Thứ Năm, 20/6/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Năm, 27/6/2019 16:35'(GMT+7)

Tập trung tham mưu chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp

Sáng 27/6, tại Quảng Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Giao ban công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019 các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung-Tây Nguyên (từ Quảng Bình trở vào).

Các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam; Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

THỰC HIỆN KHÁ TOÀN DIỆN CÁC MẶT CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, trong những tháng đầu năm 2019, Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành tại miền Trung-Tây Nguyên đã bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, của thường trực cấp ủy và chủ động của toàn ngành, tiếp tục có những tham mưu, chỉ đạo thực hiện khá toàn diện các mặt công tác Tuyên giáo ở địa phương. Hầu hết Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tích cực tham mưu các cấp ủy sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05; tham mưu kế hoạch tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người; tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị 05 và biểu dương các gương điển hình tiên tiến.

Cùng với kết quả trên, công tác tuyên truyền theo đúng hướng dẫn, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương và phục vụ cho nhiệm vụ chính trị tại địa phương cũng được ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy trong khu vực quan tâm.

Các tỉnh, thành phố đã tiếp tục quan tâm theo dõi thông tin trên báo chí, mạng xã hội về địa phương; qua đó phát hiện, báo cáo, tham mưu chỉ đạo xử lý các thông tin, cung cấp thông tin chính thống đối với những vấn đề mà báo chí, dư luận quan tâm.

Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy tiếp tục tổ chức định kỳ các hội nghị báo cáo viên, giao ban khối khoa giáo, báo chí, an ninh tư tưởng, cộng tác viên dư luận xã hội để nắm tình hình và định hướng tuyên tuyền.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên được ban tuyên giáo các địa phương quan tâm. Nhiều nơi đã thực hiện tốt việc tham mưu về công tác giáo dục lý luận chính trị như: Kon Tum tham mưu Đề tài tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về việc nhận diện và ngăn chặn xung đột xã hội hiện nay trên địa bàn tỉnh; Kon Tum, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế tham mưu nội dung phục vụ Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Khánh Hòa tham mưu kế hoạch Tiểu ban nội dung Đại hội Đảng bộ tỉnh và đề cương sơ bộ báo cáo Bộ Chính trị…
 

Bên cạnh những kết quả trên, hệ thống Tuyên giáo trong khu vực đã tích cực tham mưu cấp ủy triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trên các lĩnh vực khoa giáo; góp ý, thẩm định, khảo sát, kiểm tra, xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương trên lĩnh vực này.

Ban tuyên giáo các địa phương đã tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tổ chức các lễ hội đúng định hướng với nhiều hình thức phong phú, phục vụ nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, sáng tạo văn hóa, văn nghệ của nhân dân.

Một số ban tuyên giáo trong khu vực đã tổ chức thực hiện Nghị quyết 18 về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và triển khai vị trí việc làm công chức ngành Tuyên giáo. Trong đó, đáng chú ý là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị đã sáng tạo áp dụng phương pháp bấm giờ để xác định thời gian hoàn thành mỗi công việc và tiến độ công việc thực hiện, làm cơ sở cho việc phân công công việc và là căn cứ xét thanh toán tiền ngoài giờ; xây dựng và áp dụng bộ tiêu chí chấm điểm, nhận xét hàng tháng của các phòng và cá nhân thuộc Ban; tiêu chí đánh giá xếp loại chất lượng văn bản tham mưu làm cơ sở cho công tác đánh giá cán bộ, công tác thi đua khen thưởng…

QUAN TÂM KHẮC PHỤC HẠN CHẾ, THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Theo đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, những kết quả trên của lực lượng Tuyên giáo khu vực miền Trung-Tây Nguyên đã góp phần quan trọng vào thành công của ngành Tuyên giáo cả nước 6 tháng đầu năm.

Tuy nhiên, theo đồng chí Võ Văn Phuông và nhiều ý kiến tại Hội nghị, có những khó khăn, hạn chế trong công tác Tuyên giáo khu vực miền Trung-Tây Nguyên thời gian qua cần được quan tâm khắc phục, như: Một số nội dung tham mưu cho cấp ủy vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về các lĩnh vực công tác Tuyên giáo chưa thường xuyên. Việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 ở một số nơi còn lúng túng; xác định trách nhiệm cá nhân chưa sát với chức trách, nhiệm vụ được giao; giải quyết những vấn đề bức xúc còn chậm.

Công tác chỉ đạo, định hướng thông tin báo chí có lúc chưa đáp ứng yêu cầu; vấn đề nắm bắt phản ánh dư luận xã hội, nhất là các vụ việc phức tạp, nhạy cảm, những vấn đề bức xúc có lúc chưa sâu sát, kịp thời.

Công tác lý luận phê bình văn học nghệ thuật còn yếu, chưa theo kịp với xu thế và thực tiễn sáng tác. Công tác biên soạn lịch sử một số nơi còn chậm. Công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo với các cơ quan liên quan trong lĩnh vực khoa giáo và cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp còn hạn chế…

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam trao đổi một số kinh nghiệm của địa phương tại Hội nghị. (Ảnh: ĐT).

Để khắc phục những hạn chế, từ nay đến cuối năm 2019, ban tuyên giáo các địa phương trong khu vực tập trung thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới phương pháp công tác Tuyên giáo; thực hiện tốt công tác tham mưu cấp ủy trên lĩnh vực tuyên giáo, đặc biệt là các nhiệm vụ liên quan đến chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị. Tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu cấp ủy đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 50 năm Bác Hồ viết tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Tiếp tục phát động cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật về chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Kịp thời tham mưu cấp ủy tổ chức tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước, địa phương, thành tựu kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng hệ thống chính trị của đất nước. Thực hiện tốt việc nắm bắt dư luận xã hội. Tổ chức lực lượng, tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương, đánh giá cao những kết quả, nỗ lực mà ban tuyên giáo các địa phương khu vực miền Trung-Tây Nguyên đạt được trong 6 tháng đầu năm.

Về nhiệm vụ công tác Tuyên giáo trong thời gian tới, đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý: Thời gian qua, ban tuyên giáo các địa phương thuộc miền Trung-Tây Nguyên đã thực hiện khá tốt việc tham mưu giúp cấp ủy sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương liên quan đến lĩnh vực công tác Tuyên giáo.

Tuy nhiên, trong thời gian tới, công tác này phải được quan tâm làm tốt hơn nữa. Cùng với đó, ban tuyên giáo các địa phương cũng phải tập trung tăng cường tham mưu để giúp cấp ủy chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp; đồng thời từ nay đến cuối năm và sang năm 2020, nhiều sự kiện lớn của đất nước cũng diễn ra, do đó phải có kế hoạch, chủ động trong tổ chức tuyên truyền, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng của ngành.

Liên quan đến việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và triển khai chuyên đề năm 2019, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị ban tuyên giáo các địa phương tiếp tục tham mưu cấp ủy có các cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả và thiết thực hơn.

Đối với vấn đề tăng cường năng lực công tác Tuyên giáo, theo đồng chí Võ Văn Thưởng, đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Làm tốt công tác này cũng đồng nghĩa với việc nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới hiện nay. Tuy nhiên, trên thực tế, trong quá trình chỉ đạo thực hiện, mỗi địa phương có điều kiện, đặc điểm và cách làm khác nhau. Vì thế, vấn đề này cần được ban tuyên giáo các địa phương lưu ý, tổng kết, rút kinh nghiệm để báo cáo Trung ương xem xét, nhân rộng.

Về việc sử dụng các tài liệu phục vụ tuyên truyền, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu, các địa phương không nên quá câu nệ về tài liệu, nhất là số lượng, kinh phí mà nên quan tâm chú trọng các cách thức mới, chẳng hạn như đưa tài liệu cần tuyên truyền lên mạng để cán bộ, đảng viên, nhân dân cập nhật. Đây cũng là một giải pháp để đổi mới công tác tuyên truyền của ngành.

Bên cạnh đó, đồng chí Võ Văn Thưởng cũng cho rằng: Thời gian qua, chúng ta đã thực hiện khá tốt việc tổ chức các hội nghị trực tuyến, thậm chí một số địa phương đã làm đến cấp xã. Cách thức tổ chức này cần được ban tuyên giáo các địa phương lưu ý để áp dụng, nhân rộng.

"Việc tổ chức hội nghị trực tuyến vừa giúp thông tin kịp thời, vừa tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí. Do đó, phải xem đây là phương pháp tốt để nâng cao nội dung, hiệu quả công tác Tuyên giáo trong điều kiện mới”, đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý.

Nhấn mạnh thêm về công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị Ban Tuyên giáo chỉ đạo hệ thống tuyên giáo và các cơ quan phối hợp, cơ quan có liên quan tăng cường nhiều hơn nữa các bài viết để tuyên truyền quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động, quyết liệt hơn trong đấu tranh chống “diễn biến hòa bình"./.

Đình Tăng (dangcongsan.vn)

 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất