• Vĩnh Phúc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn

  Vĩnh Phúc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn

  (TG) - Xác định rõ vị trí, vai trò quan trọng của công tác đào tạo nghề, dạy nghề cho lao động nói chung và lao động nông thôn nói riêng có vai trò quan trọng việc phát huy nguồn lực phục vụ sự nghiệp dạy nghề cho lao động nông thôn, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững và xây dựng nông thôn mới; trong thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW và các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn.

 • Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong tình hình mới

  Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong tình hình mới

  (TG) - Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo hệ thống chính trị mà chủ yếu và trực tiếp là Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một đòi hỏi khách quan của cách mạng Việt Nam.

 • Sức lan tỏa từ Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng”

  Sức lan tỏa từ Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng”

  (TG) - Ban Tổ chức cuộc thi đã xét, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn và thống nhất trao 55 giải thưởng, gồm 5 giải nhất, 10 giải nhì, 15 giải ba, 25 giải khuyến khích trong 05 tuần thi và quyết định khen thưởng 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong phát động hưởng ứng, triển khai cuộc thi tại cơ sở theo quy định tại thể lệ cuộc thi.

 • Lào Cai - Hải Phòng: “Xây dựng vùng kinh tế mới” từ chủ trương đến thực hiện

  Lào Cai - Hải Phòng: “Xây dựng vùng kinh tế mới” từ chủ trương đến thực hiện

  (TG) - Phải phân bố hợp lý sức sản xuất ở đồng bằng, trung du và miền núi, điều chỉnh sức người giữa các vùng, quy hoạch từng bước các vùng kinh tế, thực hiện sự phân công phối hợp giữa các vùng kinh tế với nhau. Đó là chủ trương của Đảng tại Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III (9/1960).

 • Vai trò và các yếu tố ảnh hưởng tới việc phát huy vai trò đội ngũ trí thức hiện nay

  Vai trò và các yếu tố ảnh hưởng tới việc phát huy vai trò đội ngũ trí thức hiện nay

  (TG) - Trong suốt tiến trình cách mạng, Đảng ta luôn nhất quán chủ trương tôn trọng, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức. Việc phát huy vai trò đội ngũ trí thức chính là lan toả những điểm tốt, nhân lên hiệu quả hoạt động của đội ngũ trí thức, qua đó đóng góp ngày càng nhiều, tích cực và chủ động vào tiến trình xây dựng và phát triển đất nước. 

 • Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai

  Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai

  (TG) - Sau khi đánh giá gần 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, Nghị quyết số 18-NQ/TW do Hội nghị Trung ương lần thứ năm khóa XIII ban hành về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao (Nghị quyết 18), đã nêu 5 quan điểm, mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 6 vấn đề về tổ chức thực hiện, với những nội dung cốt lõi và nhiều điểm mới.

 • Tây Ninh tăng cường quan hệ hợp tác với các địa phương Campuchia

  Tây Ninh tăng cường quan hệ hợp tác với các địa phương Campuchia

  (TG) - Tây Ninh có đường biên giới dài 239,889 km, giáp với các tỉnh Svay Riêng, Prey Veng và Tboung Khmum thuộc Vương quốc Campuchia. Trong giai đoạn 2017 - 2022, trên tinh thần chủ động và tích cực hội nhập, hoạt động đối ngoại của tỉnh với các tỉnh giáp biên đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả, có nhiều khởi sắc, phát triển toàn diện cả về bề rộng và chiều sâu, đều khắp trên cả 3 trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân, qua đó, giúp duy trì tốt mối quan hệ truyền thống với các địa phương thuộc Vương quốc Campuchia, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh của tỉnh.

 • Vĩnh Phúc: Tích cực nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

  Vĩnh Phúc: Tích cực nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

  (TG) - Bám sát 12 định hướng phát triển, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá chiến lược được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Chương trình hành động số 10-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với 6 nhóm nhiệm vụ; xây dựng Chương trình làm việc toàn khóa với 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 26 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và 3 khâu đột phá để cụ thể hóa Nghị quyết và triển khai thực hiện các mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

 • Nhận diện rõ hành vi tiêu cực để ngăn chặn từ gốc

  Nhận diện rõ hành vi tiêu cực để ngăn chặn từ gốc

  Mới đây, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) ban hành Hướng dẫn số 25-HD/BCÐTW, ngày 1/8/2022 hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực. Qua đây, các bộ, ngành, địa phương, đơn vị hiểu rõ cách thức nhận diện hành vi tiêu cực và những nhiệm vụ cụ thể, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

 • Đội ngũ trí thức góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển bền vững của Hậu Giang

  Đội ngũ trí thức góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển bền vững của Hậu Giang

  (TG0 - Qua 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” (Nghị quyết số 27-NQ/TW), nhận thức của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tỉnh Hậu Giang về vai trò, vị trí của đội ngũ trí thức được nâng lên. Các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đều xác định vai trò quan trọng của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp phát triển bền vững của địa phương, từ đó luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức của đơn vị, địa phương ngày càng vững mạnh.

 • Thực hiện chính sách đào tạo nghề cho thanh niên

  Thực hiện chính sách đào tạo nghề cho thanh niên

  (TG) - Trong những năm qua, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên ở nước ta đã đạt được những kết quả tích cực. Việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách về đào tạo nghề, giải quyết việc làm được đẩy mạnh; xây dựng và triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch đào tạo nghề, giải quyết việc làm, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đồng thời giúp thanh niên có việc làm ổn định, cải thiện đời sống, tăng thu nhập…

 • Nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

  Nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

  Nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng là khâu quan trọng, là tiền đề để nghị quyết được triển khai, trở thành hành động nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chính vì thế, đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết là việc làm có ý nghĩa quan trọng và cấp thiết, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay.    

 • Đổi mới tư duy, nội dung, phương thức trong công tác thông tin đối ngoại đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

  Đổi mới tư duy, nội dung, phương thức trong công tác thông tin đối ngoại đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

  (TG) - Với các nỗ lực đổi mới về tư duy, nội dung và phương thức theo tinh thần Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị, công tác thông tin đối ngoại đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) đang được triển khai mạnh mẽ, toàn diện. Qua đó, đóng góp vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đề ra, nhất là các mục tiêu chiến lược, tầm nhìn 2030 và 2045.

 • Bàn về văn hóa trong công tác tư tưởng

  Bàn về văn hóa trong công tác tư tưởng

  (TG) - Sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phong trào xây dựng, chấn hưng văn hóa đang được khơi dậy mạnh mẽ ở các cấp, ngành, địa phương và các lĩnh vực của đời sống xã hội. Là một bộ phận cấu thành hoạt động lãnh đạo của Đảng, công tác tư tưởng cũng phải nhận thức, hành động theo các giá trị văn hóa của nhân loại, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, đồng thời giữ gìn, bồi đắp, sáng tạo ra những giá trị văn hóa mới mang đặc trưng của lĩnh vực công tác tư tưởng và ngành Tuyên giáo.

 • Đa dạng hóa các hình thức quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng

  Đa dạng hóa các hình thức quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng

  (TG) - Công tác học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Trong thời gian qua, các cấp ủy ở Bắc Kạn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập và tuyên truyền để đạt hiệu quả cao nhất.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất