Chủ Nhật, 23/6/2024
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Thứ Bảy, 10/12/2022 9:11'(GMT+7)

Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

“BÌNH MỚI RƯỢU CŨ”

Các thế lực thù địch đã chống phá ngay từ khi Đảng ta ra đời, chúng ta phải đấu tranh bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng ngay từ thời điểm lịch sử đó.

Đảng càng trưởng thành và lớn mạnh, lãnh đạo nhân dân giành được thắng lợi có ý nghĩa lịch sử: Giành độc lập tự do, giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, đưa đất nước vươn lên tầm cao, từng bước tiến kịp thời đại. Thành tựu đó như cái gai trong mắt kẻ thù, càng làm cho chúng điên cuồng chống phá Đảng ta.

Nhìn lại hơn 9 thập niên qua, dù với nhiều hình thức, số lượng, tần suất, cường độ chống phá theo hướng tinh vi, xảo quyệt, điên cuồng hơn, song mục tiêu và nội dung tấn công vào hệ tư tưởng của Đảng ta của các thế lực thù địch không hề thay đổi.

Cụ thể, chúng dùng chiêu bài tung tin “thật như giả, giả như thật”, “điều không sự thật nói mãi sẽ tin là sự thật”, “nội công, ngoại kích”, “mưa dầm thấm lâu”, bôi nhọ chủ nghĩa xã hội, tung hô chủ nghĩa xã hội dân chủ và chủ nghĩa tư bản. Nội dung chống phá của chúng nhằm vào hệ tư tưởng của Đảng ta vẫn là: Xuyên tạc học thuyết Mác - Lênin, hệ thống lý luận cách mạng và khoa học mà Đảng ta lấy làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động. Chúng xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin “Chủ nghĩa xã hội không tưởng, không bao giờ thực hiện được”, đã “lạc hậu, lỗi thời” không còn phù hợp trong thế kỷ XXI và “ở Việt Nam không ai còn tin vào chủ nghĩa Mác nữa”… Từ đó, chúng kích động cần “tránh chỗ tối, tìm chỗ sáng”, “tránh con đường đau khổ”, nên theo “con đường tư bản chủ nghĩa”.

 Đặc biệt, sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII chúng trắng trợn bôi đen, phủ nhận trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân với chiêu trò xuyên tạc: “Đại hội XIII chỉ là sự “sao chép” các văn kiện trước đây, “nhập khẩu lý luận”, con đường, mục tiêu, tầm nhìn của Đại hội XIII là “ngẫu hứng”, “ảo tưởng”, đường lối Đại hội đưa ra là “lý thuyết, phi thực tế”…

Đồng thời, lợi dụng những hạn chế, sai lầm trong lãnh đạo, quản lý, những tiêu cực, suy thoái trong đội ngũ cán bộ đảng viên, xoáy sâu các đại án, thổi phồng, làm sai lệch sự thật, tạo hình ảnh về Đảng và đất nước Việt Nam với gam màu xám xịt “bế tắc không chỉ về kinh tế, mà còn cả về tinh thần”, “khủng hoảng toàn diện”, “tình thế hiểm nghèo”. Chúng quy tội cho Đảng và trắng trợn đòi Đảng phải rút khỏi vũ đài chính trị “từ bỏ quyền lãnh đạo” của mình.

Những nội dung độc hại được các thế lực thù địch chuyển tải qua hàng ngàn ấn phẩm; diễn đàn hội thảo, tọa đàm khoa học; dịch vụ thư điện tử, chat, Website, facebook, zalo, youtube… Nội dung thông tin bịa đặt, xuyên tạc, cắt ghép, vu khống, bóp méo, bôi đen, tô vẽ, ngụy tạo. Với cán bộ, đảng viên, mọi tầng lớp nhân dân, nếu không vững vàng thì ít nhiều gây tâm lý hoài nghi, hoang mang, xói mòn, mất dần niềm tin. Xa và nguy hại hơn, làm cho nội bộ Đảng nghi kỵ, bất đồng, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” dần trở thành lực lượng đối lập trong nội bộ; gây bất ổn chính trị xã hội, khơi nguồn biểu tình, bạo loạn, lật đổ chế độ.

 Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là vấn đề quan trọng sống còn góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng. Đặc biệt là trên con đường phát triển ngày nay, cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công cuộc này đối việc phấn đấu thực hiện 3 mục tiêu mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra đó là:

Phấn đấu đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.  Ðến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Ðảng: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.  Ðến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập caotheo định hướng XHCN.

CHỦ ĐỘNG BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Đây là nền tảng, điểm tựa, ngọn cờ, ánh sáng soi đường cho cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng của Đảng. Gần 4 năm qua, thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị nền tảng tư tưởng của Đảng vẫn đứng vững trước sự tấn công, chống phá điên cuồng trên nhiều mặt, từ nhiều hướng của kẻ thù.

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng dự báo, các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Điều đó cho thấy, cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới là vô cùng gay go, phức tạp.

Do đó, để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cần tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm như sau:

Thứ nhất, các thế lực thù địch tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng thường triệt để khai thác những “khoảng trống” lý luận của Đảng. Do vậy, Đảng và Nhà nước nên “đặt hàng” cho tổ chức, nhà khoa học lý luận từng vấn đề nổi cộm nhất để nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, đi từng bước chắc chắn, hoàn thành từng nội dung, nhằm sớm hoàn chỉnh hệ thống lý luận khoa học về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đây là bước đi có tính quyết định trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thứ hai, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đẩy lùi quan điểm sai trái, thù địch khi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân có sức đề kháng cao và đủ khả năng tự vệ. Muốn có điều đó, một mặt phải chủ động trang bị tri thức về lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng; về lịch sử, truyền thống của dân tộc, của Đảng, mặt khác phải vạch trần được bản chất đen tối của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm được, hiểu rõ, thấm nhuần, tạo chất “miễn dịch” và đủ sức “tự miễn dịch” trước mọi thủ đoạn, dã tâm của kẻ thù.

Thứ ba, rà soát, củng cố, liên kết, phát huy hiệu quả hoạt động của: Hội đồng Lý luận Trung ương, các học viện, viện nghiên cứu, Tạp chí Cộng sản, hệ thống Trường chính trị và đội ngũ cán bộ lý luận của Đảng từ Trung ương đến cơ sở. Tăng số lượng, chất lượng bài viết chuyên sâu để hình thành hệ thống luận chứng khoa học, khẳng định nền tảng tư tưởng của Đảng và đập tan luận điệu sai trái, thù địch.

Thứ tư, chăm lo bồi dưỡng, nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ lý luận hiện tại. Có cơ chế, chính sách đặc thù tạo động lực cho họ phát huy hết khả năng của mình. Cung cấp thông tin, kể cả những thông tin phản diện kịp thời, cần khen thưởng xứng đáng tác phẩm lý luận sắc bén trên mặt trận phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Xa hơn, Nhà nước cần tuyển chọn các em học xong phổ thông cơ sở, thông minh, có năng khiếu, đủ phẩm chất tư cách nhằm nuôi dưỡng, đào tạo tập trung, chính quy, chuẩn bị đội ngũ cán bộ lý luận cho đất nước 10-15 năm tới. Đội ngũ cán bộ lý luận trong tương lai, ngoài phẩm chất phải giỏi chuyên môn, ngoại ngữ và thành thạo công nghệ thông tin, công nghệ số.

Thứ năm, đầu tư cơ sở vật chất tương xứng để đội ngũ cán bộ lý luận đủ điều kiện nắm bắt tình hình và tác nghiệp. Ngoài lập trường, bản lĩnh, ý chí, kiến thức sâu rộng, cán bộ lý luận phải được trang bị, tiếp cận với phương tiện kỹ thuật đầy đủ, hiện đại.

 TS. Nguyễn Thị Hồng Huệ 

Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất