Chủ Nhật, 16/6/2024
Học và làm theo Bác
Thứ Năm, 18/8/2022 8:13'(GMT+7)

Trà Vinh: Tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

Đoàn số 1 do đồng chí Lữ Công Tạo, Phó trưởng Ban làm Trưởng Đoàn; Đoàn số 2 do đồng chí Nguyễn Thị Trúc Ly, Phó trưởng Ban làm Trưởng Đoàn. Đối với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chọn, khảo sát thực tế tại một đảng ủy xã, phường, thị trấn và các chi bộ trực thuộc đảng ủy xã, phường, thị trấn. Đối với các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, chọn khảo sát thực tế tại một chi, đảng bộ cơ sở.

Triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII, các địa phương, đơn vị trong tỉnh Trà Vinh đã tích cực, tập trung xây dựng các văn bản để cụ thể hóa, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Các chi, đảng bộ cơ sở và trực thuộc đều chú trọng đưa nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt cơ quan, chi bộ, đoàn thể bằng nhiều hình thức; xác định nhiệm vụ đột phá gắn với học tập và làm theo Bác để tạo chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác có hiệu quả.

Tại các nơi làm việc, thành viên Đoàn Khảo sát đã tập trung trao đổi, làm rõ ưu điểm, hạn chế của cấp ủy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện: Kế hoạch số 35-KH/TU, ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 41-KH/TU, ngày 14/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch số 55-KH/TU, ngày 29/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và triển khai thực hiện mô hình “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo” v.v…

Qua đó, thấy rằng các địa phương, đơn vị đã kịp thời xây dựng các văn bản để cụ thể hóa, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Các chi, đảng bộ cơ sở và trực thuộc đều chú trọng đưa nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt cơ quan, chi bộ, đoàn thể bằng nhiều hình thức; xác định nhiệm vụ đột phá gắn với học tập và làm theo Bác để tạo chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác có hiệu quả; quan tâm chi đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đối với tập thể, cá nhân trong đẩy mạnh học tập và làm theo Bác v.v… góp phần tích cực, thúc đẩy thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội các địa phương, đơn vị.

Phát biểu trao đổi với cấp ủy các địa phương, đơn vị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, cần quan tâm chỉ đạo tốt công tác nghiên cứu, tuyên truyền, sinh hoạt tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân, nhất là về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tiếp tục rà soát, cụ thể hóa, bổ sung nội dung, nhiệm vụ học tập, làm theo Bác vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác trong thời gian tới; chú trọng gắn học tập với làm theo và nêu gương của cán bộ, đảng viên thông qua thực hiện tốt kế hoạch thực hiện chuyên đề toàn khóa, kế hoạch “làm gương mẫu mực”, “tích cực làm theo” và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá; chỉ đạo, tổ chức cho cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện kế hoạch cá nhân thực hiện chuyên đề toàn khóa gắn với cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và kế hoạch thực hiện mô hình “trên làm gương mẫu mực”; rà soát, đánh giá chất lượng và nhân rộng mô hình học tập và làm theo Bác đảm bảo tiêu chí theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trong đó chú trọng mô hình, điển hình về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; quan tâm chỉ đạo thực hiện việc rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị phù hợp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sát hợp với chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn dễ nhớ, dễ thực hiện chỉ đạo tốt công tác phát động, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh v.v…

Nguyễn Văn Dũ

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất