Thứ Ba, 16/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Hai, 22/3/2021 16:12'(GMT+7)

Hà Nội: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo năm 2021

Ngày 16/3/3021, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Chương trình số 03-CTr/BTGTU về công tác tuyên giáo thành phố Hà Nội năm 2021.

Theo đó, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác tuyên giáo thành phố Hà Nội năm 2021, gồm: Chủ động tham mưu kịp thời giúp Thành ủy, các cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo; tiếp tục tham mưu sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, khoa giáo; triển khai thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy với HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố trong tuyên truyền thực thi pháp luật và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền về công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố.
 
Cùng với đó, chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền các sự kiện chính trị, ngày kỷ niệm trong năm 2021; tăng cường chỉ đạo công tác báo chí, xuất bản, công tác văn hóa, văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị của Thủ đô; tổ chức thực hiện công tác văn hóa - văn nghệ; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trên địa bàn thành phố; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo; bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo thành phố; đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các quận, huyện, thị ủy thực hiện Kết luận số 66-KL/TW, ngày 08/11/2019 của Ban Bí thư khóa XII về tổng kết việc thực hiện Quy định số 185-QĐ/TW về “chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh”; Quy định số 208-QĐ/TW, ngày 08/11/2019 của Ban Bí thư khóa XII về “chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện”...
 
Chương trình cũng nêu rõ, hệ thống tuyên giáo thành phố, các phòng chuyên môn Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ động xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa nội dung công tác tuyên giáo cho phù hợp với tình hình của cơ sở, đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên giáo năm 2021, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố, nhiệm vụ chính trị của đơn vị năm 2021.
 
Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng sẽ tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy triển khai tổ chức thực hiện các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Ban Thường vụ Thành ủy./.

Tường Vy

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất