Chủ Nhật, 21/4/2024
Thời sự - Chính trị
Thứ Sáu, 29/10/2021 21:16'(GMT+7)

Quán triệt, triển khai Quy định số 34-QĐ/TW ngày 14/10/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương

 Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng là bí thư đảng ủy, thủ trưởng cơ quan; các đồng chí phó bí thư đảng ủy, phó thủ trưởng cơ quan, các đồng chí ủy viên ban thường vụ đảng ủy của 6 đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương gồm: Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và đại diện một số vụ chức năng của Ban Tổ chức Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng.

Giới thiệu một số điểm mới của Quy định số 34-QĐ/TW, đồng chí Đinh Xuân Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối cho biết: Quy định số 34-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương được Ban Bí thư khóa XIII ban hành ngày 14/10/2021 thể hiện sự lãnh đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với tinh thần hướng về cơ sở, quy định cụ thể, đáp ứng kịp thời yêu cầu tăng cường công tác xây dựng Đảng đối với mô hình cấp ủy lãnh đạo toàn diện ở các đơn vị sự nghiệp Trung ương.

Về tổng thể, Quy định số 34-QĐ/TW giữ nguyên bố cục như Quy định số 215-QĐ/TW gồm 5 mục lớn với 17 điều; có 43 khoản, tăng thêm 6 khoản. Nội dung Quy định số 34-QĐ/TW có thay đổi và điều chỉnh ở một số điểm quan trọng, có tính căn cốt đối với nhiệm vụ, quyền hạn và sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương.

Đặc biệt, Quy định đã sửa đổi, bổ sung, làm rõ về tổ chức, bộ máy cơ quan tham mưu giúp việc đảng ủy, biên chế cán bộ, chế độ, chính sách cán bộ, tạo thuận lợi cho cấp ủy tổ chức và hoạt động. Cụ thể, Quy định số 34-QĐ/TW đã cụ thể hóa việc cơ cấu cấp ủy và vai trò cấp ủy lãnh đạo toàn diện, thể hiện ở việc quy định các đồng chí lãnh đạo sáu cơ quan, đơn vị đều thuộc cơ cấu tham gia cấp uỷ nhằm bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, hiệu quả của đảng ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Thống nhất thực hiện bí thư cấp ủy đồng thời là người đứng đầu cơ quan, đơn vị; ở các đơn vị trực thuộc thì thực hiện phân công các đồng chí cấp ủy viên đảm nhận các vị trí lãnh đạo chủ chốt trong đơn vị.

Để nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, Quy định nêu rõ đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương bố trí một phó bí thư chuyên trách trong số các phó bí thư; bố trí cán bộ chuyên trách công tác đảng không quá 10 người trong tổng biên chế của đơn vị, gồm: Phó bí thư đảng ủy chuyên trách, chánh văn phòng, phó chánh văn phòng, cấp phó các cơ quan tham mưu, giúp việc đảng ủy và một số chuyên viên.

Để khắc phục sự bất cập, thiếu thống nhất trong mỗi đơn vị và giữa các đơn vị sự nghiệp Trung ương, đồng thời xác định rõ vị trí của cán bộ chuyên trách công tác xây dựng Đảng, Quy định 34-QĐ/TW quy định rõ việc thực hiện phụ cấp chức vụ cán bộ chuyên trách công tác đảng đồng bộ với phụ cấp chức vụ chức danh lãnh đạo quản lý, theo đó đồng chí phó bí thư chuyên trách hưởng phụ cấp như lãnh đạo cấp phó của đơn vị; chánh văn phòng đảng ủy hưởng phụ cấp như cấp trưởng của đơn vị trực thuộc, các chức danh cấp phó khác hưởng phụ cấp như cấp phó của đơn vị trực thuộc.

Quy định số 34-QĐ/TW đã xác lập rõ hơn mối quan hệ công tác giữa đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương với Đảng ủy Khối và các đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo cơ quan ban đảng Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương. Nhất là với Đảng ủy Khối, Quy định bổ sung thêm Khoản 2 Điều 12 để làm rõ Đảng uỷ Khối quan hệ công tác với đảng uỷ đơn vị sự nghiệp Trung ương trên hai phương diện: (1) là cấp ủy cấp trên, lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên về công tác xây dựng Đảng - nội dung Khoản 1; (2) phối hợp với vai trò một cơ quan Trung ương - nội dung Khoản 2 (như đã phối hợp với ban cán sự đảng các đơn vị sự nghiệp Trung ương trước đây).  

Quy định số 34-QĐ/TW được Ban Bí thư ban hành ngay đầu nhiệm kỳ 2021-2026 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII nên có ý nghĩa rất quan trọng, Quy định đã khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, vị trí quan trọng của đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương trong Đảng bộ Khối và trong hệ thống chính trị, qua đó sẽ góp phần quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức đảng ở mỗi cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối và xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Với việc Ban Bí thư giao Đảng ủy Khối phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương xây dựng Quy chế làm việc mẫu của đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương, chính là giúp xác lập cho các đảng ủy cơ chế để thực hiện tốt mối quan hệ công tác và sự phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đó, các đảng ủy sẽ phối hợp xây dựng, cụ thể hóa và ban hành các quy chế phối hợp công tác giữa Ban Thường vụ đảng ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu của các đơn vị đánh giá cao quá trình triển khai xây dựng Đề án tổng kết, sửa đổi, bổ sung Quy định số 215-QĐ/TW ngày 26/3/2009 của Ban Bí thư (khóa X) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương và phân tích làm rõ các nội dung Quy định 34-QĐ/TW, đồng thời đề xuất ban hành quy chế, hướng dẫn cụ thể,… để có biện pháp triển khai thực hiện Quy định bài bản trong thời gian tới.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị 6 đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương tổ chức triển khai, quán triệt và thực hiện Quy định số 34-QĐ/TW; triển khai thực hiện chế độ chính sách, phụ cấp chức vụ cán bộ chuyên trách công tác đảng đồng bộ với phụ cấp chức vụ lãnh đạo quản lý; sắp xếp lại tổ chức bộ máy cán bộ chuyên trách công tác đảng không quá 10 người, được bố trí trong tổng biên chế của đơn vị; nghiên cứu, xem xét, sắp xếp lại các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy gồm: văn phòng, ban tuyên giáo, ban tổ chức, cơ quan ủy ban kiểm tra, trong đó văn phòng là đầu mối sinh hoạt hành chính của cán bộ chuyên trách công tác đảng và đoàn thể chính trị xã hội. Đề nghị 6 đơn vị sự nghiệp Trung ương khi tổ chức hội nghị ban chấp hành, ban thường vụ và các hội nghị của cấp ủy cần mời Đảng ủy Khối tham dự để đảm bảo sự lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối đối với 6 đơn vị sự nghiệp Trung ương. Giao Ban Tổ chức Đảng ủy Khối là đầu mối phối hợp, tham mưu xây dựng quy chế làm việc mẫu để ban hành thống nhất trong 6 đơn vị sự nghiệp Trung ương. Phối hợp, tham mưu theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy định 34-QĐ/TW và tổng hợp, đề xuất, tham mưu, bổ sung, sửa đổi báo cáo Ban Tổ chức Trung ương, Ban Bí thư trong quá trình thực hiện nếu cần.

PV

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất