Thứ Năm, 25/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Tư, 6/7/2022 22:44'(GMT+7)

Tây Ninh sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm

Đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hương- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 thí sinh có thành tích xuất sắc đoạt giải Nhất, Nhì hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hương- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 thí sinh có thành tích xuất sắc đoạt giải Nhất, Nhì hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2022.

 

Các đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Lê Thành Công, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị.

TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO

Trong 6 tháng đầu năm 2022, ngành Tuyên giáo tỉnh đã kịp thời tham mưu cấp uỷ sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, của Tỉnh uỷ cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra, như tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xoá mù chữ cho người lớn…

Ban Tuyên giáo các cấp tập trung tham mưu cấp uỷ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, trọng tâm là việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, tiên phong, gương mẫu, ngang tầm nhiệm vụ. 

Chỉ đạo, tổ chức, điều hành hoạt động mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm trạng xã hội, triển khai tuyên truyền, định hướng dư luận. Đồng thời, tham mưu cấp uỷ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, báo chí - xuất bản, văn hoá - văn nghệ, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch xung quanh những vấn đề, sự kiện chính trị lớn của Đảng, của đất nước, của địa phương.

Tổ chức đầy đủ hội nghị báo cáo viên trực tuyến từ Trung ương về tỉnh, huyện và một số địa phương trực tuyến đến cấp xã cho 4.456 lượt cán bộ, đảng viên, báo cáo viên, giảng viên. Duy trì hoạt động của Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, phản ánh kịp thời, khá toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo và các mặt hoạt động nổi bật của Đảng bộ, chính quyền, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội ...

Đại diện các đơn vị ký kết giao ước thi đua toàn ngành năm 2022.

Đại diện các đơn vị ký kết giao ước thi đua toàn ngành năm 2022.

TIẾP TỤC ĐỔI MỚI MẠNH MẼ NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thành Công, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tây Ninh nhấn mạnh, trong thời gian tới, toàn ngành Tuyên giáo tập trung tham mưu cấp uỷ sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định của Đảng, của cấp uỷ bảo đảm chất lượng, tiến độ. Qua sơ kết, tổng kết để đánh giá đúng những kết quả đạt được, rút ra những kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả để nhân rộng, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những việc chưa làm được, những khó khăn, vướng mắc.

Ngành Tuyên giáo tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cấp uỷ chỉ đạo, định hướng, quán triệt, tuyên truyền, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định của Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; tham mưu tổ chức thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Ban Tuyên giáo các cấp cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, báo chí - xuất bản, văn hóa, văn nghệ. Nâng cao tính chủ động, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả công tác khoa giáo gắn với thực tiễn và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tuyên giáo; nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo.

Giao Tuyến

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất