Thứ Ba, 16/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Tư, 24/3/2021 15:32'(GMT+7)

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương: Thông tin chuyên đề Quý I năm 2021

Đồng chí Đỗ Đức Hà trình bày chuyên đề tại Hội nghị.

Đồng chí Đỗ Đức Hà trình bày chuyên đề tại Hội nghị.

Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương dự và chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương trình bày chuyên đề “Dấu ấn nổi bật và những điểm mới về xây dựng chỉnh đốn Đảng trong Đại hội XIII của Đảng và một số giải pháp thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng Đảng tại Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”.

PGS.TS. Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày chuyên đề “Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025”.

Đề cập tới những dấu ấn nổi bật và những điểm mới về xây dựng chỉnh đốn Đảng trong Đại hội XIII của Đảng và một số giải pháp thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng Đảng tại Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Nguyễn Đức Hà nêu rõ Ðại hội XIII đã bổ sung những điểm mới trong mục tiêu tổng quát. So với mục tiêu tổng quát của Ðại hội XII, Báo cáo chính trị tại Ðại hội XIII xác định mục tiêu tổng quát và có những điểm mới.

Một là, bổ sung "năng lực cầm quyền" vào nội dung "nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng" thành "Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Ðảng".

Hai là, bổ sung "hệ thống chính trị" vào nội dung "xây dựng Ðảng" thành "xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị" và nêu yêu cầu xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị "trong sạch, vững mạnh toàn diện". Bổ sung "củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Ðảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa".

Ba là, bổ sung "khơi dậy khát vọng phát triển đất nước", "kết hợp với sức mạnh của thời đại" vào nội dung "phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc" thành "khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại".

Bốn là, xác định mục tiêu "phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa".

Ðại hội XIII không chỉ xác định mục tiêu cụ thể phát triển đất nước 5 năm tới, mà còn xác định mục tiêu cụ thể phát triển đất nước 10 năm tới, 25 năm tới. Trên nguyên tắc bảo đảm tính khoa học và thực tiễn; kế thừa và bổ sung, phù hợp với những thay đổi trong từng giai đoạn phát triển của đất nước; đồng thời nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm của các nước và những chuẩn mực chung của thế giới, Ðại hội XIII xác định mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025, đến năm 2030 và năm 2045.

Ðến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

Ðến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Ðảng: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

Ðến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

“Ðể thực hiện các mục tiêu trên, các văn kiện Ðại hội XIII đã đưa ra những quyết sách sáng suốt, đúng đắn, mạnh mẽ đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chúng ta hoàn toàn có cơ sở tin tưởng đất nước ta nhất định sẽ lập nên những kỳ tích phát triển mới” – Đồng chí Nguyễn Đức Hà nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Hà cũng khẳng định lại, Đại hội xác định ba nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng là:

Thứ nhất, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ hai, đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ, tập trung xây dựng đội ngũ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới, kiện toàn và hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị. T
rình bày chuyên đề “Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Phạm Văn Linh phân tích, làm rõ một số nội dung liên quan đến việc nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng nói chung và Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nói riêng.

Theo đồng chí Phạm Văn Linh, điều quan trọng nhất là nhận thức của mỗi người học, mỗi cán bộ, đảng viên phải có ý thức nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng nói chung và Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nói riêng.

Thứ hai, cần đổi mới cách tổ chức, xây dựng nghị quyết một cách ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu và nêu rõ điều kiện để thực hiện.

Thứ ba, phải phân loại đối tượng theo từng chuyên đề, lĩnh vực, nội dung.

Thứ tư, cần đầu tư cơ sở vật chất cho hình thức học tập như: trực tiếp, trực tiếp trên truyền hình, truyền thanh và trực tuyến.

Thứ năm, lựa chọn báo cáo viên có tâm, có tầm.

Thứ sáu, chú trọng xây dựng chương trình hành động một cách kỹ lưỡng, thuyết phục và có ích.

* Chiều cùng ngày, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho học viên là cán bộ Đoàn của các ban, bộ, ngành Trung ương, khóa 65 - C11.

Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương dự lễ khai giảng.

Phát biểu khai giảng, đồng chí Nguyễn Hải Đăng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam nhấn mạnh những nội dung quan trọng của chương trình khóa học. Theo đó, học viên được trang bị những kiến thức một cách có hệ thống qua 10 chuyên đề về các nguyên lý cơ bản, tính khoa học và tính cách mạng của học thuyết Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; tư duy một cách cụ thể và sâu sắc cơ sở lý luận và thực tiễn của đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trong giai đoạn hiện nay nhằm nâng cao năng lực công tác, giải quyết một cách hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh trong thực tiễn.

Đồng chí Nguyễn Hải Đăng phát biểu tại lễ khai giảng.

Đồng chí Nguyễn Hải Đăng phát biểu tại lễ khai giảng.

Đồng chí đề nghị các học viên cần xây dựng kế hoạch và phương pháp học tập khoa học, nghiên cứu chuyên sâu để làm rõ các vấn đề về lý luận và thực tiễn. Tăng cường ý thức trách nhiệm, kết hợp giữa việc học trên lớp với tự học, tự nghiên cứu tài liệu và trao đổi học tập kinh nghiệm. Vận dụng những kiến thức cơ bản đã học vào thực tế công việc của cơ quan, đơn vị và đảm bảo cuối khóa học 100% học viên đều đạt yêu cầu.

Thu Hằng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất