Thứ Ba, 23/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Bảy, 24/4/2021 19:35'(GMT+7)

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương: Nêu gương gắn với trách nhiệm của người đảng viên trong học và làm theo Bác

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

HOÀN THIỆN NHỮNG CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho biết, quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2006 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03 ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị. Tiến hành quán triệt nội dung Chỉ thị và các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Đồng thời, hằng năm tổ chức triển khai, quán triệt các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến đội ngũ cán bộ chủ chốt và đội ngũ báo cáo viên trong Đảng bộ.

Các đảng ủy trực thuộc căn cứ vào điều kiện thực tiễn của Đảng bộ, cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện những nội dung của Chỉ thị và các chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức, quy định cụ thể về nêu gương, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo bám sát nội dung, yêu cầu của Trung ương và Đảng ủy Khối.

Triển khai thực hiện các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên các cơ quan Trung ương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các đảng ủy trực thuộc tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức theo phương châm “Trung thành - Trung thực - Đoàn kết - Tận tụy - Sáng tạo - Nêu gương”. Đồng thời, xây dựng quy định cụ thể về chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; nghiên cứu, xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong học tập và làm theo Bác.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị, các cấp ủy đảng đã tiến hành rà soát, bổ sung và hoàn thiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cơ quan, đơn vị theo phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ đánh giá kết quả; đồng thời, phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong hội họp, đi cơ sở, lễ tân, sử dụng xe và các tài sản công; nghiên cứu, xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Đồng chí Lại Xuân Lâm trình bày báo cáo tóm tắt tại Hội nghị.

Đồng chí Lại Xuân Lâm trình bày báo cáo tóm tắt tại Hội nghị.

Cán bộ, đảng viên ở các cơ quan Trung ương đã nghiêm túc triển khai xây dựng và ký cam kết không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ gắn với 5 nội dung nêu gương để xây dựng kế hoạch làm theo, đồng thời lấy hiệu quả việc thực hiện là căn cứ để đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của tập thể, cá nhân.

Cấp ủy các cấp đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch, nghị quyết và nội dung sinh hoạt thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, gắn với việc thực hiện các nghị quyết của Đảng và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Phát huy kết quả sau hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết số 06 ngày 25/1/2017 của Đảng ủy Khối về “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay”; đồng thời, cụ thể hóa Quy định số 08 ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, các đảng ủy trực thuộc và người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã thể hiện rõ ý thức, trách nhiệm nêu gương.

Nêu gương trong việc “nói đi đôi với làm” là nội dung xuyên suốt được các đảng ủy triển khai thực hiện nhằm phát huy tính tiền phong, gương mẫu, trung thực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu.

Nêu gương trong tự phê bình và phê bình, đồng thời với phát huy dân chủ, tăng cường tinh thần đoàn kết trong cấp ủy, chi bộ, cơ quan, đơn vị; nâng cao tinh thần tự phê bình và phê bình, kịp thời nhận diện những biểu hiện lệch lạc, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để kịp thời sửa chữa.

Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị được tiến hành thường xuyên, liên tục và kịp thời. Chi ủy, chi bộ xây dựng kế hoạch hàng năm, phân công lựa chọn những nội dung, chủ đề sát với nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị để xây dựng nội dung chuyên đề…

Về thực hiện 4 nội dung đột phá gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị, Đảng bộ Khối xác định việc học tập và làm theo Bác phải bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ đã tiến hành rà soát, lựa chọn các vấn đề bức xúc, phức tạp, nhạy cảm, những vấn đề được cán bộ, đảng viên và dư luận quan tâm để tập trung giải quyết; coi đây là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chủ trì phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối, Đoàn Khối để xây dựng đề cương giới thiệu chuyên đề các năm về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên cơ sở sát với đặc thù của Đảng bộ Khối và nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, phù hợp với từng đối tượng học viên.

Nội dung chương trình, tài liệu bồi dưỡng, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nghiên cứu, điều chỉnh phù hợp với nhận thức của đối tượng, học viên. Cùng với đổi mới về nội dung, khuyến khích đổi mới phương thức truyền đạt để nâng cao chất lượng giảng dạy, trong đó chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, gắn với giáo dục trực quan, nâng cao tính hiện thực, làm phong phú nội dung, nâng cao sức lôi cuốn,…

Đoàn Thanh niên Khối tổ chức các hoạt động: giao lưu, đối thoại, các hoạt động ngoại khóa, phát động các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, thanh niên gắn với giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống cách mạng với các hình thức phong phú, sinh động. Từ đó, góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05 là một trong những nội dung trọng tâm trong chương trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc. Từ tháng 5/2016 đến hết năm 2020, toàn Đảng bộ Khối đã tiến hành gần 800 cuộc kiểm tra, giám sát, khảo sát về tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 05, trong đó, các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối thực hiện hơn 700 cuộc; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối thực hiện gần 100 cuộc kiểm tra, giám sát, khảo sát nắm tình hình thực hiện Chỉ thị số 05 tại các đảng ủy trực thuộc. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã trao tặng 222 bằng khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc trong học tập và làm theo Bác trong 5 năm qua.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và đồng chí Huỳnh Tấn Việt trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và đồng chí Huỳnh Tấn Việt trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 
5 GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

Phát huy kết quả đạt được, trên cơ sở tập trung khắc phục hạn chế, yếu kém, để thực hiện tốt Chỉ thị, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu các cấp ủy trực thuộc cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, tiếp tục xác định rõ việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các văn bản của Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị; coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo Bác. Đồng thời, tiếp tục tổ chức thực hiện chuyên đề hằng năm gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, trọng tâm là các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Thứ hai, trên cơ sở nội dung Chỉ thị, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị để từng cán bộ, đảng viên tự giác thực hiện; hướng dẫn cán bộ, đảng viên xác định, đăng ký nội dung làm theo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ công việc được giao. Lấy việc đăng ký học tập và làm theo Bác là căn cứ để đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của từng tập thể, cá nhân cũng như tiêu chuẩn thi đua hằng năm.

Thứ ba, các cấp ủy trực thuộc cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ, kết hợp việc tổ chức học tập và làm theo Bác với công tác xây dựng Đảng. Lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm để đưa ra biện pháp khắc phục, giải quyết dứt điểm, mang lại kết quả cụ thể, nhằm củng cố niềm tin trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời, tiếp tục cụ thể hóa 4 nội dung đột phá trong học tập, làm theo Bác gắn với Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thứ tư, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, công tác giảng dạy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tổ chức đảng và Trung tâm bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, trong nhận thức và hành động của mỗi cá nhân, cơ quan, đơn vị.

Thứ năm, thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, khảo sát chuyên đề theo chương trình hằng năm, trong đó cần tập trung phát hiện ra những nhân tố điển hình, nhất là những mô hình, giải pháp triển khai thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên đem lại hiệu quả thiết thực, có sức ảnh hưởng tích cực đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

TIẾP TỤC QUÁN TRIỆT, NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ Ý NGHĨA, TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC HỌC VÀ LÀM THEO BÁC

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao Đảng bộ Khối đã có nhiều cố gắng trong tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trong 5 năm qua và biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của Đảng bộ Khối trong học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

“Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05, với cách làm đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, đã góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra” - Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Trên cơ sở đồng tình với những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà Đảng bộ Khối đã xác định, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương là nơi có các cơ quan tham mưu chiến lược, đầu não của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, vì vậy việc triển khai sâu rộng và có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa quan trọng, có sức lan tỏa lớn đến các đảng bộ, chi bộ khác trong toàn quốc, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong các tổ chức cơ sở đảng và từng cán bộ, đảng viên. Đồng chí yêu cầu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương phải là Đảng bộ mẫu mực, gương mẫu trong việc quán triệt, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, với cách làm phải tiếp tục đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, bằng các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Đảng bộ Khối phải tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, ngươi đứng đầu các cấp cần xác định rõ trách nhiệm của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên các lĩnh vực, nhất là về công tác tổ chức và cán bộ. Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng. Các cán bộ, đảng viên và người lao động thể hiện nhận thức về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả; thực hiện tốt phương châm nêu gương "nói đi đôi với làm"; lấy đổi mới là phương thức tư duy, lấy hiệu quả nêu gương và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao là cơ sở để đánh giá kết quả làm theo.

Đồng chí yêu cầu Đảng bộ Khối cần tập trung nhanh chóng khắc phục những hạn chế tồn tại đã chỉ ra trong báo cáo. Đây là việc khó, đòi hỏi cần có sự quyết tâm cao, bắt đầu từ người đứng đầu cấp ủy, cơ quan đơn vị cho đến từng đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Đảng bộ Khối phải tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Đảng bộ Khối phải tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như: tuyên truyền, giáo dục cho đến đăng ký làm theo Bác, thi đua biểu dương nêu gương người tốt, việc tốt; đặc biệt là sự nêu gương của cấp ủy, bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Việc biểu dương phải có sức thuyết phục, đúng người, đúng việc, đúng thời điểm để tạo sức lan tỏa tác động sâu sắc tới tư tưởng, tình cảm của mỗi cán bộ, đảng viên, biến thành động cơ hành động của mỗi người. Mỗi cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan đơn vị không những phải thật sự là tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác mà còn phải thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ, để đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm hằng ngày của cán bộ, đảng viên. Đây là yêu cầu của Đảng và cũng là mong mỏi của nhân dân.

Tiếp tục rút kinh nghiệm, hoàn thiện các mô hình chuẩn mực trong thực hiện Chỉ thị 05, nhất là tập trung xây dựng chuẩn mực của đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng Đảng ở cơ quan chiến lược như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định. Đó là: "Đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông, chuyên nghiệp", thực hiện tốt quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế, văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước.

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả thiết thực của việc thực hiện Chỉ thị. Đảng ủy Khối cần tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa các đảng ủy trực thuộc về kinh nghiệm, mô hình, cách làm hay, cách giải quyết khó khăn vướng mắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương đã khen thưởng 49 tập thể và 43 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021.

a

Các đồng chí Phó Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương: Lại Xuân Lâm và Đỗ Việt Hà tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

* Trước đó, vào sáng cùng ngày, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và các đại biểu tham dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đại diện cho hơn 8 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ đã tới dâng hương và báo công với Bác tại khu di tích Kim Liên, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Thu Hằng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất