu cầu cấp thiết hiện nay. Dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thời gian qua, công tác giáo dục lý luận chính trị đã được các cấp huyện, thành phố trong tỉnh triển khai phù hợp với tình hình thực tế, tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đạt kết quả tốt, góp phần nâng cao trình độ, nghiệp vụ công tác Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên./.

NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã bám sát kế hoạch, tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn; tổ chức nghiên cứu, học tập quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của trung ương, của tỉnh bằng hình thức phù hợp, hiệu quả; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chủ động thực hiện, góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay. Những kết quả đạt được như:

Về công tác tham mưu, chỉ đạo và kết quả triển khai thực hiện, tham mưu, đề xuất cho Thường trực Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 150-NQ/TU ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh trong giai đoạn hiện nay. Tham mưu ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện 2 đợt hướng dẫn sinh hoạt chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. 100% các cấp ủy đã ban hành kế hoạch thực hiện theo Hướng dẫn số 40-HD/BTGTU ngày 25/4/2022 về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hình thức thực hiện bằng sinh hoạt chuyên đề tại các chi, đảng bộ cơ sở và dưới cơ sở, tài liệu nghiên cứu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và đăng tải trong bản tin Thông báo nội bộ.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu và xây dựng, ban hành kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Bắc Giang năm 2022 diễn ra ngày 21/6/2022. Qua hội thi nhằm nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng, phương pháp giảng dạy của đội ngũ giảng viên, tạo điều kiện để các giảng viên giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, thúc đẩy phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy tại các trung tâm chính trị cấp huyện. Ban hành Hướng dẫn số 30-HD/BTGTU ngày 11/11/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2022 trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao chất lượng công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận giáo dục lý luận chính trị ở cấp ủy đảng các cấp; từng bước nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

Thực hiện Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Hội nghị toàn quốc tập huấn, giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2022 cho 54 đại biểu tham dự với các nội dung như: Tập huấn 3 chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị được xây dựng, điều chỉnh, bổ sung theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Hướng dẫn xây dựng nội dung và tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ sở; Giao ban đánh giá công tác giáo dục lý luận chính trị; thảo luận trao đổi về những thuận lợi, khó khăn trong công tác giáo dục lý luận chính trị tại địa phương, cơ sở, từ đó rút ra kinh nghiệm và bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị trong những năm tới.

Thường xuyên theo dõi, nắm bắt hoạt động giáo dục lý luận chính trị ở trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố. Đối với Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Trung ương; Hướng dẫn công tác lý luận chính trị năm 2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu giúp cấp uỷ phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp và cấp uỷ cơ sở xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ năm 2022 và đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng, trung tâm chính trị các huyện, thành phố đã tổ chức và duy trì 91 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 9.282 lượt học viên. Trong đó: Lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng: 21 lớp cho 1.636 học viên; Bồi dưỡng đảng viên mới: 8 lớp cho 584 học viên; Trung cấp chính trị - Hành chính: 9 lớp cho 549 học viên; Sơ cấp lý luận chính trị: 4 lớp cho 237 học viên; Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới: 1 lớp cho 158 học viên; các lớp bồi dưỡng khác: 48 lớp cho 6.118 học viên. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Trung tâm chính trị huyện Lạng Giang, Việt Yên, Yên Thế, Tân Yên thẩm định hồ sơ, xét duyệt, tổ chức thi và cấp bằng tốt nghiệp sơ cấp lý luận chính trị cho cho 202 học viên. Phối hợp với Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 45 đoàn viên ưu tú.

Về công tác thông tin thời sự, trung tâm chính trị các huyện, thành phố đã tích cực phối hợp với ban tuyên giáo cấp huyện duy trì nghiêm túc, theo định kỳ việc tổ chức hội nghị báo cáo viên hàng tháng, hội nghị thông tin lãnh đạo chủ chốt; các hội nghị nghiên cứu, quán triệt, học tập và triển khai chỉ thị, nghị quyết của Đảng khóa XIII.

Đánh giá chung, trung tâm chính trị các huyện, thành phố đã chủ động tham mưu, xây dựng, phối hợp với các cơ quan, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả và cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Các trung tâm chính trị đã thực hiện nghiêm túc nội dung, chương trình đào tạo theo hướng dẫn của Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; kế hoạch bồi dưỡng đã được cấp ủy phê duyệt; tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin vào giảng dạy. Công tác quản lý giảng viên, giảng viên kiêm chức và học viên luôn được đảm bảo chặt chẽ. Việc tổ chức kiểm tra, chấm bài đảm bảo đúng quy chế, đánh giá được trình độ, năng lực của học viên. Các loại hồ sơ, sổ sách đầy đủ, nghiêm túc. Công tác phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính tại các trung tâm tiếp tục được duy trì, hiệu quả.

Tuy nhiên, công tác giáo dục chính trị còn gặp một số khó khăn, hạn chế như: Công tác chiêu sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng gặp nhiều khó khăn, số lượng đăng ký tham gia học tập của các đảng ủy xã, thị trấn còn hạn chế. Công tác xây dựng trung tâm chính trị đạt chuẩn đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do chưa có văn bản hướng dẫn từ Trung ương dẫn đến một số trung tâm chính trị đã tham mưu cho cấp ủy ban hành Kế hoạch xây dựng trung tâm chính trị mới nhưng đến nay chưa đạt tiến độ. Việc xây dựng, nhân rộng những mô hình mới, điển hình tiên tiến, ở một số đảng bộ, cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên liên tục.

Trung tâm chính trị Lục Ngạn phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy tổ chức Hội nghị thông tin lãnh đạo 6 tháng đầu năm 2022 vào sáng ngày 6/5/2022 với 248 đồng chí tham dự.

Trung tâm chính trị huyện Hiệp hòa phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện uỷ tổ chức 1 hội nghị thông tin thời sự cho cán bộ chủ chốt cấp huyện, mời báo cáo viên của Trung ương truyền đạt với 2 chuyên đề.

Trung tâm chính trị Tân Yên phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và thông tin thời sự quý theo hình thức trực tuyến tại 23 điểm cầu. Kết quả toàn huyện có 5.943/6.120 đồng chí tham gia, đạt 97,1%.

Trung tâm chính trị huyện Yên Thế tham gia sinh hoạt chuyên đề thực hiện Kết luận số 01- KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị v“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chuyên đề toàn khóa Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII vềtăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Sinh hoạt chuyên đề về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng…

MỘT SỐ GIẢI PHÁP

Xuất phát từ thực tế trên, để nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp cơ bản như sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, bổ sung và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn. Tổ chức tổng kết thực tiễn những mô hình hay, kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh, phát huy dân chủ, sáng tạo trong nghiên cứu lý luận chính trị và giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên một cách thiết thực, hiệu quả. Tăng cường đưa những kết quả tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận mới vào các bài giảng, các chương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ tại Trường Chính trị tỉnh.

Thứ hai, tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của nghiên cứu, học tập lý luận chính trị trong điều kiện mới, chất lượng, trình độ nhận thức lý luận là phẩm chất cơ bản của chất lượng đội ngũ cán bộ. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải nêu gương về ý thức, thái độ học tập lý luận chính trị, coi đây là công việc thường xuyên, là nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên. Trong từng nhiệm kỳ đại hội Đảng, cấp ủy đảng, chính quyền phải xây dựng kể hoạch hàng năm, căn cứ theo từng đối tượng cán bộ, đảng viên để xây dựng nội dung, chương trình, loại hình tổ chức học tập phù hợp. Đề cao trách nhiệm tự học, tự nghiên cứu của cá nhân, phát huy vai trò của tổ chức, chi bộ đảng trong giám sát, tổ chức thực hiện. Kết quả học tập là một tiêu chí đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên.

Thứ ba, nâng cao chất lượng đào tạo, giảng dạy, bồi dưỡng lý luận chính trị, chú trọng vận dụng lý luận vào thực tiễn; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ giảng dạy lý luận ở Trường Chính trị tỉnh và các trung tâm chính trị huyện, thành phố; đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng, cách đánh giá chất lượng giáo dục lý luận chính trị; trường chính trị tỉnh và các Trung tâm chính trị cấp huyện cần tập trung xây dựng đề án và triển khai thực hiện đề án trường chuẩn, trung tâm chuẩn giai đoạn 2022-2030.

Thứ tư, tích cực đưa nội dung bài giảng, cập nhật kiến thức mới, kỹ năng về công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới vào giảng dạy tại các lớp trung cấp chính trị - hành chính. Đặc biệt, trang bị cho học viên tính chủ động, phát hiện những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và khả năng miễn nhiễm trước những tư tưởng độc hại trên internet và mạng xã hội...

Thứ năm, tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên; công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phát hiện, phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Tăng cường giáo dục những yêu cầu, chuẩn mực về đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh cho cán bộ, đảng viên. Kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với việc thực hiện chính sách cán bộ; không ngừng nâng cao đời vật chất và tinh thần để cán bộ, đảng viên yên tâm công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm.

TS. Dương Ngô Ninh
Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bắc Giang

 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất