Thứ Bảy, 13/7/2024
Học và làm theo Bác
Thứ Năm, 24/2/2022 15:0'(GMT+7)

Việc học và làm theo Bác trở thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên

Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn trao thưởng cho các tập thể có nhiều đóng góp trong tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn trao thưởng cho các tập thể có nhiều đóng góp trong tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NỘI DUNG ĐỘT PHÁ VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy trực thuộc đã cụ thể hóa, triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung đột phá về tăng cường vai trò, trách nhiệm và sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là  người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách, lề lối làm việc, chủ động, tích cực, sáng tạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao với phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”; lãnh đạo chủ chốt các cấp phải thể hiện tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc xây dựng văn hóa, đạo đức trong Đảng và hệ thống chính trị; xây dựng con người Yên Bái “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”; khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; cụ thể hóa thực hiện có hiệu quả mục tiêu nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân gắn với yêu cầu xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học, tổ dân phố, thôn, bản và gia đình hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và các nhiệm vụ trọng tâm trong học tập, làm theo Bác.

100% cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã kịp thời cụ thể hóa nội dung đột phá, nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, phù hợp với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua của địa phương, cơ quan, đơn vị, phân công nhiệm vụ các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả, thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THƯỜNG XUYÊN, LIÊN TỤC, HÌNH THỨC PHONG PHÚ

Trong năm 2021, công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện văn hóa, đạo đức trong Đảng và hệ thống chính trị tại Đảng bộ tỉnh Yên Bái được quan tâm triển khai thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức phong phú. Nổi bật là các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021), 30 năm Ngày tái lập tỉnh Yên Bái (01/10/1991 - 01/10/2021) và các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh trong năm 2021; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng; phát động phong trào thi đua, thông tin cổ động; tổ chức giao lưu điển hình tiên tiến.

Các cơ quan báo chí, tuyên truyền của tỉnh tiếp tục tăng cường tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, trong đó, tập trung đăng tải các văn bản chỉ đạo và những bài viết tổng kết lý luận và thực tiễn về học tập và làm theo Bác; xây dựng nhiều chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tuyên truyền, cổ vũ động viên kịp thời việc thực hiện nội dung đột phá, nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo chủ đề năm 2021; kết quả xây dựng, nhân rộng, tổng kết, tuyên dương, khen thưởng các mô hình, điển hình tiên tiến; kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí gắn với Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng “Búa liềm vàng”.

Trong năm 2021, các cơ quan báo chí của tỉnh đã đăng tải 3.729 tin, bài, ảnh, tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó: Báo Yên Bái đăng tải 1.798 tác phẩm trên 3 ấn phẩm Yên Bái hàng ngày, Yên Bái online, Yên Bái vùng cao; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã đăng tải 1.658 tin, bài, phóng sự; Tạp chí Văn nghệ Yên Bái đã đăng tải 275 tác phẩm văn học, nghệ thuật; Cổng Thông tin điện tử tỉnh đã viết, khai thác và đăng tải 98 tin, bài, các văn bản của Trung ương và Tỉnh ủy. Các cấp ủy trực thuộc thực hiện tốt việc đăng tải số lượng tin, bài, phóng sự trên hệ thống truyền thanh cơ sở; cộng tác với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Yên Bái; trên Trang thông tin điện tử huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành; chia sẻ bài viết, hình ảnh trên fanpage; qua hệ thống băng zôn, khẩu hiệu, đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền miệng... 

Một số ngành, địa phương đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị như Thành ủy Yên Bái: Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thu hút 9.822 cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia với 16.183 bài thi; Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu “Hành trành theo chân Bác và nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”, thu hút trên 7.500 lượt người tham gia với trên 25.000 bài thi; Đảng ủy Công an tỉnh: Phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh ban hành kế hoạch và tổ chức phát động Cuộc thi báo chí Yên Bái với chủ đề “Vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc nhân dân” với gần 150 tác phẩm thuộc 4 loại hình báo chí (báo viết, báo phát thanh, báo truyền hình và ảnh báo chí).

Đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc, Quyền Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái  trao giải cho các tập thể tham gia Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc, Quyền Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái trao giải cho các tập thể tham gia Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống đối với thế hệ trẻ được quan tâm, chú trọng, được đổi mới cả về nội dung và phương pháp. Các cơ sở giáo dục, các trường cao đẳng đã phát huy vai trò trong việc giảng dạy các môn lý luận chính trị, đưa nội dung học tập chuyên đề năm 2021 vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lỹ luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên; triển khai giảng dạy, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tài liệu mới; tiếp tục triển khai việc tích hợp giảng dạy bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học đạo đức, lối sống dành cho học sinh” theo hướng lồng ghép với môn Đạo đức, Tự nhiên - Xã hội, Giáo dục công dân và các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt lớp ở bậc phổ thông.

TRIỂN KHAI NGHIÊM TÚC THỰC HIỆN CAM KẾT CỦA CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN TRONG TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN 

Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và hấu hết cấp ủy cơ sở đã triển khai nghiêm túc việc tổ chức xây dựng và thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Theo đó, 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã xây dựng bản cam kết theo quy định. Nội dung cam kết của đa số cán bộ, đảng viên bám sát hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, chức trách, nhiệm vụ được phân công; tự xác định hạn chế của bản thân, đề ra hướng khắc phục, sửa chữa các hạn chế, khuyết điểm của cá nhân và tập thể đã được chỉ ra sau kiểm điểm, tự phê bình. Từ đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong ý thức chấp hành các quy chế, quy định, tinh thần trách nhiệm và vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Riêng Huyện ủy Mù Cang Chải đã tổ chức hội nghị cam kết giữa đồng chí Bí thư Huyện ủy với 62 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; bí thư, chủ tịch UBND, HĐND các xã, thị trấn; giao Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra Huyện ủy giám sát kết quả ký cam kết của các cá nhân. 

ĐƯA NỘI DUNG THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05, NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 ... VÀO CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG SINH HOẠT CHI BỘ 

Tiếp tục tăng cường chỉ đạo việc thực hiện Kết luận số 18-KL/TW ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định về thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, quy định về chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp và Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện văn hóa, đạo đức trong Đảng và hệ thống chính trị tại Đảng bộ tỉnh Yên Bái vào chương trình, nội dung sinh hoạt thường xuyên, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, cơ quan, đơn vị. Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã chỉ đạo ban tuyên giáo hướng dẫn nội dung sinh hoạt chuyên đề sát thực với chức năng, nhiệm vụ của từng chi bộ, đảng bộ và đảng viên, phát huy tính tích cực, tự giác của cán bộ, đảng viên, góp phần khắc phục hạn chế trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. 

Công tác chuẩn bị và tổ chức kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của tập thể, cá nhân về kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được các cấp ủy, tổ chức đảng và chi bộ triển khai nghiêm túc. Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy tiếp tục thành lập các đoàn công tác dự, chỉ đạo, theo dõi kiểm điểm năm 2020 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương và tiến hành nhận xét, đánh giá việc triển khai thực hiện nghị quyết của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong toàn Đảng bộ để đề ra những giải pháp thiết thực, hiệu quả. Sau kiểm điểm, 100% các cấp ủy đã xây dựng được chương trình, kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm của cấp ủy trong năm 2021; đa số cấp ủy đảm bảo tiến độ, chất lượng xây dựng kế hoạch theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, có nhiều giải pháp tích cực để khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra.

Việc thực hiện nêu gương có chuyển biến tích cực. Nhiều cấp ủy, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, nhất là vai trò tiền phong, gương mẫu của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị được thực hiện bằng những việc làm, hành động cụ thể với phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học tập đi đôi với làm theo” từ tư tưởng chính trị đến đạo đức, lối sống, tự phê bình và phê bình, trong quan hệ với nhân dân, trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, lề lối làm việc... Qua đó, kịp thời chấn chỉnh tác phong công tác, lối sống xa hoa, lãng phí gây phản cảm trong xã hội, trong cán bộ, đảng viên, góp phần kiềm chế, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thúc đẩy việc tự giác nêu gương, đi đầu trong thực hiện nếp sống văn minh, giản dị, tiết kiệm, cán bộ giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, tạo sự chuyển biến quan trọng về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong quá trình thực thi các nhiệm vụ chính trị, tạo dấu ấn rõ nét về xây dựng văn hóa Đảng.

NHÂN RỘNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN, MÔ HÌNH TỐT, CÁCH LÀM HAY

Trên cơ sở kết quả xây dựng, tuyên dương, khen thưởng, tổng kết các  mô hình, điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 - 2020, Tỉnh ủy tiếp tục yêu cầu các cấp ủy tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 24-KH/TU ngày 17/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025. Tính đến thời điểm 30/11/2021, toàn tỉnh đã đăng ký xây dựng 3.358 điển hình tập thể, 2.787 điển hình cá nhân (344 điển hình tập thể, 201 điển hình cá nhân cấp tỉnh; 1.740 điển hình tập thể, 1.545 điển hình cá nhân cấp huyện; 1.274 điển hình tập thể, 1.041 điển hình cá nhân cấp cơ sở). Một số cấp ủy, ngoài triển khai 10 loại mô hình theo kế hoạch của tỉnh đã bổ sung thêm một số mô hình để đảm bảo triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và khơi dậy sự sáng tạo, các thế mạnh của địa phương. Riêng Huyện ủy Trấn Yên đã ban hành kế hoạch bồi dưỡng kiến thức xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác giai đoạn 2021 - 2025.

Mô hình “Ngày thứ 7 cùng dân” của Huyện ủy Mù Cang Chải đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên tham gia. Ảnh: Đức Toàn

Mô hình “Ngày thứ 7 cùng dân” của Huyện ủy Mù Cang Chải đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên tham gia. Ảnh: Đức Toàn

Việc tuyên dương, khen thưởng các mô hình, điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 ở cấp huyện gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW được thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch của Tỉnh ủy. Nhân dịp sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW do Trung ương tổ chức, tỉnh Yên Bái có 2 tập thể, 3 cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020. 

*

Nhìn lại năm 2021, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã luôn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo sát sao việc quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với việc quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định của Trung ương và Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. 

Qua triển khai thực hiện sát sao, quyết liệt Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ năm 2021, đã tạo sự chuyển biến rõ nét việc chuyển trọng tâm từ “học tập” sang “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Việc học tập, làm theo Bác ngày càng thực chất, dần trở thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và đa số cán bộ, đảng viên trong tỉnh, lan tỏa tích cực tới các tầng lớp nhân dân. Nổi bật là sự chuyển biến tích cực về trách nhiệm nêu gương, tác phong, lề lối làm việc, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp. Qua đó, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; việc thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh Yên Bái năm 2021.

Năm 2022, Tỉnh ủy Yên Bái tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương qua đó góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung của việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

Tổ chức học tập, thảo luận, tuyên truyền triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước” gắn với quán triệt, triển khai quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 16-QĐ/TU ngày 15/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện văn hóa, đạo đức trong Đảng và hệ thống chính trị tại Đảng bộ tỉnh Yên Bái, Chương trình hành động số 85-CTr/TU ngày 24/9/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Kế hoạch số 37-KH/TU ngày 9/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng con người Yên Bái “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung thực hiện có hiệu quả nội dung đột phá và các nhiệm vụ trọng tâm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nguyễn Minh Tuấn

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất