Thứ Hai, 22/7/2024

Tự hào vững bước dưới lá cờ vẻ vang của Đảng

 

(TG) - Bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” đã khái quát những truyền thống vẻ vang của Đảng 94 năm qua trong lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, phát triển đất nước thời kỳ đổi mới. Từ đó, góp phần bồi đắp niềm tự hào, tự tin cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân vững bước dưới lá cờ vẻ vang của Đảng.

 

Nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2024), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết quan trọng với nhan đề: “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”.

 

TÁI HIỆN NHỮNG TRANG SỬ VẺ VANG CỦA DÂN TỘC

 

Ngay ở phần đầu, Tổng Bí thư đã nêu rõ mục đích của bài viết là góp phần thiết thực kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời, khơi dậy niềm tự hào về Đảng, Bác Hồ và dân tộc Việt Nam; tăng cường niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng và tương lai tươi sáng của đất nước cũng như nêu cao hơn nữa trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống chính trị, tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước và cách mạng của toàn dân tộc, quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng.  

 

Bài viết được kết cấu thành 3 phần trong đó, ở hai phần đầu, Tổng Bí thư đã tái hiện và khẳng định những truyền thống vẻ vang của Đảng từ khi “Đảng ta ra đời, lãnh đạo đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước” đến khi “Đảng lãnh đạo khắc phục hậu quả chiến tranh; tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Bài viết chỉ rõ sự ra đời của Đảng là một bước ngoặt lịch sử trọng đại của dân tộc, chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài về tổ chức và đường lối của cách mạng Việt Nam. Đó chính là thành quả của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước; chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành và đủ sức gánh vác sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng. Luận cương chính trị đầu tiên của Đảng được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng đã xác định con đường cơ bản của cách mạng Việt Nam, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của dân tộc và nguyện vọng tha thiết của nhân dân. Từ đây, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cả dân tộc tiến hành thành công sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước thông qua những chiến thắng vang dội trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ giai đoạn 1930-1975.

 

Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam. Tranh Phan Kế An.

 

Không chỉ có vậy, bài viết còn tái hiện những thành tựu to lớn của sự nghiệp đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Theo đó, đường lối đổi mới đất nước chính là một trong những thành tựu nổi bật của Đảng ta, đã đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn lịch sử, thể hiện bản lĩnh vững vàng, tư duy sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và mở ra một thời kỳ mới cho sự phát triển của đất nước. Qua các kỳ Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới, đường lối đổi mới đã không ngừng được hoàn thiện trên tất cả các lĩnh vực, tiêu biểu là đường lối phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển văn hóa, xã hội, con người, đường lối an ninh, quốc phòng, đối ngoại; đặc biệt là đường lối xây dựng Đảng và hệ thống chính trị... 

 

Điểm lại những dấu ấn và đặc trưng nổi bật của đường lối đổi mới của Đảng trên các lĩnh vực, Tổng Bí thư khẳng định: Đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đây là nhận định rất cô đọng, đã khái quát giá trị của đường lối đổi mới đất nước cũng như bài học cốt lõi trong thành công của đường lối đổi mới chính là sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối của Đảng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trên cơ sở khái quát những kết quả to lớn đã đạt được, bài viết khẳng định một chân lý: Ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đây là nhận định khách quan, khoa học, trên cơ sở tổng kết thực tiễn phát triển đất nước cũng như kết quả của quá trình lãnh đạo của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay.

 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương gặp mặt các đại biểu điển hình tiên tiến toàn quốc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh giai đoạn 2009 - 2019 tại Trụ sở Trung ương Đảng, ngày 19-12-2019. Ảnh: qdnd.vn

 

Tổng Bí thư cũng khẳng định, trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của dân tộc trong 94 năm qua, Đảng ta đã tích luỹ và đúc rút được nhiều bài học quý báu, hun đúc nên những truyền thống vẻ vang. Đó là truyền thống trung thành vô hạn với lợi ích của dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; truyền thống giữ vững độc lập, tự chủ về đường lối; nắm vững, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tham khảo kinh nghiệm của quốc tế để đề ra đường lối đúng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cách mạng; truyền thống gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân, luôn luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống và mục tiêu phấn đấu; truyền thống đoàn kết thống nhất, có tổ chức và kỷ luật chặt chẽ, nghiêm minh trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình, phê bình và tình thương yêu đồng chí; truyền thống đoàn kết quốc tế thuỷ chung, trong sáng dựa trên những nguyên tắc và mục tiêu cao cả. Tổng Bí thư cũng chỉ rõ, mỗi cán bộ, đảng viên phải biết kế thừa những truyền thống tốt đẹp đó và phát huy hơn nữa để làm vẻ vang những truyền thống quý báu của Đảng.

 

BỒI ĐẮP NIỀM TỰ HÀO, TỰ TIN, VỮNG BƯỚC DƯỚI LÁ CỜ VẺ VANG CỦA ĐẢNG

 

Mặc dù đã có nhiều công trình, bài viết tái hiện những trang sử hào hùng của dân tộc từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời nhưng những nhận định, đánh giá có tính khái quát của đồng chí Tổng Bí thư trong bài viết đã bồi đắp thêm cho mỗi chúng ta niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng từ khi ra đời cho đến nay. Niềm tự hào đó chính là hành trang để mỗi cán bộ, đảng viên tận dụng những thời cơ, vượt qua những thách thức, tiếp tục vững bước dưới lá cờ vẻ vang của Đảng. Nhìn về chặng đường phía trước, bài viết chỉ ra những khó khăn, thách thức từ bối cảnh quốc tế, khu vực và trong nước. Từ đó, đã đặt ra yêu cầu: “Chúng ta tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn, quá say sưa với những kết quả, thành tích đã đạt được, và cũng không quá bi quan, dao động trước những khó khăn, thách thức; mà trái lại, cần phải hết sức bình tĩnh, sáng suốt, phát huy thật tốt những kết quả, bài học kinh nghiệm đã có, khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, để tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, nỗ lực phấn đấu, tranh thủ mọi thời cơ, thuận lợi; vượt qua mọi khó khăn, thách thức, triển khai thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho nhiệm kỳ khóa XIII và đến năm 2030”. Đây vừa là việc giao nhiệm vụ của người đứng đầu Đảng ta, đồng thời vừa là lời cổ vũ, động viên khích lệ với mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, nêu cao tinh thần tự tin, thận trọng, trách nhiệm để thực hiện tốt những mục tiêu mà Đảng ta đã đặt ra trong chiến lược phát triển đất nước qua các giai đoạn.

 

Không chỉ vậy, bài viết còn chỉ ra những bài học kinh nghiệm cần được tiếp tục quán triệt; những nhiệm vụ cần được tiếp tục thực hiện trong giai đoạn tiếp theo. Đồng chí Tổng Bí thư kết thúc bài viết bằng một lời hiệu triệu chạm đến trái tim của bao người dân Việt Nam: “Tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại và Dân tộc Việt Nam anh hùng; tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng cách mạng chân chính và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Có ba cụm từ quan trọng được nhắc đến là “tự hào”, “tin tưởng”, “quyết tâm” đã khái quát những “hành trang” cần có của mỗi cán bộ, đảng viên để có thể kế thừa và phát huy những truyền thống vẻ vang của Đảng, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu, khát vọng phát triển đất nước. 

 

 Giá trị cốt lõi của bài viết được kết tinh qua nhận định: “Đảng ta thật là vĩ đại! Nhân dân ta thật là anh hùng! Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Có thể khẳng định, bài viết của đồng chí Tổng Bí thư được công bố trong thời điểm quan trọng đã tiếp tục khắc họa, góp phần lan tỏa sâu sắc hơn những truyền thống vẻ vang của Đảng qua 94 năm ra đời và phát triển; đồng thời nhân lên niềm tự hào, niềm tin, sự đồng lòng, quyết tâm của toàn dân tộc để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 

 

Không chỉ đập tan luận điệu của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước đang ra sức xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng cũng như những thành tựu phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; bài viết của đồng chí Tổng Bí thư còn cung cấp thêm những căn cứ lý luận thực tiễn quan trọng cũng như củng cố thêm niềm tin, sự quyết tâm để chúng ta đấu tranh phản bác có hiệu quả với các quan điểm sai trái, phiến diện, góp phần bảo vệ Đảng bằng tất cả lương tâm và trách nhiệm của mỗi đảng viên./.


TS. Lê Thị Chiên 

 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Phản hồi