Thứ Bảy, 15/6/2024
Nghiệp vụ công tác tuyên giáo
Chủ Nhật, 19/1/2020 17:6'(GMT+7)

Công tác Tuyên giáo năm 2019: Nhanh nhạy, thuyết phục, hiệu quả

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 diễn ra tại Hà Nội ngày 23-12-2019. (Ảnh minh họa)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 diễn ra tại Hà Nội ngày 23-12-2019. (Ảnh minh họa)

THAM MƯU CÓ CHẤT LƯỢNG CAO VIỆC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, TRIỂN KHAI, SƠ KẾT, TỔNG KẾT CÁC NGHỊ QUYẾT, CHỈ THỊ CỦA ĐẢNG

Công tác tham mưu, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và các tỉnh, thành ủy được thực hiện nghiêm túc, đổi mới phương thức, đảm bảo tiến độ và chất lượng; trọng tâm là Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Kết luận số 55-KL/TW của Bộ Chính trị “Về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng”; thông báo nhanh kết quả các Hội nghị Trung ương...

Việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được lồng ghép với các nội dung trong một hội nghị, kết nối điểm cầu đến cấp cơ sở, lựa chọn báo cáo viên có nhiều kinh nghiệm, tài liệu được chuẩn bị chu đáo. Qua đó, mở rộng thành phần, đối tượng tham dự học tập, đồng thời tiết kiệm thời gian, chi phí; tạo hiệu ứng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ đó, xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy, cá nhân cán bộ, đảng viên, bám sát đặc thù của từng tổ chức đảng, từng cơ quan, đơn vị và từng vị trí công tác, góp phần đưa nghị quyết, chỉ thị của Đảng vào cuộc sống.

Việc sơ kết, tổng kết, kiểm tra, giám sát thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng được các địa phương triển khai kịp thời, đảm bảo yêu cầu đề ra. Qua đó, đã thấy rõ hơn thực trạng của việc triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị trong thực tiễn hiện nay; kịp thời biểu dương, khen thưởng và chỉ ra những mặt hạn chế, khó khăn, vướng mắc để kịp thời tham mưu cấp ủy tập trung chỉ đạo, giải quyết, góp phần đưa nghị quyết, chỉ thị của Đảng vào cuộc sống.

ĐỔI MỚI SÂU SẮC, TOÀN DIỆN, ĐỒNG BỘ CÔNG TÁC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, BẢO VỆ VỮNG CHẮC NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Công tác giáo dục lý luận chính trị tiếp tục được đổi mới, nâng cao theo hướng tăng cường trao đổi, thảo luận gắn những vấn đề thực tiễn ở địa phương, đơn vị, phát huy tính tích cực, chủ động của học viên; tạo điều kiện cho cán bộ nắm bắt tình hình cơ sở. Đội ngũ cán bộ, giảng viên hoạt động hiệu quả; tích cực bồi dưỡng nâng cao năng lực công tác, tổ chức tốt các hoạt động chuyên môn, đổi mới, áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, tăng cường tổng kết thực tiễn, cung cấp tư liệu phục vụ xây dựng văn kiện đại hội Đảng bộ địa phương nhiệm kỳ 2020 - 2025; tích cực tham mưu, tham gia công tác chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp.

Công tác giáo dục tư tưởng chính trị, giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống, lịch sử được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, góp phần khơi dậy tình cảm, ý thức trách nhiệm, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, bản lĩnh chính trị, giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ.

Công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được chủ động triển khai mạnh mẽ và quyết liệt. Sự kết nối, phối hợp hoạt động giữa các cơ quan có liên quan, giữa các lực lượng ở các địa phương đã có hiệu quả bước đầu trong việc chia sẻ thông tin tích cực, đấu tranh, gỡ bỏ, triệt phá những thông tin giả, sai sự thật trên mạng xã hội. Từ đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05 VÀ 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI NHIỀU ĐIỂM MỚI, TẠO SỰ LAN TỎA

Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo  tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào nền nếp, thực chất, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng ở các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội của địa phương.

Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy đã tham mưu cấp ủy sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 và thực hiện nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây cũng là năm, các cấp, các ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương tổ chức có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 50 năm ngày mất của Người (2-9-1969 - 2-9-2019) với nhiều nội dung cụ thể, sát thực, gắn với từng địa phương. Từ đó, đã tạo thành đợt sinh hoạt tư tưởng chính trị đặc biệt trên địa bàn, tạo không khí phấn khởi, thể hiện sự tôn vinh và tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần bồi đắp niềm tin, niềm tự hào đối với Đảng, với dân tộc.

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO VIÊN, CÔNG TÁC BÁO CHÍ THỂ HIỆN RÕ VAI TRÒ ĐỊNH HƯỚNG TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ

Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy đã chủ động tham mưu cấp ủy chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, thể hiện rõ tính chiến đấu, tính định hướng, tính kịp thời; nhất là trước các sự kiện, vụ việc phức tạp, nhạy cảm, dễ bị các đối tượng cơ hội chính trị, phản động lợi dụng để xuyên tạc, bôi nhọ, nói xấu Đảng, nói xấu chế độ. Các hoạt động tuyên truyền được lồng ghép với các cuộc vận động, các phong trào thi đua ở các cấp ngành, đoàn, hội gắn với phong trào thi đua yêu nước, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiên tiến trong các hoạt động chuyên môn.

Hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tiếp tục được củng cố, kiện toàn, tạo sự thống nhất chặt chẽ từ tỉnh đến cơ sở. Hội nghị báo cáo viên hằng tháng được duy trì nền nếp, có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, chất lượng ngày được nâng cao. Nhiều tỉnh, thành đã tăng cường tổ chức hội nghị trực tuyến 3 cấp, từ cấp tỉnh đến cấp xã, tạo điều kiện cho cấp cơ sở mở rộng đối tượng tham gia và tiếp cận trực tiếp thông tin mới, thông tin sâu các chuyên đề phù hợp, định hướng hoạt động tuyên truyền, cung cấp tài liệu để báo cáo viên thực hiện tốt công tác tuyên truyền miệng.

Công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản được tăng cường. Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy tích cực tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 đối với các cơ quan báo chí, xuất bản. Tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng xuất bản phẩm... Định kỳ giao ban báo chí, thực hiện việc quản lý các hoạt động xuất bản, báo chí theo đúng tôn chỉ mục đích và quy định của pháp luật. Báo chí tiếp tục thể hiện là một trong những kênh thông tin tuyên truyền chủ lực của các cấp ngành, đoàn, hội, lan tỏa thông tin tốt, thông tin tích cực đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

ĐỔI MỚI SÂU SẮC, QUYẾT LIỆT HƠN NỮA CÔNG TÁC ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG TRONG HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, VĂN NGHỆ, KHOA GIÁO

Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy tham mưu cấp ủy chủ động phối hợp với các ngành, triển khai thực hiện các kết luận mới của Ban Bí thư về công tác khoa giáo của Đảng tới cán bộ, đảng viên, người dân với nhiều nội dung phong phú, đa dạng. Từ đó, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của địa phương. Lĩnh vực giáo dục, đào tạo bước đầu chuyển biến tích cực, phương pháp đổi mới, chất lượng dạy và học nâng lên, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lịch sử, truyền thống cách mạng trong các nhà trường được tăng cường. Lĩnh vực y tế cải thiện về chất lượng dịch vụ, đầu tư trang thiết bị hiện đại, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân; chủ động tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, phòng chống dịch bệnh, thiên tai, ô nhiễm môi trường. Lĩnh vực khoa học công nghệ ngày càng được chú trọng, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, cải cách hành chính, xây dựng các mô hình nông nghiệp thông minh, đẩy mạnh các hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trong doanh nghiệp, thanh niên, học sinh, sinh viên....

Công tác văn hóa, văn nghệ đã bám sát nhiệm vụ chính trị, đúng định hướng, các hoạt động có nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa tinh thần của nhân dân. Qua đó, đã góp phần động viên, khích lệ tinh thần các tầng lớp nhân dân, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thi đua sôi ni, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2019.

Công tác xây dựng văn hóa, phát triển con người toàn diện được quan tâm thực hiện: thường xuyên phối hợp với các ngành tham mưu cấp ủy giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng, lòng tự hào dân tộc, tạo chuyển biến về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; tổ chức tốt các hoạt động văn nghệ quần chúng, đưa văn hóa về cơ sở, phục vụ nhu cầu tinh thần của nhân dân, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa. Các địa phương cũng tập trung theo dõi, chỉ đạo, định hướng đại hội các Hội văn học nghệ thuật trên địa bàn; vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật; duy trì chương trình phê bình văn học trên đài truyền hình...

TẬP TRUNG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NGÀNH TUYÊN GIÁO

Nhiều Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy đã chủ động tham mưu cấp ủy thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng giảm đầu mối, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, Quy định số 04-Qđi/TW ngày 25-7-2018 “Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy”; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp về công tác cán bộ, nâng cao chất lượng công vụ thông qua xác định vị trí việc làm, điều động, luân chuyển cán bộ phù hợp với chuyên ngành đào tạo, năng lực, sở trường công tác; tăng cường bồi dưỡng qua thực tiễn công việc để đội ngũ cán bộ Tuyên giáo ngày càng trưởng thành.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành Tuyên giáo được chú trọng; trong đó, nội dung tập huấn, bồi dưỡng cụ thể, thiết thực, gắn lý luận với thực tiễn, nhất là trong xử lý tình huống, giúp cán bộ tuyên giáo có điều kiện học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu thực tiễn và hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

TCTG

Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng,
Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh:

Nét mới trong chỉ đạo, định hướng nội dung tuyên truyền lĩnh vực báo chí, xuất bản

Từ công tác chỉ đạo, định hướng hoạt động tuyên truyền trong lĩnh vực báo chí, xuất bản của Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang lãnh đạo thực hiện một số giải pháp mới trong chỉ đạo, định hướng nội dung này. Đó là chủ động ứng dụng công nghệ trong nắm bắt theo sát nội dung thông tin của báo chí, xuất bản, phát hiện sớm các vấn đề phát sinh; tăng cường tiếp xúc, đối thoại và chủ động cung cấp thông tin để đảm bảo tính chính xác, kịp thời trong nội dung thông tin của báo chí; đẩy mạnh thực hiện cơ chế “đặt hàng” các cơ quan báo chí, xuất bản tuyên truyền nhằm tạo ra hiệu ứng truyền thông tích cực.

Trong ứng dụng công nghệ thông tin, trong năm 2019, Thường trực Thành ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo đẩy mạnh việc sử dụng các ứng dụng công nghệ, nhất là công nghệ rà quét, cập nhật có trọng tâm, trọng điểm nội dung trên internet, mạng xã hội các thông tin liên quan đến thành phố trên các cơ quan báo chí lớn của cả nước. Bên cạnh đó, chủ động nắm bắt thông tin về báo chí, xuất bản thông qua các nhóm mạng xã hội, từng bước khắc phục tình trạng chưa chặt chẽ trong theo dõi, giám sát hoạt động của các cơ quan báo chí, xuất bản thành phố, kịp thời phát hiện và tham mưu, chấn chỉnh các tồn tại, bất cập trong nội dung thông tin trên báo chí.

Trong lĩnh vực xuất bản, Ban Thường vụ Thành ủy định hướng ưu tiên phát triển loại hình sách điện tử (ebook), ứng dụng công nghệ mới trong biên tập, trình bày, in ấn xuất bản phẩm, trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với sự kết hợp các công nghệ và thông tin số hóa, internet kết nối vạn vật, trí thông minh nhân tạo, công nghệ robot, in 3D… Từ đó, đã và đang tạo ra sự thay đổi đột biến trong toàn bộ công tác xuất bản, trong đó có bước nhảy vọt về tốc độ sản xuất, chia sẻ và lan tỏa xuất bản phẩm.

Việc tiếp xúc, đối thoại, nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền trên báo chí, xuất bản được Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh coi là giải pháp quan trọng, nhằm nắm bắt chặt chẽ mọi hoạt động của cơ quan báo chí. Năm 2019, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều cải tiến trong nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí, xuất bản thành phố, nhất là tăng cường đổi mới nội dung chỉ đạo định hướng, nâng chất lượng các hoạt động giao ban lãnh đạo cơ quan báo chí, xuất bản định kỳ. Đồng thời, giao Ban Tuyên giáo Thành ủy nhiều lần tổ chức họp đột xuất với các lãnh đạo một số cơ quan báo chí Trung ương và thành phố, có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo thành phố, lãnh đạo địa phương, đơn vị có liên quan để cung cấp thông tin và định hướng nội dung tin, bài trên báo chí liên quan đến những sự kiện, vấn đề được dư luận quan tâm.

Việc thực hiện cơ chế “đặt hàng” các cơ quan báo chí, xuất bản đã tiếp tục phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, xuất bản thành phố và cơ quan báo chí, xuất bản Trung ương đóng trên địa bàn đồng hành góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước, cùng cả nước, tuyên truyền thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội, 7 chương trình đột phá của Thành phố và Quy định số 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Thường trực Thành ủy đã ban hành kế hoạch và thực hiện ký kết phối hợp truyền thông với các cơ quan báo chí; “đặt hàng” tuyên truyền về công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Đảng bộ, chính quyền Thành phố; tuyên truyền, quảng bá về những thành tựu kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, văn hóa, quốc phòng, an ninh của thành phố; từ đó, khơi dậy và phát huy truyền thống năng động, sáng tạo để Thành phố Hồ Chí Minh đột phá và phát triển.

Trên lĩnh vực xuất bản, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, định hướng các nhà xuất bản chủ động đầu tư bản thảo sách tự doanh, xây dựng kế hoạch cho các mảng sách có giá trị, đẩy mạnh công tác truyền thông giới thiệu sách đến đông đảo bạn đọc; đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước để phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền cho các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và thành phố trong năm, thực hiện Quy định về hỗ trợ xuất bản các tác phẩm có giá trị giáo dục lòng yêu nước và truyền thống cách mạng; hỗ trợ hoạt động triển lãm, quảng bá sách trong và ngoài nước được quan tâm triển khai, tạo sức lan tỏa, góp phần phát triển văn hóa đọc...

 

Đồng chí Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng:

Hiệu quả trong việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp

Thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW ngày 27-4-2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về việc ban hành “Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân”, Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp ở Lâm Đồng đã ký kết quy chế, kế hoạch phối hợp kịp thời, hiệu quả. Thông qua chương trình phối hợp, đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội để tập trung phát triển kinh tế, xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân.

Công tác phối hợp trong việc nắm bắt, phản ánh tình hình dư luận xã hội, phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề nổi cộm, bức xúc, diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh đã góp phần tích cực trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Năm 2019, có tổng số 400 đơn khiếu nại và 106 đơn tố cáo, với 506 vụ việc thuộc thẩm quyền; trong đó, có 340 vụ việc khiếu nại đã giải quyết, đạt 85%; có 97 đơn tố cáo đã giải quyết, đạt 91,5%. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; bồi thường giải phóng mặt bằng; ngăn chặn vi phạm về đất đai, bảo vệ môi trường; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tai nạn, tệ nạn xã hội… góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý, của chính quyền các cấp, thúc đẩy hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và giữ ổn định tình hình ở địa phương.

Kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, quy mô và chất lượng nền kinh tế được nâng lên, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 5 năm (2010-2015) đạt 14,1%, 3 năm (2016-2018) đạt 8,3%. GRDP bình quân đầu người cao hơn mức bình quân chung cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Năm 2019, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 8.298 tỷ đồng, bằng 103% dự toán địa phương, tăng 15 % so với cùng kỳ; tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân tăng 8,5%; GRDP bình quân đầu người 66,7 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,0%, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số giảm 2%; khách du lịch đến Đà Lạt đạt 7.160 ngàn lượt khách.

Trong thời gian tới, Lâm Đồng sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp thông qua một số giải pháp như sau:

Thứ nhất, tích cực, chủ động nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng, dư luận, tâm trạng xã hội, phát hiện kịp thời những vấn đề bức xúc đang xảy ra để đưa ra những giải pháp tuyên truyền kịp thời, có hiệu quả, giúp nhân dân nhận rõ âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; kiên quyết không để xảy ra hiện tượng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thứ hai, các ban, ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ trong việc cung cấp kế hoạch triển khai, thực hiện những dự án, đề án có tác động trực tiếp đến tư tưởng, đời sống của đông đảo nhân dân; dự báo những vấn đề có thể gây bức xúc trong nhân dân.

Thứ ba, thường xuyên trao đổi thông tin, định hướng về những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Lan tỏa những cách làm hay, sáng tạo để hoạt động phối hợp đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả và thường xuyên hơn.

Thứ tư, chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của đảng, giữa hai bên phối hợp tuyên tuyền sâu rộng về lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, đặc biệt là công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền,… cũng như phối hợp giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân theo tinh thần quy chế đã được ký kết.

Thứ năm, chú trọng việc phát hiện, nêu gương những nhân tố mới, gương điển hình trong tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội.

 

Đồng chí Lê Thị Thu Hằng, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam:

Ngành Tuyên giáo tích cực triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại

Trong năm 2019, ngành Tuyên giáo đã tích cực triển khai công tác tư tưởng cũng như các nhiệm vụ quan trọng của công tác thông tin đối ngoại, góp phần tạo dựng được niềm tin, sự ủng hộ của đội ngũ cán bộ, đảng viên và đông đảo tầng lớp nhân dân đối với chính sách của Đảng, Nhà nước, hỗ trợ triển khai thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Các đợt thông tin, tuyên truyền tập trung nêu rõ đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, mục đích, kết quả của các hoạt động đối ngoại, truyền tải thông điệp đúng đắn tới các cấp cơ sở và người dân, góp phần tạo dựng sự ủng hộ rộng rãi đối với chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Trước những hoạt động đối ngoại lớn, Ban Tuyên giáo Trung ương kịp thời có các chỉ đạo, hướng dẫn tới các cơ quan báo chí những nội dung trọng tâm cần đẩy mạnh thông tin cũng như lưu ý các điểm cần cẩn trọng để việc đưa tin bài cân bằng, khách quan, tạo dư luận đồng thuận ở trong nước cũng như môi trường quốc tế thuận lợi trước thềm các sự kiện đối ngoại lớn và các hoạt động đối ngoại cấp cao.

Đội ngũ báo cáo viên từ Trung ương đến địa phương đã góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, làm lan tỏa những thành quả đối ngoại đến từng cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cả nước. Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo nhu cầu thông tin, giải tỏa kịp thời các băn khoăn, tâm tư tình cảm của các cán bộ, đảng viên, đội ngũ báo cáo viên tích cực truyền tải thông tin thực chất về các sự kiện dư luận quan tâm, bác bỏ những thông tin bịa đặt, xuyên tạc lưu truyền trên không gian mạng. Đội ngũ báo cáo viên cũng góp phần nắm bắt tâm tư, ổn định dư luận, tạo khối đại đoàn kết toàn dân, kiên định trước các âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, để kích động dư luận gây mất an ninh trật tự xã hội, âm mưu tạo cơ hội lật đổ chính quyền. Đội ngũ báo cáo viên còn là lực lượng quan trọng lắng nghe, phản ánh lại băn khoăn của dư luận, chi bộ đảng các cấp, địa phương và ý kiến đóng góp để các cơ quan, bộ, ban, ngành liên quan có những điều chỉnh chính sách phù hợp.

Năm 2020 là năm bản lề, dấu mốc nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, là năm Việt Nam sẽ đảm nhiệm “vai trò kép” là Chủ tịch ASEAN 2020 và bắt đầu nhiệm kỳ ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc 2020 - 2021, cùng nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng khác. Nhiệm vụ nhiều gắn liền với trọng trách lớn, đòi hỏi ngành Tuyên giáo ngày càng phát huy vai trò chủ động trong công tác định hướng, kịp thời trong công tác thông tin, sắc bén trong công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận sâu rộng trong dư luận và niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, củng cố nền tảng xã hội ổn định, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đối ngoại, nâng cao uy tín, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, để Việt Nam trong mắt bạn bè nước ngoài là một đất nước an toàn, ổn định, năng động, phát triển bền vững, là “thỏi nam châm” thu hút đầu tư, du lịch ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

 

Sinh viên Đỗ Phương Quỳnh (chuyên ngành tiếng Anh tài chính - kế toán, Học viện Tài chính):

Sức lan tỏa mạnh mẽ giá trị bền vững về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Trong năm 2019, những người trẻ chúng tôi rất ấn tượng với các hoạt động tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người trên các phương tiện thông tin đại chúng, phương tiện cổ động trực quan, triển lãm, hội thảo khoa học, tọa đàm… Các trang thông tin, fanpage của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng như những bạn sinh viên trong Học viện đã đăng tải, chia sẻ thông tin về nội dung Di chúc, về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các trang mạng xã hội (facebook, zalo, youtube, fanpage…), góp phần tạo hiệu ứng và sức lan tỏa mạnh mẽ những giá trị bền vững về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các chương trình giao lưu điển hình toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần tạo sức lan tỏa trong xã hội về các tấm gương “người tốt, việc tốt”, gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Cầu truyền hình trực tiếp “Bài ca kết đoàn” tại 4 điểm cầu Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hà Nội), Bến Nhà Rồng (Thành phố Hồ Chí Minh), sân trước Trường Quốc Học (Thừa Thiên Huế) và Khu di tích Kim Liên (Nghệ An) là một chương trình giao lưu - văn hóa - nghệ thuật lớn được đầu tư và chuẩn bị công phu, giúp người xem cùng nhìn lại chặng đường gian truân nhưng rất đỗi tự hào trong nửa thế kỷ thực hiện những di nguyện lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, xây dựng đất nước Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn; xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh; bồi dưỡng lực lượng cách mạng kế cận; chăm lo đời sống nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết quốc tế...

Chương trình truyền hình trực tiếp lễ quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người được tổ chức trọng thể vào sáng ngày 30-8-2019 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thủ đô Hà Nội là hoạt động lớn, trọng tâm trong chuỗi các hoạt động tuyên truyền về sự kiện, được chuẩn bị công phu; thể hiện được tình cảm chân thành, tha thiết, lòng biết ơn vô hạn của nhân dân Việt Nam đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong bài diễn văn tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm sâu sắc đến từng đối tượng cụ thể, nhất là chăm lo thế hệ trẻ. Người căn dặn: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Đó là sự quan tâm chăm lo phát triển toàn diện con người Việt Nam, với tất cả phẩm chất chân - thiện - mỹ, có đức, có tài, trước hết là bồi đắp về nhân cách, tu dưỡng đạo đức cá nhân, giáo dục, bồi dưỡng tâm hồn trong sáng, cao đẹp của con người Việt Nam.

Thông điệp của chương trình không chỉ khơi dậy niềm tự hào trong những người trẻ về thành tựu của đất nước, củng cố niềm tin yêu của nhân dân với Đảng, với Bác, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy khát vọng vươn lên của cả dân tộc mà còn khiến cho mỗi người trẻ chúng tôi phải nhìn lại mình, tự suy nghĩ phải học tập, phấn đấu, rèn luyện để góp phần xây dựng đất nước ngày càng to đẹp hơn, đàng hoàng hơn như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất