• Bảo đảm an ninh biển, đảo để phát triển bền vững kinh tế - xã hội đất nước

  Bảo đảm an ninh biển, đảo để phát triển bền vững kinh tế - xã hội đất nước

  Việt Nam đang đứng trước những thách thức gay gắt về bảo vệ an ninh, chủ quyền biển, đảo; về khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường biển; về tình trạng ô nhiễm môi trường biển… Vì vậy, việc bảo vệ an ninh biển, đảo, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu của Đảng, Nhà nước và của toàn dân.

 • Khai giảng lớp Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho chức danh Trưởng ban, Phó trưởng ban Tuyên giáo cấp ủy cấp huyện và tương đương thuộc khu vực miền núi phía Bắc năm 2019 tại Học viện

  Khai giảng lớp Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho chức danh Trưởng ban, Phó trưởng ban Tuyên giáo cấp ủy cấp huyện và tương đương thuộc khu vực miền núi phía Bắc năm 2019 tại Học viện

  Sáng ngày 10/8/2019, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho chức danh Trưởng ban, Phó trưởng ban Tuyên giáo cấp ủy cấp huyện và tương đương thuộc khu vực miền núi phía Bắc (lớp thứ 2) năm 2019 tại Học viện.  

 • Ngăn chặn sự tha hóa của công tác tư tưởng trong điều kiện hiện nay

  Ngăn chặn sự tha hóa của công tác tư tưởng trong điều kiện hiện nay

  (TG) - Trong lịch sử phát triển của nhân loại, bất cứ đảng chính trị nào muốn tồn tại, phát triển và được đông đảo quần chúng ủng hộ thì phải có một hệ tư tưởng làm kim chỉ nam để xây dựng cương lĩnh, đường lối của mình. Hệ tư tưởng mà đảng xây dựng hoặc lựa chọn không chỉ giải quyết lợi ích của đảng mà còn phải thỏa mãn được nhu cầu, lợi ích căn bản của đông đảo quần chúng nhân dân.

 • UNCLOS - Cơ sở pháp lý quốc tế thiết lập trật tự pháp lý trên biển

  UNCLOS - Cơ sở pháp lý quốc tế thiết lập trật tự pháp lý trên biển

  Năm 2019 đánh dấu 25 năm ngày Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) chính thức có hiệu lực và 25 năm Việt Nam phê chuẩn UNCLOS.

 • Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng: Phải bắt đầu từ công tác cán bộ

  Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng: Phải bắt đầu từ công tác cán bộ

  (TG) - Những hạn chế, bất cập như: chưa khắc phục được bệnh hình thức, chạy theo “thành tích”; vẫn còn tình trạng “ưu tiên” khen thưởng dành cho lãnh đạo, chưa quan tâm khen thưởng, động viên người lao động sản xuất trực tiếp... có một phần nguyên nhân xuất phát từ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng.

 • Hệ tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo cán bộ tuyên giáo ở Việt Nam hiện nay

  Hệ tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo cán bộ tuyên giáo ở Việt Nam hiện nay

  (TG)-Việc xây dựng hệ tiêu chí để đánh giá chất lượng đào tạo cán bộ tuyên giáo trong quá trình đào tạo ở nước ta hiện nay vừa có tính lý luận, vừa là đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn  đang đặt ra.

 • Một vài suy nghĩ về công tác tư tưởng trong giai đoạn hiện nay

  Một vài suy nghĩ về công tác tư tưởng trong giai đoạn hiện nay

  (TG)-Với kinh nghiệm hơn nửa thế kỷ làm công tác tư tưởng của Đảng, đồng chí Đào Duy Quát, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương), nguyên Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, nguyên Tổng biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương đã chia sẻ những suy nghĩ của mình về công tác tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay.

 • Hoàn thiện thể chế văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

  Hoàn thiện thể chế văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

  Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, một trong những yêu cầu bức thiết được đặt ra đối với văn hóa Việt Nam là cần hoàn thiện thể chế văn hóa cho phù hợp với những điều kiện mới, để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

 • Từ “lon” trong tiếng Việt

  Từ “lon” trong tiếng Việt

  (TG) - Từ "lon" không hề xa lạ trong giao tiếp tiếng Việt. "Lon" có lịch sử hình thành và phát triển nghĩa riêng. Âu cũng là một phần biểu hiện của cuộc sống ngôn từ.

 • Thưa… mọi người!

  Thưa… mọi người!

  (TG) - Chỉ khi người ta “xưng” và “hô” đúng vai trong quan hệ hiện tại thì mới có thể thiết lập một cuộc đối thoại thoả đáng. Với đa số các dân tộc, nhất là đối với các nước phương Đông, trong đó có Việt Nam, theo nguyên tắc lịch sự, xưng phải khiêm (nhún mình, hạ thấp mình), hô phải tôn (đề cao, kính trọng người khác) mới phù hợp.

 • Xây dựng chủ nghĩa xã hội phát triển ở Việt Nam

  Xây dựng chủ nghĩa xã hội phát triển ở Việt Nam

  (TG) - Giải phóng dân tộc khỏi sự áp bức, bất công của thực dân, phong kiến và xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH), tức độc lập dân tộc phải gắn liền với CNXH là hoài bão lớn nhất của Hồ Chí Minh. Tư tưởng của Người về xây dựng CNXH phát triển(1) để phát triển xã hội và từng bước thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện ở Việt Nam có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc.

 • Ý nghĩa và những bài học lịch sử

  Ý nghĩa và những bài học lịch sử

  (TG)-Cách đây đúng 65 năm, vào ngày 21-7-1954, Hội nghị Giơ-ne-vơ về Ðông Dương kết thúc, Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự tại Việt Nam được ký kết, ghi mốc son quan trọng trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc ta trong thế kỷ XX, đánh dấu thành quả của "trận đánh" lớn đầu tiên trên vũ đài quốc tế của nền ngoại giao Cách mạng Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.

 • Ý nghĩa và những bài học lịch sử

  Ý nghĩa và những bài học lịch sử

  (TG)-Cách đây đúng 65 năm, vào ngày 21-7-1954, Hội nghị Giơ-ne-vơ về Ðông Dương kết thúc, Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự tại Việt Nam được ký kết, ghi mốc son quan trọng trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc ta trong thế kỷ XX, đánh dấu thành quả của "trận đánh" lớn đầu tiên trên vũ đài quốc tế của nền ngoại giao Cách mạng Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.

 • Mấy vấn đề về chế độ sở hữu cổ phần tư bản chủ nghĩa

  Mấy vấn đề về chế độ sở hữu cổ phần tư bản chủ nghĩa

  (TG) - Có một thời kỳ khá dài do những nguyên nhân khách quan và cả chủ quan, ở các nước xã hội chủ nghĩa tồn tại một quan niệm rất sai lầm là ở các nước tư bản chủ nghĩa vẫn duy trì quan hệ sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất (tư hữu) không có gì khác với giai đoạn đầu của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Còn “công hữu” dưới hai hình thức “quốc doanh và tập thể” là đặc trưng riêng có của chủ nghĩa xã hội. 

 • Hồ Chí Minh với báo chí cách mạng Việt Nam

  Hồ Chí Minh với báo chí cách mạng Việt Nam

  (TG)- Không chỉ là người khai sinh nền báo chí cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh còn là một nhà báo tài năng, tâm huyết.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất