Thứ Ba, 5/3/2024
Học và làm theo Bác
Chủ Nhật, 1/5/2022 4:0'(GMT+7)

Tự giác, trách nhiệm, nêu gương trong việc học tập và làm theo Bác, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, chuyên đề năm 2021.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, chuyên đề năm 2021.

Hội nghị giao ban hôm nay thật ý nghĩa khi được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022) và cũng là thời gian tròn 1 năm Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 01. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Chúng ta đã nghe Báo cáo tóm tắt kết quả 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01 và các ý kiến tham góp của các tỉnh ủy, thành ủy, đảng uỷ trực thuộc Trung ương. Qua đó, đã phản ánh sinh động, khách quan những kết quả đã đạt được, những hạn chế, cần khắc phục. Để tổng kết Hội nghị, tôi xin nhấn mạnh một số điểm.

Trước hết, tôi đánh giá cao những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 01 một năm vừa qua. Dù trong hoàn cảnh không thuận lợi do đại dịch COVID-19 mang lại nhưng cấp ủy, chính quyền các cấp đã tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 01 với tinh thần rất khẩn trương, nghiêm túc và đạt được nhiều kết quả nổi bật, thể hiện rõ nét các điểm nhấn:

Một là, cho thấy tác động, sức sống, sức lan tỏa mạnh mẽ của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kết luận số 01 trong toàn Đảng và toàn xã hội. Cùng với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nhất là công tác xây dựng Đảng về đạo đức đang được Đảng ta đẩy mạnh thực hiện, phong trào học tập, làm theo Bác và nêu gương đã khơi lên tâm huyết, trách nhiệm, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, thực sự tạo ra bầu không khí mới về xây dựng đạo đức trong Đảng, trong xã hội, siết chặt, tăng cường một cách hiệu quả trật tự, kỷ luật, kỷ cương trong nội bộ Đảng và hệ thống chính trị. Góp phần tạo một bước chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, từng bước đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Từ đó, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, chất lượng đảng viên.

Hai là, cho thấy sự linh hoạt, sáng tạo, thích ứng rất kịp thời, hiệu quả trong tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 01 trong bối cảnh diễn biến dịch COVID-19 phức tạp. Nổi bật là việc giải quyết hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, thực hiện công tác phòng, chống dịch gắn với phục hồi, phát triển kinh tế, góp phần khắc phục hậu quả đại dịch, ổn định tình hình an ninh, chính trị và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tạo đà hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong thời gian tiếp theo. Thể hiện tinh thần thống nhất, đồng lòng: “Tiền hô hậu ủng”, “Nhất hô bá ứng”, “Trên dưới đồng lòng”, “Dọc ngang thông suốt” trong Đảng và trong xã hội.

Ba là, cho thấy sức sáng tạo trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền các cấp. Các địa phương, ban ngành đã gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá”, Quy định số 37 về những điều đảng viên không được làm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân.

Hiện nay, việc xây dựng và hoàn thiện chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ, đảng viên đang được Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức xây dựng theo Kế hoạch số 126-KH/BTGTW, ngày 18/3/2022 về xây dựng tiêu chí về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới; phấn đấu hoàn thành và tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Bốn là, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01 gắn với thực hiện với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá”, Quy định số 37 về những điều đảng viên không được làm, thể hiện tinh thần, quyết tâm mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội XIII, có tính cảnh tỉnh, cảnh báo, phát hiện sớm, kịp thời ngăn chặn hiện tượng vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói chung, công tác xây dựng Đảng nói riêng tiếp tục được đẩy mạnh, hiệu lực, hiệu quả.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, chúng ta cũng cần thẳng thắn nhìn nhận, việc triển khai thực hiện Kết luận số 01 vẫn còn tồn tại những hạn chế, bất cập, chưa được như kỳ vọng mà Báo cáo cũng như các tham luận đã chỉ ra.

...

Trong những năm tới, tình hình quốc tế và trong nước có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới nặng nề, phức tạp hơn, tác động mạnh, nhiều chiều đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Vì vậy, để thực hiện hiệu quả hơn nữa Kết luận số 01 trong thời gian tới, tôi đề nghị các đồng chí chú trọng một số vấn đề sau:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận số 01, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận 21 về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Quy định 37 về những điều đảng viên không được làm, các quy định nêu gương khác của Trung ương trong Báo cáo đã nêu. Trong đó chú trọng, tập trung làm tốt hơn nữa 3 nội dung: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên mà đồng chí Tổng Bí thư đã chỉ rõ tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05. Cụ thể là:

Học tập Bác: học tư tưởng, thế giới quan và nhân sinh quan cách mạng, đạo đức cách mạng và phong cách của người chiến sĩ cộng sản chân chính. Làm cho tư tưởng của Người thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, cội nguồn sức mạnh to lớn, để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành mọi nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Làm theo Bác: thúc đẩy, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ “học tập” sang “làm theo”, hiện thực hoá bằng những chương trình hành động, việc làm thiết thực, cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn.

Quang cảnh hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. (Ảnh: TA)

Quang cảnh hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. (Ảnh: TA)

Nêu gương: thực hiện đồng thời, gắn kết việc học tập với làm theo Bác và nêu gương, phát huy hiệu quả mối quan hệ giữa ba nhiệm vụ này. “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, theo tinh thần Bác đã dạy: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”.

Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, biểu dươngtuyên truyềnnhân rộng các tấm gương, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, bảo đảm mọi tập thể và cá nhân xứng đáng đều được ghi nhận và tôn vinh, bảo đảm mọi trường hợp được ghi nhận, tôn vinh đều thực sự thuyết phục và có sức lan tỏa lớn.

Thứ hai, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu nêu cao tinh thần gương mẫu, tự giác, trách nhiệm, nêu gương trong việc học tập và làm theo Bác, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, “xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”.

Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Đồng chí Tổng Bí thư đã nhấn mạnh tại Hội nghị toàn quốc của các cơ quan nội chính triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước.

Tại Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã xem xét và thống nhất ban hành Nghị quyết về Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”. Đồng chí Tổng Bí thư một lần nữa nhắc lại tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt; chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Phong trào xây dựng “đảng bộ bốn tốt”, “chi bộ bốn tốt”, “đảng viên bốn tốt” được phát động và duy trì thường xuyên ở nhiều nơi.

Thứ ba, khẩn trương xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới để làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện, đồng thời làm căn cứ đánh giá cán bộ, đảng viên. Từ đó, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Hiện nay, việc xây dựng và hoàn thiện chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ, đảng viên đang được Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức xây dựng theo Kế hoạch số 126-KH/BTGTW, ngày 18/3/2022 về xây dựng tiêu chí về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới; phấn đấu hoàn thành và tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Thứ tư, tiếp tục nghiên cứu, triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Chú ý quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước; xác định phát triển văn hóa đồng bộ, hài hòa với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội là một định hướng căn bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, thể hiện tính ưu việt của chế độ ta. Nói sâu sắc, ngắn gọn như Bác Hồ là: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”!

Nhấn mạnh 2 nhiệm vụ trọng tâm:

(1) Khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của toàn dân tộc; phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh và tinh thần cống hiến của mọi người Việt Nam, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để thực hiện thành công mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025, 2030, tầm nhìn đến năm 2045 mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. 

(2) Xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới, phát triển, hội nhập với những giá trị chuẩn mực phù hợp, gắn với giữ gìn, phát huy giá trị gia đình Việt Nam, hệ giá trị văn hóa, giá trị của quốc gia - dân tộc; kết hợp nhuần nhuyễn những giá trị truyền thống với giá trị thời đại: Yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo. Những giá trị ấy được nuôi dưỡng bởi văn hóa gia đình Việt Nam với những giá trị cốt lõi: Ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; được bồi đắp, phát triển bởi nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc với hệ giá trị: Dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học; trên nền tảng của hệ giá trị quốc gia và cũng là mục tiêu phấn đấu cao cả của dân tộc ta: Hòa bình, thống nhất, độc lập, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc. 

Thứ năm, tăng cường và phát huy vai trò của công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm cho việc học tập và làm Bác được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất.

Tôi tin rằng, việc thực hiện tốt những công việc nêu trên sẽ tiếp tục tạo ra những thay đổi tích cực trong việc thực hiện Kết luận số 01 trong những năm tới, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, từng bước hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Nguyễn Trọng Nghĩa
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

 

 

 

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất