Chủ Nhật, 21/7/2024
Học và làm theo Bác
Thứ Bảy, 10/6/2023 9:0'(GMT+7)

Yên Bái: Công tác tuyên truyền góp phần lan tỏa những giá trị sâu sắc của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Tạ Văn Long trao giải A cho các tác giả đạt Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Tạ Văn Long trao giải A cho các tác giả đạt Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc triển khai thực hiện sát sao, quyết liệt Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã tạo sự chuyển biến rõ nét, chuyển trọng tâm từ “học tập” sang “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Việc học tập, làm theo Bác ngày càng thực chất, dần trở thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và đa số cán bộ, đảng viên trong tỉnh, lan tỏa tích cực tới các tầng lớp nhân dân. Nổi bật là sự chuyển biến tích cực về trách nhiệm nêu gương, tác phong, lề lối làm việc, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp. Qua đó, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; việc thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Những kết quả đạt được trong việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị có sự đóng góp không nhỏ của công tác tuyên truyền, báo chí xuất bản, cùng sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ tuyên giáo tỉnh Yên Bái thời gian qua.

ĐA DẠNG, PHONG PHÚ VỀ NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP TUYÊN TRUYỀN

Xác định công tác tuyên truyền cho vai trò đặc biệt quan trọng trong việc góp phần làm lan tỏa những giá trị sâu sắc của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Thường trực triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với đặc điểm điều kiện của địa phương, đơn vị. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần “tự soi, tự sửa”; tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”  của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nhiều hình thức cụ thể, thiết thực. Nhiều hội thảo, tọa đàm với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý… được tổ chức đã mang lại hiệu quả cao, có sức lan tỏa.

Hai hội thảo và tọa đàm khoa học cấp tỉnh về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” và Giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh"  của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã góp phần cung cấp thêm những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch nói chung và về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực nói riêng. Đồng thời, làm rõ hơn giá trị và nội dung cốt lõi của các tác phẩm đối với công tác nội chính, tuyên giáo, công tác xây dựng đảng và chính quyền cơ sở. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã tham mưu cho Tỉnh ủy phối hợp với Học viên Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Phát huy vai trò của báo chí truyền thông trong xây dựng Đảng về đạo đức”; tập trung phân tích những vấn đề lý luận chung về đạo đức trong Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng về đạo đức, quan điểm của Đảng và Nhà nước về phát huy vai trò các cơ quan báo chí, truyền thông góp phần xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay v.v… Trên cơ sở đó, xác định tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nền tảng vững chắc của đời sống xã hội, từ đó xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập; nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phê phán các quan điểm, hành vi sai trái, tiêu cực, chống phá của các thế lực thù địch về sự nghiệp và cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, cũng như đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta.

Hình thức tuyên truyền được triển khai phù hợp với đặc điểm điều kiện của địa phương, đơn vị, trong đó, tập trung tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2021), 30 năm Ngày tái lập tỉnh Yên Bái (1/10/1991 - 1/10/2021); Hội thảo khoa học 70 năm Chiến thắng Tây Bắc (1952 - 2022); Tọa đàm 65 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2023); tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh; việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; những tấm gương “người tốt - việc tốt”; đặc biệt là các hoạt động “Ngày thứ Bảy cùng dân”, các phong trào thi đua, xây dựng nông thôn mới và triển khai nhiệm vụ giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các yêu cầu của Kết luận số 01-KL/TW, nội dung cơ bản, cốt lõi các chuyên đề toàn khóa và hằng năm trong học tập và làm theo Bác.

Thực tiễn đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong công tác tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Thành ủy Yên Bái đã tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thu hút 9.822 cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia với 16.183 bài thi. Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu “Hành trình theo chân Bác và nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”, thu hút trên 7.500 lượt người tham gia với trên 25.000 bài thi. Đảng ủy Công an tỉnh phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh ban hành kế hoạch và tổ chức phát động Cuộc thi báo chí Yên Bái với chủ đề “Vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc nhân dân” với gần 150 tác phẩm thuộc 4 loại hình báo chí (báo viết, báo phát thanh, báo truyền hình và ảnh báo chí). Tỉnh Đoàn Yên Bái thực hiện hiệu quả việc chia sẻ “Mỗi ngày một tin tốt - Mỗi tuần một câu chuyện đẹp với phương châm “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Huyện ủy Trấn Yên chỉ đạo các cơ quan liên ngành phối hợp tổ chức Hội thi "Chúng em kể chuyện Bác Hồ" năm 2023;…


PHÁT HUY THẾ MẠNH CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ, TRUYỀN THÔNG, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG  NGHỆ THÔNG TIN

Các cơ quan báo chí của tỉnh tiếp tục tăng cường nhiều bài viết, phóng sự trong chuyên mục, chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nâng cao chất lượng chuyên mục “Xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”; ra số báo in đặc biệt nhân dịp kỷ niệm các sự kiện, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh.

Các cơ quan báo chí của tỉnh đã đăng tải hơn 7.000 tin, bài, ảnh, tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó: Báo Yên Bái đăng tải 3.550 tin, bài, phóng sự trên 3 ấn phẩm Báo Yên Bái hàng ngày, Báo Yên Bái online, Báo Yên Bái vùng cao; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đăng tải hơn 3.000 tin, bài, phóng sự, phỏng vấn, toạ đàm; Tạp chí Văn nghệ Yên Bái đăng tải 287 tác phẩm văn học, nghệ thuật; Cổng Thông tin điện tử tỉnh khai thác và đăng tải khoảng 200 tin, bài, các văn bản của Trung ương và Tỉnh ủy.

Bên cạnh việc duy trì các hình thức tuyên truyền như: gặp mặt, tọa đàm, tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập huấn mô hình điển hình, sinh hoạt, nói chuyện chuyên đề…; các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện chuyển đổi số ở tỉnh Yên Bái. Tỉnh ủy Yên Bái tích cực triển khai thực hiện thí điểm sử dụng nền tảng số “Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái”, cập nhật các chỉ thị, nghị quyết và nội dung, yêu cầu thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW triển khai kịp thời đến cán bộ, đảng viên. Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy tốt nền tảng của mạng xã hội như: zalo, facebook, youtube, các trang fanpage, mang lại hiệu quả thiết thực, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân như: Hệ thống 13 trang fanpage cấp tỉnh (Tâm Sáng; Người Tây Bắc; Yên Bái 24h; Tiếng nói Tây Bắc; Truyền hình Yên Bái YTV; Cổng thông tin Điện tử tỉnh Yên Bái; Tuổi trẻ Yên Bái; Phụ nữ Yên Bái, Yên Bái - Vẻ đẹp bất tận; Báo Yên Bái điện tử; Quê hương Yên Bái, Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái, Ánh Dương) và hệ thống 10 trang fanpage (Yên Bình ngày mới, Trấn Yên đất bốn mùa xanh, Đất Ngọc Lục Yên, Thị xã Nghĩa Lộ, Bản Tin Trạm Tấu mến yêu, Mù Cang Chải kết nối những miền danh thắng, Hương quế Văn Yên, Hoa Hướng Dương, Hoa Ban Đỏ).

Các tổ chức Đảng và đảng viên ở Yên Bái  tập huấn kỹ năng sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử

Các tổ chức Đảng và đảng viên ở Yên Bái tập huấn kỹ năng sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử

THU HÚT CÁC VĂN NGHỆ SỸ THAM GIA GIẢI THƯỞNG SÁNG TÁC, QUẢNG BÁ TÁC PHẨM VỀ CHỦ ĐỀ HỌC VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành Kế hoạch tổ chức, thành lập, kiện toàn Ban Tổ chức Giải thưởng của tỉnh, đồng thời triển khai đồng bộ các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ vũ, động viên, khích lệ, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo lực lượng sáng tác chuyên và không chuyên trên địa bàn toàn tỉnh.

Nổi bật, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã xây dựng, ban hành bộ giải thưởng riêng của tỉnh và nâng giá trị giải thưởng, tạo cơ chế, động lực, khuyến khích và thu hút sự quan tâm của đội ngũ những người làm công tác báo chí, các văn nghệ sĩ cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân trong hoạt động sáng tác, quảng bá.

Trong Đợt 1 Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2023, Ban Tổ chức cũng đã xét chọn 53 tác phẩm để trao giải ở tỉnh, trong đó có 04 giải A; 08 giải B; 12 giải C; 29 giải Khuyến khích...Với Giải Báo chí về xây dựng Đảng hằng năm, Ban Tổ chức đã xét chọn và trao 1 giải A; 2 giải B; 3 giải C; 5 giải Khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc; khen thưởng 6 tập thể có thành tích tiêu biểu trong quá trình phát động, triển khai Giải tại cơ sở.

Việc triển khai tổ chức 2 giải thưởng nói trên đã tạo ra phong trào sáng tác thiết thực; góp phần đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong toàn đảng bộ.

 

Giao Tuyến

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất