Chủ Nhật, 14/7/2024
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Thứ Tư, 19/4/2023 16:15'(GMT+7)

Công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở Hậu Giang

Đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

1. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt (...). Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam.”, “...Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”. Từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã không ngừng vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, nhờ đó đã vượt qua biết bao thử thách, đưa cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được thông qua tại Đại hội VII của Đảng (năm 1991) đã xác định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động”. Đây là bước phát triển lớn trong tư duy, nhận thức và hoạt động thực tiễn của Đảng về việc vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện thực tiễn của Việt Nam, đồng thời thể hiện rõ quan điểm nhất quán: chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là bộ phận cơ bản cấu thành hệ tư tưởng, thế giới quan, phương pháp luận của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kế thừa tinh thần đó, trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Đảng ta tiếp tục khẳng định lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Điều này tiếp tục được nhấn mạnh hơn ở Đại hội XII (năm 2016): “Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta”.

Với những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử của 35 đổi mới đất nước, Đại hội XIII của Đảng (năm 2021) tiếp tục nêu rõ: “Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là phải kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”. Đây được coi là một trong những vấn đề mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn đối với chế độ, là nền tảng vững chắc của Đảng. Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII tiếp tục nhấn mạnh việc kiên định, phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Thực tiễn ở Việt Nam từ khi Đảng ta ra đời đến nay cho thấy, từ những cương lĩnh, chiến lược, định hướng, chủ trương đến chính sách, pháp luật… đều được xây dựng dựa trên hệ thống lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những thành tựu mà chúng ta đã đạt được đều có cơ sở từ sự vận dụng sáng tạo hệ thống lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Bởi thế, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mà còn là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

2. Cùng với xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tổ chức, đạo đức và cán bộ thì xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng là công việc quan trọng có mối quan hệ mật thiết với các nội dung còn lại, tạo thành nền tảng vững chắc góp phần làm cho Đảng ta ngày thêm trong sạch, vững mạnh. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: “Trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”.

Từ khi thành lập đến nay, cùng với xây dựng và tổ chức thực hiện đường lối chính trị, Đảng ta luôn coi trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Suy cho cùng, công tác tư tưởng chính là hoạt động lãnh, chỉ đạo, điều hành của Đảng bởi không thể có quyết định lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đúng nếu không cơ sở lý luận đúng, tư tưởng không thông.

Nhìn lại những năm vừa qua, nhất là năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, có thể thấy rõ, tình hình thế giới vẫn đang có những diễn biến phức tạp, khó đoán định; cạnh tranh nước lớn tiếp tục diễn ra gay gắt; chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chủ nghĩa dân túy đang nổi lên; các thách thức an ninh phi truyền thống tiếp tục gia tăng… Đặc biệt, các thế lực thù địch, tổ chức phản động không ngừng đẩy mạnh các hoạt động chống phá chúng ta với tần suất ngày càng cao, thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn. Chúng triệt để lợi dụng thành quả của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ, đặc biệt trên nền tảng internet, mạng xã hội để xuyên tạc, phê phán, bác bỏ và chống phá quyết liệt nền tảng tư tưởng của Đảng ta, phủ định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; đặt điều, vu khống, bóp méo, xuyên tạc tình hình nội bộ của Đảng. Dưới các chiêu bài, vỏ bọc khác nhau, chúng tăng cường móc nối, mua chuộc, lôi kéo, kích động các phần tử cơ hội, bất mãn nhằm gây mất trật tự an ninh, an toàn xã hội; chúng bôi đen, đánh tráo khái niệm về công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Đảng ta tiến hành; cùng với chiêu trò xét lại lịch sử, chúng không ngừng đẩy mạnh tuyên truyền về lối sống hưởng thụ, thực dụng, bàng quan... nhằm từng bước làm chuyển hóa suy nghĩ, tư duy, quan điểm và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Trước tình hình đó, việc tăng cường công tác bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là yêu cầu cấp bách, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.

3. Thời gian qua, cùng với cả nước, tỉnh Hậu Giang đã triển khai nhiều hoạt động tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới và đạt được những kết quả nổi bật trên nhiều mặt.

Lực lượng 35 các cấp trên địa bàn tỉnh liên tục đẩy mạnh, triển khai các biện pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các thông tin sai sự thật trên internet, mạng xã hội, qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Các cấp, các ngành trong tỉnh đã tích cực, chủ động, đổi mới, sáng tạo trong hoạt động, tham mưu chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ được giao, giúp cấp ủy, chính quyền kịp thời có những định hướng đúng đắn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Một số cuộc hội thảo, tọa đàm, tập huấn đã được tổ chức nhằm trang bị lý luận, phương pháp, thống nhất trong nhận thức, từ đó đề ra những giải pháp một cách hiệu quả, phù hợp với thực tiễn của địa phương, đảm bảo đúng mục tiêu, quan điểm chỉ đạo của Đảng. Trong đó, năm 2022, Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh đã tổ chức Hội thảo khoa học “Hậu Giang tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” với sự tham dự của 130 đại biểu là các nhà khoa học, chuyên gia, lãnh đạo Trung ương, địa phương, đơn vị trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và tỉnh Hậu Giang. Hơn 40 tham luận và nhiều ý kiến phát biểu tại Hội thảo đã xác định nhiều vấn đề trọng tâm, qua đó khẳng định sự thống nhất, nhận thức sâu sắc hơn về 2 nhiệm vụ “bảo vệ” và “đấu tranh” mà Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị đặt ra (Nghị quyết 35); đề ra những giải pháp hiệu quả, phù hợp với thực tiễn của địa phương trong thực hiện Nghị quyết 35 thời gian tới.

Tỉnh cũng đã mời các chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trao đổi kinh nghiệm - tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng tham mưu giúp việc Ban Chỉ đạo 35 các cấp; tổ chức tuyên truyền thông tin tích cực, thống nhất, đồng loạt trên các trang, cổng thông tin điện tử và trang, nhóm, mạng xã hội trên địa bàn tỉnh, đã thu hút hàng triệu lượt quan tâm, theo dõi.

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động của lực lượng 35 các cấp trên địa bàn tỉnh thời gian qua cũng còn một số hạn chế nhất định, nhất là công tác viết tin, bài đấu tranh phản bác còn thiếu về số lượng, hạn chế về chất lượng; một vài địa phương, đơn vị chưa khai thác được thế mạnh của internet, mạng xã hội để phục vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…

4. Để công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới đạt hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, tỉnh Hậu Giang xác định tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là. tiếp tục tham mưu cấp ủy giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và Kế hoạch 139-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị. Trong đó, nhiệm vụ hàng đầu là phải làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về sự cần thiết phải bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xem đây là nhiệm vụ sống còn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không phải là khẩu hiệu suông mà phải bằng những hành động thiết thực, cụ thể.

Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục, củng cố niềm tin khoa học, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ngày càng nâng cao nhận thức về giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội; vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam trong thời đại ngày nay gắn với “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu lên.

Tăng cường tuyên truyền bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng. Thông qua những chủ trương, đường lối, việc làm, hành động cụ thể để tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động... 

Hai là. tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo, học tập lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, giáo viên, học sinh trên địa bàn tỉnh. Qua đó củng cố bản lĩnh, ý chí kiên định, niềm tin vào con đường, mục tiêu phát triển đất nước; không dao động trước những khó khăn, cám dỗ vật chất, đi ngược lại lợi ích chung của đất nước; luôn nâng cao ý thức cảnh giác, “miễn dịch” trước những luận điệu xuyên tạc, thâm hiểm của các thế lực phản động, thù địch...

Ba là, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Trong đó tập trung cho sơ kết 5 năm triển khai Nghị quyết 35 theo hướng dẫn của Trung ương; tổ chức kiểm tra, giám sát, khảo sát đối với một số địa phương, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 35; tổ chức thành công Cuộc thi chính luận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Nhất; đổi mới nội dung, phương thức tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng 35 các cấp theo hướng thiết thực, hiệu quả, vừa đảm bảo trang bị thêm kiến thức lý luận mới về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, vừa bám sát tình hình thực tiễn của tỉnh…

Bốn là. tập trung nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; tình hình cán bộ, đảng viên; tình hình chống phá của các thế lực thù địch, phản động, các phần tử bất mãn, cơ hội chính trị để kịp thời tham mưu cấp ủy Đảng.

Tăng cường theo dõi, nắm chắc diễn biến trên không gian mạng, tổ chức triển khai thực hiện công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ các thông tin xấu độc, sai sự thật. Thường xuyên rà soát, tổng hợp các website, blog, fanpage, tài khoản mạng xã hội của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh chia sẻ, đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng, để phối hợp với cơ quan chức năng có biện pháp xử lý. Ngăn chặn, không để xảy ra “hiệu ứng vết dầu loang” của các biểu hiện, hành vi lợi dụng những hạn chế, sai sót trong việc ban hành chính sách, những sai phạm ở một số ngành, lĩnh vực để công kích, nói xấu, bôi nhọ Đảng, Nhà nước, kích động biểu tình, gây rối trật tự công cộng, chia rẻ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ban chỉ đạo 35 tỉnh phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ nhất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Ban chỉ đạo 35 tỉnh phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ nhất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Năm là, chủ động, thường xuyên cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, truyền thông để kịp thời chuyển tải những thông tin tích cực, thời sự; thông tin về thành tựu của đất nước, của tỉnh, các chủ trương, đường lối, chính sách mới; về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; về cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; về những vấn đề bức xúc mà dư luận quan tâm… Qua đó góp phần định hướng tư tưởng, thông tin, tuyên truyền và dư luận xã hội. Không để cán bộ, đảng viên và người dân thiếu thông tin phải tìm kiếm, khai thác thông tin không chính thống trên mạng xã hội, dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng khoảng trống thông tin để xuyên tạc, chống phá, xúi giục, lôi kéo vào những hoạt động vi phạm pháp luật.

Sáu là, duy trì hiệu quả các chuyên trang, chuyên mục “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” trên Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các trang/cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng mạng lưới trang mạng xã hội của lực lượng 35 đến tận chi, đảng bộ cơ sở để thống nhất chia sẻ, lan tỏa các thông tin tích cực, tin bài đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch; chuyển tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, thông tin hiệu quả về những vấn đề lớn của tỉnh đến các tầng lớp nhân dân. Qua đó nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong Đảng và trong xã hội, góp phần xây dựng Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội...

Bảy là, tăng cường đấu tranh, phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái thù địch, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, là việc làm tự giác, thường xuyên của từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, là nhiệm vụ chung của các tầng lớp nhân dân nhằm góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Động viên, khích lệ đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo đài, lực lượng 35 các cấp chủ động viết tin, bài về 2 nhiệm vụ “bảo vệ” và “đấu tranh”. Có cơ chế hỗ trợ, đầu tư cho một số cá nhân, lực lượng có những bài viết, phóng sự sắc sảo, có chất lượng phục vụ cho hoạt động tuyên truyền chung của tỉnh và công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại địa phương.

Tám là, kiểm duyệt chặt chẽ thông tin trước khi đăng tải lên các trang, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội do các tổ chức Đảng, chính quyền, địa phương, đơn vị, ngành… thiết lập, quản lý, không để xảy ra tình trạng sai sót; tuyệt đối không chia sẻ, lan tỏa thông tin không rõ nguồn gốc, chưa được kiểm chứng.

Chín là, tiếp tục quan tâm đầu tư, tăng cường cơ sở vật chất, kinh phí để nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 ở địa phương, đơn vị./.

LÊ CÔNG LÝ
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang

 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất