Chủ Nhật, 26/5/2024
Học và làm theo Bác
Thứ Sáu, 31/7/2020 10:41'(GMT+7)

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020, Tọa đàm “công tác tuyên giáo của Đảng trong thời kỳ  mới”, biểu dương, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020, Tọa đàm “công tác tuyên giáo của Đảng trong thời kỳ mới”, biểu dương, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương luôn quan tâm việc đổi mới phương thức lãnh đạo, lựa chọn những vấn đề có trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, đó là:

Thứ nhất, bám sát thực tiễn, đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung vào những vấn đề trọng tâm để lãnh đạo, tổ chức thực hiện. Trước hết là lựa chọn vấn đề cấp bách để ban hành nghị quyết, tập trung chỉ đạo thực hiện như: nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng chi bộ; đổi mới học tập, quán triệt, thực hiện nghị quyết; công tác dư luận xã hội và xây dựng đội ngũ báo cáo viên; đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… Thông qua việc triển khai thực hiện các chủ trương công tác góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên được phát huy; chất lượng sinh hoạt chi bộ, cấp ủy, chi bộ được nâng lên. Từ đó, nâng cao được vai trò, vị trí và năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng.

Việc đổi mới phương thức lãnh đạo còn thể hiện rõ hơn ở việc phối hợp của Đảng ủy Khối, các cấp ủy với ban cán sự đảng, đảng đoàn và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên được tăng cường, đạt kết quả thiết thực, nhất là trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Qua đó, tạo sự đồng bộ, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành giữa các cấp ủy, cấp ủy với lãnh đạo cơ quan; nhiều khó khăn, vướng mắc về mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và công tác cán bộ từng bước được giải quyết. 

Thứ hai, nâng cao năng lực lãnh đạo và vai trò của tổ chức Đảng. Đảng ủy Khối và các cấp ủy đã triển khai toàn diện, đồng bộ và từng bước đi vào chiều sâu các mặt của công tác xây dựng Đảng, luôn xác định đây là nhiệm vụ then chốt. Đảng ủy Khối từng bước xây dựng hệ thống tổ chức tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả, hoạt động dần đi vào nền nếp. Phương thức lãnh đạo có nhiều đổi mới, tập trung vào những vấn đề đang vướng mắc, mới nảy sinh từ thực tiễn. Công tác cán bộ được quan tâm, kiện toàn, củng cố. Công tác chính trị tư tưởng được tăng cường, kịp thời nắm tình hình tư tưởng và cơ bản giải quyết những vấn đề tư tưởng phát sinh trong cán bộ, đảng viên và quần chúng...

Xác định chi bộ là nền tảng của Đảng, Đảng ủy Khối đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và nghị quyết về nâng cao chất lượng chi bộ, trong đó trước mắt tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy, khắc phục bệnh coi nhẹ sinh hoạt đảng, coi nhẹ công tác đảng, bệnh lười học nghị quyết của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Tập trung thực hiện 4 vấn đề trọng tâm: 1) Duy trì nghiêm kỷ cương, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng và đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ. Đến nay, hầu hết các chi bộ đã tổ chức đầy đủ sinh hoạt định kỳ theo quy định; tổ chức sinh hoạt chuyên đề phong phú, thiết thực, tập trung chủ yếu vào việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác xây dựng Đảng,... 2) Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình gắn với giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc từ chi bộ; làm tốt công tác tư tưởng và đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 3) Tăng cường kiểm tra, giám sát đảng viên trong thực thi nhiệm vụ, kịp thời phát hiện những dấu hiệu vi phạm, biểu hiện tiêu cực, lệch lạc để uốn nắn, xử lý và giải quyết. 4) Chú trọng và tăng cường đoàn kết nội bộ, đoàn kết trong cấp ủy; nâng cao về chất lượng đội ngũ cấp ủy, cán bộ chuyên trách công tác đảng. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy chế, quy định, quy trình để tổ chức thực hiện thống nhất, hiệu quả.

Từ những việc làm đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, đảng viên và vai trò, vị thế của tổ chức đảng trong các cơ quan Trung ương từng bước được nâng lên.

Thứ ba, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Đảng bộ Khối luôn xác định việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI, XII) là việc làm quan trọng, thường xuyên. Các tổ chức đảng xây dựng và thực hiện có hiệu quả các đề án học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường thông tin và đối thoại, định hướng tư tưởng; đấu tranh ngăn chặn tình trạng suy thoái, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nhiều hoạt động thiết thực được thực hiện tại cơ sở. Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là bí thư cấp ủy và cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đã được xác định rõ hơn. Việc xây dựng và thực hành đạo đức công vụ theo tư tưởng Hồ Chí Minh được triển khai rộng trong toàn Đảng bộ, nhất là trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ tham mưu, xây dựng chủ trương, chính sách hợp lòng dân. Qua triển khai thực hiện, xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng tạo ở cơ sở.

Thông qua đó, các đảng bộ, chi bộ và cán bộ, đảng viên, quần chúng đã tích cực, tự giác học tập và làm theo Bác từ những việc làm bình dị, đề cao sự mẫn cán, tận tâm, tận lực với công việc; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân được nâng lên; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt nhiều kết quả rõ rệt.

Với những phương thức chỉ đạo quyết liệt, cách làm sáng tạo, nghiêm túc, phù hợp với thực tiễn, hoạt động của Đảng bộ Khối đã mang lại những kết quả tích cực; nhiều khuyết điểm, hạn chế của tập thể và cá nhân được chỉ ra trong đợt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đã cơ bản được sửa chữa, khắc phục, có chuyển biến rõ rệt. Thông qua đó, tạo được chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương.

Trong thời gian tới, tình hình quốc tế và trong nước tiếp tục tạo ra nhiều thuận lợi và cơ hội phát triển; đồng thời có những diễn biến phức tạp, mau lẹ và khó lường tác động mạnh đến công tác xây dựng Đảng và hoạt động của Đảng bộ Khối. Do đó, cần tập trung thực hiện các trọng tâm sau: 

Một là, bám sát các nghị quyết, quy định của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục triển khai toàn diện, sâu sắc các mặt công tác về xây dựng Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức đảng; chú trọng công tác cán bộ, nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. 

Hai là, tập trung làm tốt công tác chính trị tư tưởng; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, tăng cường sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt tư tưởng. Tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng chi bộ. Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể ngày càng hiệu quả, thiết thực. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác bảo vệ chính trị nội bộ và quản lý đảng viên; thường xuyên đôn đốc việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kịp thời phát hiện, giải quyết những vướng mắc, vấn đề phát sinh.

Ba là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên; tập trung lựa chọn vấn đề trọng tâm, then chốt, khâu đột phá để ban hành các nghị quyết chuyên đề và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Tăng cường phối hợp giữa cấp ủy với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan Trung ương trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ.

Bốn là, kiên quyết, kiên trì thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Xác định đây là việc rất quan trọng, quá trình triển khai cần gắn kết chặt chẽ. Thực hiện Chỉ thị 05 là một trong những nội dung giải pháp quan trọng để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, đồng thời tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 để đưa Chỉ thị 05 vào cuộc sống.

Năm là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, trong đó cần đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong toàn Đảng bộ, nhất là đội ngũ cấp ủy viên và cán bộ chuyên trách công tác đảng của Đảng bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ./.

TS. Nguyễn Minh Chung
Phó trưởng ban Thường trực
Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất