Thứ Hai, 22/7/2024
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Thứ Bảy, 9/1/2021 9:30'(GMT+7)

Xuất bản sách phục vụ trực tiếp cuộc đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

1. Trong các giai đoạn cách mạng, nhất là từ khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng ta luôn coi trọng nhiệm vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong mỗi giai đoạn, Đảng ta đều xác định nội dung trọng tâm, trọng điểm, đối tượng đấu tranh và gắn chặt với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Đại hội X của Đảng xác định “kiên quyết đấu tranh bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch”(1). Đại hội XI nhấn mạnh: “kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta; khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên”(2).

Từ Đại hội XI của Đảng đến nay, cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch gắn chặt với cuộc đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đại hội XII tiếp tục xác định: “Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tăng cường đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch”(3). Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới nêu rõ: “Chúng ta cần chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, xác định đúng đắn mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” v.v..

Thực hiện các nghị quyết của Đảng, việc xuất bản sách phục vụ trực tiếp cuộc đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng đã đạt được những thành tựu nhất định.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cùng nhiều nhà xuất bản trong nước đã xuất bản được nhiều cuốn sách phục vụ trực tiếp cuộc đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Hội đồng Lý luận Trung ương, từ năm 2002 đến nay, đã phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản 8 cuốn sách: Vững bước trên con đường đã chọn (2002); Lẽ phải của chúng ta (2004); Dân chủ, nhân quyền - Giá trị toàn cầu và đặc thù quốc gia (2011); Đảng Cộng sản Việt Nam - Trách nhiệm trước dân tộc và lịch sử (2011); Kiên định mục tiêu và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta (2013); Luận cứ phê phán các quan điểm sai trái, thù địch (2014); Phê phán các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam (2015); Phê phán các quan điểm sai trái, xuyên tạc cuộc đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về chính trị trong Đảng (2017). Mới đây, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương xuất bản cuốn Bảo vệ nền tảng tư tưởng trong tình hình mới (2020). 

Những cuốn sách trên đã xây dựng, cung cấp các luận cứ phê phán các quan điểm phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng; phủ nhận, xuyên tạc đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, góp phần làm nên những thành tựu trong cuộc đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng “chủ động hơn trong đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, bác bỏ các quan điểm sai trái, luận điệu tuyên truyền của các thế lực thù địch”(4). 

2. Những kết quả đạt được trong công tác xuất bản sách phục vụ trực tiếp cuộc đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng xuất phát từ một số nguyên nhân. 

Trước hết, là sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Đảng.

Trong các văn kiện đại hội và các nghị quyết chuyên đề, Đảng ta đều xác định rõ quan điểm, yêu cầu, nội dung, phương pháp, cách thức đấu tranh, phản bác. Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị, đã chỉ rõ: Đảng ta luôn coi trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Ở mỗi thời kỳ, nhất là những bước ngoặt, thời điểm khó khăn của cách mạng, Đảng ta càng chủ trương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ quan trọng này.

Hai là, các cơ quan nghiên cứu lý luận, các nhà khoa học đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong viết các bài cung cấp luận cứ khoa học phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Hội đồng Lý luận Trung ương,... đã coi trọng xây dựng các cuốn sách cung cấp luận cứ phê phán các quan điểm sai trái, thù địch. Hội đồng Lý luận Trung ương được Bộ Chính trị giao nhiệm vụ: Nghiên cứu, đề xuất những luận cứ về lý luận đấu tranh và trực tiếp tham gia đấu tranh bác bỏ những quan điểm sai trái với đường lối, quan điểm của Đảng và tích cực xây dựng các luận cứ phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thực hiện nhiệm vụ được Bộ Chính trị giao, Hội đồng Lý luận Trung ương đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo khoa học; phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật in, phát hành nhiều cuốn sách cung cấp những luận cứ phê phán các quan điểm sai trái, thù địch.

Ba là, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã tích cực phối hợp có hiệu quả với các cơ quan lý luận, trong đó có Hội đồng Lý luận Trung ương khẩn trương biên soạn và phát hành các cuốn sách cung cấp những luận cứ khoa học, thực tiễn để cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức, cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

3. Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng nêu: Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Việc xuất bản sách phục vụ trực tiếp cuộc đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới đang đặt ra những vấn đề, đòi hỏi phải đổi mới.

Một là, công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế của nước ta ngày càng sâu rộng, càng đặt ra nhiều vấn đề lý luận cần được làm sáng tỏ. Đòi hỏi phải tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận để tiếp tục hoàn thiện hệ thống lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đó là căn cứ để xây dựng các cuốn sách phục vụ trực tiếp cuộc đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hai là, các thế lực thù địch ngày càng tăng cường chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với những phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải xác định đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có những người làm công tác xuất bản sách.

Ba là, những người có quan điểm sai trái, thù địch không chỉ là các thế lực thù địch ở nước ngoài mà có xu hướng xuất hiện ở không ít người trẻ ở trong nước. Điều này đòi hỏi phải nâng cao tính khoa học của các cuốn sách, bài viết; phải tuyên truyền rộng rãi các cuốn sách đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Kết hợp chặt chẽ giữa vận động, giáo dục, thuyết phục với kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các đối tượng truyền bá các quan điểm sai trái, thù địch.

Bốn là, trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang phát triển mạnh mẽ, trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường, văn hóa đọc sách đang có nhiều thay đổi, chuyển từ đọc sách in truyền thống sang sách điện tử. Điều đó, đòi hỏi hệ thống nhà xuất bản của nước ta, đặc biệt là Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phải đổi mới phương thức, cách thức xuất bản sách theo hướng vừa xuất bản sách giấy, vừa xuất bản sách điện tử. Sách điện tử yêu cầu phải ngắn, gọn, xúc tích./. 
 
PGS.TS Nguyễn Viết Thông

Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương

 

Bài đăng TCTG số 1/2021

 

 
________________________________________
(1) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb. Chính trị quốc gia, H, 2006, tr.132.
(2) (4) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia, H, 2011, tr.257, 161.
(3) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị quốc gia, H, 2016, tr.201.

 

 


Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất