• Quan điểm, định hướng của Đảng về bảo vệ môi trường

  Quan điểm, định hướng của Đảng về bảo vệ môi trường

  (TG)- Nghị quyết Đại hội XIII xác định quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên; bảo vệ, cải thiện môi trường; chủ động, tích cực triển khai các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, thiên tai khắc nghiệt là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ nhằm phát triển đất nước nhanh và bền vững.

 • Phát triển vì con người, hướng tới các giá trị tiến bộ và nhân văn

  Phát triển vì con người, hướng tới các giá trị tiến bộ và nhân văn

  Những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử trong hơn 35 năm đổi mới vừa qua là minh chứng cho giá trị hiện thực đạt được của chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đó là sự phát triển vì con người, phát triển để nâng tầm lương tri, phẩm giá con người Việt Nam. Chỉ trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mới có thể đem lại cho chúng ta những thành tựu to lớn như vậy. Và chính những thành tựu này đang là tiền đề, tạo nên sức mạnh tiến tới tương lai tươi sáng của đất nước ta.

 • Những bài học quý sau gần mười năm triển khai Nghị quyết số 21 ở Yên Bái

  Những bài học quý sau gần mười năm triển khai Nghị quyết số 21 ở Yên Bái

  (TG) - Sau gần mười năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 21 – NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020” (Nghị quyết số 21), cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp tỉnh Yên Bái đã tích cực, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng. 

 • Thành phố Hà Nội kiên trì, quyết liệt và nhất quán thực hiện “mục tiêu kép”

  Thành phố Hà Nội kiên trì, quyết liệt và nhất quán thực hiện “mục tiêu kép”

  Nhận thức sâu sắc vị thế là Thủ đô, trái tim của cả nước, trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hà Nội đã và đang kiên trì, quyết liệt và nhất quán thực hiện “mục tiêu kép”.

 • Thái Nguyên: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm

  Thái Nguyên: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm

  (TG) - Xác định công tác an toàn thực phẩm (ATTP) là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người dân, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền của tỉnh Thái Nguyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được kết quả nhất định: nhận thức của cơ quan, đơn vị, người sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng có những chuyển biến tích cực; công tác tuyên truyền giáo dục có nhiều đổi mới; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác ATTP đã được xây dựng và từng bước được hoàn thiện.   

 • Đổi mới công tác thông tin đối ngoại nhằm tích cực góp phần khơi dậy và bồi đắp khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

  Đổi mới công tác thông tin đối ngoại nhằm tích cực góp phần khơi dậy và bồi đắp khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

  (TG) - Ngày 02/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tuyên bố với toàn thể quốc dân đồng bào và thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

 • Phát huy sức mạnh đại đoàn kết: Cội nguồn thắng lợi vĩ đại

  Phát huy sức mạnh đại đoàn kết: Cội nguồn thắng lợi vĩ đại

  Trên chặng đường gian khó mà hào hùng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định: Đoàn kết là một chính sách dân tộc, là phương pháp cách mạng, là nguyên nhân thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

 • Nhận thức và giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị

  Nhận thức và giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị

  (TG) - Đổi mới kinh tế kết hợp với đổi mới chính trị là vấn đề cốt lõi trong đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong đó lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm, đồng thời từng bước đổi mới chính trị trên cơ sở nghiên cứu và chuẩn bị nghiêm túc, không cho phép gây mất ổn định chính trị.

 • Dự kiến 1.000 đại biểu chính thức tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

  Dự kiến 1.000 đại biểu chính thức tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

  Ngay sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 08-CT/TW về lãnh đạo Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII và Đề án Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

 • Gia đình là hạt nhân để thực hiện khát vọng phát triển đất nước

  Gia đình là hạt nhân để thực hiện khát vọng phát triển đất nước

  (TG) - Xây dựng và phát triển gia đình Việt Nam trong bối cảnh đất nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng là một nhiệm vụ chiến lược quan trọng, hiện thực hoá tầm nhìn, chủ trương, khát vọng về xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội hạnh phúc như Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII và Chỉ thị 06 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới” đã xác định.    

 • Cổ vũ, khơi dậy khát vọng cống hiến dựng xây xã hội chủ nghĩa và đất nước hùng cường trong thanh niên

  Cổ vũ, khơi dậy khát vọng cống hiến dựng xây xã hội chủ nghĩa và đất nước hùng cường trong thanh niên

  (TG) - Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" đã khẳng định những giá trị chân lý không thay đổi của chủ nghĩa xã hội, cung cấp thế giới quan đúng đắn, truyền lửa, hiệu triệu và cổ vũ hàng triệu thanh niên Việt Nam giữ vững niềm tin, cống hiến dựng xây đất nước giàu mạnh hùng cường như tâm niệm, trông đợi của biết bao thế hệ cha anh đi trước.  

 • Sáu nhóm nhiệm vụ, giải pháp về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

  Sáu nhóm nhiệm vụ, giải pháp về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

  (TG)- Ngày 12/8, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 12-KL/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Nhân dịp này, ngày 19/8, đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí.

 • Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

  Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

  (TG)- Để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục thực hiện tốt, hiệu quả hơn Nghị quyết 36, Chỉ thị 45 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, ngày 12/8, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 12-KL/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. TCTG trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết. 

 • Huy động sức mạnh toàn dân tộc, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII

  Huy động sức mạnh toàn dân tộc, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII

  (TG) - Tại Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tổ chức ngày 16/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng với nhan đề: "Phát huy truyền thống đại đoàn kết, huy động sức mạnh của toàn dân tộc, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng". Tạp chí trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

 • Mối quan hệ giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân trong nền ngoại giao toàn diện Việt Nam

  Mối quan hệ giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân trong nền ngoại giao toàn diện Việt Nam

  Một trong những nội dung quan trọng nhằm triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả hoạt động đối ngoại được Đại hội XIII của Đảng xác định là “Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân”. Đây vừa là một nội dung mang tính kế thừa tinh thần của các kỳ Đại hội trước, vừa là một bước phát triển mới về nhận thức đối với nội hàm, vai trò, cách thức phối hợp, triển khai các hoạt động đối ngoại(1). Để triển khai hiệu quả nội dung này trong thực tế, cần làm rõ nhận thức về đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, cũng như về mối quan hệ giữa ba trụ cột này trong tình hình mới.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất