Chủ Nhật, 21/7/2024
Hướng dẫn chỉ đạo
Thứ Tư, 20/9/2023 20:41'(GMT+7)

Phụ lục về bổ nhiệm và bổ nhiệm lại lãnh đạo nhà xuất bản

PHỤ LỤC I 

Bổ nhiệm lãnh đạo nhà xuất bản ở các cơ quan Đảng,

Nhà nước không thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

 

Danh mục hồ sơ nhân sự thống nhất khổ giấy A4 và sắp xếp theo thứ tự sau:

1. Công văn của cơ quan chủ quản nhà xuất bản gửi Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Tờ trình của nhà xuất bản gửi cơ quan chủ quản nhà xuất bản đề nghị cho ý kiến về chủ trương bổ nhiệm.

3. Biên bản kiểm phiếu ở các bước hoặc bản tổng hợp kết quả kiểm phiếu theo biên bản kiểm phiếu ở các bước theo quy trình bổ nhiệm (không áp dụng đối với việc bổ nhiệm thông qua thi tuyển).

4. Sơ yếu lý lịch do cá nhân tự khai theo mẫu hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và được cơ quan trực tiếp quản lý cán bộ xác nhận.

5. Đánh giá, nhận xét 3 năm gần nhất của cấp uỷ, tổ chức đảng hoặc tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị của cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ, về: (1) Phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ. (2) Năng lực công tác và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong đó, thể hiện rõ trong quá trình công tác nhân sự có sản phẩm cụ thể, thành tích công tác, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm (nếu có). (3) Uy tín và triển vọng phát triển.

6. Đánh giá, nhận xét của chi bộ nơi cán bộ đang sinh hoạt Đảng.

7. Nhận xét của cấp uỷ nơi cư trú đối với bản thân và gia đình cán bộ.

8. Kết luận về tiêu chuẩn chính trị của cấp có thẩm quyền theo Quy định của Bộ Chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

9. Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định hiện hành.

10. Giấy khám sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp.

11. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị... (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền).

* Lưu ý: Các tài liệu nêu tại các mục 1, 4, 5, 6, 9, 10 không quá 6 tháng tính đến thời điểm xem xét. Các tài liệu từ mục 2 đến mục 11: Chỉ cần bản sao y bản chính và có xác nhận của cơ quan quản lý cán bộ./.

PHỤ LỤC II

DANH MỤC HỒ SƠ NHÂN SỰ

Bổ nhiệm lại lãnh đạo nhà xuất bản ở các cơ quan Đảng,

Nhà nước không thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

 

Danh mục hồ sơ nhân sự thống nhất khổ giấy A4 và sắp xếp theo thứ tự sau:

1. Công văn của cơ quan chủ quản nhà xuất bản gửi Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị bổ nhiệm lại.

2. Tờ trình của nhà xuất bản gửi cơ quan chủ quản nhà xuất bản đề nghị có ý kiến về chủ trương bổ nhiệm lại.

3. Biên bản kiểm phiếu ở các bước hoặc bản tổng hợp kết quả kiểm phiếu theo biên bản kiểm phiếu ở các bước theo quy trình bổ nhiệm lại.

4. Sơ yếu lý lịch do cá nhân tự khai theo mẫu hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và được cơ quan trực tiếp quản lý cán bộ xác nhận.

5. Bản tự đánh giá, nhận xét việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ của nhân sự được đề nghị bổ nhiệm lại.

6. Đánh giá, nhận xét của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng cán bộ.

7. Kết luận về tiêu chuẩn chính trị của cấp có thẩm quyền theo Quy định của Bộ Chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng: Chỉ áp dụng trong trường hợp phát sinh phát sinh tình tiết mới làm thay đổi kết luận trước đây.

8. Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định hiện hành.

9. Giấy khám sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp.

10. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị... (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền).

* Lưu ý: Các tài liệu nêu tại mục 1, 4, 5, 6, 8, 9 không quá 6 tháng tính đến thời điểm xem xét. Các tài liệu từ mục 2 đến mục 10: Chỉ cần bản sao y bản chính và có xác nhận của cơ quan quản lý cán bộ./.

BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất