Thứ Sáu, 19/7/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Tư, 17/1/2024 19:25'(GMT+7)

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương

TS. Lại Xuân Môn phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

TS. Lại Xuân Môn phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 

HOÀN THÀNH KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC LỚN TRONG NĂM 2023

Trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Hội đồng khoa học Các cơ quan đảng Trung ương, PGS, TS. Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng nhấn mạnh: Năm 2023, mặc dù tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, nhân sự có nhiều thay đổi nhưng Hội đồng đã hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn: Hoàn thành tốt việc chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ, kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng; Kịp thời ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, quản lý, điều hành, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm sự nhịp nhàng, thông suốt, hiệu quả trong quá trình hoạt động;

Hội đồng đã tổ chức ký kết hợp đồng nghiên cứu đối với 24 chủ nhiệm đề tài, đề án cấp bộ (ban Đảng Trung ương); thông qua 10 hướng nghiên cứu đề án/chuyên đề cơ sở do các hội đồng cơ sở đăng ký; tổ chức thẩm định, xét duyệt 58 thuyết minh đề tài, đề án, trong đó có 8 đề tài thuộc Chương trình trọng điểm giai đoạn 2024-2026; thông qua 23 hướng nghiên cứu đề án/chuyên đề cơ sở năm 2024 do các hội đồng cơ sở đăng ký.