Thứ Năm, 13/6/2024
Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ Ba, 21/5/2024 9:46'(GMT+7)

Triển khai các hệ giá trị văn hóa con người Thành phố Hồ Chí Minh gắn với các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới

Đồng chí Phan Xuân Thủy phát biểu kết luận buổi làm việc.

Đồng chí Phan Xuân Thủy phát biểu kết luận buổi làm việc.

NHẬN THỨC VỀ VAI TRÒ CỦA VĂN HÓA ĐƯỢC NÂNG LÊN

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Thành phố cho biết, qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 33 và Chương trình hành động 45 của Thành ủy, nhận thức về vai trò của văn hóa trong đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, về trách nhiệm xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân TPHCM được nâng lên. Điều này thể hiện rõ nét trong nhận thức và hành động, xây dựng con người được xem là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa chiến lược và quyết định trong xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh phù hợp với vai trò, vị trí của một đô thị đặc biệt.

Truyền thống yêu nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM cũng như lòng nhân ái, tình yêu thương đồng bào, đồng chí được tiếp tục vun đắp và phát triển. Đức tính nghĩa tình từng bước trở thành nét văn hóa phổ biến, đặc trưng của người dân TPHCM.

Công tác xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa đạt kết quả quan trọng, đời sống văn hóa ở cơ sở được cải thiện, nâng cao. Xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương tiêu biểu về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, người tốt việc tốt; góp phần xây dựng lối sống văn hóa trong mỗi cá nhân, gia đình; xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng, khu dân cư, cơ quan, đơn vị, tạo nên môi trường văn hóa lành mạnh, sinh động trong đời sống nhân dân, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội TPHCM.

Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Trần Thế Thuận báo cáo tại buổi làm việc.

Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Trần Thế Thuận báo cáo tại buổi làm việc.

Hoạt động văn học, nghệ thuật phong phú, sôi động, có nhiều sáng tạo, giữ gìn và phát triển văn học, nghệ thuật cách mạng đương đại, tiếp thu tiến bộ, phát huy chủ nghĩa yêu nước, nhân văn. Hệ thống thiết chế văn hóa từng bước được củng cố…

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận, dù vậy, Thành phố vẫn còn những hạn chế, yếu kém trong triển khai Nghị quyết 33. Đó là công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân chưa đảm bảo mục tiêu xuyên suốt, thiếu chủ đề hàng năm trong việc thực hiện Nghị quyết 33. Thiết chế văn hóa, cơ sở vật chất còn yếu và thiếu, chưa đồng bộ. Hoạt động văn hóa - nghệ thuật chưa phát huy vai trò dẫn dắt, định hướng các giá trị chuẩn mực văn hóa - xã hội. Trong khi đó, ngoại giao văn hóa mới dừng lại ở bước khởi nguồn, chưa khai thác được hết nguồn lực rộng lớn từ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Các đại biểu kiến nghị Trung ương nghiên cứu, cho phép Thành phố thực hiện cơ chế thí điểm chính sách pháp luật như: thu hút nhân tài, chính sách đãi ngộ người có tài năng trong lĩnh vực văn hóa, thể thao. Cần có các chính sách, cơ chế đồng bộ từ Trung ương như phụ cấp tập luyện, biểu diễn, ưu đãi đối với các loại hình nghệ thuật truyền thống…

TIẾP TỤC TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ, QUYẾT LIỆT HƠN NỮA CÁC CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG TRÊN LĨNH VỰC VĂN HÓA, VĂN NGHỆ

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải chia sẻ thêm, Thành phố là địa phương thu hút đông học sinh, sinh viên, người dân các tỉnh thành về sinh sống, học tập và làm việc, trở thành nơi hội tụ, hội nhập văn hóa từ mọi vùng miền. Mặt khác, Thành phố cũng là nơi tiếp nhận mạnh mẽ văn hóa từ các nước hội nhập đến Việt Nam. Vì thế, làm sao vừa tiếp nhận các nét văn hóa hội nhập, vừa chống lại văn hóa ngoại lai là thách thức khá lớn của Thành phố. Trong thời gian qua, việc chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho người dân, trong đó có người lao động từ các tỉnh, thành đến Thành phố còn gặp nhiều khó khăn. Việc đưa quá trình hình thành và phát triển cũng như văn hóa Thành phố ra nước ngoài còn hạn chế.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM phát biểu tại buổi làm việc.

Hiện tại, Thành phố tiếp tục tìm giải pháp để quảng bá hình ảnh, văn hóa của đất nước và Thành phố đến với bạn bè quốc tế, đặt quyết tâm đến dịp Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước sẽ có các công trình văn hóa xứng tầm.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy nhận xét, qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 33, Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được một số dấu ấn quan trọng, cho thấy Thành ủy rất quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết.

Từ những mặt được và hạn chế mà Thành phố đã nhận diện, đồng chí Phan Xuân Thủy đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt hơn nữa các chương trình hành động, các văn bản của Đảng trên lĩnh vực văn hoá, văn nghệ. Thành ủy cũng cần quan tâm làm tốt hơn nữa công tác xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chú trọng bồi dưỡng, xây dựng đạo đức, lối sống gắn với việc học và làm theo Bác.

Cùng với đó, đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường dịch vụ và sản phẩm văn hóa; tăng cường hơn nữa công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, chú trọng xây dựng văn hóa gia đình, văn hóa doanh nghiệp, văn hóa công sở. Triển khai các hệ giá trị văn hóa con người Thành phố gắn với triển khai thực hiện các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Thu Hằng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất