Thứ Ba, 21/5/2024
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Thứ Năm, 9/3/2023 21:42'(GMT+7)

Công tác quy hoạch cấp ủy được triển khai thực hiện bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương dự và chủ trì Hội nghị.

Các đồng chí: Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối; Nguyễn Khắc Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Đảng ủy Khối đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; đại diện Thường trực và Trưởng Ban Tổ chức hoặc phụ trách công tác tổ chưc xây dựng Đảng các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đại biểu dự Hội nghị nghiên cứu sâu sắc Báo cáo tổng kết công tác chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025 trong Đảng bộ Khối và Báo cáo đánh giá về tình hình thực hiện công tác quy hoạch cấp ủy của các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối và cho ý kiến thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc; đề xuất, kiến nghị các giải pháp hợp lý cần điều chỉnh để thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng.Báo cáo tổng kết công tác chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025 trong Đảng bộ Khối nêu rõ, các đảng ủy trực thuộc đã nghiêm túc phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ yêu cầu, nội dung Kế hoạch số 65-KH/ĐUK  và các hướng dẫn của Đảng ủy Khối về đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025 đến các cấp ủy trực thuộc, chi bộ và đảng; căn cứ đặc điểm, tình hình của đảng bộ, kịp thời xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, phân công cấp ủy viên phụ trách, theo dõi, chỉ đạo đại hội của từng chi bộ trực thuộc; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt đại hội điểm ở một số chi bộ để rút kinh nghiệm chung. Các chi bộ trực thuộc đã chủ động, phát huy dân chủ và nêu cao tinh thần trách nhiệm của bí thư chi bộ, tập trung nghiên cứu kỹ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025 để triển khai thực hiện. Công tác chuẩn bị các nội dung đại hội chi bộ kỹ lưỡng, chặt chẽ, đầy đủ, đảm bảo đúng quy trình, quy định của Điều lệ Đảng, hướng dẫn của Trung ương và của Đảng ủy Khối.

Tuy nhiên, tiến độ đại hội chi bộ trực thuộc ở một số đảng bộ chậm so với thời gian quy định. Một số chi ủy, chi bộ trực thuộc công tác chuẩn bị, tổ chức và điều hành đại hội còn bị động, lúng túng; dự thảo báo cáo tổng kết trình tại đại hội chất lượng chưa cao, chưa có số liệu minh họa, chưa đánh giá đầy đủ và chưa sát với tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết của chi bộ, đặc biệt là chưa chỉ rõ những tồn tại, khuyết điểm trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, chưa đề ra giải pháp cụ thể khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; công tác chuẩn bị nhân sự chưa tốt, việc lựa chọn, đánh giá, nhận xét và giới thiệu nhân sự chưa hợp lý, chưa đảm bảo khách quan…

Theo Báo cáo đánh giá về tình hình thực hiện công tác quy hoạch cấp ủy của các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đã quán triệt, triển khai, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quy định số 50-QĐ/TW của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ, Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 02-HD/ĐUK, Kế hoạch 71-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và đôn đốc công tác quy hoạch cán bộ đã được cụ thể hóa phù hợp với đặc điểm, tình hình của Đảng ủy Khối và của các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối.

Công tác quy hoạch cấp ủy được triển khai thực hiện bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch qua đó đã xây dựng được nguồn cán bộ kế cận có phẩm chất chính trị, đạo đức và trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm sự lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của hệ thống chính trị. Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020 – 2025 và 2025 – 2030 bảo đảm và phù hợp với đặc thù của đảng bộ. Việc xác định tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, chức danh quy hoạch, dự báo nhu cầu sử dụng cán bộ xuất phát từ thực tiễn tình hình đội ngũ cán bộ, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 và 2025 – 2030. Thực hiện rà soát, đánh giá toàn diện nguồn cán bộ đã được quy hoạch và cán bộ nguồn đưa vào danh sách giới thiệu nguồn nhân sự cán bộ quy hoạch bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công bằng, công tâm, công khai, minh bạch, đúng quy trình, thẩm quyền. Kiên quyết không xem xét, phê duyệt quy hoạch những nhân sự không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện.

Tuy nhiên, còn một số đảng bộ chưa thực hiện quy hoạch cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Đảng ủy Khối. Tỷ lệ cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) quy hoạch cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy chưa đạt 15% theo tinh thần chỉ đạo của Quy định số 50-QĐ/TW và Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW. Một số cấp ủy còn lúng túng trong quá trình chuẩn bị và giới thiệu nguồn nhân sự quy hoạch, trong việc xác định đối tượng quy hoạch…

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện và hướng dẫn việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo trong Đảng bộ Khối; Hướng dẫn thực hiện Quy chế 956-QC/ĐUK về công tác đối với cán bộ của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương được phân công theo dõi các đảng bộ trực thuộc; Hướng dẫn 03-HD/TW ngày 27/12/2022 của Ban Bí thư thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông đảng viên và Quy định 97-QĐ/TW ngày 7/2-/023 của Bộ Chính trị quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng ở Trung ương.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, đánh giá kết quả đạt được; đồng thời nêu rõ những khó khăn, vướng mắc của các đảng bộ, chi bộ đặc thù và đề xuất, kiến nghị các giải pháp tháo gỡ trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, như: sinh hoạt trực tuyến; quy hoạch cấp ủy và lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo trong Đảng bộ Khối…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối tiếp thu các ý kiến của các đại biểu dự Hội nghị và giao Ban Tổ chức Hội nghị tổng hợp, tham mưu đề xuất với Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Ban Tổ chức Trung ương các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các đảng ủy.

PV

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất