Thứ Tư, 12/6/2024
Văn kiện Đảng
Thứ Tư, 18/3/2009 11:15'(GMT+7)

Chỉ thị của Ban Bí thư về Đại hội các Hội Văn học, nghệ thuật Trung ương và Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam

Trong hai năm 2009 - 2010, các Hội Văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam sẽ tiến hành đại hội nhiệm kỳ. Đại hội lần này được tiến hành trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển và đến năm 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại với nhiều thuận lợi và những thách thức, khó khăn to lớn. Bối cảnh đó tạo ra những điều kiện và yêu cầu mới cho sự phát triển văn học, nghệ thuật.

Mười năm qua, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khoá VIII) cùng với các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách của Nhà nước về văn hoá, văn nghệ đã bước đầu đi vào cuộc sống. Văn học, nghệ thuật nước ta tiếp tục phát triển, tiếp nối được dòng mạch chính là chủ nghĩa yêu nước và nhân văn, gắn bó với dân tộc; nỗ lực phản ánh chân thật cuộc sống đấu tranh cách mạng và lao động, sáng tạo của nhân dân; góp phần xây dựng nền tảng tinh thần xã hội, bồi dưỡng, giáo dục con người, thúc đẩỳphát triển kinh tế - xã hội. Các hội văn học, nghệ thuật với chức năng và nhiệm vụ là một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã thực hiện tốt nhiệm vụ tập hợp, hướng dẫn và động viên đội ngũ văn nghệ sĩ đi vào thực tiễn công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước trong giai đoạn mới; tạo điều kiện cho đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tác, quảng bá, biểu diễn tác phẩm; đẩy mạnh công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ, tích cực góp phần thúc đẩy sự phát triển của văn học, nghệ thuật. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, ở hầu hết các loại hình văn học, nghệ thuật vẫn thiếu những tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, có ý nghĩa lâu bền, chưa phản ánh sâu sắc hiện thực cuộc sống của nhân dân, đất nước trong những giai đoạn lịch sử hào hùng, nhất là thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Đại hội các Hội Văn học, nghệ thuật và Đại hội Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam lần này cần phấn đấu đạt được những mục đích, yêu cầu sau:

1- Đại hội phải thực sự là đợt sinh hoạt chính trị và nghề nghiệp quan trọng của đội ngũ văn nghệ sĩ nhằm đánh giá đúng tình hình văn học, nghệ thuật và hoạt động của các cấp hội. Đại hội cần phân tích sâu sắc, đánh giá đúng tình hình sáng tác, lý luận, phê bình, quảng bá tác phẩm, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ văn nghệ sĩ trong các hội văn học; nghệ thuật hiện nay; khẳng định những khuynh hướng sáng tác lành mạnh, chủ đạo, khuyến khích tim tòi sáng tạo trong văn học, nghệ thuật hướng tới giá trị chân - thiện - mỹ; phê phán những biểu hiện, những khuynh hướng sáng tác và hoạt động không lành mạnh; đánh giá ưu, khuyết điểm trong hoạt động của Hội; tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội của Hội trong nhiệm kỳ qua.

Trên cơ sở đánh giá hoạt động nhiệm kỳ qua, quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới", cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", các hội xây dựng phương hướng hoạt động nhiệm kỳ tới với nhiệm vụ trung tâm là tiếp tục phấn đấu tạo ra nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, thấm nhuần tinh thần nhân văn, dân chủ, tiếp thu truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hoá nhân loại, đóng góp tích cực vào xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người Việt Nam mới và thực hiện tốt phương châm lấy tác phẩm tốt, hoạt động văn hoá, văn nghệ lành mạnh, đẩy lùi những hoạt động văn hoá, văn nghệ tiêu cực, đồi truỵ, phi nhân tính, phi dân tộc.

Các đại hội cần phát huy trí tuệ tập thể hội viên, xác định đúng phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp để đẩy mạnh các hoạt động sáng tác, biểu diễn, nghiên cứu lý luận, phê bình, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật tới công chúng, đưa sự nghiệp văn học, nghệ thuật phát triển mạnh mẽ.

2- Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, xây dựng và sáng tạo, Đại hội các Hội Văn học, nghệ thuật cần xây dựng được ban chấp hành mới đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, có khả năng đoàn kết, tập hợp văn nghệ sĩ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của Hội trong nhiệm kỳ mới. Ban Chấp hành các Hội Văn học, nghệ thuật nhiệm kỳ mới cần đảm bảo chất lượng chính trị, chuyên môn, có uy tín trong hội viên; có số lượng thích hợp, đáp ứng với nhiệm vụ của Hội trong những năm tới.

Để Đại hội các Hội Văn học, nghệ thuật đạt được mục đích, yêu cầu trên, ban chấp hành các hội cần chuẩn bị tốt báo cáo của ban chấp hành, báo cáo sửa đổi Điều lệ, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành; làm tốt công tác nhân sự ban chấp hành mới theo hướng lấy tiêu chuẩn làm chính, kết hợp với có cơ cấu phù hợp, thực hiện tốt việc chuyển giao thế hệ lãnh đạo ở các hội.

Đại hội các Hội Văn học, nghệ thuật nhiệm kỳ này là một sự kiện chính trị quan trọng. Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội Trung ương để trực tiếp chỉ đạo Đại hội. Ban Chỉ đạo Đại hội Trung ương chỉ đạo Đảng đoàn Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam, ban chấp hành các hội làm tốt các công tác chuẩn bị Đại hội, quyết định cụ thể về số lượng đại biểu dự Đại hội phù hợp với tình hình thực tế, chỉ đạo chặt chẽ việc bầu chọn, chỉ định đại biểu dự Đại hội, xứng đáng là những người tiêu biểu cho các thế hệ, các giới, các vùng, miền, các dân tộc, lứa tuổi; chuẩn bị phương án nhân sự Chủ tịch Hội và những nội dung quan trọng, trình Ban Bí thư xem xét.

Căn cứ kế hoạch tổ chức Đại hội, các hội lập dự toán tài chính trình Chính phủ phê duyệt.

Các tỉnh uỷ, thành uỷ, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương có liên quan căn cử tinh thần Chỉ thị này chỉ đạo các hội văn học, nghệ thuật địa phương, các chi hội chuyên ngành trung ương tại địa phương bầu đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc và tạo điều kiện thuận lợi để các đại biểu tham dự Đại hội.

*

Ban Bí thư giao Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương căn cứ nội dung Chỉ thị này ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị thực hiện.

T/M BAN BÍ THƯ

(Đã ký)

TRƯƠNG TẤN SANG

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất