Thứ Hai, 22/7/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Tư, 20/3/2024 11:10'(GMT+7)

Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dư luận xã hội

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì buổi làm việc.

XÁC ĐỊNH CÔNG TÁC NẮM BẮT, TỔNG HỢP TÌNH HÌNH NHÂN DÂN VÀ DƯ LUẬN XÃ HỘI LÀ MỘT TRONG NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA MTTQ VIỆT NAM

Báo cáo tóm tắt kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW của Đảng Đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Vũ Văn Tiến, Trưởng Ban Tuyên giáo UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, trong những năm qua, với tinh thần trách nhiệm cao, tư duy đổi mới, sáng tạo, công tác dư luận xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có chuyển biến tích cực, đạt nhiều dấu ấn nổi bật trên mấy vấn đề sau đây:

Thứ nhất, Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 167-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương phù hợp với thực tiễn của Mặt trận. Việc quán triệt các nội dung của Kết luận số 100-KL/TW được triển khai với nhiều hình thức phong phú, như: thông qua Hội nghị Đoàn Chủ tịch, Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam… Ban Thường trực UBTWMTTQ đã xây dựng Đề án 01 “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” được Hội nghị lần thứ hai Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thông qua và ban hành Nghị quyết số 03/NQ-MTTW, ngày 25/01/2015, trong đó xác định rõ nội dung thu thập, tập hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân và giải pháp thu thập ý kiến, nguyện vọng nhân dân, dư luận xã hội từ Trung ương đến cơ sở. Trên cơ sở đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố đã xây dựng kế hoạch, đề án, cụ thể hóa các nội dung vào chương trình hành động của MTTQ Việt Nam phù hợp với thực tiễn từng địa phương.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên, cán bộ, đảng viên đã nhận thức rõ về vị trí, tầm quan trọng của công tác dư luận xã hội; xác định công tác nắm bắt, tổng hợp tình hình nhân dân và dư luận xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ Việt Nam các cấp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới..

Đồng chí Vũ Văn Tiến, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

Đồng chí Vũ Văn Tiến, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày báo cáo tại buổi làm việc.

Thứ hai, công tác nắm bắt, tổng hợp, phản ánh dư luận xã hội được duy trì nề nếp theo hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở thông qua các đầu mối nắm bắt và cung cấp thông tin: Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp; các tổ chức thành viên; ý kiến của các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam, các Hội đồng Tư vấn; già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng; lực lượng cốt cán phong trào của Mặt trận các cấp. Hình thức nắm bắt phong phú như: thông qua Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân, tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc, hội nghị giao ban, tổng hợp từ Trang Thông tin điện tử, Fanpage của Mặt trận Tổ quốc, Cổng thông tin điện tử địa phương, Internet, mạng xã hội…

Trong 10 năm qua, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổng hợp và ban hành 36 báo cáo tâm , nguyện vọng ý kiến, kiến nghị của nhân dân gửi Đảng, Nhà nước; Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQ xây dựng 18 báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tại các kỳ họp Quốc hội (khóa XIII, XIV, XV). Nội dung của các báo cáo phản ánh tập trung vào các vấn đề thiết thực liên quan đến cuộc sống của người dân như: việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị ở các cấp, từ Trung ương đến cơ sở; về năng lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền; đạo đức, tác phong, lối sống của cán bộ, đảng viên...; tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc thiểu số, tín đồ các tôn giáo, trí thức, người Việt Nam ở nước ngoài; về chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, về tổ chức hoạt động của MTTQ Việt Nam; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xử lý những vụ việc tham nhũng lớn có liên quan đến lãnh đạo cấp cao; những bất cập trong công tác quản lý cán bộ, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, tuyển dụng công chức, viên chức; những tiêu cực trong công tác quản lý…

Nhìn chung, các ý kiến, kiến nghị của nhân dân dư luận xã hội được Ủy ban MTTQ Việt Nam tổng hợp tương đối đầy đủ và phản ánh đến lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, báo cáo tại các kỳ họp Quốc hội, các kỳ họp Hội đồng nhân dân; qua đó giúp Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, cấp ủy các cấp kịp thời chỉ đạo, định hướng, giải quyết các vấn đề bức xúc, góp phần hạn chế những vụ việc phức tạp và không để xảy ra điểm nóng tại địa phương, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thứ ba, công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ dư luận xã hội trong hệ thống Mặt trận được quan tâm với 18 lớp tập huấn nghiệp vụ cấp Trung ương; 631 lớp tập huấn ở cấp tỉnh. Ban Tuyên giáo quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Viện dư luận xã hội biên tập Tài liệu “Nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội và tình hình nhân dân dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” để cung cấp tài liệu, thông tin phục vụ công tác nắm bắt, tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, của cán bộ, công chức, cộng tác viên dư luận xã hội trong hệ thống MTTQ Việt Nam.

Đồng chí Phạm Thu Hà, Viện trưởng Viện Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Phạm Thu Hà, Viện trưởng Viện Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

ĐỂ LÀM TỐT CÔNG TÁC DƯ LUẬN XÃ HỘI, CẦN NGHIÊN CỨU ĐỂ NẮM BẮT DƯ LUẬN VÀ DỰ BÁO, ĐỊNH HƯỚNG DƯ LUẬN

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã phát biểu, thảo luận, làm rõ một số nội dung về kết quả thực hiện Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 167-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội. Trong đó, tập trung vào một số nội dung như: (1) Nhận thức của Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội. (2) Việc bố trí cán bộ làm công tác dư luận xã hội và những vấn đề trong việc xây dựng đội ngũ cộng tác viên DLXH tại Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói riêng và trong hệ thống Mặt trận nói chung. (3) Việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong nắm bắt, điều tra, dự báo, định hướng dư luận xã hội. (4) Về cơ chế, chính sách đối với công tác dư luận xã hội. (5) Những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong quá trình triển khai thực hiện Kết luận số 100-KL/TW. (6) Dự báo xu hướng; những tác động thuận và không thuận của tình hình trong nước, khu vực, thế giới đến công tác dư luận xã hội trong thời gian tới. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội đáp ứng yêu cầu tình hình mới. (7) Đề xuất, kiến nghị nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, xử lý những bất cập, điểm nghẽn trong công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội.

Đồng chí Nguyễn Quỳnh Liên, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Quỳnh Liên, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phan Xuân Thủy bày tỏ sự đồng tình với nhận định đánh giá về kết quả, hạn chế và 5 bài học kinh nghiệm được nêu trong báo cáo và thảo luận trực tiếp. Đồng chí cũng đề nghị, cần bổ sung thêm nội dung nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém và giải pháp nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội.

Phân tích bối cảnh trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dư luận xã hội đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới, đồng chí Phan Xuân Thủy đề nghị, cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dư luận xã hội. Công tác dư luận xã hội phải bám sát vào nhiệm vụ chính trị của địa phương, của đất nước, bám sát thực tiễn của cuộc sống; trọng tâm là nắm bắt tâm tư, tình cảm, ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; kịp thời phản ánh đúng các luồng dư luận trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Phan Xuân Thủy kết luận buổi làm việc.

Đồng chí Phan Xuân Thủy kết luận buổi làm việc.

 

“Năm 2024, 2025 là năm cuối toàn đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tổng kết 40 năm đổi mới đất nước và diễn ra đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Do vậy, công tác dư luận xã hội trước hết phải tập trung phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ tổng kết 40 năm đổi mới và đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng” - Đồng chí Phan Xuân Thủy nhấn mạnh.

Đồng chí Phan Xuân Thủy cũng lưu ý, để làm tốt công tác dư luận xã hội, cần nghiên cứu để nắm bắt dư luận và nghiên cứu để dự báo, định hướng dư luận. Nghiên cứu ở đây là nghiên cứu khoa học, bằng những tri thức khoa học, phương pháp khoa học để nắm bắt chính xác dư luận, mà muốn nắm bắt kịp thời, chính xác thì chỉ bằng công nghệ và thông qua công nghệ. Từ đó, dự báo, định hướng dư luận dựa trên những căn cứ, bằng chứng khoa học có sức thuyết phục.

Theo đồng chí Phan Xuân Thủy, cần sớm thành lập đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là “cánh tay nối dài” giúp kịp thời nắm bắt, tập hợp các luồng ý kiến, tâm tư, tình cảm, ý chí, nguyện vọng trong các tầng lớp nhân dân cùng với đó là tham gia định hướng dư luận xã hội.

Thu Hằng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất